XHUN 18

1As tul kuxh tal u Jesús unq'a yole', as el ve't ch'u'l Aak tuk' unq'a ichusulib'e' ti' iq'ax jalit u xo'l vitze' uva' Cedrón ib'ii, tan atik ka'l unq'a chiko tzitzi'. As ok ve't Aak xo'l unq'a chikoe' tuk' unq'a ichusulib'e'. 2As ootzimalik u atinb'ale' ta'n u Judas, uva' k'ayin u Jesús, tan jatpajul kuxh nik tex Aak tuk' unq'a ichusulib'e' tu u atinb'ale'. 3As teq'o ve't u Judas ka'l unq'a sol sti' tuk' ka't unq'a xeen tetz u tostiixhe' uva' kat ichaj b'en unq'a iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh tuk' unq'a fariseo. As eq'omalik ch'ich' ta'n unq'a uxhchile' tuk' txijub' tetz. 4As el ve't ch'u'l u Jesús ti' ul ik'ulat chajnaj, tan atik sk'u'l Aak uva' kam la ul ve't ti' Aak. As ech tal ve't Aak ile' te chajnaj: —¿Ab'il q'i nechuke'?— ti'k Aak. 5As ech tal ve't chajnaj ile': —Nu kuchuk u Jesús, u aa Nazaret,— ti'k chajnaj. —Ine',— ti'k Aak. As antik u Judas uva' k'ayin u Jesús molonik tib' tuk' chajnaj. 6As tul tal u Jesús uva': «Ine',» ti'k Aak, as pak'kab'an ib'en ve't chajnaj tu tx'ava'. 7As ech tal ve't u Jesús ile' tika'pa: —¿Ab'il nechuke'?— ti'k Aak. —A' u Jesús nu kuchuke' uva' aa Nazaret,— ti'k chajnaj. 8—Ile' kat vallu sete uva' ine'. Asoj in chit nechuk in, as echajputaj b'en unq'a unchusulib'e' uve' xekel svi',— ti'k Aak, 9ti' uva' la ib'an u yole' uva' ma't talat Aak uva': «Jank'al unq'a uxhchile' uva' kat aaq' sve as ye'l umaj kat tz'ejxi,» ti'k Aak. 10As u Simón uva' Lu', as eq'omalik uma'l u ch'ich' sta'n. As teq'o je' tzan naj u ch'ich'e' tu totzotz. As itzok'e'l naj viseb'al ixikin uma'l vik'am iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh uva' Malco ib'ii. 11As ech tal ve't u Jesús ile' te u Lu'e': —Aq' ku' vach'ich'e' tu u totzotze', tan kam unq'a k'axk'oe' uva' k'ujlu kan ta'n vunB'aale' uva' la unpaleb'e, as techal chit la unpaleb'ee',— ti'k Aak. 12Unq'a sole' tuk' viq'esale' as tuk' unq'a xeen tetz u toxtiixhe' as itxey ve't chajnaj u Jesús, as ik'al ve't chajnaj Aak. 13As b'axa a' b'ex taq'kat chajnaj u Jesús tu vikab'al u Anás, viji' u Caifás, uva' atik ok sq'esalil xo'l unq'a oksan iyol tenam vatz Tiixh tu u yaab'e'. 14As a' u Caifás uve' kat alon xo'l unq'a iq'esal unq'a tename' uva': «Aal chit b'a'ne' uva' la kam umaj naj ti' unq'a tename',» ti'k naj. 15As tul eq'ol ve't ok u Jesús tu vikab'al u Anás, as xekik u Simón uva' Lu' ti' Aak tuk' uma't vichusulib' Aake'. As kat k'ulax ok vimool u Lu'e' vatz q'anal, tan ootzimalik naj ta'n viq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh. 16Pet ech koj u Lu'e', tan kat kaaik kan naj ti'e'l u kab'ale'. Tul til vimool u Lu'e' uva' kaaik kan naj, as el ve't ch'u'l naj. As ul ijaj naj b'a'nil te u ixoje' uva' nik xeon u tzi' kab'ale' ti' uva' la ok ch'u'l u Lu'e' vatz u q'anale'. 17As ech tal ve't u ixoj ile' te u Lu'e': —¿Ma jit axh ichusulib' u naje'?— ti'k ixoj. —Ye'le, jit ine',— ti'k u Lu'e'. 18As txaklik unq'a k'ame' tuk' unq'a xeen tetz u tostiixhe' vatz q'anal, tan ma'tik toksat chajnaj xamal, tan va'lik chit taq'b'u che'v. As txaklik ok u Lu'e' k'atz chajnaj ti' ileeat ok tib' vatz u xamale'. 19As ich'oti ve't viq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh itzi' u Jesús ti' uva' ab'il unq'a ichusulib' Aake', as ab'iste chusb'al nik ichus Aak te chajnaj. 20As ech tal ve't Aak ile': —As vatz unq'a uxhchile' skajayil kat yolonkat in. As kat chusun in tulaj unq'a atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh, as vatz u tostiixhe', as tu uve' nimolkat tib' unq'a uxhchile'. As ye' atixoj unmuj umaj yol vatz unq'a uxhchile'. 21¿As kam q'i uve' nach'oti sve? Pet ab'i te unq'a uxhchile' uve' kat ab'in vunyole'. As tuk tale' kam kat vala, tan ootzimale' sta'n,— ti'k Aak. 22As tul kuxh tal u Jesús u yole', as ul itz'icho'k uma'l u xeen tetz u tostiixhe' q'ab' jaq' ivatz Aak. As ech tal naj ile' te Aak: —¿Ma ech atzaq'b'et viq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh eche' uve'?— ti'k naj. 23As ech tal ve't Aak ile': —Asoj va'lexh kat vala, as etaltaj sve. Pet asoj jit va'lexh kat vala, as ¿kam q'i uve' nu kuxh aq'os in?— ti'k Aak. 24As tal ve't u Anás uva' la eq'ol b'en Aak vatz u Caifás, viq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh. As qitzelik ib'en ve't Aak ta'n chajnaj. 25As antelik kuxh txaklik ok u Lu'e' vatz u xamale' ti' ileeat tib'. As ech tal ve't uma'l u uxhchil ile' te naj: —¿Ma jit axh ichusulib' u naje'?— ti'k u uxhchile'. As ech tal ve't u Lu' ile': —Ye'le, jit ine',— ti'k naj. 26As uma'l vik'am iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh uva' tatinik tib' tuk' u naje' uve' itzok'e'l u Lu'e' vixikine', as ech tal ve't naj ile' te u Lu'e': —¿Jit kol vil axh q'a tuk' u naje' xo'l u chikoe'?— ti'k u naje'. 27As teesa ve't tib' u Lu'e' k'atz u Jesús titoxpa. As b'ex oq'oj ve't u pele'xhe'. 28As ku'saj chittu', as eq'ol el tzan u Jesús tikab'al u Caifás ti' ib'en Aak tu vikab'al u b'anol ivatz u ijlenaale'. Pet nik tal unq'a iq'esal unq'a tename' uva' ye' la iyansa tib' chajnaj jaq' u nimla q'iie' uva' pascua. Esti'e' jit ok chajnaj tu vikab'al u b'anol ivatz u ijlenaale', aq'al uva' la uch itx'a'n chajnaj tu u nimla q'iie'. 29As el ve't ch'u'l u Pilato vatz chajnaj. As ech tal ve't naj ile': —¿Kam ipaav u naje' q'i?— ti'k naj. 30As ech tal ve't chajnaj ile': —As b'a'n koj itxumb'al naj, as ye'l naje' la qaq' ve't ok tzan savatz,— ti'k chajnaj. 31As ech tal ve't u Pilato ile': —Eteq'otaj b'en naj. As eb'antaj isuuchil naj sexo'l tuk' veleye',— ti'k naj. As ech tal ve't unq'a iq'esal unq'a tenam ile': —Ye'xhkam at tu kuq'ab' ti' kub'anat isuuchil umaj naj ti' ikame',— ti'k chajnaj. 32As kat chit b'ex ib'an u yole' uva' ma'tik talat u Jesús ti' uva' la pal unq'a uxhchile' stuul uva' kam ikam Aak la kami. 33As q'aavik ok u Pilato tu u kab'ale'. As imolo ve't naj u Jesús. As ech tal ve't naj ile' te Aak: —¿Ma axh u tijlenaal unq'a tiaal Israel?— ti'k u Pilato. 34Ech tal ve't Aak ile': —¿Ma axh kuxh ni alon sajunal? ¿Pet moj ab'il kat alon see svi'?— ti'k Aak. 35As ech tal ve't u Pilato ile': —¿In kol tiaal Israel q'a? ¿Kam kat ab'ana? Tan a' unq'a amoole' uve' kat aq'on ok tzan axh sunvatz, tuk' unq'a iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh,— ti'k u Pilato. 36Ech tal ve't u Jesús ile': —As jit vatz tx'ava'illa txumb'ale' u vijle'me' ti' vilat isuuchil u tename'. As ech koje', as la ixe'tisa vuntename' ch'a'o uve' ato'k sunk'atz, ti' uva' ye' la oksal ok in tiq'ab' unq'a iq'esal unq'a tename'. Pet jit'e'ch u vijle'me' uva' nunb'ane' ti' vilat isuuchil vuntename',— ti'k Aak. 37As ech tal ve't u Pilato ile': —¿Ma axh ijlenaal b'a?— ti'k u Pilato. As ech tal ve't u Jesús ile': —An chite' uve' naale'. Esti'e' kat itz'eb' in as kat ul in vatz u tx'ava'e' ti' ul valat isuuchil u jikla yole'. As jank'al unq'a uxhchile' uve' at ve't u jikla yole' tu u taanxelale', as ninima vunyole',— ti'k u Jesús. 38As ech tal ve't u Pilato ile': —¿Ab'iste u jikla yole' uve' naale'?— ti'k u Pilato. As tul kuxh tal naj u yole', as el ve't ch'u'l naj k'atz u Jesús. As ul ve't naj vatz unq'a iq'esal unq'a tename'. As ech tal ve't naj ile' te chajnaj: —Ye'l umaj ipaav u naje' nunleje'. 39As chiannal ve't sete uva' la unchajpu el uma'l u preexhue' tu u nimla q'iie'. ¿Ma la esa' uva' la unchajpu u naje' uva' ni toksa tib' setijlenaalil?— ti'k u Pilato. 40As jolol chit isik'in ve't unq'a tename'. As ech tal ve't ile': —¡Ye'l u naje' la achajpu! ¡Pet a' u Barrabás la achajpu!— ti'k unq'a tename'. As tul elq'om u Barrabás.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\