SANTIAGO 5

1As tuk val uma't u yol sete, jank'al ex uva' ex tx'ioliq'ii: Oq'ojtaj ex; as sik'inojtaj ex ta'n unq'a k'axk'oe' uva' la ul seti'. 2As kat q'eeyu ve't unq'a tx'iib'al eq'iie'. As kat ik'uxlu ve't unq'a talaj txooe' unq'a b'a'nla chaj etoksa'me'. 3As kat ichuk'ul ve't tib' ivatz unq'a puaje' uva' ooro' as tuk' plata uva' kolel kuxh seta'n. ¡As tul il vimoxteb'al unq'a q'iie' tul ve'te' uva' la ib'an u Kub'aal Tiixhe' esuuchil! As a' ve't u puaje' uva' kolel kuxh seta'n la k'uchun vepaave'. As esti'e' la ul ve't u k'axk'oe' seti' uva' eche' xamal. 4As ti' uva' kat emaxtib'e unq'a k'ame' uva' kat aq'onvu tu vetx'ava'e', tan ye' kat echoo chajnaj ti' u aq'one', as esti'e' nixochon ve't chajnaj te u Kub'aal Tiixhe' uva' nim talche'. As kat tab'i ve't Aak viyol chajnaje'. 5As xo'veb'al kuxh ex ti' etatin vatz u tx'ava'e' tuk' unq'a etetze' ti' eb'anata' kam uva' ni tal etaama. Pet ech kuxh exe' eche' unq'a avane' uva' tzaq'al ve'te' ti' iyatz'pe'. 6As kat etoksa ve't unq'a uxhchile' tu k'axk'o ti' iyatz'pe', tul ye'l ipaav ati. As kat kuxh ikuy unq'a uxhchile' ipaleb'et unq'a k'axk'oe' seta'n. 7As la val sete, vitz'in vatzik: Ye' la pal ek'u'l ti' etx'eb'at u tuleb'al u Kub'aal Jesús. As ech la eb'ane' eche' nib'an umaj uxhchil uva' ni tave', tan tul kat avi, as ye' nipal ik'u'l tul nitx'eb' tul u jab'ale' as tuk' ti' ivatzin unq'a ichikoe'. 8As echat ex, tan ye' la pal ek'u'l ti' etx'eb'at u tuleb'al u Kub'aal Jesús unpajte. As ye' la ka'kab'in etaama ti' u k'ujleb'al ek'u'le', tan najli ve't u tuleb'al Aake'. 9As ye' la eyol etib' sevatzaj, aq'al uva' ye'l epaav vatz u Tiixhe', tan il u b'anol tetz kusuuchil ile' najli ve't u tuleb'ale'. 10Vitz'in vatzik, etitz'ataj kam uva' b'anel ta'n unq'a q'ajsan tetz viyol u Kub'aal Tiixhe' na'ytzan, tan ye' kat pal ik'u'l ti' ikuyat unq'a k'axk'oe' uva' kat ipaleb'e tul uva' nik tal isuuchil viyol u Tiixhe'. 11As achveb'al chit unq'a qitz'in qatzike' sukuvatz uva' ye' kat ka'kab'in taama ti' ik'ujb'a't ik'u'l ti' u Kub'aale' tul nik ipaleb'e k'axk'o. As ab'imal seta'n kam u k'axk'oe' uva' kat ipaleb'e u Job as tuk' u tx'aja'me' uva' kat taq' u Tiixhe' ste, tan kat itxum u Tiixhe' ivatz u Job. 12As la val uma't u yol sete, vitz'in vatzik, ti' uva' ye' la eteq'o tzan vib'ii u Tiixhe' k'atz umaj yol uva' ye'l kuxh itxa'k la etale'. Pet jik chit la yolon ex b'enameen. As mita'n kuxh vib'ii u almika'e' la etoksa xo'l veyole'. As mita'n kuxh u tx'ava'e', as mita'n uma'toj txumb'al la eteq'o tzan k'atz veyole'. Pet ech eyolon ile' tul la yolon ex «An chite'» chaj ex, asoj an chittu'. As «Ye'le» chaj ex asoj ye'le, ti' uva' ye'l ex la aq'ax ku' ex tu k'axk'o. 13Asoj at umaj ex uva' nixaan etaama ta'n unq'a k'axk'oe' uva' nepaleb'e, as la enach Tiixh, aq'al uva' la iloch ex u Tiixhe'. As moj at umaj ex uva' nechiib'e', as la b'itz ex ti' toksal iq'ii Aak. 14Asoj at umaj ex uva' nech'o'ne', as la emolo unq'a qitz'in qatzike' uva' ato'k siq'esalil sexo'l. As la inach chajaak Tiixh sti'. As la toksa chajaak unb'ooj aceite sti' tuk' vib'ii u Kub'aal Jesúse'. 15As la ik'ujb'a' chajaak ik'u'l tul la inach chajaak Tiixh as la el ve't u ch'o'me' sti' ta'n u Kub'aal Jesúse'. As la isotzsa ve't Aak ipaav, asoj paavinajle. 16Esti'e' ni val sete uva' la tal tib' vepaave' sevatzaj. As la isotzsa tib' epaav sevatzaj. As la inach tib' Tiixh seti'aj, aq'al uva' b'a'n ve't ex la ib'ane'. As nimal b'a'nil la ib'an u Tiixhe' tul uva' la nachpu Tiixh ta'n umaj uxhchil uva' jik chit itxumb'al vatz Aak. 17Eche' uva' kat ib'an u Elías, tan echik kuxh u Elías eche' o'. As aya'l chit ik'u'l u Elías tul kat inach Tiixh ti' uva' ye'l jab'al la uli, as oxva'l yaab' tuk' vaajit ich' uva' ye'l jab'al kat ul ve'te'. 18As kat inach ve't u Elíase' Tiixh ti' uva' la ul u jab'ale' unpajte. As kat ul ve't u jab'ale'. As kat vatzin ve't unq'a chikoe' unpajte. 19Vitz'in vatzik, asoj at umaj ex uva' kat eya'sa enimat u jikla yole' uva' ootzimal seta'n, as tul la ib'eya uma't etitz'in etatzik sete ti' ejikb'a't etib', 20as la pal ex stuul uva' ab'il uva' la b'eyan sete uva' ex aapaav, as jit kuxh ti' ekolax vatz u kamchile'. Pet nimal vepaave' la sotz ve'te'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\