HEBREOS 12

1Esti'e' ni val sete, vitz'in vatzik: O' uva' nimal unq'a k'uchb'al tetz u k'ujleb'al ik'u'l unq'a q'esla kub'aale' kat ik'uch kan sukuvatz, as kub'antaj eche' uva' kat ib'an chajaak. As qaq'taj kan unq'a paave' uva' ni majon kuvatz ti' kuk'ujb'a't kuk'u'l ti' u Jesús, eche' umaj uxhchil uva' ye'xhkam ni majon ivatz ti' tooje'le' ti' itx'akat umaj tx'aja'm. As kukuytaj kupaleb'et unq'a k'axk'oe', jank'al uve' aq'el sqe ta'n Aak ti' uva' la kupaleb'e. 2As ye' la kuya'sa qitz'at u Jesús, tan Aake' kat k'uchun b'axa ti' uva' kam kuk'ujb'a't kuk'u'l ti' u Tiixhe'. As Aake' kat aq'on qokeb'al k'atz u Tiixhe' ta'n u k'ujleb'al kuk'u'le'. As tul kat aq'ax je' Aak vatz u kuruse' ti' ikame', as kat ikuy Aak u k'axk'oe'. As ye' kat toksa Aak stuul uva' kat ch'ixvisal Aak, tan atik sk'u'l Aak uva' tul ma't ipaleb'et Aak u k'axk'oe' vatz u kuruse', as la txuq'txun ve't Aak ti' u nimla b'a'nile' uva' la taq' Aak sqe. As nim ve't talchu Aak tul kat xoneb' ve't Aak tiseb'al u b'a'nla xonleb'ale' uva' xonle'lkat u Tiixhe'. 3As etitz'ataj uva' kat ib'an u Jesúse', aq'al uva' ye' la pal ek'u'l as ye' la txumun etaama tul uva' la yoq'pu ve't ex, tan mama'la k'axk'o kat ipaleb'e Aak tul uva' kat yoq'pu ve't Aak ta'n unq'a b'anol va'lexhe'. 4As eche' ex, k'uxh nepaleb'e unq'a k'axk'oe' ta'n unq'a uxhchile' uva' ni b'anon u va'lexhe' sete, as ye'l umaj ex kamoj ex ta'n u k'axk'oe'. 5As kat esotzsal u yole' sek'u'l uva' tz'ib'amal kan uva' ni aq'on etxumb'al eche' ib'eyat umaj b'aala te ik'aol. As ech ni tal u yol ile': Unk'aol, as ye' la ib'ane' uva' jit kuxh latz' unq'a yole' see', tul la ib'eya u Kub'aal Tiixhe' see. As mita'n la ka'kab'in aama, tul uva' la iyaa axh Aak, 6tan nib'eya Aak te unq'a uxhchile' uva' xo'n te Aak. As ab'il uva' ni toksa ve't Aak sme'al ik'aolil, as nijikb'a' Aak ti' uva' la ib'an u b'a'ne', ti'k u yole'. 7As u k'axk'oe' uva' nepaleb'e as nekuye', as ech neb'ane' eche' nib'an umaj me'al k'aol, tul uva' nib'eyal ste ta'n vib'aale'. As echat ni tulb'e ex u Tiixhe', aq'al uva' jik etxumb'al la ib'ane'. 8Pet asoj ye' la b'eyal sete ta'n u Tiixhe' eche' nib'an Aak te unq'a me'al ik'aole' skajayil, as jit ex me'al ik'aol Aake' b'a. Pet ech exe' eche' umaj uxhchil uva' ye' ootzimal ib'aal sta'n. 9As tul uva' nik ijikb'a' u kub'aale' u kutxumb'ale' uva' at vatz tx'ava', as nu kunima u kub'aale'. ¿As a' kol ye' la kunima ve't u Tiixhe' q'a uva' aq'ol tetz u qaanxelale', ti' uva' at ve't kutiichajil k'atz Aak? 10As u kub'aale' uva' at vatz tx'ava', as ye'xh jatva'l q'ii kat ib'eya chajaak sqe ti' uva' la kub'ane' ab'iste u b'a'ne' uva' nisa' chajaak sqi'. As ech koj u Tiixhe' tan tul nib'eya Aak sqe, as sqi'e' la txakonkat, aq'al uva' ech ve't u kutxumb'ale' eche' vitxumb'al Aake'. 11As ye' nu kusa' tul nib'eyal sqe, tan ye' b'a'n sqe. Pet asoj la kunima tul la b'eyal sqe, as b'a'n la b'en ib'an sqe. As jik ve't u kutxumb'ale' la ib'an sta'n. As b'a'n qatin sukuvatzaj la ib'ane'. 12As etaq'taj yak'il ti' inimal u Jesúse', eche' taq'at umaj uxhchil yak'il ti' ixaane' uva' ye' ve't iyak'il viq'ab'e' tuk' u toje' ninache'. 13As ek'ajtaj etib' ti' u jikla txumb'ale' eche' ik'ajat tib' umaj ko'x tu umaj jikla b'ey, ti' uva' ye' la itxiknisa u toje' uva' k'axb'inale. Pet aal la txani tu u b'a'nla b'eye'. 14As b'a'noj etatine' tuk' unq'a tename' skajayil. As aya'loj chit ek'u'l ti' eb'anat u b'a'ne' ti' uva' ex ve't tetz u Tiixhe', tan ab'il uva' jit aya'l ik'u'l ti' ib'anat u b'a'ne', as ye' la til tib' tuk' u Tiixhe'. 15As etiltaj etib' sevatzaj, aq'al uva' ye'l umaj ex la kaaik kan ex ti' vib'a'nil u Tiixhe' as ye'l umaj uxhchil la chee sexo'l uva' la eesan ex ti' enimat u Jesúse', tan nimal ex uva' la yan ve't vetxumb'ale' as la b'en ve't ex tu u va'lexhe' sta'n. 16As etiltaj etib' sevatzaj, aq'al uva' ye'l umaj ex la eb'an etetz eche' uva' kat ib'an u Esaú uva' kat iyansa tib' vatz u Tiixhe', tan ye'lik itxumb'al. As k'uxh atzika u Esaú, as ti' kuxh uma'l u echb'ub'al, as kat ik'ayi ve't ok unq'a tetze' te u titz'ine' uva' Jacob. 17As ootzimale' seta'n uva' xamtel kat tal ve't u Esaú te vib'aale' uva' la taq' aak u b'a'nile' sti'. As k'uxh mama'la oq'el kat ib'an u Esaú tul kat ijaj u b'a'nile' te vib'aale', as ye' kat uch ijalput aak viyole', tan ma'tik taq'at aak te u itz'inae'. 18As ni val sete uva' jit'e'ch kat eb'ana tul kat etoksa etib' ti' enimat u ak' txumb'ale' eche' kat ib'an unq'a q'esla eb'aale' uva' na'ytzan. As ye' kat ejetz'e ok etib' k'atz umaj vitz uva' la uch ikanpe' uva' nik toypu xamal sti' uva' atikkat u toktoe' tuk' u mam kajiq'e'. 19As ye' kat etab'i ve't toq' umaj trompeta. As mita'n umaj tuul vi' kat etab'i eche' uva' kat ab'il na'ytzan. As jank'al unq'a tename' uva' kat ab'in u tuul vi'e', as tuk' chit xo'vichil kat ijaj ve't b'a'nil ti' uva' ye'l ve't ka'toj yol la alpu ste, 20tan ti' uva' ye' nik itx'ak ve't unq'a tename' u yole' uva' ech nik tal ile': Ab'il uva' la pach'on u vitze' as k'uxh avan, as la sutil ve't ta'n k'ub'. As techal la kami, ti'k u yole'. 21As xo'veb'al chit uve' kat ik'uch tib' vi' u vitze'. Esti'e' uve' ech tal ve't u Moisés ile': «Va'l chit unt'unt'uch ve'te' ta'n xo'vichil,» ti'k u Moisése'. 22Pet ech koj ex, vitz'in vatzik, tan a' kat okkat ex k'atz u vitze' uva' Sion tu u tename' uva' Jerusalén uva' echen tu almika', vitenam u islich Tiixhe' uva' atkat unq'a ángel uva' ye'l tachul ati uva' molel tib' tuk' mam chiib'ichil. 23As kat ok ex xo'l vitenam u Tiixhe' uva' b'axel kat niman u Jesús. As a'e' uva' tz'ib'amal ve't vib'iie' tu almika'. As kat ok ex k'atz u Tiixhe' uva' la b'anon isuuchil unq'a tename' skajayil vatz u tx'ava'e', as k'atz unq'a q'esla chaj b'aalae' uva' kat k'ulun u nimla b'a'nile' ta'n u Jesúse'. 24As kat ok ve't ex k'atz u Jesúse', tan a' Jesúse' uva' at xo'l u tename' tuk' u Tiixhe'. As ib'a'nil kuxh u Jesúse' uva' kat k'ujeb' ve't u ak' tzaq'ite' ti' ik'ulat tib' iyol u tename' tuk' u Tiixhe'. As a' vikajal u Jesúse' uva' kat el sqi' vatz u kuruse', as nim talche' ti' vikajal u Abel uva' kat yatz'pi. 25As etixvak unq'a yole' uva' ni tal u Tiixhe' sete. As eb'anak etetz eche' uva' kat ib'an unq'a tename' na'ytzan, tan ye' nik isa' tab'it u yole' uva' nik ib'eyal ste ta'n unq'a uxhchile' uva' atik vatz u tx'ava'e'. As esti'e' kat ul u k'axk'oe' sti'. Asoj techal kat ul u k'axk'oe' ti' unq'a tename' tan ti' uva' ye' kat inima, ¿as a' kol o' q'a ye' la ul u k'axk'oe' sqi', asoj ye' la kunima u yole' uva' ni tal u Tiixhe' sqe uve' echen tu almika'? 26As tul kat yolon u Tiixhe' te unq'a tename' na'ytzan, as kat tiin ve't u tx'ava'e'. Pet ech ni tal ve't uma't u yol ile' uva' alel ta'n Aak: La ilej ve't uma'l u q'ii uva' la untiinsa ve't u tx'ava'e' unpajte. As antu ve't u almika'e' la tiin sva'n, ti'k Aak. 27As tul ni tal Aak u yole' ti' uva' la itiinsa ve't Aak u tx'ava'e' unpajte, as a' isuuchile' uva' la teesa ve't el Aak unq'a icheesa'me' ab'iste uva' la tal Aak tele'. Esti'e' uva' a' unq'a vee' la kaa ve'te' uva' ye' la isa' Aak teesat el. 28Qaq'taj ta'ntiixh te u Kub'aal Tiixhe', tan kat toksa ve't ok o' Aak xo'l u tename' uva' at jaq' u tijle'm u Tiixhe'. As kunimataj Aak ti' qaq'at ta'ntiixh te Aak ti' u b'a'nile' uva' ni taq' Aak sqe. As kuxo'vataj Aak, ti' uva' ye' la kub'an u va'lexhe' vatz Aak, 29tan ech Aake' eche' umaj xamal uva' la tz'e'san unq'a vee' skajayil uva' ye' b'a'n.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\