XHUN 13

1As ech unb'iit ixe't u nimla q'iie' uva' pascua. As ootzimal ta'n u Jesús uva' b'iit kuxh ilejat u q'ii ti' taq'at kan Aak u vatz tx'ava'e' ti' iq'aav ve't Aak k'atz u Kub'aale' tu almika'. As ixo'ni ve't Aak unq'a niman tetze' uve' atik vatz u tx'ava'e'. As ye' kat ya' Aak ti' ixo'nile'. 2As tul nikat itx'a'n ve't Aak tuk' unq'a ichusulib'e' tu u ku'q'iie' ti' inimal u nimla q'iie', as ma'tik toksat ve't u tx'i'lanaje' vitxumb'ale' tu u taanxelal u Judas uva' Iscariote, vik'aol u Simón, ti' toksal ok Aak tiq'ab' unq'a iq'esal unq'a tename'. 3Tan ootzimalik ta'n Aak uva' ma'tik taq'at u Kub'aal Tiixhe' unq'a vee' skajayil tiq'ab' Aak. As ootzimalik ta'n Aak uva' xe' u Tiixhe' tzaanajkat Aak, as la q'aav ve't Aak k'atz u Tiixhe' unpajte. 4As txakpu ve't Aak. As teesa ve't Aak uma'l u toksa'm. As ik'al ve't ok Aak uma'l u ixb'u'j xe' tuul. 5Taq' ve't ku' Aak a' tu uma'l u nimla lekb'al a'. As xe't itx'aa ve't Aak ti' toj unq'a ichusulib'e'. As itzajsa ve't Aak unq'a ti' toj chajnaje' ta'n ixb'u'j uve' k'alik ok xe' tuul Aak. 6As tul oon ve't Aak k'atz u Simón uva' Lu' ti' itx'aat Aak u ti' toj naje', as ech tal ve't u Lu' ile' te Aak: —Ye' la ib'ane' ta', Pap, uva' axh la tx'aaon u ti' voje',— ti'k naj. 7As ech tal ve't Aak ile': —Ye' la pal axhe' stuul kam uve' nunb'ane'. As xamtel, as a'n la pal ve't axh stuul,— ti'k Aak. 8As ech tal ve't u Lu' ile': —¡A'e' ye' la uchi uva' la atx'aa u ti' voje'!— ti'k naj. As ech tal ve't Aak ile': —Asoj ye' la untx'aa u ti' avoj, as ye'l ookeb'al sunk'atz,— ti'k Aak. 9As ech tal ve't u Lu' ile': —Pap, jit kuxh u ti' voje' la atx'aae'. Pet antu unq'a ti' unq'ab'e' tuk' vunvi'e' unpajte,— ti'k naj. 10As ech tal ve't Aak ile': —Ab'il uve' tx'aael ve't ti' as jit tz'ajinale' la tx'aap ve't ti' skajayil. Pet ta'n kuxh u ti' toje' la tx'aap ve'te', tan ye'l ve't tz'il ti' vichi'ole'. Eche' ex tan ye'l tz'il seti'. As jik chit ve't etxumb'al, as k'uxh jit kajayil ex,— ti'k Aak, 11tan ti' uva' ootzimal ve't ta'n Aak uva' ab'il la aq'on ok Aak tiq'ab' unq'a iq'esal unq'a tename'. Esti'e' uve' tal Aak: —Jit kajayil ex uva' jik vetxumb'ale',— ti'k Aak. 12As tul b'a'nxi itx'aat ve't Aak u ti' toj chajnaje', as toksa ve't Aak u toksa'me' uva' teesa tul sixe't Aak ti' itx'aat u ti' toj chajnaje'. As xoneb' ve't Aak vatz u meexhae' unpajte. As tal ve't Aak te chajnaj: —¿Ma kat pal ex stuul kam uve' kat unb'an sete? 13As an chite' ta' uve' netale' uva' in u Chusul etetze', as in veB'ooq'ole'. 14As kat untx'aa unq'a ti' etoje'. As tul in u Chusul etetze'. As ine' veB'ooq'ole'. Esti'e' ni val sete uva' echat la eb'ane'. As la itx'aa tib' ti' etoj tuk' unq'a emoole' sevatzaj, 15tan ile' kat unk'uchlu kan vuntxumb'ale' sete, aq'al uva' la eb'an ve't etetz sevatzaj eche' uve' kat unb'an sete. 16As jik chit tuk val sete, tan ye'l umaj k'am uva' at pal koj ti' u b'aal aq'one'. As ye' la lejon u naje' uve' la chajpi ti' u chajol tetze'. 17Asoj kat pal ex stuul, as ech la eb'ane'. As chiib'eb'al chit etatine' la ib'ane'. 18As jit chit kajayil ex ni val ex, tan ootzimal ve't ex sva'n tul uva' kat untxaa ve't ex. As ech chit la ib'ane' eche' uve' tz'ib'amal kan, tan ech ni tal ile': Uma'l u uxhchil uve' nitx'a'n ve't sunk'atz as nichi'an ve't taama svi', ti'k u yole'. 19As ile' b'axel ni val sete tul ye'xnaj ib'ana. As tul uva' la ib'ane', as a'n la etootzi ve'te' uva' kam u vijle'me'. 20As jik chit la val sete, tan ab'il la k'ulun ex uva' in ni chajon b'en ex, as ine' nik'ul ve't in. As ab'il uve' ni k'ulun in as a' u chajol tzan vetze' nik'ule',— ti'k Aak. 21As tul ya' u Jesús ti' talat u yole', as va'lik chit itxumun ve't taama Aak. As ech tal ve't Aak ile': —Jik chit tuk val sete, tan at uma'l ex uva' tuk aq'on ok in tiq'ab' unq'a iq'esal unq'a tename',— ti'k Aak. 22As xe't ika'ya ve't tib' unq'a ichusulib' Aake' svatzaj. As ib'an ve't je' chajnaj tivi' uva' ab'iste naj nikat tal Aak. 23As atik uma'l vichusulib' Aak uva' nikat itx'a'n txala Aak. As atik ok ivi' naj tzi' taama Aak, tan k'ulik chit tib' iyol Aak tuk' naj. 24As ik'uch b'en u Simón uva' Lu' te naj ti' uva' la ich'oti naj te Aak uva' ab'il uve' nikat tal Aak, 25tan atik ok ivi' naj tzi' taama Aak. As ech tal ve't naj ile' te Aak: —Pap, al sqe ab'iste o' uve' naale',— ti'k naj. 26As ech tal ve't Aak ile': —Ab'iste ex tuk vaq' u paane' sete uve' tuk vak'sa, as a' exe' uve' kat vala,— ti'k Aak. As tak'sa ve't Aak u paane'. As taq' ve't Aak te u Judas uva' Iscariote, vik'aol u Simón. 27As tul kuxh ik'ul u Judas u paane', as ok ve't u tx'i'lanaj tu u taanxelal naje'. As ech tal ve't u Jesús ile' te naj: —Kam uve' tuk ab'ane' as oora kuxh ab'ana,— ti'k Aak. 28As tul tal Aak u yole' te u Judas xo'l unq'a ichusulib'e' uva' xonlik vatz u meexhae', as jit pal chajnaj stuul kam sti' talkat Aak u yole' te u Judas. 29As atik chajnaj nikat itz'an uva': «Kuxh loq' unb'ooj qechb'ub'al tetz u nimla q'iie',» kamal ti'k Aak uva' nikat tal chajnaj, tan a' u Judas kololik tetz u puaje'. As moj ti' b'en taq'at naj unb'ooj tetz unq'a meeb'a'e', uve' nikat tal je' chajnaj ste. 30As tul ma'tik itz'otine', as b'en ve't u Judas, tan ma'tik ik'ulat naj u paane'. 31As tul ma'tik ib'en u Judas, as ech tal ve't u Jesús ile': —Kat oonyu ve't u q'iie' uva' la oksal ve't iq'ii . As sti' la oksalkat ve't iq'ii vunB'aale'. 32As tul la oksal ve't iq'ii vunB'aale' svi', as la toksa ve't vunB'aale' unq'ii unpajte. As ye'xh jatva't q'ii la ik'uch vunB'aale' unq'a vee' ni val sete. 33As ex uva' xo'n ex sve, as tuk val sete uva' unb'iit kuxh tuk atinoj in sexo'l. As echat chit la val sete eche' uva' kat val te unq'a iq'esal unq'a tename', tan la b'en in. As la echuk in. As ye' la ib'ane' uva' la epaleb'e eche' uve' tuk unpaleb'e. 34As tuk val kan uma'l u ak' tzaq'it sete uva' ech ni tal ile': Xo'noj chit etib' sevatzaj. As eche' uva' kat unb'an sete ti' unxo'nit ex, as echat la eb'ane' sevatzaj. As exo'nitaj etib' sevatzaj, 35tan asoj ech la eb'ane' ti' exo'nit etib' sevatzaj, as la til ve't ex unq'a tename' ti' uva' nimamal ve't in seta'n,— ti'k u Jesús. 36As ech tal ve't u Lu' ile' uva' Simón te u Jesús: —¿Pap, katile' q'i la b'enkat axh?— ti'k naj. As ech tal ve't Aak ile' te naj: —As ye' la ib'ane' uva' la epaleb'e uve' tuk unpaleb'e. Pet xamtele' la epaleb'e,— ti'k Aak. 37As ech tal ve't u Lu' ile': —¿Pap, kam sti' q'i uva' ye' la uch unxekeb' see' cheel? Tan k'uxh la alpu unkame', as techal la xekeb' in see',— ti'k naj. 38As ech tal ve't u Jesús ile': —¿Moj an chit naale' uva' la xekeb' axh svi', k'uxh la alpu ve't akame'? Ile' jik chit tuk val see, tan tul ye'xnaj oq' u pele'xhe', as oxpajul ma't eesat eeb' sunk'atz,— ti'k Aak.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\