XHUN 19

1As tal ve't u Pilato iq'ospu u Jesús ta'n tz'u'm. 2As ipaatx'u ve't unq'a sole' uma'l u ch'i'x koroona. As taq' ve't je' chajnaj ti' ivi' Aak. As toksa ve't ok chajnaj uma'l u mura't oksa'm ti' Aak ti' itze'lel Aak. 3As ech tal ve't chajnaj ile' te Aak: —¡Keche, pap, axh u tijlenaal unq'a tiaal Israel!— ti'k unq'a sole' tal te Aak ti' itze'lel Aak. As tul itz'ich chajnaj ivatz Aak. 4As el ve't ch'u'l u Pilato unpajte. As ech tal ve't naj ile': —Tuk veq'o el tzan naj sevatz, ti' uva' la pal ex stuul uva' ye'l umaj ipaav naj nunleje',— ti'k u Pilato. 5As eq'ol ve't el tzan u Jesús ti' ik'uchax vatz unq'a tename'. Atik ve't je' u ch'i'x koroona ti' ivi' Aak. As atik ve't ok u mura't oksa'me' ti' Aak. As ech tal ve't u Pilato ile' te unq'a tename': —Il naj ila'. As ex la ilon kam la etulb'e naj,— ti'k u Pilato. 6As tul til ve't unq'a iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh tuk' unq'a xeen tetz u tostiixhe' u Jesús, as taq' ve't je' chajnaj tuul ivi'. As ech tal ve't chajnaj ile': —¡Yatz'poj naj vatz u kuruse'! ¡Yatz'poj naj vatz u kuruse'!— ti'k chajnaj. As ech tal ve't u Pilato ile': —Sunvatz as ye'l ipaav naj ati. Asoj ex la alon, as eteq'otaj naj. As eyatz'taj naj vatz u kuruse',— ti'k naj. 7As ech tal ve't unq'a iq'esal unq'a tenam ile': —At uma'l u tzaq'it uva' nimamal sqa'n. As a' ni tale' uva' la kam u naje', tan ti' uva' ni toksa tib' naj iK'aol u Tiixhe',— ti'k chajnaj. 8As tul tab'i ve't u Pilato u yole', as aal chit xo'v ve't naj. 9As q'aavik ve't ok naj tu kab'al unpajte tuk' u Jesús. As ech tal ve't naj ile' te Aak: —¿Katil tzaanajkat axh?— ti'k naj. As jit tal u Jesús umaj yol te naj. 10As ech tal ve't u Pilato ile' unpajte: —¿Kam q'i ye' nak'ulb'e in? ¿Ma ye' ootzimal a'n uva' at tunq'ab' ti' unchajput axh as ti' vaq'at je' axh vatz u kuruse'?— ti'k naj. 11As ech tal ve't u Jesús ile': —Ye' koj kat aq'ax see ta'n vunB'aale' uva' at tu almika', as ye'l eetze' ta' svi'. Esti'e' uva' ye' la lejon vapaave' ti' vipaav u naje' uva' kat aq'on ok in see,— ti'k Aak. 12As tul tab'i ve't u Pilato viyol u Jesús, as xe't ichuk ve't naj txumb'al ti' ichajpul Aak. As aal chit taq' ve't je' unq'a iq'esal unq'a tename' tuul ivi' ti' isik'ine'. As ech tal ve't chajnaj ile': —¡Asoj tuk achajpu el u naje', as jit k'ulel tib' ayol tuk' u qijlenaale' tu u Roma, tan ab'il umaj uva' la toksa tib' ijlenaalil vatz u qijlenaale' as ni teesa naj iq'ii u qijlenaale'!— ti'k chajnaj. 13As tul tab'i u Pilato viyol chajnaje', as teq'o ve't el tzan naj u Jesús unpajte. As xoneb' ve't naj tu vixhiilae' uve' nikat ib'ankat naj isuuchil unq'a preexhue' vatz u q'anale' uva' lemelik ku' k'ub' vatz uva' Gábata ib'ii tu yolb'al hebreo. 14As ech kuxh ve't q'ejal u xeem q'iie' tu u nimla q'iie' uva' pascua. As tul ma'tik ichaq'aan ve't q'ii, as ech tal ve't u Pilato ile' te unq'a iq'esal unq'a tiaal Israel: —¡Il vetijlenaal ila'!— ti'k naj. 15As aal chit taq' ve't je' chajnaj tuul ivi' ti' isik'ine'. As ech tal ve't chajnaj ile': —¡Eq'oloj naj! ¡Eq'oloj naj! ¡As yatz'poj naj vatz u kuruse'!— ti'k chajnaj. As ech tal ve't u Pilato ile': —¿Ma a' netale' uva' la val iyatz'pu vetijlenaale' vatz u kuruse'?— ti'k naj. As ech tal ve't unq'a iq'esal unq'a nachol Tiixh ile': —¡Ye'l uma'toj qijlenaal ti' u ijlenaale' tu u Roma uva' César!— ti'k chajnaj. 16As tul tab'i ve't u Pilato u yole', as taq' ve't ok naj u Jesús te chajnaj. As teq'o ve't chajnaj Aak ti' iyatz'pu vatz u kuruse'. 17As ijamal ve't u kuruse' ta'n u Jesús tul el ch'u'l Aak ti' ib'en ta'n chajnaj tu u atinb'ale' uva' «Tatinb'al B'ajil K'o'n» ch'elel. As Gólgota ib'ii tu yolb'al hebreo. 18As tzitzi' aq'pikkat je' Aak vatz u kuruse'. As je' ve't ka'va't unq'a naj vatz ka'va't unq'a kuruse': uma'l naj je' tiseb'al Aak; as uma't naj timax Aak. 19As tal ve't u Pilato itz'ib'al ka'l unq'a tz'ib' vatz uma'l u tal aq'en uva' ech nik tal ile':, ti'k u yole' uva' kat aq'ax je' tivi' u kuruse'. 20As ye' saach unq'a tiaal Israel sik'len u tz'ib'e', tan najlik kuxh ixo'l u Jerusalén tuk' u atinb'ale' uve' je'kat u Jesús vatz u kuruse'. Tu oxva'l yolb'al tz'ib'alkat: tu hebreo, tu latín, as tuk' tu griego. 21As ech tal ve't unq'a iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh ile' te u Pilato: —Ye' koj kat aal itz'ib'ale' uva' qijlenaal u Jesús. Pet a' koj kat aal itz'ib'ale' uva' ni toksa tib' naj ijlenaalil,— ti'k chajnaj. 22Ech tal ve't u Pilato ile': —Ye'le, tan kam uve' kat val itz'ib'ale' as ye' la uch ijalpul ve'te',— ti'k naj. 23As tul oleb' ve't unq'a sole' ti' ije' u Jesús vatz u kuruse', as ijatx ve't chajnaj u toksa'm Aake' svatzaj. As kajva'l elkat u toksa'm Aake' stuul, tan junun ib'en ve't vatz chajnaj. As teq'o tzan chajnaj uma't u chelkin toksa'm Aak uva' ye'l itz'isb'al atike, 24tan ech tal ve't chajnaj ile' svatzaj: —Ye' la ib'ane' uva' la kujatx sukuvatz. Pet tuk kub'an uma'l u tx'akiib'. As ab'iste o' uva' la tx'akon, as o' la eq'on,— ti'k unq'a sole'. As a' chite' b'ex ib'ana uva' tz'ib'amal kan uva' ech ni tal ile': Kat ijatx chajnaj u voksa'me' svatzaj. As kat itx'ak tib' sti', ti'k u yole'. As a' chite' kat ib'an unq'a sole'. 25As txaklik ve't vitxutx u Jesús k'atz u kuruse' tuk' u titz'in vitxutx Aake' uva' Ma'l ib'ii, u tixqel u Cleofas, as tuk' uma't u Ma'l uva' tzaanaj tu u tenam uva' Magdala. 26As isaji ve't b'en u Jesús vitxutxe' tuk' uma'l vichusulib'e' uve' k'ulik chit tib' iyol Aak stuk'. As ech tal ve't Aak ile' te vitxutxe': —A' ve't unch'exele' vunchusulib'e' la ib'ane',— ti'k Aak. 27As ech tal ve't Aak ile' te vichusulib'e': —A' ve't atxutxe' vuntxutxe' la ib'ane',— ti'k Aak. As an chit tu u q'iie' ik'ul ve't ok vichusulib' Aake' vitxutxe' tu vikab'ale'. 28As ootzimalik ta'n u Jesús uva' b'iitik kuxh itzojpisat Aak jank'al uve' ul ib'an Aak. As ech tal ve't Aak ile': —Nitzaj untzi',— ti'k Aak. As b'ex ib'an u yole', uva' tz'ib'amal kan ti' Aak. 29As atik uma'l u xhaalo uva' noonalike ta'n k'ayla ta'l uuva. As tak'sa ve't unq'a sole' uma'l u patxkin k'oo. As taq' ve't je' chajnaj titzi' Aak ta'n uma'l u q'ab' tze', uva' hisopo ib'ii. 30Tul ma'tik tuk'at Aak u k'ayla ta'l uuvae', as ech tal ve't Aak ile': —¡Kat tzojpiy ve'te' skajayil!— ti'k Aak. As ivich'q'u ve't tib' ivi' Aak. Taq' ve't ok Aak u taanxelale' te u Tiixhe'. As kam ve't Aak. 31As ijaj ve't unq'a iq'esal unq'a tename' b'a'nil te u Pilato uva' la b'en vuch'poj unq'a ikux unq'a naje' uva' atik je' vatz unq'a kuruse', aq'al uva' oora kuxh la kami, tan ech ve't q'ejal u xeem q'iie' tu u nimla q'iie' uva' pascua. As la eesal ku' tzan unq'a kamnaje' vatz u kuruse' uva' nik tale', tan ye' la uch ikaa vatz u kuruse' tu u xeem q'iie'. As nimla yolik chit u xeem q'iie' te chajnaj tu u nimla q'iie'. 32As ichaj ve't b'en u Pilato unq'a sole'. As b'axel kat vuch'pu toj uma'l naj. As vuch'pu ve't u toj uma't naj uva' atik je' vatz unq'a kuruse' txala u Jesús. 33As tul oon ve't unq'a sole' k'atz Aak, as jit ivuch' ve't chajnaj u toj Aake', tan til chajnaj uva' ma'tik ikam ve't Aak. 34Pet itoq' ve't je' uma'l u sol u txala tuul Aake' ta'n uma'l u jutz' vi' ch'ich'. As yak kuxh el ve't ch'u'l kaj tuk' a' txala tuul Aak. 35As ine' ilon kam uve' kat ib'an u Jesús. As ni val ve't isuuchil sete, tan an chite' uve' ni val sete. As ootzimal sva'n uva' jik chit ni vale', aq'al uva' la ek'ujb'a' ek'u'l ti' u Jesús, 36tan eche' ib'an kuxh koj. Pet a'e' b'ex ib'ana uva' tz'ib'amal kan uva' ech ni tal ile': Eche' la koj vuch'pu umaj vib'ajil u jikla uxhchile', ti'k u yole'. 37As ech ni tal uma't u yol ile': La til unq'a tename' uma'l u uxhchil uva' ma't qoplu u txala tuule' ta'n ch'ich', ti'k u yole'. 38As tul ma'tik ikam ve't u Jesús, as b'ex ijaj ve't u Xhu'l u aa Arimatea b'a'nil te u Pilato ti' teq'ol vichi'ol u Jesús, tan nimamalik u Jesús ta'n u Xhu'le'. As ye' nikat tal tib' naj, tan nikat ixo'v naj vatz unq'a imoole' uva' iq'esal unq'a tename'. As tal ve't u Pilato te unq'a isole' uva' la uch taq'ax vichi'ol u Jesús te u Xhu'le'. As b'ex teq'o ve't ku' tzan u Xhu'le' vichi'ol Aake'. 39As antik u Nicodemo uva' b'ex q'elun u Jesús aq'b'al, as ul ve't naj tuk' uma'l u tx'umtx'ulla tz'akab'al uva' mirra ib'ii kamal viinqil aalmo talal, tan yuelik tib' u mirra tuk' uma't u tz'akab'al uva' áloe. 40As teq'o ve't chajnaj vichi'ol u Jesús. As toksa ve't chajnaj u tx'umtx'ulla tz'akab'ale' sti'. As ib'och ve't chajnaj tu ka'l unq'a b'a'nla ixb'u'j, tan ech chit nib'an unq'a tiaal Israel ti' imujat unq'a ikamnaje'. 41As atik chiko k'atz u atinb'ale' uve' aq'pikkat je' u Jesús vatz u kuruse'. As atik uma'l u jul tzitzi' uva' a'n k'otike uva' ye'xnik mujlu umaj kamnaj stuul. 42As tzitzi' imujkat chajnaj u Jesús, tan ti' uva' aalik ixe't ve't u xeem q'iie' tu u nimla q'iie' uva' pascua as najlik kuxh u jule' uve' kamkat Aak.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\