GÁLATAS 4

1As la qitz'a uma'l u k'uchuvatz. Tan tul uva' ch'ootel u etzin tetz u meeb'a'le', as ech kuxhe' eche' umaj k'am. As k'uxh a'e' ib'aal u meeb'a'le' skajayil la ib'ane', 2as at ve't unq'a uxhchile' uva' la b'ek'on tuk' ka't unq'a uxhchile' uva' la ilon unq'a imeeb'a'le'. As lanal ilej ve't u q'iie' uva' k'ujlu kan ta'n vib'aale'. 3As echik b'anik qa'n b'axa tan tul uva' echik u kutxumb'ale' eche' umaj talaj intxa', as a' unq'a vatz tx'ava'illa chusb'ale' nik b'ek'on o'. 4As tul ilej ve't u q'iie' uva' alelik kan ta'n u Tiixhe', as kat ichaj ve't tzan Aak viK'aole'. As tul uva' nik kuk'ujb'a' kuk'u'l ti' u tzaq'ite', o' uva' o' tiaal Israel, as b'ex itz'eb'oj viK'aol u Tiixhe' xe' uma'l u ixoj 5ti' ichooat viK'aol Aake' u kupaave', aq'al uva' jit ve't ti' u tzaq'ite' atkat k'ujleb'al kuk'u'l, tan kat toksa ve't o' Aak me'al ik'aol u Tiixhe'. 6As o' ve't me'al ik'aol u Tiixhe' setuk'. As kat ichaj tzan u Tiixhe' u Tiixhla Espíritu ti' tok tu u qaanxelale'. As a' u Tiixhla Espíritu ni b'anon uva' ech ni qal ile': «Kub'aal,» ch'o' ni qal te u Tiixhe'. 7As jit'e'ch o' eche' umaj k'am vatz u Tiixhe'. Pet o' ve't me'al ik'aol u Tiixhe' setuk'. As qetz ve't u tx'aja'me' uva' alel kan ta'n Aak tuk' vib'a'nil u Jesucristo. 8As ootzimale' seta'n tul uva' ye'xnik etootzi u Tiixhe', as nik enima unq'a tiixhe' uve' b'anel kuxhtu'. 9Pet ech koj cheel, tan ootzimal ve't u Tiixhe' seta'n. As ootzimal ve't ex ta'n Aak unpajte. ¿As kam sti' q'i uva' nesa' enimat u tzaq'ite' unpajte uva' ye' la oleb' ti' isotzsal epaav? ¿Moj a' netale' uva' la ek'ujb'a' ek'u'l ti' u tzaq'ite' unpajte? 10Tan nenima unq'a xeem q'iie' tu jun xhemaana, tuk' unq'a nimla q'iie' tu jun ich', as tuk' unq'a nimla q'iie' tu jun yaab'. 11As nitxumun ve't vaama seta'n, tan ni vitz'a uva' texh ye' kat txakon u vaq'one' uve' kat unb'an sexo'l. 12As la unjaj b'anil sete, vitz'in vatzik, uva' la eb'an etetz eche' uve' nunb'ane', tan ye'l ve't tokeb'al u vatz tx'ava' ila txumb'ale' svi', eche' uva' nib'an unq'a vunmoole' uve' tiaal Israel, as ech ine' eche' ex uva' jit ex tiaal Israel. As ye'l umaj va'lexh kat eb'an sve. 13Tan ootzimale' seta'n uva' kat unpaxsa u b'a'nla yole' sexo'l tul uva' nik unch'o'ne'. 14As ye' kat etixva in. As k'uxh kat unpaleb'e u ch'o'me', as ye' kat eteesa unq'ii. Pet aal kat etab'i u yole' uva' kat val sete eela kuxh stuk' uva' umaj u ángel as moj a' u Jesucristo kat yolon sete. 15¿As kam kat eb'an q'i tuk' u chiib'ichile' uva' nik kuchiib' sta'n? As kat etxum unvatz, tan kat koj uchi, as kat eteq'o el tzan u b'aq' evatze' ti' etaq'at sve, uve' nik etale'. 16¿Pet kam q'i uva' nich'o'n ve't etaama svi' cheel, ti' kuxh uva' ni val isuuchil u jikla yole' sete? 17As ech koj unjoltu unq'a uxhchile' uve' ni tok ilil seti', tan eche' ti' koj u b'a'ne' nib'ankat. Pet a' kuxh isa' chajnaj uva' ye' la enima u yole' uva' ni val sete. As a' ni tal chajnaj uva' a' viyol chajnaje' la enima. 18As aal b'a'ne' uva' la etoksa etaama ti' eb'anat u b'a'ne' sb'enameen. Pet jit kuxh ti' uva' at in sexo'l. 19As ech exe' eche' me'al unk'aol, tan xo'n chit ex sve. As ech nunb'ane' seti' eche' nib'an umaj ixoj tul nich'o'n ti' umaj talaj intxa', tan a' ni vale' uva' la ek'uch unq'a b'a'nla txumb'ale' eche' uve' kat ul ib'an u Cristo. 20As a' ni vale' uva' echen koj in sexo'l cheel ti' unyolon sete tuk' uma't txumb'al uva' acha'v tab'ile'. Pet ye' nunpal stuul uva' kam sti' neb'ankat vetxumb'ale' eche' uve' neb'ane'. 21As jank'al ex uva' nesa' uva' la ek'ujb'a' ek'u'l ti' u tzaq'ite' unpajte, ¿as ye' kol nepal q'a stuul kam isuuchil u tzaq'ite'? 22¿As ye' kol nenach q'a uva' tz'ib'amal kan tu u tzaq'ite' uva' atik ka'va'l vik'aol u Abraham? Uma'l vik'aole' xe' u aaich'e'; as uma'te xe' u tixqele'. 23As itz'eb' vik'aol u Abraham xe' u aaich'e' tan ti' uva' txultelik u aaich'e', eche' titz'eb' joltu unq'a talaj intxa'e'. Pet ech koj vik'aole' xe' u tixqele' uva' q'este tan a' u Tiixhe' kat alon uva' la itz'eb'i. 24As k'uchuvatze' kat ib'an ka'va'l u ixoje', tan nib'an cha'ma ivaatzil ka'va'l u yole' uva' alel kan ta'n u Tiixhe'. As ivaatzile' nib'an u aaich'e' uva' Agar ti' u txumb'ale' uva' kat alpu te u Moisés vi' u vitz uva' Sinaí. As ech b'an ta'n u tename' eche' b'an ta'n unq'a tal u ixoje' tan tul kat itz'eb' unq'a tal ixoje', as techal kat ok aaich'il eche' kat ib'an vitxutxe'. 25As nib'an ixoj ivaatzil u tzaq'ite' uva' kat tal u Tiixhe' vi' u vitze' uva' Sinaí uva' echen tu u Arabia. As nib'an ixoj ivaatzil u tename' uva' Jerusalén uva' at cheel uva' k'ujle'l ik'u'l ti' u tzaq'ite', tan techal chit la inima unq'a aa Jerusalén u tzaq'ite'. 26Pet ech koj ve't uma't u Jerusalén uva' echen tu almika' tan ech ve'te' kutxutx, jank'al o' uva' o' niman tetz u Jesús. As o'e' u aa Jerusaléne' uva' echen tu almika'. As jit ve't u tzaq'ite' nu kuk'ujb'a' kuk'u'l sti', 27tan ech ni tal uma'l u yol ile' uva' tz'ib'amal kan: Chiib'en, ixoj uva' ye'l axh naalane', as axh uva' ye'l umaj aval ati. As sik'in tuk' chiib'ichil, axh uva' ye' ootzimal u ch'o'me' a'n ti' talal umaj talaj intxa'. Tan k'uxh natxumune' uva' ye'l axh naalane', as nimal aval la ib'ane' ti' u ixoje' uve' at itzumel, ti'k u yole'. 28Esti'e', vitz'in vatzik, ech o'e' eche' u Isaac uva' alel kan ta'n u Tiixhe' uva' la itz'eb'i ta'n u Sara. As ech o'e' me'al ik'aol u Abraham ti' u k'ujleb'al kuk'u'le', eche' uva' ib'an u Abraham. 29As ech nib'an u txumb'ale' cheel eche' uva' ib'an na'ytzan. Tan itz'eb' uma'l vik'aol u Abraham uva' Ismael ib'ii as tuk' kuxh u vatz tx'ava'illa txumb'al kat itz'eb'i, as a'e' nik eesan ve't iq'ii u Isaac uma't vik'aol u Abraham uva' Tiixh kat alon titz'eb'e'. 30Pet ech ni tal uma't u yol ile' uve' tz'ib'amal kan: «¡Tilu ve't el u Agar uva' aaich' tuk' u tale'! Tan ye'l tetz u tal u ixoje' ti' u kumeeb'a'le' la ib'ane'. Pet tetz kuxh u vale' u kumeeb'a'le', tan in eexqel. As jit in aaich',» ti'k u Sara tal te u Abraham, ti'k u yole'. 31Esti'e', vitz'in vatzik, tan jit'e'ch ve't qatine' eche' u tal u ixoje' uva' aaich'. Pet ech ve't qatine' eche' u tal u ixqelae' uva' jit aaich'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\