HEBREOS 6

1Esti'e' la val sete, ye' la uchi uva' jatpuul kuxh la chuspu unq'a chusb'ale' sqe ti' qatin k'atz u Cristo eche' uva' kat alax sqe sb'axa. Pet aal la kuchus qib' ti' unq'a chusb'ale' uva' la yak'insan u kutxumb'ale' ti' qatin k'atz u Cristo. As jit tz'ajinale' la ka'puul unq'a chusb'ale' ti' kuk'axat qib' ti' u va'lexhe' uva' nik kub'ane' uva' laik eq'on o' tu u kamchile', as ti' kuk'ujb'a't kuk'u'l ti' u Tiixhe' uva' kat kub'an b'axa. 2As mita'n la ka'puul unq'a chusb'ale' uva' kat alax sqe b'axa ti' kuku' xe' u a'e', as ti' taq'at je' unq'a kuq'esale' iq'ab' ti' kuvi', as ti' u tuleb'al taama unq'a kamnaje' unpajte, as ti' ib'anat u Tiixhe' kusuuchil. 3Asoj la isa' u Tiixhe', as la kuchus qib' ti' unq'a chusb'ale' ti' uva' la yak'in u kutxumb'ale' ti' qatin k'atz u Cristoe'. 4Tan ye' la uchi uva' la alpu te unq'a uxhchile' uva' la ik'axa tib' unpajte eche' uva' kat ib'an b'axa, as tul ma't taq'at u Tiixhe' ste uva' la ootzil ve't Aak sta'n, as ma't ik'ulat ve't unq'a uxhchile' u b'a'nile' uva' ni taq' u Tiixhe' ste, as ma't tok u Tiixhla Espíritu tu u taanxelale', 5as ma't inachat vib'a'nil u b'a'nla yole' tetz u Tiixhe', as ma't tilat unq'a nimla b'a'nile' eche' unq'a vee' uva' tuk ib'ane' vatz u tx'ava'e' tul uva' la ul u Jesúse' unpajte. 6Asoj la teesa kan tib' unq'a uxhchile' ti' inimat u b'a'nla yole', as ye' la uchi uva' la ik'axa tib' unpajte eche' uva' kat ib'an b'axa, tan eela kuxh stuk' uva' an chit u uxhchile' ni aq'on je' viK'aol u Tiixhe' vatz u kuruse' ti' ich'ixvisale' unpajte. Pet asoj ech la ib'ane', as an kuxh unq'a uxhchile' la eq'on tzan u k'axk'oe' sti'. 7As ech unq'a uxhchile' eche' uma'l u tx'ava', tan tul uva' ni tak' u tx'ava'e' ta'n u jab'ale' uva' b'enameen ni tule', as nich'ii ve't unq'a chikoe' stuul. As nimal ve't ivatz ni taq'e' te unq'a uxhchile' uve' ni aq'onvan u tx'ava'e'. As nik'ul ve't u tx'ava'e' vib'a'nil u Tiixhe'. 8Asoj a' kuxh unq'a ch'i'xe' la ch'ii tu u tx'ava'e' tuk' unq'a tze'e' uva' at ich'i'xil, as ye'l itxa'ke'. As at ve't tzan u k'axk'oe' ti' u tx'ava'e', tan la tz'e'sal ve't unq'a ch'i'xe' skajayil. 9Vitz'in vatzik uva' xo'n ve't ex sve, as k'uxh ech u yole' uva' ni val sete, tan ootzimal sva'n uva' ech exe' eche' u tx'ava'e' uva' b'a'nla chiko ni taq'e', tan eq'omal unq'a b'a'nile' seta'n uva' ni k'uchun uva' q'alpumal ve't ex vatz vepaave'. 10As ye' la isotzsa u Tiixhe' unq'a b'a'nile' sk'u'l uve' kat eb'an tuk' vib'ii Aake', tan jik chit Aake'. As kat ek'ucha uva' xo'n ve't Aak sete, tul uva' kat eloch unq'a emoole' uva' ni niman Aak. As antel kuxh elochat cheel. 11As a' ni vale' uva' junun chit ex uva' aya'l chit ek'u'l ti' eb'anat u b'a'ne' eche' uva' neb'an cheel as techal la ekameb'e. As la etetzi unq'a nimla b'a'nile' skajayil uva' nu kutx'eb' setuk'. 12As jit q'e'ay ex la ib'ane' ti' u k'ujleb'al ek'u'le'. Pet a' ni vale' uva' ech la eb'ane' eche' nib'an unq'a kumoole' uva' la etzin ve't unq'a b'a'nile' uve' alel kan sqe ta'n u Tiixhe', tan ye' nipal ik'u'l ti' itx'eb'at unq'a b'a'nile'. As ye' ni taq' kan u k'ujleb'al ik'u'le'. 13As tul uva' kat tal kan u Tiixhe' u yole' te u Abraham uva' nimal ve't unq'a tiaal u Abraham la ib'ane', as ye'l uma'toj uxhchil ati uva' nim talche' ti' u Tiixhe'. As esti'e' uva' an kuxh Aak kat alon tuk' vib'iie' uva' techal la ib'an Aak kam uva' kat tal Aak. 14As ech tal Aak ile' te u Abraham: As tuk val see uva' nimal u b'a'nile' la vaq' tzan see. As nimal unq'a aviaale' la ib'ane' ta'n vunb'a'nile', ti'k Aak. 15As ye' kat pal ik'u'l u Abraham ti' itx'eb'ata'. As kat ik'ul ve't u b'a'ne' uva' kat tal kan u Tiixhe' ste. 16As tul ni qal umaj tiila yol uva' techal chit la kunima. As ye'l ve't uma'toj yol sti', tan k'ujlu ve't kan u yole' uva' kat qala. As techal la kub'ane', tan tuk' vib'ii u Tiixhe' kat qalkat. 17As echat kat ib'an u Tiixhe' tan an kuxh tuk' vib'ii Aake' kat talkat Aak u yole' te u Abraham tuk' unq'a tiaale', ti' uva' la b'en ste uva' techal la ib'an u Tiixhe' eche' uva' kat tal Aak. As ye' la uch ijalpule'. 18As tuk' vib'ii Aake' kat talkat Aak u yole' ti' ik'ujb'a't Aak kuk'u'l, jank'al o' uva' k'ujle'l kuk'u'l ti' Aak ti' uva' la iloch o' Aak ti' qetzit u nimla b'a'nile' uva' at sqi'. As ti' ka'va'l unq'a yole' uva' kat tal Aak sqi' uva' ye' la uch ijalpule', as esti'e' ootzimal sqa'n uva' ye' la uch ichulit Aak yol. 19As ech tatin u k'ujleb'al kuk'u'le' ti' viyol u Jesús eche' nib'an u ch'ich'e' uva' ancla uva' ni majon u barco, ti' uva' ye' la tija u kajiq'e' u barco. As tuk' u k'ujleb'al kuk'u'le' la oon o' ti'o'k iqul u nimla ixb'u'je' uve' at tu u tabernáculoe'. 20As a'e' uva' kat ib'an u Jesús tul kat ok ve't Aak nimla b'ooq'olil ti' unq'a oksan iyol tenam vatz Tiixh, as Aak uva' kat ok sb'axa sukuvatz tu u tabernáculoe' eche' uva' alel kan ta'n u Melquisedec.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\