SANTIAGO 2

1Vitz'in vatzik, ex uva' niman tetz u achveb'alla Kub'aal Jesucristo uva' nim talchu vib'a'nile', as eela chit evatz sevatzaj la eb'ane'. 2As qal b'en sti' uva' la ul ka'vo'j uxhchil sexo'l uva' nemolkat etib' ti' enachat Tiixh. Uma'l uxhchil uva' tx'ioliq'ii uva' ch'i'umal chit u toksa'me'. As at ku' uma'l u b'a'nla ixkolq'ab' vi' iq'ab'. As ech koj uma't u uxhchile' uva' meeb'a', tan q'a'l kuxh u toksa'me' ato'k sta'n. 3Asoj la ek'ul u tx'iol iq'iie' tib'a'nil uva' vejel chit tib' tuk' b'a'nla oksa'm. As ech la etal ile' ste: «Oken ch'u'l. Xoneb'en tu u b'a'nla xonleb'ale',» chaj ex la etal ste. Pet ech koj u meeb'a'e', tan ech la etal ile' ste: «Txakeb'en kuxh tzitzi',» chaj ex la etal ste, as moj: «Xoneb'en kuxh tu tx'ava' txala vunxonleb'ale',» chaj ex la etale'. 4As, vitz'in vatzik, asoj jit eela ivatz unq'a uxhchile' neb'ane'. As va'lexh vetxumb'ale' neb'ane' ti' etilat isuuchil unq'a uxhchile'. 5As la val sete, vitz'in vatzik uva' xo'n ve't ex sve, tan a' unq'a meeb'a'e' kat itxaa u Kub'aal Tiixhe' ti' uva' nim ve't u k'ujleb'al ik'u'le' la ib'an ti' u Jesucristo. As la ik'ul ve't unq'a nimla b'a'nile' uva' altzi'mal kan ta'n Aak te unq'a uxhchile' uva' xo'n ve't Aak ste, tan at ve't tokeb'al xo'l u tename' uva' at jaq' u tijle'm u Tiixhe'. 6¿As kam sti' q'i neteesakat iq'ii unq'a meeb'a'e', as netoksa iq'ii unq'a tx'iol iq'iie'? ¿As ma ye' nib'en sete uva' a' unq'a tx'iol iq'iie' uva' ni oksan ex tu u k'axk'oe', tan a'e' ni eq'on ok ex vatz unq'a b'anol isuuchil u tename' ti' exochpe'? 7As ni teesa unq'a tx'iol iq'iie' iq'ii u Jesucristo uva' nimamal seta'n. 8Pet asoj nimamal u tzaq'ite' seta'n uva' nim talche', as b'a'ne' uva' neb'ane', tan ech ni tal u tzaq'it ile' uva' tz'ib'amal kan: Xo'noj vamoole' see eche' uve' nab'an je' see, ti'k u yole'. 9Pet asoj jit eela evatz neb'an sevatzaj, as paave' uve' neb'ane'. Tan nepaavine' tul nepaasa ve't tzii vatz u tzaq'ite'. 10As k'uxh nimamal ve't u tzaq'ite' skajayil seta'n netale', asoj ye' la enima umaj u yole' uva' ni tal u tzaq'ite', as ex ve't aapaav, tan kat paavin ve't ex vatz u tzaq'ite' skajayil. 11As k'uxh ye' la yatz'on ex, asoj la paavin ex tuk' uma't ixoj uva' jit etixqel, as ex ve't aapaav vatz u Tiixhe' la ib'ane', tan Aake' kat alon tu vitzaq'ite' uva' ech ni tal ile': As paavinik ex tuk' uma't ixoj uva' jit etixqel, ti'k Aak. As kat tal Aak unpajte: As yatz'onik ex, ti'k Aak. 12Esti'e' la val sete uva' jikoj chit eyolone'. As jikoj chit etxumb'al la eb'ane', tan ootzimal seta'n uva' a' u tzaq'ite' la b'anon esuuchil uva' kat q'alpun o' vatz u kupaave'. 13As tul uva' la b'anchu kusuuchil, as ye'l o' la txumax kuvatz, ab'iste o' uva' ye' kat kutxum ivatz unq'a kumoole'. As ab'iste o' uva' kat kutxum ivatz unq'a kumoole', as ye'l o' la xo'v o' tul la b'anchu kusuuchil. 14As la val sete, vitz'in vatzik, kam koj la itx'ol umaj uxhchil, asoj la tale' uva' k'ujle'l ik'u'l ti' u Tiixhe', as tul ye' nib'an u b'a'ne' te vimoole'. Asoj ech itxumb'al u uxhchile' nib'ane' tul ni tale' uva' at k'ujleb'al ik'u'l ti' u Tiixhe', ¿as a' kol chit q'a uva' la sotzsal ipaav u uxhchile' tul la ib'an u Tiixhe' isuuchil? 15As qal b'en sti' uva' at umaj qitz'in qatzik uva' ye'l toksa'm ati as ye'l techb'ub'al ati uva' la techb'u jun q'ii, tan ti' uva' meeb'a' chittu'. 16Asoj at umaj ex uva' ech la etal ile' te umaj uxhchil: «Tiixh b'en see'. As Tiixh la lochon axh. Tiixh la aq'on ooksa'm tuk' eechb'ub'al,» chaj ex la etale'. ¿As la koj txakon veyole' ti' u qitz'in qatzike', asoj ye' la etaq' ste kam uve' nisa'vit sti'? 17Esti'e' ni val sete, asoj ye' la ib'an u uxhchile' u b'a'ne' te vimoole', as ye'xhkam la txakon sti', k'uxh ech la tal ile': «At k'ujleb'al unk'u'l ti' u Tiixhe',» chaj la tale'. 18As kamal at umaj uxhchil uva' ech la tal ile': «Naale' uva' k'ujle'l ak'u'l ti' u Tiixhe'. As ech koj in, tan k'ujle'l unk'u'l ti' Aak, as nunb'an u b'a'nile' te unq'a uxhchile'. ¿As kam la vulb'e vootzita' uva' k'ujle'l ak'u'l ti' u Tiixhe', asoj ye' nab'an u b'a'nile' te unq'a uxhchile'? Pet ech ootzite' uva' k'ujle'l chit unk'u'l ti' u Tiixhe' tan ti' uva' nunb'an u b'a'nile',» chaj u uxhchile' la tale'. 19Tan at uxhchil ni niman uva' uma'l kuxh Tiixh ati. ¡B'a'ne' uve' nib'ane' ti' uva' ninima uva' uma'l kuxh Tiixh ati! Pet echat nib'an unq'a sub'ule', tan ninima unq'a sub'ule' uva' uma'l kuxh Tiixh ati. As nit'unt'uch ve'te' vatz u Tiixhe' ta'n xo'vichil. 20As ye'l kuxh itxumb'al u uxhchile' ti' uve' nib'ane'. As palojtaj ex stuul uva' ye'l itxa'k u k'ujleb'al ik'u'l u uxhchile', asoj ye' nib'an u b'a'ne'. 21As eche' uva' kat ib'an u q'esla kub'aale' uva' Abraham tan tul uva' aalik iyatz'at ve't aak vik'aole' uva' Isaac vi' uma'l u nachb'al Tiixh, as jikla aama ve't aak kat ib'an vatz u Tiixhe'. Tan ti' uva' kat inima aak u yole' uva' kat tal u Tiixhe' te aak. 22As nib'en sqe uva' tul kat inima u Abraham kam uva' kat tal u Tiixhe' ste, as kat ik'uch ve'te' uva' k'ujlik chit ik'u'l aak ti' u Tiixhe'. As aal kat yak'in ve't u k'ujleb'al ik'u'l aake', tan ti' uva' kat inima uva' kam kat tal u Tiixhe' ste. 23As kat b'ex ib'ana eche' uva' tz'ib'amal kan uva' ech ni tal ile': Kat ik'ujb'a' ve't u Abraham ik'u'l ti' u Tiixhe'. As ech tok ve't u Abraham jikla aamail vatz u Tiixhe', ti'k u yole'. As ech tal ve't u Tiixh ile' sti': «A' ve't u Abraham nik'ul tib' unyol stuk',» ti'k Aak. 24As ootzimal sqa'n uva' ti' kub'anat u b'a'ne' uva' ni tal u Tiixhe', as ni qok jikla aamail vatz Aak. As jit kuxh ti' uva' nu kuk'ujb'a' kuk'u'l ti' Aak. Pet nu kunima Aak unpajte. 25As eche' u yana'sla ixoj uva' Rahab ib'ii, as kat ok ixoj jikla aamail vatz u Tiixhe' ti' u b'a'ne' uva' kat ib'an ixoj, tan kat iloch ixoj ka'va'l unq'a naj uva' kat b'ex ilon kam tatin u tename' uva' atikkat ixoj. As kat ik'uch ve't ixoj uma't b'ey te chajnaj ti' tooj ve't vatz unq'a naje' uva' nik alon itxeypu chajnaj. 26Esti'e' uva' ye'l itxa'k u k'ujleb'al kuk'u'le' asoj ye' nu kub'an u b'a'ne' te umaj uxhchil. As ech ve't u k'ujleb'al kuk'u'le' eche' umaj uxhchil uva' ye'l taanxelal ati tan kamnalu ve'te'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\