HEBREOS 13

1Eya'sak exo'nit etib' sevatzaj, ex uva' ex me'al ik'aol u Tiixh. 2As eya'sak etaq'at ivatb'al unq'a uxhchile' uva' la oon tekab'al, tan at unq'a kumoole' uva' ye' kat b'en ste uva' antu ve't unq'a ángele' kat aq'ax ivatb'al. 3As ye' la esotzsa unq'a qitz'in qatzike' sek'u'l uve' ato'k tu u kaarsa, tuk' uve' ni yoq'pe'. As eela kuxh stuk' uva' antu ve't ex ni paleb'en u k'axk'oe' eche' uve' nipaleb'e. 4As unq'a naje' uva' at tixqel as moj unq'a ixoje' uva' at itzumel, as jikoj chit la ib'ane' tuk' vik'ulele'. Tan la ib'an u Tiixhe' isuuchil u naje' uve' nichuk tixoj, as u ixoje' uve' nimooline', as echat la ib'an Aak te unq'a uxhchile' uve' ye'l ik'ulel ati, as nu kuxh ipaavine' tuk' uma't uxhchil. 5As ye' kuxh etoksa etaama ti' u puaje'. Pet txuq'txunoj kuxh ex ti' vetetze' jank'al uve' ati, tan ech ni tal u Tiixh ile': Ye'xh jatue' la vaq' kan ex sejunal. Pet at chit ine' seti' ti' chit ib'ene', ti'k Aak. 6Esti'e' ye' la kuxaansa qaama. Pet la kuk'ujb'a' kuk'u'l ti' Aak, tul ech la qal ile': K'uxh kam kuxh la ib'an unq'a uxhchile' sqe, as ye'l o' la xo'v o', tan a' u Kub'aal Tiixhe' la lochon o', chaj o' la qale'. 7As la etitz'a uva' kam itxumb'al unq'a qitz'in qatzike' nik ib'an sexo'l uve' ni ilon isuuchil vitenam u Tiixhe', tan ech nib'ane' eche' unq'a xeen txooe'. As etitz'ataj kam ikuyat chajaak unq'a vee' uva' kat ipaleb'e. As eteesataj etexhlab'al ti' u k'ujleb'al ik'u'l chajaake'. 8As k'uxh ye'l chajaak cheel, as at chit ve't u Jesucristo sqi'. As Aake' tixe'teb'al u q'ii saje'. As an kuxh Aak cheel ti' chit ib'ene'. 9As ye' la etaq' tokeb'al umaj va'lexhla chusb'al uva' jit eela tuk' u jikla chusb'ale'. As aal b'a'ne' uva' la yak'in ve't u qaanxelale' ta'n vib'a'nil u Jesúse'. Pet jit ta'n unq'a echb'ub'ale' uva' tetz u b'axa tzaq'ite', tan ye'xhkam nitxakon ti' unq'a uxhchile' ti' iyak'in u taanxelale'. 10As at uma'l u uxhchil uva' kat kam sqi' uva' ech tatine' eche' unq'a avane' uva' niyatz'ax tu u tabernáculo ta'n oksan iyol tenam vatz Tiixh. As a'e' u Jesucristo. As jit umaj avan uva' kat kami ti' uva' la echb'ul vichi'ole'. 11As ni teq'o ok viq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh vikajal unq'a avane' tu u Tiixhla atinb'ale' tu jun yaab' ti' ijajat kuyb'al ti' vipaav unq'a tename'. Pet nitz'e'sal vichi'ol unq'a avane' ti'e'l u tename'. 12As echat chit kat ib'an u Jesús, tan kat b'ex yatz'poj el Aak ti'e'l u tename'. As kat toksa ve't o' Aak sitenam u Tiixhe' ta'n vikajale' uva' kat el sqi', ti' uva' ye'l ve't tetz u paave' sqi'. 13As kat b'ex yatz'poj el u Cristo ti'e'l u tename' ti' ichooat u kupaave'. Esti'e' ni val sete, xekeb'oj chit o' ti' u Cristoe'. As ye' la xekeb' o' ti' iyatz'ax ok unq'a avane' tu u nachb'al Tiixhe', k'uxh la eesal kuq'ii ta'n unq'a tename' eche' uva' kat ulb'el Aak, 14tan tzitza' vatz u tx'ava'e' as ye'l qatinb'al ati uva' ti' chit ib'ene'. Pet a' u qatinb'ale' ni qil b'en uva' la atinkat o' ti' chit ib'ene'. 15Esti'e' uva' a' u Jesucristoe' la lochon o' ti' qoksat iq'ii u Tiixhe' ti' chit ib'ene' tuk' unq'a yole' uva' ni tel ch'u'l tu kutzi', tan a'e' ni b'anon ivaatzil kuyatz'at ok unq'a avane' vatz u Tiixhe', o' uva' o' niman tetz Aak. 16As ye' la eya'sa eb'anat u b'a'ne' sevatzaj. As la etaq' unb'ooj vetetze' ti' elochat unq'a uxhchile' uva' ye'l tetz ati. As a' u b'a'ne' uva' nisa' u Tiixhe' uva' la eb'ane', tan a' ve't ivaatzile' ti' iyatz'ax ok unq'a avane' tu u nachb'al Tiixhe'. 17As enimataj unq'a eq'esale' uva' ni ilon isuuchil vitenam u Tiixhe', tan at tijle'm chajaak ti' tilat esuuchil. As at sk'u'l chajaak uva' la ilej uma'l u q'ii uva' tuknal tal chajaak isuuchil te u Tiixhe' ti' uva' kam kat ib'an chajaak sexo'l. Esti'e' uva' enimataj chit chajaak, aq'al uva' la chiib' chajaak ti' u taq'one' uva' nib'an vatz u Tiixhe'. As ye' la inach chajaak ik'axk'oil u aq'one' uva' nib'ane'. As la txakon u taq'on chajaake' seti'. 18As eb'antaj b'a'nil. As enachtaj chit Tiixh sqi', tan ootzimal sqa'n uva' b'a'n kuxh kutxumb'al vatz u Tiixhe', tan a' chit ni qale' uva' a' koj chit u b'a'ne' la kub'an vatz Aak. 19As nunjaj b'a'nil sete uva' la chit enach Tiixh svi' ti' uva' ye' la b'alax in ti' b'en vilat ex. 20U Tiixhe' ni b'anon uva' b'a'n qatin sukuvatzaj, as Aak kat ulsan taama u Jesucristo uva' ech tatine' sqi' eche' umaj xeen kaneero'. As a' vikajal u Jesúse' uva' kat k'ujb'a'n kan u ak' tzaq'ite' uva' ye'l iya'teb'al. 21As ti' vikajal u Jesúse' la taq' kat u Tiixhe' etxumb'al ti' eb'anat u b'a'ne' uva' nisa' Aak. As ib'a'nil kuxh Aak as neb'ane' kam uva' nisa' Aak. Esti'e' la qoksa ve't iq'ii u Jesucristoe'. An chite'. 22Ka'l kuxh unq'a yole' kat untz'ib'a b'en sete, vitz'in vatzik. As nunjaj b'a'nil sete ti' uva' la ekuy in ti' unq'a yole' uva' kat untz'ib'a b'en ti' iyak'insat etaama. 23As la val sete uva' kat chajpul ve't u qitz'in qatzike' u Timoteo. Asoj ye' tuk b'alaxtoj aak ti' tul sunk'atz, as la b'en qil ex tuk' aak. 24As la unjaj b'a'nil sete ti' uva' la etaq' untzii te unq'a qitz'in qatzike' uva' ni ilon isuuchil vitenam u Tiixhe', as tuk' te ka't unq'a qitz'in qatzike'. As unq'a qitz'in qatzike' uva' echen tzitza' tu u Italia, as ni taq' b'en itzii sete unpajte. 25As a' vib'a'nil u Tiixhe' la atin seti'aj sekajayil. An chite'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\