XHUN 12

1Ech ve't vaajit q'ii tul u nimla q'iie' uva' pascua, as q'aav ve't u Jesús tu u Betania uve' atikkat u Lázaro uva' kami, uva' ma'tik tulsat Aak taama unpajte. 2As ib'an ve't unq'a tanab' u Lázaro tuch uma'l u b'a'nla tx'a'o'm ku'q'ii ti' toksal iq'ii u Jesús. As nikat iq'ajsa u Taae' unq'a ta'le'. As xonlik u Lázaro vatz u meexhae' tuk' u Jesús ti' itx'a'ne'. 3As teq'o ve't tzan u Ma'le' uma'l lemeeta u tx'umtx'ulla tz'akab'ale' uva' je'nal chit ija'mil. As toksa ixoj ti' toj u Jesús, as itzajsa ve't ixoj ta'n u xi'l ivi'e'. Va'lik chit itx'umtx'ul ve't tuul u kab'ale' ta'n u tx'umtx'ulla tz'akab'ale'. 4As ech tal ve't uma'l vichusulib' u Jesús ile' uva' la k'ayin Aak, u Iscariote uva' Judas ib'ii: 5—¿Kam q'i uva' kat koj k'ayil u tx'umtx'ulla tz'akab'ale'? Tan je'nal chit ija'mil. Kamal o'laval k'alal (300) q'ii aq'on ija'mil. As kat koj aq'ax vija'mile' te unq'a meeb'a'e',— ti'k naj. 6As ye'l uva' a' koj chit unq'a meeb'a'e' nikat itxum naj ivatz. Pet nikat telq'a naj u puaje', tan naj kololik tetz u puaje' xo'l chajnaj. 7As ech tal ve't u Jesús ile' te naj: —¡Ye'xhkam kuxh etal ti' u ixoje'! Tan kolel u tx'umtx'ulla tz'akab'ale' ta'n ixoj. As texhlal tetz u q'iie' nib'an ixoj tul uva' la mujlu ve't in, 8tan eche' b'enameen koj la atin in sexo'l. Pet ech koj unq'a meeb'a'e', tan at chite' tuk ib'an sexo'l,— ti'k Aak. 9As tul tab'i ve't unq'a tename' uva' atik u Jesús tu u Betania, as ye' saach unq'a tename' b'ex tu u Betania ti' b'en tilat u Jesús tuk' u Lázaro, tan ti' uva' ma'tik tulsat Aak taama u Lázaro. 10Esti'e' ichuk unq'a iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh txumb'al ti' iyatz'at ve't u Lázaro tuk' u Jesús, 11tan ipaav kuxh u Lázaro uve' ye' saach unq'a tename' nikat teesa ve't tib' k'atz unq'a iq'esal unq'a nachol Tiixhe'. As nikat ik'ujb'a' ve't ik'u'l ti' u Jesús. 12Ech ve't q'ejal stuul, as tab'i ve't unq'a mama'la tename' uva' la oon ve't u Jesús tu u Jerusalén, tan ye' saach unq'a tename' ma'tik toon ve't tu u Jerusalén ti' u nimla q'iie'. 13As teq'o ve't unq'a tename' xaj ch'i'm. As el ve't ch'u'l tu u Jerusalén ti' ik'ulax ve't u Jesús tzi' u tename'. As tul til ve't unq'a tename' tul Aak, as taq' ve't je' tuul ivi'. As ech tal ile': —¡Qoksataj iq'ii Aak, tan achveb'al chit tul Aak tuk' vib'ii u Kub'aal Tiixhe'! ¡As Aake' u Qijlenaale', o' uva' o' tiaal Israel!— ti'k unq'a tename'. 14As tul ilej Aak uma'l u tal b'ur, as je' ve't Aak ti' txoo eche' uva' alel kan tu viyol u Tiixhe', tan ech ni tal viyol u Tiixh ile': 15Ye' kuxh xo'v ex, jank'al ex uva' ex aa Sion, tan il vetijlenaal ile' tule' uva' at je' ti' uma'l u tal b'ur, ti'k u yole'. 16As jit pal unq'a ichusulib' Aake' stuul kam uva' nik tuche'. Pet tul oksal ve't iq'ii Aak, as a'n ul ve't sk'u'l chajnaj uva' tz'ib'amalik kan tu viyol u Tiixhe' uva' kam la ulb'el Aak. As a'n pal ve't chajnaje' stuul uva' kat chit ib'ana uva' tz'ib'amal kan ti' Aak. 17As unq'a uxhchile' uve' ilon isik'let el tzan Aak u Lázaro tu u jule', as b'ex tal ve't unq'a uxhchile' xo'l u tename' uve' jit ilon, kam uve' kat uchi ti' u Lázaro. 18Esti'e' el ch'u'l unq'a tename' ti' ik'ulpu u Jesús, tan ti' uva' ab'il itzib'lal u k'uchb'al tetz u tijle'm Aake', tan ti' uva' ul taama u Lázaro ta'n Aak. 19Pet ech koj unq'a fariseo, tan ech tal chajnaj ile' svatzaj: «¡As ile' kat ik'uchlu ve'te' uva' ye' la oleb' o' ti' u naje', tan kajayil chit ve't unq'a tename' xekel ve't ti' naj!» ti'k chajnaj. 20As atik jolol unq'a uxhchil uva' jit tiaal Israel xo'l unq'a tename' uva' ma'tik toon tu u Jerusalén ti' inachat Tiixh tu u nimla q'iie'. 21As jetz'en ve't ok unq'a uxhchile' k'atz u Pi'le' uva' tzaanaj tu u Betsaida uva' echen tu u Galilea. As ech tal ve't ile': —B'an b'a'nil. K'uch u Jesús sqe, tan nu kusa' qilat Aak,— ti'k unq'a uxhchile'. 22As b'ex tal ve't u Pi'le' te u Lixhe' kam uva' kat tal unq'a uxhchile'. As b'ex ve't chajnaj ti' talat u yole' te u Jesús. 23As ech tal ve't u Jesús ile' te chajnaj: —Najli ve't u q'iie' uva' la b'en ve't k'atz viB'aale' unpajte, as la oksal ve't iq'ii. 24Esti'e' jik chit tuk val sete, asoj la kaa u iiae' tetz u trigo tu tx'ava' asoj ye' la kami as ye'le b'a la xalmiti, as la kuxh atine' b'a tzitzi'. Asoj la kami as la xalmiti, nimal ivatze' b'a la taq'e'. 25Ab'il uva' xo'n vitiichajile' ste vatz u tx'ava'e', as la itz'eje'. Ab'il uve' ni tixva vitiichajile' vatz u tx'ava'e', as xo'ne' b'a vitiichajile' ste uve' ye'l iya'teb'al. 26As ab'il uva' la niman in as la xekeb' svi', tan katil uve' atkat in, as tzitzi' la atinkat u niman vetze'. As ab'il uve' la niman in, as la toksa vunB'aale' iq'ii. 27As cheel tan va'l chit itxumun vaama. ¿As kam q'i la vale'? ¿Ma ech la val ile': «UnB'aal, kol in vatz u k'axk'oe' uva' k'ujlu kan svi',» ma chaj in la vale'? Ye'le ta', tan a' sti'e' kat ulkat in,— ti'k u Jesús. 28As ech tal u Jesús ile' unpajte: —UnB'aal, k'uch ku' tzan u eejle'me' vatz unq'a tename',— ti'k Aak. As kat ab'il uma'l u tuul vi' tu almika'. Ech tal ile': —Kat unk'uchle' uva' nivoksa aq'ii vatz unq'a tename'. As tuk voksa aq'ii unpajte,— ti'k u tuul vi'e'. 29As jank'al chit unq'a tename' uve' atike as tab'i u tuul vi'e' tu almika'e'. As ye' kat pal stuul. As at unjolol unq'a uxhchile' kat alon uva': —Q'ankooe' kat tiini.— As unjolte kat alon uva': —Umaj ángel kat yolon tuk' Aak,— ti'ke. 30As ech tal ve't Aak ile' xo'l unq'a tename': —Eche' svi' koj kat yolonkat ku' tzan u tuul vi'e'. Pet seti'e', 31tan kat ilejlu ve't u q'iie' uva' tuk b'anaxoj ve't isuuchil unq'a tename' vatz u tx'ava'e'. As tuk laq'b'aloj el u tx'i'lanaje' uve' ni toksa tib' sb'ooq'olil ti' unq'a tename' uve' at vatz u tx'ava'e'. 32As tul la aq'pik je' in vatz u kuruse', as la unmutxb'e unq'a tename' skajayil ti' tok sunk'atz,— ti'k Aak. 33As tal Aak u yole' ti' uva' la pal unq'a tename' stuul ti' uva' kam ikam Aak la kami. 34As ech tal ve't unq'a tenam ile' te Aak: —Tan ab'imal viyol u Tiixhe' sqa'n uva' tul la ul u Cristo vatz u tx'ava'e', as la atin ve'te' ti' chit ib'ene'. ¿As kam ni tokkat u yole' q'i uve' naale' uva': «Techal chit la aq'pik je' vatz u kuruse',» ch'axh naale'? ¿Ab'iste q'i uve' naale'?— ti'k unq'a tename'. 35As ech tal ve't u Jesús ile': —Unb'iitoj kuxhe' tuk atinoj in sexo'l ti' untxijut ex, tan ine' u txijun etetze'. As xaanojtaj ex vatz u saje' tul uva' ye'xnaj b'en in, aq'al uva' ye' la ul u q'ej toktoe' seti'. As ye' la kaa ex tu u q'ej toktoe', tan ab'il la xaan tu u q'ej toktoe', as ye' tootzaj katil k'ajelkat sta'n. 36As ek'ujb'a'taj ek'u'l svi' tul uva' at in sexo'l ti' etxijule', aq'al uva' ex la txijun ve't unq'a tename' unpajte,— ti'k Aak. As tul kuxh ya' u Jesús ti' iyolone', as b'en ve't Aak. As imuj ve't tib' Aak vatz unq'a tename'. 37As k'uxh nimal unq'a k'uchb'al tetz viyak'il Aake' ma'tik ib'anata' vatz unq'a tename', as ye' nik ik'ujb'a' unq'a tename' ik'u'l ti' Aak. 38As ech kat ib'ane' uva' itz'ib'a kan u Isaías, u q'ajsan tetz viyol u Tiixhe', uva' ech ni tal ile': Kub'aal Tiixh, ye'xheb'il chit ni niman vayole' uve' ni val xo'l u tename'. As mita'n nipal unq'a tename' stuul jank'al uva' kat ak'uch ste, ti'k u Isaías. 39Esti'e' uva' ye' kat uch ik'ujb'a't unq'a tename' ik'u'l ti' u Jesús, tan ech kat ib'an unq'a tename' eche' ni tal uma't u yol uva' itz'ib'a kan u Isaías uva' ech ni tal ile': 40As Tiixhe' kat b'anon uva' ye' nikat ib'en te unq'a tename' ti' unq'a k'uchb'al tetz vib'a'nil Aake'. As an chit Aake' kat b'anon uva' ye' nikat tok xe' taama unq'a tename' ti' inimal Aak. Esti'e' uva' ech tal Aak ile': «Ye' kat til unq'a tename' jank'al uva' kat unk'uch ste. As ye' kat pal stuul. As ye' kat ijalpu vitxumb'ale' ti' uva' la unsotzsa ipaav,» ti'k u Tiixhe', taq' u yole' uva' itz'ib'a kan u Isaías. 41As tal ve't u Isaías unq'a yole', tan ti' uva' ma'tik tilat ve't u Isaías uva' nim talchu u Tiixhe'. As tal ve't kan u Isaías ka'l unq'a yol ti' u Jesús. 42As k'uxh ech u yole' uva' tz'ib'amal kan, as nimal unq'a iq'esal unq'a tename' ik'ujb'a' ik'u'l ti' u Jesús. Pet ye' nikat tal tib' vatz unq'a fariseo uva' nik inima chajnaj Aak, tan ye' nikat isa' chajnaj uva' la laq'b'al el tzan chajnaj tu u atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh ta'n unq'a fariseo. 43As a' nikat isa' chajnaj uva' la oksal iq'ii chajnaj ta'n unq'a uxhchile'. Pet jit uva' a' koj nisa' chajnaj uva' la oksal iq'ii chajnaj ta'n u Tiixhe'. 44As taq' ve't je' u Jesús tuul ivi' xo'l unq'a uxhchile'. As ech tal ve't Aak ile': —Jank'al unq'a uxhchile' uve' k'ujle'l ik'u'l svi' as jit kuxh ine' uva' nik'ujb'a' ik'u'l svi'. Pet antu u chajol tzan vetze' kat ik'ujb'a' ik'u'l sti'. 45As jank'al unq'a uxhchile' uve' ni exhlan in as an chit u chajol tzan vetze' ni texhla unpajte. 46As ine' u txijun tetz u taanxelal unq'a uxhchile' skajayil. Esti'e' kat ulkat in vatz u tx'ava'e', aq'al uva' ab'il la ik'ujb'a' ik'u'l svi' as ye' la atin ve't u taanxelale' tu u q'ej toktoe'. 47Pet ech koj unq'a uxhchile' uve' ni ab'in vunyole' as ye' ninima, tan jit ine' ta' la b'anon isuuchil, tan ye'l in kat koj ul in ti' unb'anat isuuchil unq'a tename'. Pet kat ul in ti' iq'alpul unq'a uxhchile' vatz vipaave'. 48As ab'il uva' la ixvan in as ye' la inima unq'a yole' uva' ni val ste, as at uma'l u b'anol tetz isuuchil. As unq'a yole' uve' ni vale' as a'e' la itxakonsa u Tiixhe' ti' ib'anax isuuchil unq'a uxhchile' tu unq'a q'iie' uva' tuk uloj, 49tan ye'l in nunyolon tuk' untxumb'al. Pet a' vunB'aale', u chajol tzan vetze', as Aake' kat alon sve uva' kam unq'a yole' la ul val sexo'l. 50As ootzimal ve't sva'n uva' a' unq'a yole' uva' kat tal vunB'aale' sve ni aq'on itiichajil uve' ye'l iya'teb'al. Esti'e' kam uva' kat tal vunB'aale' sve, as a'e' ni val sete,— ti'k u Jesús tal xo'l unq'a tename'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\