HEBREOS 7

1As u Melquisedec uva' atik ok ijlenaalil tu u tenam uva' Salem, as a'e' uva' oksan iyol tenam vatz Tiixh uva' nitoksal iq'ii. As tul kat q'aavik tzan u Abraham ti' ib'anat ch'a'o ti' unq'a ijlenaale', as b'ex ik'ul ve't u Melquisedec u Abraham. As kat inach ve't u Melquisedec Tiixh ti' ijajat b'a'nil te u Tiixhe' ti' u Abraham. 2As taq' ve't u Abraham uma'l xo'l chaj laval unq'a vee' uva' kat itx'ol tu u ch'a'oe' te u Melquisedec. As ech ni tokkat vib'ii u Melquisedec ile': Tijlenaal u Salem. As u ijlenaal uva' b'anol tetz u jike', as u ijlenaal nib'anon uva' b'a'n qatin sukuvatzaj. 3As ye'xhkam ootzimal uva' ab'il ib'aal as ab'il itxutx. As mita'n unq'a q'esla ib'aale' ootzimal. As ye' ni tootzile' kam q'iil itz'eb'i as mita'n vikameb'ale'. As esti'e' uva' ni talpu ti' u Melquisedec, as a' ve'te' oksan iyol tenam vatz Tiixh ti' chit ib'ene' eche' nib'an u Jesús, viK'aol u Tiixhe'. 4As qitz'ataj setuk', tan nim talche' u Melquisedec. As k'uxh nim talchu u q'esla kub'aale' uva' Abraham, as kat taq' ve't u Abraham uma'l xo'l chaj laval unq'a vee' uve' kat itx'ol tu u ch'a'oe' te u Melquisedec. 5As tul kat ik'ul ve't u Melquisedec uma'l xo'l chaj laval unq'a vee' te u Abraham, as eela kuxh stuk' uva' kat ik'ul ve't te unq'a tiaal u Abraham skajayil. As eche' unq'a tiaal u Leví uva' at ve't ok nachol Tiixhil ti' unq'a tename'. As a'e' uva' alel ve't kan sti' ta'n u tzaq'ite' uva' tz'ib'amal kan uva' la taq' unq'a tename' uma'l xo'l chaj laval unq'a tetze' ste. As an kuxh tiaal u Abraham unq'a tiaal u Leví. 6As k'uxh jit tiaal u Leví u Melquisedec, as nim talche' ti' u Abraham. Esti'e' kat taq' ve't u Abraham uma'l xo'l chaj laval unq'a vee' ste. As k'uxh a' u Abraham uva' ma'tik talat u Tiixhe' u yole' ste ti' u b'a'nile' uva' la ul sti' ta'n Aak, as kat inach ve't u Melquisedec Tiixh ti' u Abraham. 7As ootzimal sqa'n uva' ab'il uva' at pal u tijle'me' ti' vimoole', as a'e' uva' ni nachon Tiixh sti' aq'al uva' la ul u b'a'ne' ti' u uxhchile'. 8As jank'al unq'a tiaal u Leví uva' ni k'ulun uma'l xo'l chaj laval unq'a oye' te unq'a tename', as nikame'. Pet ech koj u Melquisedec. Tan ni talpu sti' uva' isle'ltele. 9As la uch qalata' uva' unq'a tiaal u Leví uva' ni k'ulun uma'l xo'l chaj laval unq'a oye' te u tename', as a'e' kat aq'on uma'l xo'l chaj laval unq'a vee' te u Melquisedec. Tan tul uva' kat taq' u Abraham uma'l xo'l chaj laval unq'a vee' te u Melquisedec, as eela kuxh stuk' uva' antu ve't unq'a tiaal u Leví kat aq'on te u Melquisedec unpajte, 10tan atik unq'a tiaal u Abraham tu vichi'ole' tul b'ex k'ulpoj unq'a vee' ta'n u Melquisedec tan ye'xnik itz'eb'i. 11As u tzaq'ite' uva' tz'ib'amal kan, as a'e' k'ujb'a'n kan u Aarón uva' tiaal u Leví ti' toksal unq'a oye' vatz u Tiixhe'. As kat koj ok unq'a tename' jikla aamail vatz u Tiixhe' sta'n, as jit tz'ajinale' uva' la ul uma't oksan iyol tenam vatz Tiixh uva' jit tiaal u Aarón. Pet techal kat ul uma'te uva' eela tuk' u Melquisedec. 12As tul uva' kat jalpu ve't u tzaq'ite' ti' uva' ab'il la ok nachol Tiixhil ti' u tename', as techal kat ok ve't uma't u ak' tzaq'it. 13As u uxhchile' uve' ni talpu sti' uva' eela tuk' u Melquisedec, as a' u Jesús. As a' unq'a tiaal u Leví ni ilon isuuchil u atinb'ale' uva' niyatz'pukat unq'a txooe', as tul jit tiaal u Leví u Jesús. Pet tiaal uma't ik'aol u Israel Aak. As ye' kat ok uma'toj vik'aol u Israel ti' inachat Tiixh ti' unq'a tename'. 14As ootzimal chite' sqa'n uva' a' ulkat u Kub'aal Jesús xo'l unq'a tiaal u Judá. As ye'xhkam chit unb'ooj kat tal kan u Moisés ti' uva' la ok umaj tiaal u Judá snachol Tiixhil. 15As u yole' uva' ni val sete, tan aal la pal ex stuul, asoj la b'en sete uva' at uma't oksan iyol tenam vatz Tiixh uva' eela tuk' u Melquisedec. 16Pet jit ti' u tzaq'ite' uva' k'ujeb'kat kan u Jesús nachol Tiixhil sqi'. As jit ti' uva' tiaal u Leví Aak eche' uva' ni tal u tzaq'ite'. Pet ti' uva' ye'xheb'il kat oleb' ti' Aak, tan isle'l Aak ti' chit ib'ene'. As esti'e' kat okkat Aak snachol Tiixhil sqi'. 17As ti' Aak tz'ib'amalkat kan u yole' uva' ech ni tal ile': Tan axhe' oksan iyol tenam vatz Tiixh ti' chit ib'ene' eche' uve' kat ib'an u Melquisedec, ti'k u yole'. 18As kat palyu ve't iyak'il u tzaq'ite' uva' atik b'axa, tan ti' uva' ye' kat ok unq'a tename' jikla aamail sta'n. 19As ye'xheb'il kat ok jikla aamail ti' inimat u tzaq'ite'. Esti'e' kat ik'ujb'a' kan u Tiixhe' uma't u yole' uva' nim talche' ti' u tzaq'ite'. As a' u yole' ti' u Jesús uva' k'ujle'l kuk'u'l sti' uva' ni aq'on qokeb'al k'atz u Tiixhe'. 20As tul kat ok unjoltu unq'a uxhchile' nachol Tiixhil ti' unq'a tename', as ye'l uma'toj yol uva' nim talche' kat tal Aak sti'. Pet ech koj u Jesús, tan kat tal u Tiixhe' uva' a' u Jesúse' u oksan tetz u kuyole' vatz u Tiixhe' ti' chit ib'ene', 21tan a' u Tiixhe' kat alon u yole' ti' toksat Aak u Jesúse' oksan iyol tenam vatz Tiixh, eche' uva' ni tal uma'l u yol uva' tz'ib'amal kan uva' ech ni tal ile': As kat tal u Tiixhe' u yole' tuk' vib'iie'. As ye'xh jatu la ijalpu Aak vitxumb'ale' ti' u yole', tan ech kat tal Aak ile': «Tan at ve't ok chit axh nachol Tiixhil ti' unq'a tename' ti' chit ib'ene',» ti'k Aak, ti'k u yole'. 22As a' u Jesús uva' nik'ujb'a'n kan ti' uva' la qetzi unq'a b'a'nile', tan Aake' kat taq' tib' sqi' tul kat ik'ujb'a' kan Aak u ak' tzaq'ite', as Aak kat kam ve't sqi'. 23As nimal unq'a uxhchile' kat oksan iyol tenam vatz Tiixh uva' tiaal u Leví as kat mox kami. As esti'e' uva' kat mox taq' ve't kan u tijle'me'. 24Pet ech koj u Jesúse', tan ato'k Aak nachol Tiixhil ti' chit ib'ene', tan ye'l Aak la kam ve'te'. 25Esti'e' uva' at tijle'm u Jesús ti' chit ib'ene' ti' taq'at unq'a nimla b'a'nile' sqe ti' kuq'alpule', jank'al o' uva' at ve't qokeb'al k'atz u Tiixhe' ta'n Aak tan isle'l chit Aak ti' chit ib'ene'. As ye' la iya'sa Aak toksal kuyol te u Tiixhe'. 26As a' u Jesúse' oksan iyol tenam vatz Tiixh. As Aake' uva' nisa'vit sqi'. As jik chit itxumb'al Aak. As ye'l umaj va'lexhla yol la alchu ti' Aak. As jikla aama chit Aak. As jit eela Aak tuk' o' tan o' aapaav. As kat ok ve't iq'ii Aak, tul kat oon Aak tu almika'. 27As jit'e'ch kat ib'an Aake' eche' uva' nib'an unjoltu unq'a iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh, tan jun q'ii niyatz' chajnaj unq'a txooe' vatz u nachb'al Tiixhe' ti' ijajat kuyb'al ti' u paave'. As b'axel nijaj chajnaj kuyb'al ti' vipaave'. As a'n nijaj ve't chajnaj kuyb'al ti' vipaav unq'a tename'. Pet ech koj u Jesús, tan ye'l ipaav Aak ati. As unpajul kuxhe' kat taq' tib' Aak kamoj sqi' as tuk' ti' unq'a tename' ti' ichooat Aak u kupaave' ti' chit ib'ene'. 28As ti' u tzaq'ite' uva' tz'ib'amal kan ta'n u Moisése' ni tokkat unq'a naje' siq'esalil oksan iyol tenam vatz Tiixh, k'uxh aapaav chajnaj. Pet ech koj u Jesús, viK'aol u Tiixhe', tan ti' uva' kat tal u Tiixhe' u yole' tuk' vib'iie' tul uva' ma'tik talat Aak u tzaq'ite' uva' tal Aak b'axa. As esti'e' ato'k u Jesúse' siq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh, tan k'ujlu kan chite' u tijle'm u Jesúse' ti' chit ib'ene'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\