XHUN 16

1As jank'al unq'a yole' uva' kat val sete, as a' kat valkate' sete ti' uva' ye' la etz'ej u k'ujleb'al ek'u'le' svi', 2tan la laq'b'al ex tu unq'a atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh. As la ilej uma'l u q'ii uva' la iyatz' ex unq'a uxhchile'. As tul a' u b'a'ne' nib'an unq'a uxhchile' uve' la tal je' ste vatz u Tiixhe'. 3As a' nib'ankat unq'a uxhchile', ti' uva' ye' nipal tu tijle'm u Kub'aal Tiixhe'. As mita'n nib'en ste kam u vijle'me'. 4Pet ile' kat vallu sete uva' ech la ulb'el ex. As tul la ilej u q'iie' ti' u yole' uva' ni vale', as la etulsa ve't sek'u'l uva' kat vallu kan isuuchil sete. 5As cheel tuk q'aavoj in k'atz u chajol vetze'. Pet ye'l umaj ex ni ch'otin sve uva' katil la b'enkat in, 6tan netxumune' ta'n unq'a yole' uve' kat val sete. 7Pet jik chit tuk val sete, tan aal b'a'ne' la ib'an sete uva' la b'en in, tan asoj ye' la b'en in, as eche' la koj ul u lochol etetze'. Pet la b'en in. As la unchaj tzan u lochol etetze' sek'atz. 8As tul uva' la ul u lochol etetze', as a'e' la ul alon isuuchil te unq'a tename' ti' vipaave'. As la ul tal isuuchil ti' u jike' as tuk' ti' u k'axk'oe'. 9As la ul tal u lochol etetze' isuuchil ti' u paave', tan ti' uva' ye' ninima in unq'a uxhchile'. 10As la ul tal isuuchil ti' u jike', tan b'en ve't in k'atz vunB'aale'. As ye'l in la etil ve't in vatz u tx'ava'e'. 11As la ul tal ve't isuuchil ti' u k'axk'oe', tan ti' uva' at ve't kan vib'ooq'ol unq'a uxhchile' jaq' u k'axk'oe', uva' ye' ni niman in. 12As nimatel unq'a yole' uve' la val sete. As ye'l ex la oleb' ex cheel ti' epal stuul. 13As tul la ul ve't u jikla Tiixhla Espíritu, as a'e' la eq'on ex tu u jikla txumb'ale'. Tan jit vitxumb'ale' la ul tal sete, pet a' la ul tale' kam uve' kat tab'i. As la ul taq' etxumb'al ti' uva' kam la uli. 14As la ul ik'uch isuuchil sete ti' toksal unq'ii, tan a' unq'a unyole' kat ul val sete, aq'al uva' la etootzi vunyole'. 15Tan jank'al chit unq'a tetz vunB'aale' as vetze' unpajte. Esti'e' kat vallu sete, «Kam unq'a unyole' uva' la val te u Tiixhla Espíritu, as a'e' la ul tal sete, aq'al uva' la etootzi unq'a unyole'.» 16B'iitoj kuxh tuk unb'an ve't sexo'l. As ye' la etil ve't in. As ye'xh jatva't q'ii as la etil ve't in unpajte. As la b'en ve't in k'atz vunB'aale',— ti'k u Jesús. 17As ech tal ve't ka'l unq'a ichusulib' u Jesús ile' svatzaj: —Ye' la pal o' tu viyol Aake' uve' ni tal sqe, «Tan unb'iitoj kuxhe' tuk unb'an ve't sexo'l. As ye' la etil ve't in. As ye'xh jatva't q'ii as la etil ve't in unpajte. As la b'en ve't in k'atz vunB'aale',» taq' kuxh Aak ni tal sqe. 18¿As kam ni tokkat viyol Aake' u vaa', «B'iitoj kuxhe',» taq' Aak? Tan a'e' ta' ye' la pal o' stuul,— ti'k chajnaj svatzaj. 19As na'lik vatz u Jesús uva' nik isa' chajnaj ich'otit te Aak. As ech tal ve't Aak ile' te chajnaj: —¿Ma a'e' nich'oti tib' sevatzaj ti' uve' kat val sete uva': «B'iitoj kuxhe' tuk unb'an ve't sexo'l. As ye' la etil ve't in. As b'iit kuxh stuul as la etil ve't in unpajte,» ch'in kat val sete? 20As jik chit tuk val sete uva' tuk oq'oj ex ta'n txumu'm. Pet ech koj unq'a uxhchile', tan chiib'ichil tuk ib'ane'. Pet k'uxh tuk txumunoj ex, as la b'en u txumu'me' schiib'ichil, 21eche' nib'an umaj ixoj uva' ni talane', tan tul nich'o'n ixoj ti' u ne'e', as va'l chit itxumun ve't ixoj, tan kat oonyu ve't ixoj vatz viq'iie' ti' ich'o'ne'. As tul kat itz'eb' ve't vine' ixoje', as eche' nitel koj tul u ch'o'me' sk'u'l ixoj. As va'l chit ichiib' ve't ixoj ti' u tale' uve' kat itz'eb'i. 22As echat kuxh tuk eb'ane' unpajte, tan tuk txumunoj ex. As tuk vil vib'e' setuk' unpajte, as la chiib' ve't ex svi'. As ye'xheb'il la eesan el u chiib'ichile' tu vetaanxelale'. 23As tu u q'iie', as eche' kam koj la ech'oti ve't sve. Pet ile' jik chit tuk val sete uva' kam chit uve' la ejaj te vunB'aale' tuk' vunb'iie', as la taq' Aake' sete. 24Tan ye'xhkam chit ejaje't te vunB'aale' tuk' vunb'iie'. Pet tuk val sete, ejajtaj te Aak. As la ek'ule', aq'al uva' la chiib' vetaanxelale'. 25As kat untxakonsa unq'a k'uchuvatze' ti' valat unq'a yole' sete. Pet tul uma'l u q'ii uva' ye' la untxakonsa ve't unq'a k'uchuvatze' ti' unyolon sete, tan jik chit la yolon ve't in sete ti' vunB'aale'. 26As tu u q'iie', as la ejaj ve't te Aak tuk' vunb'iie'. As jit a' ni vale' uva' in la jajon te Aak seti'. Pet ex la jajon te Aak, 27tan xo'n ve't ex te Aak, tan ti' uva' xo'n in sete. As nenima uva' a' tzaanajkat in k'atz Aak. 28As kat el ch'u'l in k'atz vunB'aale'. As kat ul in tzitza' vatz u tx'ava'e'. As tuk vaq' ve't kan u vatz tx'ava'e' unpajte, tan tuk q'aavoj in k'atz vunB'aale',— ti'k u Jesús. 29As ech tal ve't unq'a ichusulib' u Jesús ile': —As cheel jik chit nayolon ve'te', tan jit ve't tuk' k'uchuvatz nayolonkat. 30As kat palyu ve't o' stuul uva' ootzimal unq'a txumb'ale' a'n skajayil. As jit kuxh tz'ajinal uva' la ch'otil umaj yol see, tan at ve't sak'u'l tul ye'xnaj ch'otil see. As ech qootzite' uva' a' tzaanajkat axh k'atz u Tiixhe',— ti'k chajnaj. 31As ech tal ve't u Jesús ile': —¿Ma a' netale' uva' nenima ve't in cheel? 32Pet tuk val sete uva' unb'iit kuxh ilejat u q'iie' uva' la etaq' ve't kan in, tan tuk tiluloj ex sekajayil. As katil kuxh la b'enkat ve't ex sejununilaj. As ye'l in la koj kaaik kan in sunjunal, tan at u Kub'aal Tiixhe' sunk'atz. 33Pet kat vallu kan unq'a yole' sete, aq'al uva' la yak'in ve't etaama sunk'atz. As k'uxh tuk epaleb'e unq'a k'axk'oe' vatz u tx'ava'e', as ek'ujb'a'taj ek'u'l svi', tan kat oleb'yu ve't in ti' unq'a k'axk'oe' skajayil,— ti'k u Jesús.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\