XHUN 21

1As xamtik ve't stuul, as ik'uch ve't tib' u Jesús vatz unq'a ichusulib'e' unpajte tzi' u mar uve' Tiberias ib'ii. As tul ik'uch ve't tib' Aak te chajnaj, 2as k'ulik tib' u Simón uva' Lu', tuk' u Maxh uva' Xu'm ni talpe', tuk' u Natanael uva' aa Caná uva' echen tu u Galilea, tuk' ka'va't vik'aol u Zebedeo, as tuk' ka'va't unq'a ichusulib' Aake' unpajte. 3As ech tal ve't u Lu' ile' te chajnaj: —Ma't in ti' untxeyat txay,— ti'k naj. Ech tal ve't unq'a imool u Lu' ile': —La b'en o' see',— ti'k chajnaj. As b'en ve't chajnaj ti' naj. As ok ve't chajnaj tu uma'l u barco. As uma'l chit aq'b'al chajnaj ti' itxeyat txay. As jit oleb' chajnaj ti' itxeyat umaj txoo. 4As tul aalik isajb'u ve'te', as aat kuxh til chajnaj uva' txaklik ve't u Jesús tzi' u mar. As jit texhla chajnaj Aak. 5As ech tal ve't b'en Aak ile' te chajnaj: —Keche, vitz'in vatzik, ¿ma at echb'ub'al uva' la vechb'u?— ti'k Aak. —Ye'xhkam ati,— ti'k chajnaj. 6As ech tal ve't b'en Aak ile' te chajnaj: —Etaq'taj b'en u k'ache' tiseb'al u barco, tan tzitzi' la elejkat txoo,— ti'k Aak. As ib'an chajnaj kam uve' tal Aak. As tul teq'o ve't je' tzan chajnaj u k'ache', as eche' nikat koj toleb' ve't chajnaj ti' teq'ot je' tzan u k'ache' tuk' unq'a mama'la chaj txaye' xe' u a'e'. 7As yolon ve't u chusulib'e' uva' k'ulik chit tib' iyol Aak stuk'. As ech tal ve't ok naj ile' te u Lu'e': —¿Kam q'i? ¡Tan a' u Kub'aal Jesús vil!— ti'k naj. As tul tab'i ve't u Simón uva' Lu', as il kuxh toksat ve't naj u toksa'me', tan eesamalik u toksa'm naje' sta'n. As isuti ve't tib' naj xe' u a'e' ti' toon k'atz u Jesús. 8Pet ech koj unq'a imool u Lu'e', tan q'oon kuxh tel ch'u'l chajnaj tuk' u barco, tan najlik u barco tzi' u a'e'. As kamal kajva'l kuxh k'a'j atik ok u barco tzi' u a'e'. As tzujumal tel ch'u'l u k'ache' ib'an chajnaj, tan noonalik chit ve't u k'ache' ta'n unq'a txaye'. 9As tul el ve't ch'u'l chajnaj tu u barco, as til ve't chajnaj uva' atik ve't txa' xamal tzi' u a'e'. As atik je' uma'l u txay vi' u txa' xamale'. As atik ka'l unq'a paan sk'atz. 10As ech tal ve't u Jesús ile': —Eteq'otaj tzan ka'vo'j unq'a txaye' uve' a'n kat etxeya,— ti'k Aak. 11As je' ve't u Simón uva' Lu' tu u barco. As b'ex iqini ve't el tzan naj u k'ache' uve' noonalik ta'n unq'a nimla chaj txaye', tan oxlaval ivaaxajk'alal (153) unq'a txaye' atik ok tu u k'ache'. As ye'l u k'ache' kat rat'mi jaq' talal unq'a txaye'. 12As ech tal ve't u Jesús ile': —Si'unaj. Etzujb'etaj etib',— ti'k Aak. As eche' ab'iste koj umaj unq'a ichusulib' Aake' ch'otin ste uva', «¿Ab'iste axh q'i?» ti'k koj chajnaj. Pet atik ve't sk'u'l chajnaj uva' a'ik u Kub'aal Jesús. 13As itxey u Jesús u paane'. As ijatx ve't Aak xo'l chajnaj. As echat chit ib'an Aak ti' u txaye' unpajte. 14Tan itoxpa uve' ik'uchat tib' Aak vatz unq'a ichusulib'e', tan ma'tik tul taama Aak. 15As tul b'a'nxi itx'a'n chajnaj, as ech tal ve't u Jesús ile' te u Simón uva' Lu': —¿Simón, ik'aol Jonás, ma xo'n in see ti' unq'a amoole'?— ti'k Aak. Ech tal ve't u Lu' ile': —Kano, Pap, ootzimale' a'n uva' xo'n axh sve,— ti'k naj. As ech tal ve't Aak ile': —Loch unq'a niman vetze'. As ech axeaate' eche' ixeep unq'a talaj kaneero'e',— ti'k Aak. 16As ech tal ve't u Jesús ile' tika'pa: —¿Simón, ik'aol Jonás, ma xo'n in see?— ti'k Aak. Ech tal ve't u Lu' ile': —Kano, Pap, ootzimale' a'n uva' xo'n axh sve,— ti'k naj. Ech tal ve't u Jesús ile': —As la eel unq'a niman vetze'. As ech axeaate' eche' ixeep unq'a kaneero'e',— ti'k Aak. 17As ech tal ve't u Jesús ile' titoxpa: —¿Simón, ik'aol Jonás, ma xo'n in see?— ti'k Aak. As txumun ve't taama u Lu'e', tan ti' uva' ich'oti Aak te naj titoxpa ti' uva' ma xo'n Aak te naj. As ech tal ve't naj ile': —Pap, ootzimal chite' a'n skajayil. As ootzimale' a'n uva' xo'n axh sve,— ti'k naj. As ech tal ve't u Jesús ile': —Loch unq'a niman vetze'. As ech axeaate' eche' ixeep unq'a kaneero'e'. 18As jik chit tuk val see, tan tul uva' txulnalik axh, as kat achab'a ajik'at xe' avuul ta'n vak'alb'ale'. As k'uxh katil kuxh kat aalkat ab'ene' as a' kat b'enkat axh tzitzi'. Pet tul la q'esb'u ve't axh, as la oon ve't uma'l u q'ii uva' la aaq' ve't el aq'ab'. As va'len la k'alon ve't xe' avuul. As la eq'ol ve't b'en axh katil uva' ye' la asa'kat ab'ene',— ti'k Aak tal te u Lu'e'. 19As tal ve't u Jesús unq'a yole' ti' ik'uchat ve't te u Lu'e' uva' kam ikam naj la kami ti' toksal iq'ii u Tiixhe'. As tul kuxh tal u Jesús unq'a yole', as ech tal ve't Aak ile' unpajte: —Aq' yak'il ti' uva' ni val see,— ti'k Aak. 20As isuchq'i ve't tib' u Lu'e'. As til ve't naj uma't vimoole' uva' xekik ti' u Jesús. As a' u chusulib'e' uva' k'ulik chit tib' iyol Aak stuk'. As naje' uva' atik ok ivi' tzi' taama Aak tul nik itx'a'n chajnaj tuk' Aak. As naje' ch'otin te Aak ab'iste u naje' uva' la k'ayin Aak. 21As tul til u Lu'e' u naje', as ich'oti ve't naj te u Jesús. As ech tal u Lu' ile': —¿Pap, kam tuk ib'an u naje' q'i?— ti'k naj. 22Ech tal ve't Aak ile': —Ine' ta' ti' naj. Tan asoj la vale' uva' latel itx'eb' in naj ti' u vuleb'ale', as ine' ta' la alon. As ye' eetz ti' naj. Pet aq' yak'il ti' uva' kat val see,— ti'k Aak. 23Esti'e' ab'il ve't uma'l u yol ti' u chusulib'e' xo'l unq'a qitz'in qatzike' uva' ye'l naj la kam ve'te'. As jit'e'ch viyol u Jesús tala ti' u naje' uva' ye'l naj la kam ve'te'. Pet ta'n kuxh tal Aak uva': «Asoj la vale' uva' latel itx'eb' in naj ti' u vuleb'ale', as ye' eetz ti' naj,» ti'k Aak tala. 24As ine' ta' in Xhun, vichusulib' u Jesús, uva' ni alon isuuchil u yole' ti' unq'a vee' kat vila. As ine' tz'ib'an tetz unq'a yola'. Esti'e' uva' ootzimal ve't seta'n uva' jik chit unq'a yole' uve' kat untz'ib'a kan ti' Aak. 25As ye' saach unq'a vee' kat ib'an u Jesús. As la koj tz'ib'al kan unq'a vee' skajayil uva' ul ib'an Aak vatz u tx'ava'e', as ni vitz'a uva' ye' la tz'aj ve'te' vatz u tx'ava'e' ti' unq'a u'uje' uva' la tz'ib'al unq'a yole' stuul. An chite'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\