HEBREOS 9

1As ootzimal sqa'n uva' nik tal u b'axa tzaq'ite' uva' k'ujlik kan ti' talat isuuchil sqe uva' kam kunachat Tiixh. As nik tal isuuchil sqe ti' u atinb'ale' uva' atik vatz u tx'ava'e' uva' nik inachpukat Tiixh ta'n unq'a tiaal Israel. 2As ech b'an ta'n u tabernáculoe' uva' nik inachpukat Tiixh, tan atik uma'l u b'axa tuul kab'al uva' Txaala atinb'al ib'ii. As tzitzi' atikkat tatinb'al u matxb'ale' uva' vujva'l ivi' ati tuk' u meexhae' uva' atikkat u paane' uva' nik toksal vatz u Tiixhe'. 3As ti' iqul u ka'v ixb'u'je' atikkat uma't u tuul tabernáculoe' uva' Tiixhla atinb'al ib'ii. 4As a' atikkat u tatinb'al uva' tz'e'sab' incienso uva' lak'el ok b'a'nla q'an ch'ich' sti' tuk' stuul as tuk' u kaaxhae' uva' k'ujlu kan xo'l u tename' ta'n u Tiixhe'. As atik ku' uma'l u xhaalo stuul uva' b'a'nla q'an ch'ich', uva' kolikkat u echb'ub'ale' uva' maná ib'ii. As atik ku' vib'aara u Aarón tu u kaaxhae', uva' ma'tik ixalmite'; as atik ku' unq'a lepkin k'ub'e' stuul uva' tz'ib'amalkat u tzaq'ite'. 5As atik ka'va'l unq'a vatzib'al vi' u jupb'al itzi' u kaaxhae' uva' ech tilone' eche' ángel, k'uchb'al tetz uva' ni toksal iq'ii u Tiixhe' uva' at xo'l vitename'. As atik b'en vixich' unq'a uva' eche' ángel tiib'a u jupb'al itzi' u kaaxhae', k'uchb'al tetz uva' ye'l vipaav unq'a tename' nik toksa u Tiixhe' stuul. As jit kuxh tz'ajinal la val ve't isuuchil u yole' skajayil cheel ti' u tabernáculo. 6As tul uva' ma'tik itzojpu ve't u tabernáculo uva' ka'va'l tuul, as jun q'ii nik tok ve't unq'a oksan iyol tenam vatz Tiixh tu u b'axa tuul u kab'ale' ti' inachat Tiixh. 7Pet ech koj nik ib'an tu vika'v u tuul u kab'ale' uve' Tiixhla atinb'al, tan a'ik kuxh vib'ooq'ol unq'a oksan iyol tenam vatz Tiixh nik tuch tok tu u atinb'ale', tan uma'l kuxh q'ii tu jun yaab' nik tuch tok tu u atinb'ale'. As nik teq'o ve't ok vikajal unq'a avane' ti' ijajat kuyb'al ti' vipaave' as tuk' ti' vipaav unq'a tename' uve' ye' nachel ste uva' nib'ane'. 8As jank'al unq'a yole' uva' kat val ti' u tabernáculo, as ni taq' u Tiixhla Espíritu kutxumb'al ti' u b'axa tuul u atinb'ale', tan tul uva' atiktele, as ye'xnik ik'uchat Aak te unq'a tename' uva' kam la tulb'e toon tu u Tiixhla atinb'ale'. 9As k'uchuvatze' nib'an sqe cheel. As ni taq' kutxumb'al ti' uva' ye' ni toleb' unq'a oye' tuk' unq'a avane' uva' ni toksal vatz u Tiixhe' ti' ijikb'a'l u taanxelal unq'a uxhchile'. 10As a' kuxh nikat itxakonkat u yole' tul uva' ye'xnik ilejat u q'iie' ti' ijalpul u txumb'ale' ti' inachpu Tiixh. Tan jank'al uva' nib'an unq'a uxhchile' ti' inachat Tiixh, as ti' kuxh vichi'ole' nitxakonkat, eche' unq'a echb'ub'ale' uva' la uch techb'ule', tuk' unq'a a'e' uva' la uch tuk'ale', as tuk' uva' kam la ulb'el ijosq'il unq'a aq'onb'ale'. As ye' ni toleb' ti' ijikb'a'l u taanxelal unq'a uxhchile'. 11Pet ech koj cheel, tan kat ulyu ve't u Cristo. As Aake' ni aq'on u nimla b'a'nile' sqe uva' alel kan sqi' ta'n u Tiixhe', tan a' u Cristo b'ooq'ol ti' vib'ooq'ol unq'a oksan iyol tenam vatz Tiixh. As tetz Aak u tabernáculo uva' nim talche' ti' u vatz tx'ava'illa tabernáculo, tan jit umaj naj b'anol tetz. 12As jit eela kat ib'an u Cristo tuk' uva' nib'an unq'a ib'ooq'ol oksan iyol tenam vatz Tiixh, tan unpajul kuxh kat ok u Cristo tu u Tiixhla atinb'ale' ti' ichooat u kupaave' ti' chit ib'ene'. As jit vikajal unq'a txul tooro'e' as mita'n vikajal unq'a mam sik'e' eq'omalik ta'n Aak, tul kat ok Aak tu u Tiixhla atinb'ale'. Pet a' kuxh vikajal Aake' eq'omalik sta'n. As ech iq'alput o' Aak vatz u kupaave' ti' chit ib'ene'. 13As eche' vikajal unq'a txul tooro'e', tuk' vikajal unq'a mam sik'e', as tuk' vitza'ajil u txul b'aakae' uva' yuel tib' tuk' a' uva' nitzikul b'en vatz u nachb'al Tiixhe', as ti' kuxh vichi'ol unq'a uxhchile' uva' ye' nik tuch tok vatz u nachb'al Tiixhe' nitxakonkat unq'a avane' ti' uva' b'a'n ve't unq'a uxhchile' la ib'ane'. 14Asoj nitxakon vikajal unq'a avane' tuk' vitza'ajile', ¿as a' kol chit ye' la ib'an vikajal u Cristo q'a? Tan nim talche' vikajal Aake' ti' vikajal unq'a avane'. As tuk' vib'a'nil u Tiixhla Espíritu, as kat toksa ok tib' u Cristo vatz u Tiixhe' eche' tok umaj avan vatz Aak. As tul ye'l ipaav u Cristo ati. As kat taq' tib' Aak kamoj sqi' ti' teesat el unq'a va'lexhla txumb'ale' uva' laik eq'on o' tu u kamchile', aq'al uva' la kunima ve't u islich Tiixhe'. 15As tul kat taq' tib' u Cristo kamoj sqi', as kat ku' Aak xo'l u tename' tuk' u Tiixhe'. Esti'e' Aake' k'ujb'a'n kan tetz uma't u ak' tzaq'it ti' ik'ulat tib' iyol u tename' tuk' u Tiixhe'. As tul atik u b'axa tzaq'ite', as atiktel iyak'il u paave'. Pet tul kat kam u Cristo, as kat ul u ak' tzaq'ite', as kat isotzsa ve't Aak u paave'. As ab'il uva' kat imolo u Tiixhe', as la ik'ul unq'a uva' kat tal tzii u Tiixhe' ste uva' ye'l iya'teb'al. 16As la val uma'l u yol sete, eche' la ib'an umaj uxhchile' uve' kat tzaq'tik kan techanal la kami, as a'n la tootzi ve't unq'a uxhchile' u tetze' uve' kat tal kan 17As tul ma't ikam ve't u uxhchile', as kat tootzi ve't unq'a uxhchile' u tetze' kam uva' kat tal kan. Asoj isle'ltel u uxhchile' as ye' la uch tootzit unq'a uxhchile' u tetze'. 18As ech kat ib'an u txumb'ale' uva' k'ujlu ve't kan ta'n u Tiixhe' tuk' u tename' b'axa, tan techal kat kam ve't unq'a avane' ti' tel ikajal. 19As tul ma'tik talat kan u Moisése' unq'a tzaq'ite' skajayil te unq'a tename', as kat itxey ve't unb'iil vixi'l u kaneero'e' uva' kajuxike tuk' uma't u q'ab' tze' uva' hisopo ib'ii. As kat ichiq' ve't ku' xe' u a'e' uva' yuel tib' tuk' vikajal unq'a tooro'e' as tuk' vikajal unq'a mam sik'e'. As kat itziku ve't b'en ti' u u'uje' uva' tz'ib'amalkat u tzaq'ite' as tuk' ti' unq'a tename' skajayil. 20As ech tal ve't u Moisés ile': «A' vikajal unq'a avane' nijejon kan u txumb'ale' uve' k'ujlu kan ta'n u Tiixhe',» ti'k u Moisés. 21As kat itziku ve't b'en u Moisés u kaje' ti' u tabernáculo as tuk' ti' unq'a aq'onb'ale' uve' nik ib'anb'ele' ti' inachpu Tiixh. 22As nimal unq'a vee' uva' kat ib'an ve't b'a'n ta'n vikajal unq'a avane', eche' uva' ni tal u tzaq'ite'. As ye' koj kat el ikajal umaj uxhchil ti' ikame' as ti' ichooat u paave', as ye'l ipaav unq'a tename' la sotzi. 23As eche' u vatz tx'ava'illa tabernáculo tuk' unq'a vee' nik itxakonsale' ti' inachpu Tiixh, tan k'uchuvatz kuxhe' nik ib'ane' ti' unq'a vee' tu almika'. As kat oksal ok unq'a avane' tzitzi'. As kat tzikul ve't vikajale' ti' unq'a vee' uva' atik tzitzi' ti' teesal u va'lexhe' sti'. Pet ech koj uva' kat ib'an tu almika', tan techal kat toksa ok tib' uma'l u uxhchil uva' at pal u tijle'me' ti' unq'a avane', ti' isotzsal ipaav unq'a tename'. 24As u tabernáculo uva' kat ib'an unq'a uxhchile', tan a'e' ni b'anon ivaatzil u nachb'al Tiixhe' tu almika'. As ye'l u Cristo kat ok stuul ti' toksat tib' vatz u Tiixhe' sqi'. Pet a' kat okkat Aak tu almika' ti' ijajat kuyb'al sqi' te u Kub'aal Tiixhe'. 25As ye'l uva' jatpajul kuxh koj kat ok u Cristo tu almika' ti' toksat tib' sqi', eche' uve' nib'an vib'ooq'ol unq'a oksan iyol tenam vatz Tiixh, tan jun yaab' ni toke' tu u Tiixhla atinb'ale' tuk' vikajal unq'a txooe' uve' jit tetz. 26As jun yaab' koj ni tok u Cristo tu u Tiixhla atinb'ale', as aya'x tzan ixe't Aake' ti' ikame' tul sichee u vatz tx'ava'e'. Pet jit'e'ch kat ib'an Aak, tan tu unq'a q'iie' uva' at o' stuul cheel, as unpajul kuxhe' kat ul Aak kamoj sqi' ti' chit ib'ene' ti' isotzsat el Aak u paave'. 27As ech kat ib'ane' eche' uva' nib'an unq'a uxhchile', tan k'ujlu ve't kan uva' pajul kuxh la kam umaj uxhchil. As a'n la b'anchu ve't isuuchile'. 28As ech kat ib'an u Cristo, tan unpajul kuxh kat taq' tib' Aak kamoj. As nimal unq'a tename' kat isotzsa Aak ipaav. As tul la ul u Jesús unpajte tika'pa, as jit ve't u kupaave' tul ichoo Aak. Pet ti' teesat o' Aak k'atz uve' nijatxon kuxo'l tuk' u Tiixhe'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\