GÁLATAS 3

1¡Ex aa Galacia, oyeb' chit evatz! ¿Kam q'i kat kuxh etaq' etib' maxtib'eloj? Tan nu kuxh teesa ex unq'a uxhchile' tu b'ey ti' uva' ye' la enima u b'a'nla yole' ti' u Jesucristo. As tul kat qal isuuchil sexo'l uva' kat kam u Jesucristo vatz u kuruse' sqi'. 2Pet la unch'oti ve't uma'l u yol sete, ¿ma kat ok u Tiixhla Epíritue' tu vetaanxelale' ti' uva' kat enima u tzaq'ite' uva' itz'ib'a kan u Moisés? ¿Pet moj ti' uva' kat ek'ujb'a' ek'u'l ti' u Jesús, tul kat etab'i u b'a'nla yole'? 3As ex chit paasan tzii tan ye' nepal tu u yole' uva' kat qal sete. Tan xekelik ex ti' u Tiixhla Espíritu b'axa. Pet ech koj cheel tan a' nexekeb' kat ve'te' ti' u vatz tx'ava'illa txumb'ale'. 4As etulsataj sek'u'l uva' mama'la k'axk'o kat epaleb'e, tul uva' kat enima u Jesús. Pet kat ejalpu vetxumb'ale' ti' enimat u b'a'nla yole' uva' kat qal sete, as talon kuxhe' b'a uva' kat epaleb'e unq'a k'axk'oe'. 5As la val sete, tan at ve't u Tiixhla Espíritu tu vetaanxalale' ta'n u Tiixhe'. As nik'uch ve't Aak unq'a b'a'nile' sexo'l uva' achveb'al chittu'. ¿As kam sti' q'i nib'ankat Aak unq'a nimla b'a'nile' sete? ¿Ma ti' uva' nenima u tzaq'ite' uva' itz'ib'a kan u Moisés? ¿Pet moj ti' uva' netab'i u b'a'nla yole' ti' u Jesús, as nek'ujb'a' ek'u'l ti' Aak? 6As qulsataj sukuk'u'l uva' kam kat ib'an u Abraham, tan kat ik'ujb'a' u Abraham ik'u'l ti' u Tiixhe'. Esti'e' kat tal ve't u Tiixhe' uva' jikla aama ve't u Abraham vatz Aak kat ib'ana. 7Ech qootzite' uva' jank'al unq'a uxhchile' uve' nik'ujb'a' ik'u'l ti' u Tiixhe', as a'e' tiaal u Abraham. 8As tz'ib'amal kan na'ytzan uva' la ok ve't unq'a uxhchile' uva' jit tiaal Israel jikla aamail vatz u Tiixhe' tul uva' la ik'ujb'a' ik'u'l ti' Aak, tan ech kat tal kan Aak ile' te u Abraham: As see' tuk' unq'a me'al ak'aole' la ulkat u b'a'ne' uve' ni val see, as la ul ti' unq'a tename' kajayil unpajte, ti'k Aak. 9Esti'e' ab'il uva' k'ujle'l ik'u'l ti' u Tiixhe', as echat la tal Aak ste eche' u b'a'ne' uva' kat tal Aak te u Abraham uva' k'ujlik chit ik'u'l ti' Aak. 10Pet ech koj unq'a uxhchile' uve' la niman u tzaq'ite' uve' itz'ib'a kan u Moisése', as a' uxhchile' uva' at ve't tzan u k'axk'oe' sti'. Eche' uva' ni tal u yole' uva' tz'ib'amal kan uva' ech ni tal ile': At ve't tzan u k'axk'oe' ti' unq'a uxhchile' uva' ye' la oleb' ti' inimal unq'a yole' skajayil uva' tz'ib'amal kan, ti'k u yole'. 11As jik chit nu kupal stuul uva' ye'xheb'il la ok jikla aamail vatz u Tiixhe' ti' inimat u tzaq'ite', eche' uva' ni tal uma't u yol uva' tz'ib'amal kan uva' ech ni tal ile': Ab'il uva' k'ujle'l ik'u'l ti' u Tiixhe', as kat toksa Aak jikla aamail. As at itiichajil k'atz Aak la ib'ane', ti'k u yole'. 12Pet ech koj u tzaq'ite' uva' itz'ib'a kan u Moisés tan ye'l tetz ti' u k'ujleb'al k'u'le', tan ech ni tal uma't u yol ile': Ab'il uva' la oleb' ti' inimal unq'a tzaq'ite' kajayil uva' tz'ib'amal kan ta'n u Moisés, as at itiichajil u uxhchile' k'atz u Tiixhe' sta'n, ti'k u yole'. 13Pet a' u Cristo kat eesan o' vatz u k'axk'oe', o' uva' o' tiaal Israel uva' atik tzan u k'axk'oe' sqi', tan ti' uva' ye' kat oleb' o' ti' kunimat u tzaq'ite' skajayil. As kuvaatzile' kat ib'an Aak, tan kat ul u k'axk'oe' ti' Aak uva' laik ul sqi'. Tan ech ni tal u yol ile' uva' tz'ib'amal kan: Ab'il uva' la aq'pik je' vatz umaj kurus ti' iyatz'pe', as at ve't tzan u k'axk'oe' ti' u uxhchile' uve' kat je' vatz u kuruse' ti' ib'en tu xamal, ti'k u leye'. 14As ech kat ib'an u Jesucristoe' sqi', o' uva' o' tiaal Israel, tan ti' uva' tuk' vib'a'nil Aake' kat ok u Tiixhla Espíritu tu u qaanxelale', o' uva' k'ujle'l kuk'u'l ti' Aak. As tuk' u nimla b'a'nile' uva' kat ib'an u Jesucristo, as esti'e' kat ib'an u Tiixhe' u nimla b'a'nile' sete unpajte, ex uva' jit ex tiaal Israel, eche' uva' alel kan ta'n u Tiixhe' te u Abraham. 15Vitz'in vatzik, tuk val uma'l u vatz tx'ava'illa yol sete, tan eche' nib'an ka'vo'j uxhchil tul nik'ul tib' iyol svatzaj, as nitz'ib'a kan u yole' tu u'uj. As ye' la uch ijalpul ve't isuuchil u yole'. Pet techal la b'anchi kam uva' k'ujlu kan. 16As echat kat ib'an u Tiixhe' tuk' u Abraham, tan kat tal kan Aak uma'l u yol te u Abraham ti' uma'l u tiaale'. As ye'xhkam ni tale' uva': «Ti' kajayil unq'a tiaal u Abraham,» chu koj u yole'. Pet ti' kuxh uma'l u tiaal u Abraham talkat kan u Tiixhe' u yole', eche' uva' ni tal uma't u yol uva' tz'ib'amal kan: As ti' uma'l vaviaale', ti'k u yole'. As a'e' u Cristo uva' nik tale'. 17As la val isuuchil u yole' sete, tan kat tal kan u Tiixhe' u txumb'ale' uva' k'ujlu kan te u Abraham b'axa. As tul ma't ipal ve't 430 yaab', as a'n kat ik'ujb'a' ve't kan u Tiixhe' u tzaq'ite' ta'n u Moisés. As ye' kat teesa u tzaq'ite' iq'ii u yole' uva' ma'tik talat kan u Tiixhe' te u Abraham. As ye' kat iya'sa Aak u yole' uva' alel ve't kan ta'n Aak, 18tan jit ti' u tzaq'ite' uva' itz'ib'a kan u Moisés la ulkat u kuvaatzile'. Pet ti' u yole' uva' kat tal u Tiixhe' te u Abraham. 19Pet asoj ech b'anel ta'n u yole', ¿as kam sti' q'i kat ik'ujb'a' kat kan u Tiixhe' u tzaq'ite'? Kat ik'ujb'a' kan Aak u tzaq'ite' ti' imajax ivatz unq'a paasan tziie'. As atik iyak'il u tzaq'ite' ti' unq'a uxhchile' techal kat ul ve't u tiaal u Abraham uva' alel kan sti' ta'n Aak. As a'e' u Jesús. As kat ik'ujb'a' kan u Tiixhe' u tzaq'ite' ta'n unq'a ángel. As a'e' kat alon u yole' te u Moisés. As a' u Moisés kat q'ajsan ve't u yole' te unq'a tename'. 20Pet ech koj kat ib'an u Tiixhe' tuk' u Abraham, tan Aak chit kat alon u yole' te u Abraham ti' u tiaal u Abraham uva' la uli. As ye'l umaj uxhchil kat itxakonsa Aak ti' iq'ajsal viyole' te u Abraham. 21¿As ma la qale' uva' tul kat ik'ujb'a' kan u Tiixhe' u tzaq'ite', as kat teesa Aak iq'ii u yole' uva' ma'tik talat kan Aak te u Abraham? ¡Ye'le! Tan at koj itiichajil unq'a tename' k'atz Aak ti' inimat u tzaq'ite', as la oke' unq'a tename' jikla aamail vatz Aak ta'n u tzaq'ite'. 22As ni tal viyol u Tiixhe' uva' tz'ib'amal kan uva' paavinnal ve't unq'a tename' skajayil, tan ti' uva' ye' ni toleb' ti' inimat unq'a tzaq'ite' skajayil. As ech tatin ve'te' eche' umaj preexhu. Esti'e' techal la ik'ujb'a' ve't unq'a tename' ik'u'l ti' u Jesucristo, aq'al uva' la taq' ve't u Tiixhe' vitx'aja'me' uva' alel kan ta'n Aak. 23As tul uva' ye'xnik ul u Jesucristo, as jank'al o' uva' o' tiaal Israel, as echik ve't qatine' eche' preexhu vatz u tzaq'ite' uva' tz'ib'amal kan ta'n u Moisés. As tul kat ul ve't u Jesucristo, as kat qootzi ve'te' uva' ti' kuk'ujb'a't kuk'u'l ti' Aak as at ve't kutiichajil k'atz u Tiixhe'. 24As ech nik tulb'e o' u tzaq'ite' ti' qok k'atz u Cristo eche' nib'an umaj uxhchil ti' ich'ijil umaj talaj intxa'. Pet katnal ul u Cristo, as a'n kat ok o' jikla aamail vatz u Tiixhe' ti' uva' kat kuk'ujb'a' kuk'u'l ti' Aak. 25As tul ul ve't u Jesucristo uva' nu kuk'ujb'a' kuk'u'l sti', as jit ve't u tzaq'ite' ni ilon kusuuchil. 26As ex ve't me'al ik'aol u Tiixhe' eche' o', tan ti' uva' kat ek'ujb'a' ek'u'l ti' u Jesucristo. 27As jank'al o' uva' kat ku' o' xe' u a'e' texhlal tetz uva' at ve't ok o' k'atz u Cristo, as kat jalpu ve't u kutxumb'ale' eche' qoksat umaj b'a'nla oksa'm. 28As k'uxh kam kuxh b'anel eta'n, as unvatzul kuxh ve't o' setuk' k'atz u Jesucristo. As k'uxh ex tiaal Israel, as k'uxh jit ex tiaal Israel, as k'uxh ex k'am, as moj jit ex k'am, as k'uxh ex naj as k'uxh ex ixoj, tan unvatzul kuxh ve't o' setuk', tan at ve't ok o' k'atz u Jesucristo. 29As ti' uva' ex ve't tetz u Cristo, as ex ve't tiaal u Abraham. As qetz ve't u tx'aja'me' setuk' uva' alel kan ta'n u Tiixhe' te u Abraham.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\