XHUN 2

1Tu ve't itoxvu q'ii, as ti' uma'l u nimla q'ii ti' teq'ot tib' umaj uxhchil tu u tenam uva' Caná uva' echen tu u Galilea. Atik vitxutx u Jesús tzitzi'. 2As sa'b'elal ve't u Jesús tuk' unq'a ichusulib'e' tu u tzumb'a'e'. 3As til ve't vitxutx u Jesús uva' motx ve't u vino xo'l unq'a tename'. As ech tal ve't ile': —Kat motxyu ve't u vino,— ti'k vitxutx Aake' tal ste. 4As ech tal ve't Aak ile': —¿Txutx, kam ni tokkat u yole' uve' naal sve? Tan ye' ileje'te uva' la unk'uch u vijle'me' te unq'a tename',— ti'k Aak. 5As ech tal ve't vitxutx u Jesús ile' te unq'a lochonaale': —Eb'antaj kam uve' tuk tal Aak sete,— ti'k vitxutx u Jesús. 6As atik vaajil unq'a nimla chaj lo'ch. As kamal o'vo'j txe'n a' nikat ib'en tu junun u lo'che'. As a' itxa'k unq'a lo'che' ti' imolpu a' uva' nik itxakonsa unq'a tiaal Israel ti' itx'aat iq'ab' tuk' ti' itx'aat unq'a aq'onb'ale' tu kab'al. 7As ech tal ve't u Jesús ile' te unq'a lochonaale': —Enoosataj unq'a lo'che' ta'n a',— ti'k Aak. As inoosa ve't chajnaj unq'a lo'che'. 8As tul noo ve't unq'a lo'che', as ech tal ve't Aak ile': —Eteesataj el tzan unb'ooj uve' at tu u lo'che'. As b'en etaq'taj te u ilol tetz isuuchil u nimla q'iie' ti' teq'ot tib' me'al ik'aol umaj uxhchil,— ti'k Aak. 9As tul tuk'a ve't u ilol tetz isuuchil u tzumb'a'e' u a'e' uve' ib'ensa u Jesús sb'a'nla vino, as jit alpu te naj uva' katil tzaakat u vino. As a'ik kuxh unq'a lochonaale' ootzin tetz. As imolo ve't u ilol tetz isuuchil u nimla q'iie' u naje' uve' teq'o tib' tuk' tixqel. 10As ech tal ve't naj ile': —Jank'al chit unq'a naje' as a' nib'axsa chajnaj unq'a b'a'nla chaj vino. As tul nimal ma't tuk'ale', as a'n kat pal ve't u vino uve' ye'l itxa'k. Pet ech koj axh, tan kat akol u b'a'nla vino. As a'n ile' naaq' ve'te',— ti'k naj tal te u naje'. 11As a' u b'axa k'uchb'al tetz u tijle'm u Jesús uva' kat ib'ana. As a' kat ib'ankat tu u tal tenam uva' Caná uva' echen tu u Galilea. As kat ik'uch ve't Aak uva' nim talchu ve't Aak. As aal chit ik'ujb'a' ve't unq'a ichusulib' Aake' ik'u'l sti'. 12As tul ma'tik itzojpu ve't u nimla q'iie' ti' teq'ot tib' me'al ik'aol umaj uxhchil, as b'en ve't Aak tu u Capernaúm tuk' vitxutxe' tuk' unq'a titz'in Aake' tuk' unq'a ichusulib'e'. As ye' kuxh jatva'l q'ii ib'an Aak tzitzi'. 13As b'iitik kuxh tul ve't u nimla q'iie' uva' pascua ib'ii. As b'en ve't u Jesús tu u Jerusalén tuk' unq'a ichusulib'e'. 14As tul ok ve't Aak vatz viq'anal u tostiixhe', as til ve't Aak unq'a uxhchile' uve' nik ik'ayine'. At chajnaj nikat k'ayin vaakaxh, kaneero', paroomaxh ti' toksat unq'a tename' unq'a avane' vatz u Tiixhe'. As til Aak uva' xonlik ka't unq'a naj uva' nik jalon unq'a puaje'. 15As ipaatx'u ve't Aak uma'l u tz'u'm. As ilaq'b'a ve't el Aak unq'a uxhchile' skajayil uve' nik k'ayin unq'a ikaneero'e' tuk' unq'a ivaakaxhe'. As imak'e'l Aak vipuaj unq'a naje' uve' nikat jalon puaj. As ipilq'u ve't Aak unq'a imeexha chajnaje'. 16As ech tal ve't Aak ile' te unq'a k'ayin paroomaxhe': —¡Eteq'otaj el unq'a etetze'! ¡Ye' kuxh etoksa u tostiixhe' sk'ayib'alil, tan tetz vunB'aale'!— ti'k Aak. 17As a'n ul ve't u yole' sk'u'l unq'a ichusulib' Aake' uva' tz'ib'amal kan uva' ech ni tal ile': As nich'o'n vaama ti' unq'a vee' ni tuch tu vakab'ale', ti'k u yole'. 18As ech tal ve't unq'a iq'esal unq'a tenam ile' te u Jesús: —¿Kam k'uchb'al tetz u eejle'me' la ak'uch sqe uva' la uch ab'anata' uve' nab'ane'?— ti'k chajnaj. 19As ech tal ve't u Jesús ile': —K'uxh la ete'pu u kab'ala', as la untxakpisa titoxvu q'ii,— ti'k Aak. 20As ech tal ve't chajnaj ile': —¿Ma a' naale' uva' oxva'l kuxh q'ii la atxakpisakat u tostiixhe'? As tul vaajil toxk'al yaab' (46) kat txakpisalkat,— ti'k unq'a iq'esal unq'a tename'. 21As ye'l uva' a' koj chit u kab'ale' uva' tal Aak. Pet a' vichi'ol Aake' uva' tala, tul uva' la ul taama Aak unpajte. 22As xamtik ve't stuul tul ma'tik tul ve't taama Aak, as ul ve't viyol Aake' sk'u'l unq'a ichusulib'e' uva' tal Aak. As inima ve't chajnaj u yole' uve' tz'ib'amal kan ti' u tuleb'al taama Aake' as tuk' u yole' uva' tal Aak. 23As tul atik u Jesús tu u Jerusalén ti' tilat u nimla q'iie', as ye' saach unq'a tename' ik'ujb'a' ik'u'l ti' Aak, tan ti' uva' til ve't unq'a tename' unq'a k'uchb'al tetz u tijle'm Aake' uve' nik ib'ane'. 24Pet jit ik'ujb'a' Aak ik'u'l ti' unq'a tename', tan ootzimalik ta'n Aak kam uva' at tu u taanxelal unq'a tename'. 25As jit tz'ajinal la alpu te Aak uva' kam b'an ta'n itxumb'al unq'a tename', tan ootzimal vitxumb'al unq'a tename' ta'n Aak skajayil.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\