HEBREOS 2

1Esti'e' ni val sete, qitz'ataj u b'a'nla yole' uve' ab'imal ve't sqa'n, tan asoj ye' la kunima, as la ib'ane' uva' va'len ve't u kutxumb'ale' la kub'ane'. 2As u tzaq'ite' uva' kat tal kan unq'a ángel, as techal chite' la nimali. As ab'il uva' kat ipaasa tzii as ye' kat inima, as tetzik chit ve'te' uva' kat ul u k'axk'oe' sti'. 3¿As a' kol chit ye' la ib'an q'a sqe, asoj ye' la qoksa qaama ti' u sotzb'al paave' uve' nim talche'? As tul a' u Kub'aal Jesús kat alon isuuchil u yole' sqe b'axa. As kat yak'insal ve't u yole' ta'n unq'a uxhchile', uva' kat ab'in viyol Aake'. 4As ech iyak'insat Aake' viyole'. Kat ik'uch Aak unq'a k'uchb'al tetz viyak'ile' tuk' ka't unq'a uve' kat ib'an Aak uva' kat teq'o taama unq'a tename' sta'n. As kat ijatxb'en Aak u Tiixhla Espíritu ti' junun unq'a uxhchile' uva' kat niman viyol Aake', as kam uva' kat tal taama Aak ti' taq'at ste. 5As jit tiq'ab' unq'a ángel la oksalkat u ak' tx'ava'e' uve' la uli, ti' tilpu isuuchil eche' u yole' uve' ni qale'. 6As ech ni tal uma'l u yol ile' uva' tal kan uma'l u q'ajsan tetz viyol u Tiixhe': ¿Kam chit tijle'm unq'a uxhchile' q'i ti' uva' nooksa eeb' tilil sti'? ¿As kam chit tijle'm unq'a uxhchile' q'i ti' uva' la ul aloche'? 7Tan axhe' kat b'anon uva' b'iit kuxh ye' kat lejon tijle'm unq'a uxhchile' ti' unq'a ángel. As kat ooksa iq'ii unq'a uxhchile' eche' umaj ijlenaal uva' la je' koroona ti' ivi'; as kat ooksa snimil unpajte. As kat ak'ujb'a' ve't kan ti' unq'a acheesa'me' uve' kat ab'ana. 8As kat aaq' unq'a acheesa'me' skajayil te unq'a uxhchile' ti' tilat isuuchil, ti'k u yole'. As u yole' u vaa', as a'e' ni tale' uva' kat taq' u Tiixhe' unq'a icheesa'me' skajayil te unq'a uxhchile' ti' tilat isuuchil. As a' ni tale' uva' ni tal Aak uva' jank'al unq'a icheesa'm Aake', as la til unq'a uxhchile' isuuchil. As jit'e'ch nib'ane', tan ye'l unq'a icheesa'm Aake' skajayil ni til unq'a uxhchile' isuuchil tijikil. 9Pet ootzimal u Jesús sqa'n u ilol tetz isuuchil unq'a icheesa'm u Tiixhe', uva' b'iil kuxh at kan u tijle'me' ti' unq'a ángel tul kat ul vatz tx'ava'. As tul kat q'aav ve't Aak tu almika', as nim talchu ve't Aak kat ib'ana. As ib'a'nil kuxh u Tiixhe' kat ipaleb'e u Jesús u kamchile' sqi'. Esti'e' kat oksal ve't iq'ii u Jesús. As nim talchu ve't Aak cheel. 10As u Tiixhe' uva' cheesan tetz unq'a cheesa'me' skajayil, as Aak ib'aal skajayil. As a' nisa' Aak uva' nimal unq'a tename' la ok sme'al ik'aol Aak, aq'al uva' la ilpi uva' nim talchu ve't Aak. Esti'e' uva' b'a'n ve't te Aak uva' techal kat ipaleb'e u Jesús unq'a k'axk'oe', aq'al uva' a' u Jesús la sotzsan kupaav. 11As jank'al o' uva' txaael ve't o' ti' qok sitenam u Tiixhe', as uma'l kuxh ve't Kub'aal tuk' u Jesús uva' ni oksan o' sitenam u Tiixhe'. Esti'e' ye'l u Jesús nich'ixve' ti' talata' uva' qitz'in qatzik ve't qib' tuk' Aak, 12eche' uva' ni tal uma't u yol uva' tz'ib'amal kan: La val isuuchil u yole' see' te unq'a vitz'in vatzike'. As la unb'itza ve't axh xo'l unq'a uxhchile' uve' nimol tib' ti' vab'iie', ti'k u yole'. 13As ech ni tal uma't u yol ile': La unk'ujb'a' ve't unk'u'l ti' Aak, ti'k u yole'. As ni tal unpajte: As il in at in tuk' unq'a me'al ik'aol u Tiixhe' uva' kat alpu sve uva' la vil isuuchil, ti'k u yole'. 14Esti'e' uva' echat kat ib'an u Jesús eche' o', tan at kuchi'ol tuk' kukajal as tuk' kub'ajil. As ech Aake' eche' o' kat ib'ana tul kat ipaleb'e Aak u kamchile' ti' itx'akon ti' u tx'i'lanaje' uva' kat toksa tib' sib'aalil unq'a uxhchile' uva' ye' ni niman u Tiixhe'. 15As kat ul u Jesús kamoj ti' iq'alpul unq'a tename' vatz u tx'ava'e' uva' txeyik ta'n u tx'i'lanaje', tan nik ixo'v unq'a tename' ti' ikame'. 16As ootzimal sqa'n uva' jit unq'a ángel kat ul iloch u Jesús. Pet o' kat ul iloch o' Aak, o' uva' o' tiaal u Abraham. 17Esti'e' uva' techal chit kat ib'ensa tib' u Jesús eche' o', ti' uva' Aak ve't u Nimla oksan tetz kuyol vatz u Tiixhe'. As jik chit toksat Aak kuyol, tan nitxum Aak kuvatz. As esti'e' kat ichoo Aak u kupaave'. 18As kat ipaleb'e Aak k'axk'o tul kat chukax txumb'al ti' Aak uva' la paavin Aak. As esti'e' uva' ootzimal ve't ta'n Aak kam la tulb'e Aak kulochpe', tul nichukax txumb'al sqi' ti' uva' la paavin o'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\