HEBREOS 10

1As u tzaq'ite' uva' tz'ib'amal kan ta'n u Moisés, as ivaatzil unq'a nimla b'a'nile' nib'ane' uva' la uli. As jit u nimla b'a'nile' u tzaq'ite', tan jit u tzaq'ite' la jikb'a'n itxumb'al unq'a tename', k'uxh ye' niya'sa unq'a tename' toksat ok unq'a avane' vatz u Tiixhe' tu jun yaab' ti' ijajat sotzb'al ipaav. 2As at koj sotzb'al ipaav unq'a tename' ti' inimat u tzaq'ite', as la iya'sa ve't unq'a tename' toksat ok unq'a avane' vatz u Tiixhe'. Tan asoj josq'imal ve't u taanxelal unq'a tename' ti' chit ib'ene', as la inach ve't je' unq'a tename' ste uva' ye'l ve't ipaav vatz Aak. 3Pet jit'e'che', tan tul ni toksa ok unq'a tename' unq'a avane' vatz u Tiixhe' tu jun yaab', as ni tulsa unq'a tename' sk'u'l uva' at ipaav vatz Aak, 4tan ye' ni toleb' vikajal unq'a txul tooro'e' tuk' vikajal unq'a mam sik'e' ti' isotzsal ipaav unq'a tename'. 5Esti'e' uva' ech tal ve't u Cristo ile' te u Tiixhe', tul kat ul Aak vatz u tx'ava'e': «As ye' nasa' unq'a avane' tuk' unq'a oye' uva' ni toksal ok savatz. Pet kat aaq' vunchi'ole' ti' uva' la unnima tuk' vunchi'ole' kam uva' la aal sve. 6As ye' kat ib'an see ti' unq'a avane' uve' nitz'e'sal ok savatz ti' ijajat unq'a tename' sotzb'al ipaav. As mita'n kat ib'an unq'a oye' see uva' ni toksal ok savatz. 7Esti'e' uva' ech kat val ve't ile' see: –Il in ila', Tiixh. As kat ul in ti' ul unb'anata' kam uva' ni tal aama svi', eche' uva' tz'ib'amal kan svi' tu u u'uje',– » ti'k u Cristo. 8As k'uxh k'ujlu ve't kan u tzaq'ite' ti' uva' la tz'e'sal ok unq'a avane' vatz u Tiixhe', as ech kat tal u Cristo ile': As ye' nasa' unq'a avane' tuk' unq'a oye' uve' ni toksa unq'a tename' savatz ti' ijajat sotzb'al ipaav. As ye' kat ib'an see, ti'k Aak tal te u Tiixhe'. 9As ech tal Aak ile' unpajte: Il in ila', Kub'aal Tiixh. As kat ul in ti' ul unb'anata' kam uva' ni tal aama svi', ti'k Aak. As tul kat tal Aak u yole', as kat teesa ve't u Tiixhe' u tzaq'ite' uva' atik b'axa. As kat ik'ujb'a' ve't kan Aak uma't u tzaq'ite'. 10As kat toksa ve't o' u Tiixhe' jikla aamail ta'n u Jesucristoe', tan eche' uva' ni tal taama u Tiixhe' sqi'. As unpajul kuxh kat taq' tib' u Jesucristoe' kamoj sqi' ti' chit ib'ene'. 11As ootzimal sqa'n uva' jun q'ii ni taq'onvu oksan iyol tenam vatz Tiixh ti' toksat ok unq'a avane' vatz u Tiixhe'. As jatpajul kuxh ni toksa ok chajaak unq'a avane' vatz Aak, k'uxh ye' ni toleb'e' ti' isotzsal ipaav unq'a tename'. 12Pet ech koj u Cristoe', tan unpajul kuxh kat toksa ok tib' Aak vatz u Tiixhe' ti' chit ib'ene' ti' isotzsat Aak u kupaave'. As a'n kat xoneb' ve't Aake' tiseb'al u Tiixhe'. 13As nitx'eb'on Aak ti' u q'iie' uva' techal la el iq'ii unq'a uxhchile' skajayil uva' nich'o'n taama ti' Aak. 14As tuk' vib'a'nil u Jesucristo uva' unpajul kuxh kat toksa ok tib' vatz u Tiixhe' ti' isotzsat Aak u kupaave', as kat toksa ve't o' Aak jikla aamail vatz u Tiixhe' ti' chit ib'ene', jank'al o' uva' txaael ve't o' ta'n u Tiixhe' ti' qok sitenam Aak. 15As echat ni tal u Tiixhla Espíritue' sqi', tan ech kat tal ile' b'axa: 16Ni tal u Kub'aal Tiixhe' uva': «Tul ma't ipal ve't unq'a q'iie', as ech ve't u txumb'al ile' la unk'ujb'a' kan xo'l vuntename': As la voksa ve't vunyole' tu u taanxelale' tuk' tu vitxumb'ale',» ti'k Aak. 17As ech ni tal uma't u yol ile' uva' tal kan Aak: «As la unsotzsa ve't ipaav vuntename' sunk'u'l tuk' u paasan tziile' uve' nib'ane', taq' Aak,» ti'k u Tiixhla Espíritu. 18As tul uva' kat sotz ve't u kupaave' tuk' u kupaasan tziile', as ye'l ve't uma'toj kam la oksal ve't ok vatz u Tiixhe' ti' isotzsal u kupaave'. 19Esti'e' ni val sete, vitz'in vatzik, uva' ib'a'nil kuxh u Jesucristoe' uva' kat el vikajale' sqi', as at ve't qokeb'al tu u Tiixhla atinb'ale' tu almika', 20tan kat taq' ve't u Jesucristo qokeb'al ti' uva' at ve't kutiichajil k'atz u Tiixhe'. As ech kat ib'an Aake' sqi' tul kat yatz'ax Aak vatz u kuruse'. As kat q'ixmik ku' tzan u ixb'u'je' uva' atik ok tu u tostiixhe', texhlal tetz uva' kat taq' ve't Aak qokeb'al tu u Tiixhla atinb'ale' tu almika'. 21As a' u Jesucristo u nimla q'esal oksan tetz kuyol vatz Tiixh, jank'al o' uva' o' ime'al ik'aol u Tiixhe'. 22Esti'e' uva' aya'loj chit kuk'u'l la kujetz'e ok qib' k'atz u Tiixhe'. As ye' la ka'kab'in qaama ti' kuk'ujb'a't kuk'u'l ti' Aak, tan eesamal ve't u va'lexhe' tu u qaanxelale' ta'n Aak. As nu kunache' uva' sotzsamal ve't u kupaave'. As kat ku' o' xe' u a'e', texhlal tetz uva' josq'imal ve't u qaanxelale' ta'n Aak. 23As kuchab'ata kuk'ujb'a't kuk'u'l ti' Aak. As ye' la ka'kab'in qaama ti' kutx'eb'at u nimla b'a'nile' uva' k'ujle'l kuk'u'l sti' eche' uva' ni qal te unq'a tename', tan la chit ib'an Aake' kam uva' altzi'mal kan sqi' ta'n Aak. 24As kuchuktaj txumb'al ti' kulochat qib' sukuvatzaj, as ti' kuxo'nit qib' sukuvatzaj, as ti' kub'anat u b'a'ne'. 25As ye' la kub'an qetz eche' nib'an unq'a uxhchile' uva' ye' ni tex tu u atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh. Pet aal la kuyak'insa qib' sukuvatzaj ti' uva' la kub'an u b'a'ne', tan ootzimal sqa'n uva' b'iit kuxh ilejat u q'iie' uva' la ul u Jesús unpajte. 26Tan asoj tzaa chit ve't sqe uva' la paavin o' tul uva' ma't qootzit isuuchil u yole' uva' a' u Jesucristo kat choon u kupaave', as ye'l ve't uma'toj kam la uch kub'anata' ti' ichooax u kupaave'. 27Pet xo'veb'al chit uva' nitx'eb'on sqi' tul la ib'an u Tiixhe' kusuuchil. As at uma'l u xamal uva' xo'veb'al chittu' nitx'eb'on ti' unq'a uxhchile' ti' isotzsal ivatz uva' ni ixvan u Tiixhe'. 28As ni val sete tan xo'veb'al chit tatin u uxhchile' uva' ni ixvan u Tiixhe', tan ab'il uva' ye' kat niman u tzaq'ite' uva' tz'ib'amal kan ta'n u Moisés, as techal la kami, asoj at ka'vo'j moj oxvo'j uxhchil uva' la alon isuuchil vipaav u uxhchile' vatz u b'anol isuuchil unq'a tename'. 29Pet nim chite' u k'axk'oe' la ul ti' unq'a uxhchile' uva' ni ixvan viK'aol u Tiixhe' ti' uva' kat ul ti' unq'a tename' uva' na'ytzan, tan antu ve't viK'aol u Tiixhe' ni tixva u uxhchile'. As nik'uch u uxhchile' tuk' vitxumb'ale' uva' ye'l itxa'k vikajal viK'aol u Tiixhe' uva' kat k'ujb'a'n kan u ak' tzaq'ite' ti' toksal unq'a uxhchile' jikla aamail. Techal la ul u k'axk'oe' ti' u uxhchile', tan niyoq'on ti' u Tiixhla Espíritu uva' ni aq'on vib'a'nil u Tiixhe' sti'. 30As ootzimale' sqa'n uva' ech kat tal u Tiixh ile': Ine' la b'anon ich'exel te unq'a uxhchile' uve' ni b'anon u va'lexhe'. As ine' la aq'on ich'exel ste, ti'k Aak. As ech tal Aak ile' unpajte: Ine' la b'anon isuuchil vuntename', ti'k Aak. 31¡As xo'veb'al chite' u k'axk'oe' uva' la ul ta'n u islich Tiixhe' ti' u uxhchile' uva' ni b'anon u va'lexhe'! 32As la val sete, ye' la ka'kab'in etaama. As etulsataj sek'u'l kam unq'a k'axk'oe' uva' kat epaleb'e b'axa, tul a'n nalik kuxh ijalpu etxumb'al, tan k'uxh mama'la k'axk'o kat epaleb'e, as kat ekuy ve'te'. 33As at ex uva' vatz chit unq'a tename' kat yoq'pukat ex ta'n unq'a uxhchile' uve' nich'o'n taama seti'. As kat tilul ex. As atix ib'ana uva' antu ve't ex kat paleb'en u k'axk'oe' tuk' unq'a emoole', tul uva' kat ipaleb'e unq'a k'axk'oe'. 34As kat etxum ve't ivatz unq'a emoole' tul kat ok tu u kaarsa. As tul kat maap ve't unq'a etetze', as ye' kat txumun ve't ex. Pet aal kat chiib' ve't ex, tan at sek'u'l uva' at etetz tu almika' uva' aal b'a'n ti' uve' at vatz u tx'ava'e'. As a'e' ye' la pal iyak'il. 35Esti'e' uva' ni val sete, ejalpuk etxumb'al ti' u k'ujleb'al ek'u'le' ti' u Tiixhe', tan ti' u k'ujleb'al ek'u'le' la aq'pukat vetx'aja'me'. 36As techal chite' uva' ye' la pal ek'u'l ti' ekuyat unq'a k'axk'oe', tan tul ma't ekuyat unq'a k'axk'oe' eche' uva' nisa' u Tiixhe' seti', as la aq'pu ve't u tx'aja'me' sete uva' alel kan ta'n Aak. 37As ech ni tal viyol u Tiixh ile' uva' tz'ib'amal kan: As b'iit kuxh ilejat ve't u q'iie' uva' la ul u uxhchile' uva' alel kan u tuleb'ale'. As ye' la b'alaxi ti' u tuleb'ale'. 38As ab'il uva' k'ujle'l ik'u'l svi' as jik itxumb'al nib'ane', as at itiichajil sunk'atz. Pet asoj ech vitxumb'ale' la ib'ane' eche' uva' nik ib'an b'axa, as ye'l in la chiib' in sti', ti'k u Tiixhe'. 39Pet ech koj o', tan jit'e'ch la kub'ane' eche' nib'an ka't unq'a uxhchile' uva' niq'aav ti' inimata' kam uva' nik ib'an b'axa. As a' unq'a uxhchile' uva' ye' la sotz ipaav. Pet ech koj o', tan k'ujle'l kuk'u'l ti' viK'aol u Tiixhe'. As at ve't u kutiichajile' k'atz u Kub'aal Tiixhe'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\