HEBREOS 11

1As a' isuuchil u k'ujleb'al k'u'le' uva' techal la b'anchu u b'a'nile' uva' nu kutx'eb'e'. As k'uxh ye' na'l sukuvatz cheel, as ootzimal sqa'n uva' nitx'eb'on ve't sqi'. 2As eche' uva' kat ib'an unq'a q'esla chaj txutx b'aalae', tan ti' uva' k'ujlik chit ik'u'l chajaak ti' u Tiixhe', as b'a'n ve't iyolb'el chajaak ta'n u Tiixhe'. 3As ti' uva' k'ujle'l chit kuk'u'l ti' u Tiixhe', as ni qootzi ve'te' uva' tuk' kuxh viyol Aake' as kat chee u almika'e' tuk' u vatz tx'ava'e' skajayil. As jank'al unq'a vee' uva' ni qile', as a' kat tzaakat xo'l unq'a vee' uva' ye' na'like. 4As eche' uva' kat ib'an u Abel tan k'ujlik chit ik'u'l ti' u Tiixhe', as kat toksa u oye' uva' nim talche' ti' u tetz u Caíne' vatz u Tiixhe'. As b'a'n ve't iyolb'el u Abele' ta'n Aak, tan kat ik'ul Aak u oye' uva' kat toksa u Abele' vatz Aak. As k'uxh kamnal ve't u Abel, as nitel ichus o' cheel ti' kuk'ujb'a't kuk'u'l ti' u Tiixhe'. 5As echat kat ib'an u Enoc, tan ti' uva' k'ujle'l ik'u'l ti' u Tiixhe', as ye' kat pal tu u kamchile'. As ye'xheb'il kat ilon ve'te', tan ma'tik teq'ol ve't ta'n u Tiixhe'. As tul ye'xnik eq'ol u Enoc, as b'a'nik ve't iyolb'ele' ta'n Aak. 6Asoj ye' la ik'ujb'a' umaj uxhchil ik'u'l ti' u Tiixhe', as ye'l Aak la txuq'txun sti'. Tan ab'il uva' la isa' toksat tib' k'atz Aak, as techal la inima uva' at Tiixh as la taq' Aake' itx'aja'm u uxhchile' uve' la toksa taama ti' Aak. 7As ti' uva' k'ujle'l ik'u'l u Noé ti' u Tiixhe', as kat ib'an ve't uma'l u arca ti' ikolat tib' vatz u k'axk'oe' tuk' unq'a tatine'. As tul kat tal ve't u Tiixhe' ste kam uva' la uli, as kat ixo'va ve't u Noé u Tiixhe'. As k'uxh ye' atixoj til u Noé kam uva' tal u Tiixhe' ste uva' la uli, as kat inima ve't u Noé. As kat ok ve't jikla aamail ta'n u Tiixhe'. As tuk' u k'ujleb'al ik'u'l u Noé, as kat tal ve't isuuchil te unq'a tename' uva' techal la ul u k'axk'oe' ti' unq'a tename' uva' ye' ni niman u Tiixhe'. 8As ti' uva' k'ujlik chit ik'u'l u Abraham ti' u Tiixhe', as kat inima ve't yol tul uva' kat imolo ve't u Tiixhe' u Abrahame' ti' tel ch'u'l tu u tename' uva' atikkat. As k'uxh ye' tootzaj u Abraham u tx'ava'e' uva' la oonkat, as kat b'en ve'te' ti' uva' la tetzi ve't u tx'ava'e' ta'n u Tiixhe'. 9As ti' uva' k'ujlik ik'u'l u Abrahame', as kat b'ex jejeb'oj tu u tx'ava'e' uva' kat taltzi' u Tiixhe' ste. As kat atin tu unq'a lakich pache', texhlal tetz uva' ech ve'te' eche' umaj ulnaj tzaanaj kat b'ex ib'ana. As echat kat ib'an u Isaac tuk' u Jacob, tan echat kuxh u yole' kat tal Aak ste. 10As a' nik itx'eb' u Abrahame' ik'ujb'a'l u b'a'nla tename' uva' ye' la e'pi, eche' umaj kab'al uva' chab'amal ik'ujeb'e' vi' u tz'aje', tan a' u Tiixhe' la k'ujb'a'n, tan Aake' cheesan tetz. 11As ti' uva' k'ujlik chit ik'u'l u Sara ti' u Tiixhe', as k'uxh ma'tik iq'esb'u ve'te' as k'uxh ye' nik talane', poro kat yak'in ve't vichi'ole' ta'n u Tiixhe'. As kat itz'eb' ve't uma'l u tal u Sara, tan nik inima u Sara tuk' u Abraham uva' la chit ib'an u Tiixhe' kam uva' altzi'mal kan ste ta'n Aak. 12As tul b'iitik kuxh ikam ve't u Abrahame', as tuk' u k'ujleb'al ik'u'le' as kat nitxa'in ve'te'. As ech ve't tachul unq'a tiaale' eche' tachul unq'a tx'umile' uva' at tu almika' as tuk' unq'a sanab'e' uve' at tzi' u mar uva' ye'xheb'il la oleb' ti' tachpe'. 13As jank'al unq'a uxhchile' uve' kat kuyolb'ela', as k'ujlik chit ik'u'l ti' u Tiixhe'. As kat kami. As ech kat tal ve't ile': «Ulnaj tzaanaj kuxh o'e' vatz u tx'ava'e',» ti'ke, tan jit ik'ul u nimla b'a'nile' uva' altzi'mal kan ta'n u Tiixhe'. As ech ve't unq'a nimla b'a'nile' vatz unq'a uxhchile' eche' umaj kam uva' naach kuxh ni tilkat b'en. As nitxuq'txun ve't sti'. 14As tul uva' kat tal unq'a uxhchile' eche' u vee', as ni tal isuuchil sqe uva' nik ichuk uma'l u tatinb'al uva' la atinkat. 15As kat koj titz'a iq'aavik b'en tu vitx'ava'e' uve' elkat ch'u'l, as la uch iq'aavik b'ene' tu vitx'ava'e'. 16Pet jit'e'ch kat ib'ana, tan a' nik isa' uva' la b'en jejeb'oj tu uma't u atinb'al uva' nim talche' ti' uva' atikkat. As b'a'nik vatz u Tiixhe' ti' uva' la tal unq'a uxhchile' uva' Tiixh Aak. As kat ib'an ve't Aak tuch tatinb'al unq'a uxhchile'. 17As ti' uva' k'ujlik ik'u'l u Abraham ti' u Tiixhe', as kat inima tul uva' kat tal u Tiixhe' ste uva' la toksa ok vik'aole' vatz Aak, k'uxh ta'n chite' unch'i'til. As aalik chit iyatz'at ve't u Abraham vik'aole', k'uxh ma'tik ichiib' u Abraham ti' unch'i'til vik'aole' uva' Isaac ib'ii. 18As k'uxh ech ma'tik talat u Tiixh ile' te u Abrahame': «K'atz vak'aole' uva' Isaac la elkat ch'u'l unq'a aviaale',» ti'k Aak ste, as inima u Abraham viyol Aake', 19tan kat titz'a ve't u Abraham uva' k'uxh laik iyatz' vik'aole' vatz u Tiixhe', as at iyak'il u Tiixhe' ti' tulsat taama vik'aole' unpajte. As vatz u Abraham as eela kuxh stuk' uva' kat kam vik'aole' as kat ul taama unpajte. 20As ti' uva' k'ujlik chit ik'u'l u Isaac ti' u Tiixhe', as taq' ve't kan u Isaac u b'a'nile' ti' unq'a ik'aole', u Jacob tuk' u Esaú. As kat tal ve't u Isaac isuuchil te chajnaj ti' uva' kam la til chajnaj uva' xamtel. 21As ti' uva' k'ujlik chit ik'u'l u Jacob ti' u Tiixhe', as tul unb'iitik kuxh ikam ve'te', as taq' ve't kan u Jacob vib'a'nile' ti' junun vik'aol u Xhu'le'. As tul b'a'nxi, as ixi'a ve't tib' ti' vikarootee'. As toksa ve't iq'ii u Tiixhe'. 22As ti' uva' k'ujlik chit ik'u'l u Xhu'le' ti' u Tiixhe', as tul unb'iitik kuxh ikam ve'te', as tal ve't kan te unq'a titz'in tatzike' uva' la chit ilej uma'l u q'ii uva' la el ve't ch'u'l unq'a tiaale' tu u Egipto. As tal ve't kan u Xhu'le' unpajte uva' la eq'ol el vib'ajile' tu u Egipto. 23As ti' uva' k'ujlik chit ik'u'l u txutx ib'aal u Moisés ti' u Tiixhe', as oxva'l ich' uva' imuj ve't chajaak u Moisés tul ne'nalike, tan til chajaak uva' acha'vik chit u Moisés tul itz'eb'i. As ye' kat xo'v chajaak ti' u yole' uva' alel ta'n u ijlenaale' ti' uva' la mox yatz'ax unq'a ne'e'. 24As tul ok ve't u Moisés najil, as k'ujlik chit ik'u'l ti' u Tiixhe'. As ye' nik isa' uva' la tal unq'a tename' sti' uva' itxutx u Moisés vime'al u ijlenaale'. 25Pet a' nik isa' u Moisés uva' eela tixvale' tuk' unq'a imoole' uva' tiaal Israel uva' itenam Tiixh. As ye' nik isa' u Moisés ipaavine' ti' tatin k'atz u ijlenaale' tu u Egipto ti' u chiib'ichile' uva' palchil kuxhtu', 26tan a'ik u tx'aja'me' uve' la taq' u Tiixhe' ste, as a'e' uva' nik titz'a u Moisés. Esti'e' uva' kat tixva ve't kan unq'a nimla tx'iib'al q'iie' uva' laik tetzi tu u Egiptoe'. As aal b'a'nik ste uva' la ipaleb'e u k'axk'oe' tuk' unq'a imoole', tan atik sk'u'l uva' la ul u Jesús uva' alel kan u tuleb'ale' ta'n u Tiixhe'. 27As ti' uva' k'ujlik chit ik'u'l u Moisés ti' u Tiixhe', as kat taq' ve't kan u Moisés u Egipto. As ye' kat xo'v ve'te' tul kat ul ivi' u ijlenaale' sti'. As ye' kat ka'kab'in taama, tan eela kuxh stuk' uva' nik til u Moisés u Tiixhe', k'uxh ye' na'lik Aak svatz. 28As ti' uva' k'ujlik chit ik'u'l u Moisés ti' u Tiixhe', as kat inima ve't u Moisése' u yole' ti' uva' la kolax vitenam u Tiixhe' vatz u kamchile' tul kat tzikul ok vikajal unq'a avane' tzi'aj vikab'ale', aq'al uva' ye' la kam unq'a b'axa ik'aol unq'a itenam u Tiixhe' ta'n u yatz'ol aamae'. 29As ti' uva' k'ujlik chit ik'u'l unq'a itenam u Tiixhe', as kat icheesa Aak b'ey tu u mar tul kat pal ve't unq'a tename' tu u mar uva' Kaj Mar ib'ii. Pet ech koj unq'a aa Egipto, tan tul kat tal ipal tu u mar, as kat ijup ve't tib' u mar sti'. As kat kam ve'te'. 30As ti' uva' k'ujlik chit ik'u'l unq'a itenam u Tiixhe', as vujva'l q'ii isuturit tib' ti' u tename' uva' Jericó. As kat e'p ve't unq'a tz'aje' uva' atik ve't ok ti' u tename'. 31As u yana'sla ixoj uva' Rahab, as ik'ujb'a' ve't ixoj ik'u'l ti' u Tiixhe', as ye' kat kam ve'te' tul uva' kat kam unq'a paasan tziie' uve' atik tu u Jericó, tan ti' uva' kat ib'an ixoj b'a'nil te unq'a uxhchile' uva' kat b'ex ilon kam b'an ta'n u tename' uva' Jericó. 32As b'iit kuxh u yole' la val sete ti' ka't unq'a uxhchile', tan nimatel kuxh la teq'o ti' valat isuuchil u yole' ti' uva' kam kat ib'an u Gedeón, tuk' u Barac, tuk' u Sansón, tuk' u Jefté, tuk' u David, tuk' u Samuel, as tuk' unjoltu unq'a q'ajsan tetz viyol u Tiixhe'. 33As ti' uva' k'ujlik chit ik'u'l vitenam u Tiixhe' uva' na'ytzan, as ati kat tx'akoni ti' ka't unq'a tename' tu u ch'a'oe'; as ati uva' jik chit itxumb'al kat ib'ana tul atik jaq' u tijle'm u Tiixhe'. As kat tetzi ve't uva' alel kan ta'n u Tiixhe'. As at uxhchil uva' tul kat oksal xo'l unq'a b'alame', as kat juplu ve't itzi' txoo ta'n u Tiixhe', aq'al uva' ye'l txoo la chi'on ve'te'. 34As ati uva' kat oksal ve't tu mam xamal. As ye' kat tz'e'i. As ati uva' kat alax iyatz'pe' ta'n ch'ich'. As ye' kat oleb' unq'a uxhchile' ti' iyatz'pe'. As ati uva' unb'iil kuxh iyak'il vichi'ole' kat ib'ana. As kat yak'insal ve'te' ta'n u Tiixhe'. As at unq'a uxhchile' uva' atik ve't iyak'il ta'n Aak tul kat ib'an ch'a'o ti' uma't tenam. As ati uva' kat oleb' ti' itilut el visol unjoltu unq'a tename' uva' nik ib'an ch'a'o stuk'. 35As at ixoj uva' kat kam unq'a tatine'. As kat ul taama unpajte ta'n u Tiixhe'. Pet ech koj unjoltu unq'a uxhchile', tan ati uva' kat q'ospi techal kat kami. As ye' kat isa' uva' la eesal vatz u k'axk'oe', tan a' nik isa' uva' b'a'n ve't tatine' la ib'ane' tul la ul taama unpajte ta'n u Tiixhe'. 36As at uxhchil uva' mama'la yoq'o'm kat alpu ste; as ati kat q'ospi ta'n tz'u'm; as ati kat k'alpi ta'n kateena; as ati kat oksal tu u kaarsa; 37as ati uva' kat yatz'pu ve't ta'n k'ub'; as ati kat quxpi ta'n ch'ich'. As ka'va'l kat el stuul. As nik ichukax txumb'al sti' ti' uva' la iya'sa inimat u Tiixhe', tan ati kat yatz'pu ta'n ch'ich'. As ati uva' katil kuxh kat vatkat ve'te'. As ati uva' visale'yil unq'a kaneero'e' tuk' visale'yil unq'a sik'e' nik toksa tan meeb'a'ik chittu'. As nik ipaleb'e k'axk'o, tan nik itilule'. As nik ik'axb'isale'. 38As ati uva' kat kuxh xaan ve'te' tulaj kaanaj tx'ava', as tulaj tx'akab'e'n, as tulaj jul, as xo'laj vitz uva' k'axk'o chit tatine', tan a' nik tal unq'a uxhchile' uva' ni ixvan u Tiixhe' uva' ye' la uch tatin unq'a niman tetz u Tiixhe' xo'l chajnaj. As tul nim talche' unq'a niman tetz u Tiixhe' ti' unq'a uxhchile'. 39As k'uxh k'ujlik chit ik'u'l ti' u Tiixhe', as ye' kat ik'ul chajaak u nimla b'a'nile' uva' altzi'mal kan ta'n u Tiixhe'. 40As a' u b'a'ne' nisa' u Tiixhe' sqi', tan Tiixh kat b'anon uva' at ve't u b'a'nile' sqi' tuk' ti' unq'a q'esla kub'aale', aq'al uva' eela kuk'ulat ve't u b'a'nile' tuk' chajaak.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\