XHUN 20

1As b'iitik chit isajb'e' tu u b'axa q'iie' tu u xhemaanae', as b'en ve't u Ma'le' uve' tzaanaj tu u tenam uva' Magdala k'atz u jule' uva' mujlukat u Jesús. Tul oon ve't ixoj tzi' u jule', as til ve't ixoj uva' ma'tik teesal ve't u sivane' tzi' u jule'. 2As q'ax ib'en ve't ixoj. As b'ex tal ve't ixoj te u Simón uva' Lu' as te uma't vichusulib' Aake' uve' k'ulik chit tib' iyol Aak stuk'. Ech b'ex tal ixoj ile': —¡Kat b'ex eq'olyu vichi'ol u Kub'aal Jesús tu u jule'! As ye' qootzaj katil b'ex aq'axojkat,— ti'k ixoj. 3As el ve't ch'u'l u Lu'e' tuk' uma't vichusulib' Aake'. As b'ex ve't chajnaj tzi' u jule'. 4Va'lik chit tooje'l chajnaj ti' ib'ene'. As pal chit tooje'l vimool u Lu'e', tan naj oon b'axa tzi' u jule'. 5As k'oeb' naj ti' tilat ok tu u jule'. As jit ok naj. As a' kuxh ve't unq'a maantae' tilo'k naj uva' atik kan uve' b'ochlukat u Jesús. 6As tul oon ve't u Simón uva' Lu', as yakik ok naj tu u jule'. As til ve't naj u maantae' uva' atik kan 7tuk' u su'te' uve' b'ochlukat vivi' u Jesús. As va'len b'alq'umalikkat ve't kan u su'te'. 8As ok ve't vimool u Lu'e' uva' oon b'axa tzi' u jule'. As tul til naj uve' ye'lik ve't u Jesús tu u jule', as yak kuxh inima ve't naj uva' ma'tik tul taama Aak, 9tan ye'xnik pal chajnaj stuul ti' uve' tz'ib'amal kan uva' la ul taama u Jesús unpajte. 10As q'aav ve't ka'va'l vichusulib' Aake' k'atz unq'a imoole'. 11As b'iilik kuxh stuul, as oon ve't u Ma'le' uve' aa Magdala tzi' u jule' unpajte. As va'lik chit toq' ixoj. As tul nikat toq' ixoj, as k'oeb' ve't ixoj ti' isajit ok tuul u jule'. 12As til ve't ok ixoj ka'va'l unq'a ángel uva' va'lik chit ipolal unq'a toksa'me'. Xonlik uma'l u ángel vi' u sivane' uve' atikkat b'en ivi' u Jesús. As xonlik uma'te uve' atikkat b'en u toj Aake' tu uve' mujlukat Aak. 13As ech tal ve't unq'a ángel ile' te u Ma'le': —¿Ixoj, kam nooq'le?— ti'k unq'a ángel. Ech tal ve't u Ma'l ile': —Ni voq'e', tan ti' uve' kat eq'oliy ve't u Kub'aal Jesús. As ye' vootzaj katil kat eq'olkat,— ti'k ixoj. 14As tul kuxh tal ixoj u yole', as isuchq'i tib' ixoj. Til ve't ixoj uva' txaklik ve't ok u Jesús k'atz ixoj. As jit texhla ixoj Aak. 15As ech tal ve't Aak ile': —¿Ixoj, kam nooq'le? ¿Ab'il nachuke'?— ti'k Aak. Ech tal ve't ixoj ile': —Pap, asoj axh kat eq'on, as al sve katil b'ex aaq'kat. As la b'en veq'o,— ti'k ixoj, tan kamal u xeen tetz unq'a chikoe' u naje' uva' nik tal ixoj. 16As ech tal ve't u Jesús ile': —¡Ma'l!— ti'k Aak. As isuchq'i ve't tib' ixoj. As ech tal ve't ixoj ile' tu yolb'al hebreo: —¡Raboni!— ti'k ixoj. As a' isuuchil u yole' Raboni uva' Chusul qetz tu kuyolb'al. 17As ech tal ve't u Jesús ile': —Chajpu in, tan ye' b'enoj in k'atz vunB'aale'. Pet kuxh al te unq'a eetz chusulib'e', tan b'en ve't in k'atz vunB'aale' uva' eB'aal, as vunTiixhe' uva' eTiixh,— ti'k Aak. 18As b'ex ve't ixoj unpajte k'atz unq'a tetz chusulib'e'. As b'ex tal ve't ixoj uva' ma'tik tilat ixoj Aak. As tal ve't ixoj kam uva' kat tal Aak te ixoj. 19As an chit tu u b'axa q'iie' tu u xhemaanae', as molik ve't tib' unq'a ichusulib' Aake' tul uva' ma'tik itz'otin ve'te'. As kolimalik u kab'ale', tan nikat ixo'v chajnaj vatz unq'a iq'esal unq'a tename'. As ul ve't u Jesús txakeb'oj xo'l chajnaj. As ech tal ve't Aak ile': —As b'a'noj etatin sevatzaj sekajayil,— ti'k Aak. 20As tul tal Aak u yole', as ik'uch ve't Aak viq'ab'e' tuk' u txala tuule' te chajnaj. As va'lik chit itxuq'txun ve't chajnaj tul til chajnaj Aak. 21As ech tal ve't Aak ile' te chajnaj unpajte: —A' vib'a'nil u Tiixhe' la atin sexo'l. As tuk unchaj b'en ex ti' talax vunyole' eche' kat ib'an u Kub'aal Tiixhe' sve, tan kat ichaj tzan in Aak ti' talax viyole' sexo'l,— ti'k u Jesús. 22As tul tal u Jesús u yole', as ixuli b'en Aak vixeve'. As ech tal Aak ile': —Ek'ultaj u Tiixhla Espíritu, 23tan ab'il uva' la etal isotz ipaav, as la sotz ipaav. Pet ab'il uva' ye' la etal isotz ipaav, as ye'l ipaav la sotzi,— ti'k Aak te unq'a ichusulib'e'. 24As u Maxh uva' Xu'm ch'elel uva' atik ok xo'l kab'laval unq'a ichusulib' u Jesús, as ye'lik naj tul ik'uch tib' u Jesús xo'l unq'a ichusulib'e' b'axa. 25As tul ul ve't naj, as ech tal ve't ok unq'a imool naj ile' ste: —Kat qillu ve't u Kub'aal Jesús,— ti'k chajnaj. As ech tal ve't u Maxh ile': —Lanal vil u tokeb'al unq'a laavuxhe' tu viq'ab'e', as lanal voksa u vi' unq'ab'e' stuul as tuk' u txala tuul Aake' uve' qopel, as a'n la unnimae',— ti'k naj. 26As ech vaaxit q'ii stuul, as jupik tib' unq'a ichusulib' u Jesús tu u kab'al unpajte. As atik u Maxhe' xo'l chajnaj. As aat kuxh til chajnaj uva' txaklik ve't ok Aak xo'l chajnaj. As ech tal ve't Aak ile': —A' vib'a'nil u Tiixhe' la kaa sexo'l,— ti'k Aak. 27As ech tal ve't Aak ile' te u Maxhe': —Oksa u vi' aq'ab'e' tu uve' k'axb'inale. As oksa vi' aq'ab'e' tu u txala vuule' unpajte. As ye' kuxh ka'kab'in aama. Pet k'ujb'a' ak'u'l svi',— ti'k Aak. 28As ech tal ve't u Maxh ile': —Kub'aal Jesús, as axhe' vunTiixhe',— ti'k naj. 29As ech tal ve't u Jesús ile': —Katnal chit eel in, Maxh. As a'n kat anima ve't in. Pet achveb'al chit unq'a uxhchile' uve' k'uxh ye' kat til in, as ninima ve't in,— ti'k Aak. 30As nimatel unq'a k'uchb'al tetz u tijle'm u Jesús kat ik'uch vatz unq'a ichusulib'e'. As ye'xhkam tz'ib'amal kan tu u u'uje'. 31Pet jank'al unq'a vi'la' uva' tz'ib'amal kan, as kat tz'ib'al kan ti' uva' la kuk'ujb'a' kuk'u'l ti' u Jesús uva' Aak u Cristo, viK'aol u Tiixhe'. As esti'e' uva' at ve't kutiichajil k'atz u Tiixhe' tuk' vib'ii Aake', asoj k'ujle'l kuk'u'l ti' Aak.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\