XHUN 11

1As uma'l u naj uva' Lázaro ib'ii, as aach'o'mik naj. As echenik naj tu u tal tenam uva' Betania tuk' unq'a tanab'e', u Taae' tuk' u Ma'le'. 2As u Ma'le' uva' tanab' u Lázaro, as ixoje' uva' kat oksan u tx'umtx'ulla tz'akab'ale' ti' toj u Jesús. As kat itzajsa ve't ixoj ta'n u xi'l ivi'e'. 3As ichaj ve't b'en unq'a tanab' u Lázaro uma'l uxhchil k'atz u Jesús. As ech b'ex alpo ve't ile' te Aak: —Pap, vixib'in u Taae' tuk' u Ma'le' uva' xo'n chit see, as ch'o'm ni b'anon ve't naj,— ti'k u uxhchile' tal te Aak. 4As tul tab'i ve't u Jesús u yole' uva' tal b'en cha'ma, as ech tal ve't Aak ile': —Ye'l u ch'o'me' la koj chit oleb' ti' ikam u Lázaro. Pet la oksal ve't iq'ii u Tiixhe' ti' uve' tuk ib'an u Tiixhe' ti' naj. As la ok ve't unq'ii sta'n, tan ine' viK'aol u Tiixhe',— ti'k Aak. 5As k'uxh xo'n chit u Taae' tuk' u Ma'le' tuk' u Lázaro te Aak, 6as tul tab'i Aak uva' nikat ich'o'n u Lázaro, as ye'l uva' yak kuxh koj el ch'u'l Aak. Pet ka'va'ttel q'ii atin kan Aak tu uve' atikkat Aak. 7As xamtik stuul, tal ve't Aak te unq'a ichusulib'e': —Ko'naj svi' tu u Judea,— ti'k Aak. 8As ech tal ve't unq'a ichusulib' Aak ile': —Chusul, ¿ma naal ve't ab'en tu u Judea unpajte? As tul ni tal unq'a iq'esal unq'a tename' ayatz'pe' ta'n k'ub',— ti'k chajnaj. 9As ech tal ve't Aak ile': —Ootzimale' seta'n uva' kab'laval oora tuul u q'iie'. As ab'il uve' ni xaan sq'iil, as ye'xhkam la itx'et toj, tan at ve't txijun tetz vatz u tx'ava'e'. 10Pet ab'il uva' ni xaan aq'b'al, as la itx'et toj, tan ye'l u txijun tetze' at sk'atz,— ti'k Aak. 11As tul ma'tik talat u Jesús u yole', as ech tal ve't Aak ile' te unq'a ichusulib'e': —Kat vatyu vas qetz k'ultzi'e'. Pet b'en in ti' unb'eyat naj,— ti'k Aak tal ti' u Lázaro. 12As ech tal ve't unq'a ichusulib' Aak ile': —Pap, asoj kat vatyu ve't naj, as tuk b'a'nxoj naje' b'a,— ti'k chajnaj. 13Pet a' uve' tal Aak uva' ma'tik ikam ve't u Lázaro. As ech koj unq'a ichusulib' Aake', tan vata'm chit ve't nik ib'an u Lázaro uva' nik tal je' chajnaj ste. 14As tal ve't Aak isuuchil te chajnaj. As ech tal Aak ile': —Kat kamyu u Lázaro. 15As nuntxuq'txun sti' uva' ye'l in at in tzitzi', tan seti' la txakonkat ti' uva' la ek'ujb'a' ek'u'l svi'. Pet ko'naj qila,— ti'k Aak. 16As ech tal ve't u Maxh ile' uva' Dídimo: —Ko'naj b'a unpajte. Eela kukam tuk' Aak,— ti'k naj tal te unq'a imoole'. 17As tul oon ve't u Jesús najlich u Betania, as tab'i ve't Aak uva' kajva'xnik q'ii imujax ve't u Lázaro. 18As pal pok'o'chil i'l ixo'l u Betania tuk' u Jerusalén. 19As esti'e' ye' saach unq'a aa Jerusalén ul yak'insan taama u Taae' tuk' u Ma'le' ti' uva' kat kam u Lázaro. 20As tul tab'i ve't u Taae' uva' unb'iitik kuxh toon ve't u Jesús, as q'ax tel ch'u'l ixoj. B'ex ik'ul ve't ixoj u Jesús tu b'ey. Pet ech koj u Ma'le' tan kat kaa ixoj tu kab'al. 21As ech tal ve't u Taa ile' te u Jesús: —Pap, atik koj axh tzitza', as ye'le'xh vunxib'ine' kat kami. 22Pet ootzimal sva'n uva' kam kuxh b'a'nil la ajaj te u Tiixhe' as la taq' Aak see,— ti'k u Taae'. 23As ech tal Aak ile': —Tuk uloj taamae' vaxib'ine'— ti'k Aak. 24As ech tal ve't u Taa ile': —Kano q'i. Ootzimale' sva'n uva' la chit ul taama vunxib'ine' tul la ul taama unq'a kamnaje' timoxtel q'ii,— ti'k ixoj. 25As ech tal ve't Aak ile': —Ine' la ulsan taama unq'a kamnaje'. As ine' aq'ol tetz itiichajil. As jank'al unq'a uxhchile' uve' la ik'ujb'a' ik'u'l svi' as at chit itiichajile', k'uxh ma't ikame'. 26As jank'al unq'a uxhchile' uve' isle'le as k'ujle'l ik'u'l svi', as ye'xh jatue' la kam u taanxelale' vatz u Tiixhe'. ¿Ma nanima u yole' uve' ni val see?— ti'k u Jesús. 27As ech tal u Taa ile': —Kano, Pap. Kat unnimale' uva' axhe' u Cristo. As axhe' viK'aol u Tiixhe' uva' kat ulyu vatz u tx'ava'e',— ti'k ixoj. 28As tul kuxh tal u Taae' u yole' te u Jesús, as q'aav ve't ixoj tu kab'al. B'ex ijas ve't ok ixoj te u Ma'le' uva': —Il u Chusul kat ulya. As nimolo axh Aak,— ti'k u Taae'. 29As tul tab'i ve't u Ma'le' u yole' uva' tal u Taae' ste, as q'ax tel ve't ch'u'l ixoj ti' b'en tilat u Jesús, 30tan ye'xnik oon Aak tu u tal tename'. Pet atiliktel Aak tu uve' ik'ulkat tib' Aak tuk' u Taae'. 31As tul til unq'a uxhchile' uve' atik tikab'al cha'ma ti' iyak'insal taama cha'ma vatz u txumu'me', uva' q'ax tel ch'u'l u Ma'le', as xekeb' ve't el tzan unq'a uxhchile' ti' ixoj, tan kamal yakik ixoj tu uve' mujlukat u Lázaro ti' toq' sijunal uve' nikat tal unq'a uxhchile'. 32As tul oon ve't u Ma'le' k'atz u Jesús tu uve' atikkat Aak, as ku' ve't ixoj qaaloj vatz Aak. As ech tal ve't ixoj ile': —Pap, atik koj axh ta' tzitza', as ye'le'xh vunxib'ine' kat kami,— ti'k ixoj. 33As til ve't u Jesús uva' nik toq' u Ma'le' tuk' unq'a uxhchile' uve' xekik ti' ixoj. As ok ve't uma'l u mam txumu'm tu u taanxelal Aak ti' uva' kat kam u Lázaro ta'n u ch'o'me'. 34As ech tal ve't Aak ile': —¿Katil q'i kat emujkat u Lázaro?— ti'k Aak. Ech tal ve't unq'a uxhchil ile': —Si'u, Pap. Ko' qile',— ti'k unq'a uxhchile'. 35As oq' ve't u Jesús. 36As ech tal ve't unq'a uxhchil ile': —Xo'nik chit naje' te Aak,— ti'k unq'a uxhchile'. 37Pet ech tal ve't ka't unq'a uxhchil ile': —Kat ib'a'nxisa naj ivatz u tzote'. ¿As kam q'i uva' ye' kat oleb' naj ti' uva' ye' koj kat kam u Lázaro?— ti'k unq'a uxhchile'. 38Aal chit kat txumun ve't u Jesús. As jetz'en ve't ok Aak tzi' u jule' uva' mujlukat u Lázaro. As jupik itzi' u jule' ta'n uma'l u nimla k'ub', tan k'otik ok u jule' vatz uma'l u pi'un. 39As ech tal ve't u Jesús ile': —Eteesataj el u k'ub'e' tzi' u jule',— ti'k Aak tal te unq'a uxhchile'. As ech tal ve't u Taa ile' te u tanab' u Lázaro: —As xev ve'te', Pap, tan kajva'x q'ii imujlu ve't naj,— ti'k ixoj. 40As ech tal ve't u Jesús ile': —¿Ma ye' kat val b'a see uva' asoj la ak'ujb'a' ak'u'l svi' as la chit eele' uva' nim chit talche' u Tiixhe'?— ti'k Aak. 41As teesa ve't unq'a uxhchile' u k'ub'e' tzi' u jule'. As sajin ve't je' u Jesús tu almika'. As ech tal ve't Aak ile': —Ta'ntiixh see, unB'aal, tan kat aab'il vunyole'. 42As ootzimal sva'n uva' naab'i vunyole' b'enameen. Pet ti' kuxh ve't unq'a tename' uve' at sunk'atz as ni val see, aq'al uva' la inima unq'a uxhchile' uva' axh kat chajon tzan in,— ti'k Aak. 43As tul tzojpu ve't inachat Aak Tiixh, as taq' ve't je' Aak tuul ivi'. As sik'in ve't Aak. Ech tal Aak ile': —¡Lázaro, elen ch'u'l tu u jule'!— ti'k Aak. 44As el ve't ch'u'l u Lázaro tu u jule'. As ech tal ve't Aak ile' te unq'a uxhchile': —Esaaputaj naj, aq'al uva' la xaan ve't naj,— ti'k Aak, tan b'ochelik naj tu u maantae' tuk' iq'ab' tuk' toj. As jupik ivatz naj ta'n su't unpajte. 45As tul til ve't unq'a uxhchile' uve' xekik ti' u Ma'le' u nimla b'a'nile' uve' ib'an u Jesús, as ye' saach unq'a uxhchile' ik'ujb'a' ve't ik'u'l ti' Aak. 46Pet ech koj ka't unq'a uxhchile', tan b'ex tal ve't te unq'a fariseo kam uve' ib'an u Jesús. 47As imol ve't tib' unq'a iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh tuk' unq'a fariseo ti' ib'anat inuk'u. As ech tal ve't chajnaj ile': —¿Kam tuk kub'ane'? Tan mama'la k'uchb'al tetz u tijle'm naje' nik'uch vatz unq'a tename'. 48Asoj ye'xhkam kuxh tuk kub'ane', as tuk mox inima unq'a tename' viyol naje'. As tuk uloj unq'a isol u ijlenaale' tu u Roma. As tuk te'pu chajnaj u kutostiixhe'. As la sotzsal u kutename' skajayil,— ti'k chajnaj svatzaj. 49As yolon ve't uma'l u naj xo'l chajnaj uva' Caifás ib'ii uva' atik ok siq'esalil oksan iyol tenam vatz Tiixh tu u yaab'e'. As ech tal naj ile': —¡Ye' etootza uva' nim talche' u yole'! 50¿As ma ye' nepal stuul uva' aal b'a'ne' uva' la kam umaj naj ti' u kutename', aq'al uva' ye'l u tename' la sotzi?— ti'k u Caifás. 51Eche' tal kuxh koj u Caifás u yole' tuk' itxumb'al. Pet ti' uve' naj iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh tu u yaab'e', esti'e' kat tal ve't naj u yole' ta'n u Tiixhe' uva' la chit kam u Jesús ti' unq'a tename' skajayil. 52As jit kuxh ti' unq'a tiaal Israel la kamkat u Jesús. Pet ti' uva' ye'l ixo'l unq'a tename' la ib'ane' ta'n u Jesús, aq'al uva' unvatzul kuxh ve't unq'a tename' la ib'an vatz u Tiixhe', k'uxh paxin tib' unq'a tename' vatz u tx'ava'e'. 53Esti'e' ik'ujb'a' ve't unq'a iq'esal unq'a tename' uva' la kam u Jesús. 54As ye' nikat ik'uch ve't tib' u Jesús xo'l unq'a tename'. Pet el ve't ch'u'l Aak tu u Betania. As b'en ve't Aak tu uma't u tenam uva' Efraín, najlich ve't u tzuukin tx'ava'e'. As tzitzi' atinkat ve't Aak tuk' unq'a ichusulib'e'. 55As unb'iitik kuxh ilejat ve't u nimla q'iie' uva' pascua, uva' nikat inima unq'a tiaal Israel. As ye' saach unq'a uxhchile' tzaa tulaj itenam ti' tul tu u Jerusalén ti' teesat el u va'lexhe' sti' vatz u Tiixhe' jaq' u nimla q'iie'. 56As nikat ichuk unq'a uxhchile' u Jesús xo'l unq'a tename' tu u tostiixhe'. As ech nikat tal ile' svatzaj: —¿Kam ni tal etaama? ¿Ma tul u Jesús tu u nimla q'iie' moj ye'le?— ti'k unq'a uxhchile', 57tan ma'tik talax el tzan te unq'a tename' skajayil ta'n unq'a iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh tuk' unq'a fariseo, uva': —Asoj at umaj ex ootzin tetz uva' kat atkat u Jesús, as la etal sqe, aq'al uva' jik kuxh qoone' ti' kutxeyat naj,— ti'k chajnaj.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\