SANTIAGO 1

1Ine' in Santiago. In ik'am u Tiixhe'. As in ik'am u Kub'aal Jesucristo unpajte. As ni vaq' b'en untzii sete, ex uva' ex tiaal kab'laval unq'a ik'aol u q'esla kub'aal uva' Israel, as exe' uva' kat epaxi ve't b'en etib' tulaj unjoltu unq'a tename' uva' jit tiaal Israel. 2Vitz'in vatzik, k'uxh kam kuxh k'axk'oil la epaleb'e, as la txuq'txun ex sti', 3tan ootzimale' seta'n uva' tul nepaleb'e unq'a k'axk'oe', as a' u k'ujleb'al ek'u'le' ni aq'on etxumb'al ti' ekuyat unq'a k'axk'oe'. 4As tul uva' nekuy unq'a k'axk'oe', as aal niyak'in etaama ti' ichee etxumb'al ti' u b'a'ne'. As ye'xhkam kuxh uma'toj la sa'vit ve't seti'. 5Pet asoj at umaj ex uva' ye'l etxumb'al ati ti' u b'a'ne', as ejajtaj te u Tiixhe'. As la taq' Aake' sete, tan aya'l chit ik'u'l Aak ti' taq'at sete. As ye'l ex la iyaa ex Aak tul la ejaj te Aak. 6Pet tul la ejaj etxumb'al te Aak, as la ek'ujb'a' ek'u'l ti' Aak uva' la chit taq' Aake' sete. As ye' la ka'kab'in etaama. Tan asoj la ka'kab'in etaama ti' Aak, as ech la ib'an vetxumb'ale' eche' nib'an u mar uva' nipilq'u tib' ta'n u kajiq'e', tan katil kuxh niq'axkat u a'e' ta'n u kajiq'e'. 7As ab'il uva' la ka'kab'in taama, as ye' la titz'a uva' la taq' u Kub'aal Tiixhe' itxumb'al, tan ye'xhkam la taq' Aak te u uxhchile' 8uva' nika'kab'in taama ti' inimat Aak. As kam uva' nib'ane' as nu kuxh ika'kab'in taama sti'. 9As u qitz'in qatzike' uva' ootzimal sta'n uva' techal la lochpi ta'n u Tiixhe', tan ye'l tetz at vatz u tx'ava'e', as la txuq'txun ve'te', tan kat toksa ve't u Tiixhe' iq'ii. 10As u qitz'in qatzike' uva' tx'ioliq'ii, tan la txuq'txun ve'te', tan kat pal stuul uva' ye' la uch toksat iq'ii tuk' u tx'iib'al iq'iie'. As ootzimal sta'n uva' ech tatine' vatz u tx'ava'e' eche' ixu'm unq'a k'uache' uva' oora kuxh la pali, 11tan tul la b'uq' ve't u q'iie', as oora kuxh la tzaj ve't u k'uache'. As la pal ve't unq'a ixu'me', tan k'uxh ch'i'umal tilon u xu'me', as oora kuxh la tzaji ta'n u q'iie'. As ech kuxh tatin u tx'iol iq'iie' tuk' unq'a tx'iib'al iq'iie'. 12As achveb'al chit unq'a uxhchile' uva' la itx'ol ipal tu u k'axk'oe'. Tan tul uva' ma't itx'olat ipal tu u k'axk'oe', as tetz ve'te' u tx'aja'me' uva' altzi'mal kan ta'n u Tiixhe' uva' la taq' Aak ste ab'il uva' la toksa taama ti' Aak. As a'e' u tiichajile' k'atz Aak uva' ye'l iya'teb'al. 13As tul uva' la chukax txumb'al sqi' ti' uva' la paavin o', as ye' la qitz'a uva' a' u Tiixhe' ni b'anon, tan ye'l tetz Aak ti' u va'lexhe'. As ye'xh jatu la ichuk Aak txumb'al sqi' ti' uva' la paavin o'. 14Pet a' u tacha'v u kuchi'ole' ni chukun txumb'al sqi' skujununila ti' teq'ot o' ti' kub'anat u va'lexhe', 15tan a' nicheekat u paave' ta'n unq'a tacha'v u kuchi'ole'. As tul uva' ma't ichian u paave' sqe, as la teq'o ve't o' tu u kamchile'. 16As ex vitz'in vatzik uva' xo'n ex sve, as palojtaj ex tu unq'a yole' uva' ni vale', 17tan jank'al unq'a b'a'nile' uva' ye'l unb'ooj va'lexh la chee sti', as a' nitzaakat k'atz u Tiixhe' tu almika', vib'aal unq'a vee' skajayil uva' nitxijun tu almika'e'. As Aake' ni aq'on ku' tzan unq'a b'a'nile' skajayil, tan ye'l itxumb'al Aak nijalpe'. Pet ech chit itxumb'al Aake' ti' chit ib'ene'. 18As Aak ni sa'on uva' la chee itiichajil u qaanxelale' ta'n vijikla yol Aake', ti' uva' ech qatine' vatz Aak nib'ane' eche' unq'a b'axa ivatz unq'a chikoe' uva' ni toyal te Aak, tan o'e' b'axel kat taq' Aak kutiichajil sk'atz vatz unjoltu unq'a tename'. 19Vitz'in vatzik uva' xo'n ex sve, as sotzi'k u yole' sek'u'l. Tan la eb'an tab'it unq'a yole' uva' la alpi. As jit kuxh oora la yolon ex. As jit kuxh oora la ul evi'. 20Tan tul uva' ni tul ivi' umaj uxhchil, as jit u jike' nib'ane' uva' nisa' u Kub'aal Tiixhe' uva' la ib'ane'. 21Esti'e' ni val sete uva' aya'l ek'u'l la ek'ul viyol u Tiixhe' uva' kat toksa Aak tu vetaanxelale'. As la enima viyol Aake' uva' la q'alpun ex vatz u paave', tan la etaq' ve't kan unq'a va'lexhla txumb'ale' skajayil uva' nina' ve't vatz u tx'ava'e'. 22As kam ni tal viyol u Tiixhe' uva' nichuspu sete, as eb'antaj. As ye' la eb'ane' uva' la kuxh etab'i viyol u Tiixhe'. Tan asoj ye' la eb'ane' kam uva' ni tal u yole', as an kuxh ex neteesa etib' tu b'ey. 23As ab'il uva' la kuxh tab'i viyol u Tiixhe' as ye' la inima, as eela kuxh u uxhchile' tuk' umaj naj uva' kat kuxh isaji tib' tu umaj ilonb'al. 24As tul kat el ve't ch'u'l naj vatz u ilonb'ale', as oora kuxh kat sotz ve't vika'y naje' sk'u'l. 25Pet ech koj u uxhchile' uva' aya'l chit ik'u'l ti' titz'at je' tib' tul uva' ni tab'i u jikla tzaq'ite' uva' ni q'alpun o' vatz u kupaave', tan at vib'a'nil u Tiixhe' ti' u uxhchile', tan ye' niya'sa inimata'. As ye' nisotzsa sk'u'l kam uva' ab'imal ve't sta'n. Pet aal ni toksa taama ti' inimata'. 26As ab'il uva' ni tal je' tib' uva' niman tetz Tiixh ni tale', asoj ye' la iya'sa talat unq'a va'lexhla yole', as ye' paloj u uxhchile' tisuuchil u yole'. As ye'l unq'a chusb'ale' la txakon sti'. 27Pet nitxuq'txun u Kub'aal Tiixhe' ti' uva' la lochpu unq'a talaj intxa'e' uva' ye'l itxutx ib'aal, tuk' unq'a txakay ixoje' tul uva' nipaleb'e unq'a k'axk'oe', tan a'e' uva' b'a'n vatz Aak. As nitxuq'txun Aak unpajte ti' uva' ye' la kuyansa qib' ta'n u va'lexhe' uve' nib'an unq'a uxhchile' uva' a' kuxh u vatz tx'ava'illa txumb'ale' eq'omal sta'n.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\