XHUN 10

1As ech tal ve't u Jesús ile': —As jik chit tuk vale', tan ab'il uva' jit'e'ch tok tzi' ipe' unq'a kaneero'e' asoj ech tok vi' u pe'e', as a'e' u elq'ome'. 2Pet u uxhchile' uve' ech tok tzi' ipe' unq'a kaneero'e', as a'e' u xeen tetz txooe'. 3As nijaj ve't u vatan tetz u kaneero'e' u tzi' pe'e' vatz u xeen txooe'. As junun imolot ve't u xeen txooe' vikaneero'e' tuk' vib'ii txooe', tan ni texhla ve't unq'a kaneero'e' u tuul ivi' u xeen tetze'. 4As tul ma't teq'ot el tzan u xeen txooe' unq'a kaneero'e', as la b'ax ve't naj vatz unq'a ikaneero'e'. As la xekeb' ve't txoo sti', tan ti' uva' ni texhla ve't txoo u tuul ivi' u xeen tetze'. 5Pet ye' la xekeb' unq'a kaneero'e' ti' umaj uxhchil uva' ye' ootzimal u tuul ivi'e' sta'n, tan la kuxh ooj ve't txoo svatz,— ti'k u Jesús. 6As u yole' uva' tal Aak as k'uchuvatz kuxhe'. As eche' pal koj chajnaj stuul kam ni tokkat u yole' uve' tal Aak. 7As ech tal ve't u Jesús ile': —Ile' jik chit tuk val sete, tan ine' u tzi' pe'e' uve' ni tokkat unq'a kaneero'e'. 8Pet unq'a naje' uve' b'axel kat ul toksa tib' xeen txooil, as elq'ome', tan nikat tal telq'at unq'a kaneero'e'. As ye' kat inima unq'a kaneero'e' viyole'. 9As ine' u tzi' ipe' unq'a kaneero'e'. As jank'al unq'a kaneero'e' uva' in la eq'on ok tzan as kolel ve'te' sva'n. As la oki. As la eli. As b'a'nla chaj k'uach la techb'u txoo. 10Ech koj u elq'ome', tan aal kuxh la ul telq'a unq'a kaneero'e'. As la iyatz'e'. As la isotzsa ivatz unq'a kaneero'e'. Pet ech koj in, tan kat ul in ti' vaq'at itiichajil unq'a uxhchile' uva' eche' unq'a kaneero'e'. As at itiichajil unq'a uxhchile' uve' ye'l iya'teb'al. 11As ine' u b'a'nla xeen kaneero'e' tan la vaq' vib' kamoj ti' unq'a unkaneero'e'. 12Pet ech koj u uxhchile' uva' chooel ti' ixeep unq'a kaneero'e', tan a' kuxh vija'mile' ni titz'a, tan jit tetz unq'a kaneero'e'. As tul la til u uxhchile' tul umaj xo', as la ooj ve'te'. As la kuxh taq' ve't kan u uxhchile' unq'a kaneero'e' sijunal vatz u xo'e'. As tul la itxey ve't u xo'e' umaj u kaneero'e', as la ipaxi ve't tib' unq'a kaneero'e' skajayil. 13As la ooj ve't u xeen tetz txooe', tan ti' uva' chooel kuxhtu'. As jit kuxh latz' unq'a kaneero'e' sti'. 14Pet ine' u b'a'nla xeen txoo. As ootzimal vunkaneero'e' sva'n. As ootzimal in ta'n vunkaneero'e' unpajte. 15As echat kuxh in tuk' vunB'aale', tan ootzimal in ta'n Aak. As ootzimal Aak sva'n. As ine' u b'a'nla xeen txoo, tan la vaq' vib' kamoj ti' vunkaneero'e'. 16As jit kuxh ta'ne' vunkaneero'e' uva' at tzitza'. Pet atiltel txoo uva' ye' ato'k tzan tu u pe'e'. As tuk veq'o ok tzan txoo, tan tuk texhla ve't txoo u tuul unvi'e'. As uma'l kuxh ve't pe' la atinkat ve't txoo skajayil. As uma'l kuxh ve't xeen tetz txoo la ib'ane'. 17As aya'l chit unk'u'l la vaq' vib' kamoj ti' unq'a unkaneero'e'. As la ul vaama unpajte. Esti'e' uva' xo'n chit in te vunB'aale'. 18As ye'xheb'il la maon sve as echene' vitiichajile' tunq'ab'. La uchi uva' la vaq' itiichajil as moj la veesa tan ye'xhib'il la eesan tunq'ab' tan a' vunb'aale' aq'ol tetz sve,— ti'k u Jesús. 19As tul tab'i ve't unq'a fariseo unq'a yole' uve' tal u Jesús, as ok ve't ixo'l chajnaj svatzaj. 20As nimal unq'a fariseo alon uva': —¡An chite' ta' u yole' uva' kat qala, tan ato'k u sub'ule' vi' taama u naje'! ¡Ch'u'jile' elnallukat naj! ¿Kam itxa'k viyol naje' netab'i?— ti'k unjolol chajnaj. 21As ech tal unjoltu chajnaj ile': —Asoj ato'k sub'ul k'atz umaj naj, as jit'e'ch iyolon naje' la ib'ane' eche' u vee'. ¿As la kol oleb' umaj sub'ul q'a ti' ib'a'nxisal ivatz unq'a tzote'?— ti'k chajnaj. 22As tul ma'tik tok ve't u q'alae', as nikat tuch u nimla q'iie' tu u Jerusalén ti' tulsat unq'a tename' sk'u'l uva' kat b'anax ve't tuch u tostiixhe', tan na'xnik teesat unq'a aa Roma iq'ii u tostiixhe'. 23Atik u Jesús tu u tostiixhe', as tul nikat ixaan Aak tu u teenta uva' Salomón ib'ii, 24as imol ve't ok tib' ka'l unq'a iq'esal unq'a tename' ti' u Jesús. As ech tal ve't chajnaj ile' te Aak: —¿Jatu la aal isuuchil sqe? Asoj axh u Cristo, pet al sqe cheel xo'l unq'a tename',— ti'k chajnaj. 25As ech tal ve't u Jesús ile' te chajnaj: —Tan kat val isuuchil sete. As ye' nenima in. As jank'al unq'a b'a'nile' uve' nunb'ane' tuk' vib'ii vunB'aale' as a'e' ni k'uchun u vijle'me'. 26Pet ye' nenima vunyole', tan ti' uva' jit echen ex xo'l vunkaneero'e'. 27Pet ech koj vunkaneero'e', tan ni tab'i txoo tuul unvi'. As ootzimal txoo sva'n. As nixekeb' txoo svi'. 28As ni vaq' itiichajil uva' ye'l iya'teb'al. As eche' jatu koj la sotz ivatz txoo. As ye'xheb'il la eesan txoo tunq'ab', 29tan a' vunB'aale' kat aq'on sve. As Aake' uva' nim talchu ti' unq'a vee' skajayil. Esti'e' uva' ye'xheb'il la oleb' ti' teesal tiq'ab' Aak. 30As vatzul kuxh in tuk' vunB'aale',— ti'k u Jesús. 31As isik' ve't unq'a uxhchile' k'ub' unpajte ti' isutil ti' u Jesús. 32As ech tal ve't u Jesús ile': —Nimal unq'a b'a'nile' kat unk'uch sevatz ta'n vunB'aale'. ¿As ab'iste u b'a'nile' q'i uve' tuk eyatz' in sti'?— ti'k Aak. 33Ech tal ve't unq'a uxhchil ile': —Jit ti' umaj b'a'nil tuk kuyatz'kat axh. Pet ti' uve' neesa iq'ii u Tiixhe', tan axh kuxh naje'. Pet nu kuxh ooksa je' eeb' Tiixhil,— ti'k chajnaj. 34As ech tal ve't u Jesús ile': —Ootzimal u yole' seta'n uva' tz'ib'amal kan uva' ech ni tal ile': «Exe' ex tiixh,» ti'k u Tiixhe' tal te unq'a b'anol isuuchil unq'a tename' na'ytzan. 35As ootzimale' sqa'n uva' ye' la uch teesal iq'ii viyol u Tiixhe'. Pet techal la nimali skajayil. Asoj Tiixh kat alon uva' tiixh unq'a naje' la ib'ane' uva' atik tijle'm ta'n Aak, 36¿as kam q'i uva' netal svi' uva' ni veesa iq'ii u Tiixhe' ti' kuxh uva' kat val sete uva', «In viK'aol u Tiixhe'»? Tan Aake' kat aq'on u vijle'me'. As kat ichaj tzan in Aak xo'l unq'a tename'. 37Asoj ye' nunb'ane' kam uva' nib'an vunB'aale', as ye' la enima in. 38Pet asoj nunb'ane' uva' nib'an vunB'aale', as k'uxh ye' la enima in ti' unq'a yole' uva' ni val sete, as enimataj in ti' uve' nunb'ane' aq'al uva' la etootzi uva' at vunB'aale' sunk'atz. As at in k'atz Aak,— ti'k u Jesús. 39As itxey ve't unq'a uxhchile' u Jesús sk'u'l. As ooj ve't Aak xo'l chajnaj. 40As b'en ve't u Jesús jalit u nimla a'e' uva' Jordán. As atik ve't Aak tu u tzuukin tx'ava'e' uva' nikat taq'kat ku' u Xhune' unq'a uxhchile' xe' u a'e' tuk' vib'ii u Tiixhe'. 41Nimal unq'a tename' oon ve't k'atz u Jesús. As ech tal ve't unq'a tenam ile': —An chite' vil. K'uxh ye' kat ik'uch u Xhune' umaj k'uchb'al tetz u tijle'm u Tiixhe', as jikla yol chite' vil uve' kat tal u Xhune' ti' u Jesús,— ti'k unq'a tename'. 42Esti'e' uva' nimal unq'a tename' kat ik'ujb'a' ik'u'l ti' u Jesús tzitzi'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\