XHUN 4

1As ootzimalik ta'n u Jesús uva' ma'tik tab'it unq'a fariseo itzib'lal Aak uva' nimal chit unq'a uxhchile' nikat iku' xe' u a'e' ta'n Aak ti' uve' nik ib'an u Xhune'. 2As tul jit u Jesús nik aq'on ku' unq'a uxhchile' xe' u a'e'. Pet a' unq'a ichusulib' Aake' nik b'anon. 3As tul tab'i u Jesús uva' ma'tik tab'it unq'a fariseo, as el ve't ch'u'l u Jesús tu u Judea. As tal ve't Aak ib'en tu u Galilea unpajte. 4As echik ipal Aak tu u Samaria. 5As oon ve't Aak tu uma'l u tenam uva' Sicar uva' echen tu u Samaria. As a' atikkat u tx'ava'e' uve' kat taq' kan u Jacob te vik'aol uva' Xhu'l najlich u Sicar. 6As k'otik uma'l u jul tzitzi' uva' ni teq'olkat je' tzan a' uva' k'otik kan ta'n u Jacob. As tul chaq'aan ve't q'ii, as xoneb' ve't u Jesús tzi' u jule', tan koolinalik ve't Aak ta'n xao'm. 7As ul uma'l u ixoj uva' aa Samaria tzi'a'voj tu uve' atikkat u a'e'. As ech tal ve't u Jesús ile' te ixoj: —Aq' unb'ooj vaa' uva' la vuk'a,— ti'k Aak, 8tan ma'tik ib'en ve't unq'a ichusulib' Aake' tu u tename' ti' iloq'at echb'ub'al. 9As ech tal ve't u ixoj ile': —¿Kam q'i uve' nu kuxh ajaj avaa' sve? As tul axh tiaal Israel. As in aa Samaria,— ti'k ixoj te u Jesús, tan ye' nik iq'iila tib' unq'a tiaal Israel tuk' unq'a aa Samaria. 10As ech tal ve't u Jesús ile': —Ootzimal koj vib'a'nil u Tiixhe' ta' a'n, as la pal axhe' ta' stuul uva' ab'iste in uve' ni jajon u a'e' see. As lajaj sve. As la vaq'e' u a'e' see uve' la aq'on atiichajil,— ti'k u Jesús. 11As ech tal ve't u ixoj ile' te u Jesús: —Pap, mita'n chit umaj aatinb'al ati ti' eeq'ot je' tzan u a'e'. As tul nim chit tuul u jule'. ¿As kat la eeq'okat je' tzan u a'e' q'i uve' naale'? 12¿As nim kol chit aalchu ve't q'a ti' u kub'aal Jacob? Tan aake' k'otol kan tetz u a'e'. As tzitza' nik tul teq'okat aak taa' tuk' unq'a me'al ik'aole'. As tzitza' nik tuk'a'kat unq'a tavan aake',— ti'k ixoj. 13As ech tal ve't u Jesús ile': —Jank'al unq'a uxhchile' uve' la uk'an u a'e' uva' at tzitza' as eche' la koj pal vitzajitzi'le'. 14Pet jank'al unq'a uxhchile' uve' la uk'an u a'e' uve' la vaq'e' as eche' jatu koj la tzaj ve't itzi'. As eche' nib'an unq'a a'e' uve' ni tel ch'u'l tu u vitze' as ech la ib'ane' ti' taq'ax etiichajil uve' ye'l iya'teb'al,— ti'k u Jesús. 15As ech tal u ixoj ile': —Pap, aq' u a'e' b'a sve uve' naale', aq'al uva' ye'xh jatu la tzaj ve't untzi'. As ye'l in la ul ve't in tzi'a'voj tzitza',— ti'k ixoj. 16Ech tal u Jesús ile': —B'a'n kuxhe' b'a. Kuxh molo vatzumele'. As eela etule',— ti'k u Jesús. 17As ech tal ve't ixoj ile': —Ye'l untzumel ati,— ti'k ixoj. Ech tal ve't u Jesús ile' te ixoj: —An chite' b'a naale' uva' ye'l atzumel ati, 18tan o'va'x naj ajatx eeb' stuk'. As u naje' uve' eq'omal a'n cheel as jit atzumel naje'. An chite' b'a uve' naale',— ti'k Aak. 19As ech tal ve't ixoj ile': —Pap, texh axh q'ajsan tetz viyol u Tiixhe' ni vab'i. As la unch'oti see, 20tan tzitza' vi' u vitze' nik inachkat unq'a q'esla kub'aale' u Tiixhe'. Pet ech koj ex, tan a' netale' uva' tu kuxh u Jerusalén la nachpukat Tiixh,— ti'k ixoj. 21As ech tal ve't u Jesús ile': —Nima uve' tuk val see, tan la ul uma'l u q'ii uva' jit kuxh tz'ajinal vi' u vitze' as jit tz'ajinal tu u Jerusalén la nachpukat u Tiixhe'. Pet katil kuxh la uch inachpukat ve't Tiixh. 22Tan nu kuxh enach uma'l u tiixh uva' ye' ootzimal seta'n. Pet ech koj o', tan ootzimal u Tiixhe' sqa'n uve' nu kunache', tan a' xe'tikkat tzan u sotzb'al paave' sukuxo'l, o' unq'a tiaal Israel. 23As u q'iie' uva' ni val see as ile' najli ve't cheel ti' uva' la inach unq'a tename' u Tiixhe' tuk' chit taanxelal, tan a' isa' Aak uva' jik chit itxumb'al unq'a uxhchile' la ib'ane' tul la inach Tiixh. 24As jank'al unq'a uxhchile' uva' la nachon Tiixh, as techal chit la inach Tiixh tuk' chit taanxelal as tuk' tijikil, tan ech u Tiixhe' eche' u kajiq'e', tan ye' na'l,— ti'k u Jesús. 25As ech tal ve't u ixoj ile': —Ootzimale' sva'n uva' la ul uma'l u uxhchil uva' alel kan u tuleb'ale' ta'n u Tiixhe' uva' Cristo ch'elel. As a'e' la alon ve't isuuchil sqe skajayil tul uva' la uli,— ti'k ixoj. 26As ech tal ve't u Jesús ile': —Ine' ta' uve' nunyolon see,— ti'k Aak. 27As tul tzojpu iyolon Aak tuk' u ixoje', as b'ex uloj ve't unq'a ichusulib' Aake'. As sotz ve't ik'u'l chajnaj ti' uve' til chajnaj uva' nik iyolon Aak tuk' u ixoje', tan ti' uva' ye'l umaj chusul la uch iyolon tuk' umaj ixoj xo'l tenam. As jit ich'oti umaj naj te Aak uva': —¿Kam nayol tuk' u ixoje'?— ti'k koj umaj chajnaj tal te Aak. 28As taq' ve't kan u ixoje' vitxe'ne'. As b'ex tal ve't ixoj tu vitename'. As ech tal ve't ixoj ile' te unq'a uxhchile': 29—¡Si'unaj! ¡Ul etiltaj uma'l u naj uve' kat alonyu sve ti' unq'a vee' b'anel sva'n skajayil! ¿As ma jit u naje' u Cristo?— ti'k ixoj. 30As el ve't ch'u'l unq'a uxhchile' tu vitename' ti' tul ve't k'atz Aak. 31As tul ma'tik ib'en ve't ixoj, as jetz'en ve't ok unq'a ichusulib' Aake' sk'atz. As ech tal ve't chajnaj ile' te Aak: —Chusul, tx'a'on,— ti'k chajnaj. 32Ech tal ve't Aak ile': —At uma'l u vechb'ub'al uve' ye' ootzimal seta'n,— ti'k Aak. 33As ech tal ve't chajnaj ile' svatzaj: —¿Kam q'i esta'n? ¿Pet moj ab'il kat eq'on tzan unb'ooj techb'ub'al Aak?— ti'k chajnaj. 34As ech tal ve't u Jesús ile': —As a' ve't vechb'ub'ale' uva' la unb'ane' kam uve' ni tal taama u chajol vetze'. As la untzojpisa uva' kat tal Aak sve. 35As netale' uva': «Kajva'ten ich' imakax ivatz u chikoe',» ch'ex netale'. As ile' ni val sete, esajitaj b'en unq'a tename', tan ech unq'a tename' eche' unq'a chikoe' uve' q'antu ve'te' ti' imakle'. 36As ab'il uve' la molon tzan unq'a tename' ti' tok itiichajil uve' ye'l iya'teb'al as eche' uma'l u uxhchil uva' ni makon ivatz unq'a chikoe', tan la til ivatz u taq'one'. As esti'e' uva' eela ichiib' unq'a uxhchile' uva' ni makone' tuk' unq'a uxhchile' uve' kat avan. 37As an chite' ta' u yole' uva': «Uma'l uxhchil ni avan. As uma't uxhchil ni makon,» ti'k u yole'. 38As cheel nunchaj b'en ex ti' b'en emakat uve' jit ex kat avan, tan va'len kat aq'onvan sevatz. As cheel antu ve't ex tuk ilon ve't ivatz unq'a taq'on unq'a uxhchile',— ti'k u Jesús. 39As ye' saach unq'a aa Samaria uva' atik tu u tenam uva' Sicar, as kat ik'ujb'a' ik'u'l ti' u Jesús ta'n u yole' uve' tal u ixoje', tan ech ma'tik talat ixoj ile': —¡Tan nimal unq'a va'lexhe' uva' b'anel sva'n, as kat tal Aak sve!— ti'k ixoj. 40As ul ijaj unq'a aa Samaria b'a'nil te u Jesús ti' uva' la kaa Aak tu u tename'. As ka'va'l q'ii atin ve't Aak xo'l unq'a aa Samaria. 41As aal chit kat ik'ujb'a' ve't unq'a uxhchile' ik'u'l ti' u Jesús ti' unq'a yole' uve' nik tal Aak. 42As ech tal ve't unq'a uxhchil ile' te u ixoj: —Jit kuxh ti' u yole' uve' kat aal sqe nu kuk'ujb'a'kat kuk'u'l. Pet kat qab'il ve'te', as kat qootzil ve'te' uva' an chite' vil uva' Aak u sotzsan tetz ipaav unq'a tename' skajayil,— ti'k unq'a uxhchile'. 43Tu ve't ika'v u q'iie', as el ve't ch'u'l u Jesús tu u Samaria. As b'en ve't Aak tu u Galilea. 44As atik sk'u'l Aak uva' ye' la oksal iq'ii Aak ta'n unq'a uxhchile' tu vitename', tan ma'tik talat Aak uva' ye'l umaj q'ajsan tetz viyol u Tiixhe' la oksal iq'ii tu vitename'. 45As oon ve't Aak tu u Galilea. As jank'al unq'a aa Galilea uve' ma'tik tex tu u Jerusalén ti' u nimla q'iie', as oora chit ik'ul ve't ok chajnaj Aak, tan ma'tik tilat chajnaj kam uve' kat ib'an Aak tu u Jerusalén. 46As oon ve't u Jesús unpajte tu u tename' uva' Caná uva' echen tu u Galilea, uva' ib'ensakat Aak u a'e' vinoil. As atik uma'l u naj tzitzi' uva' lochol tetz u ijlenaale', uva' nikat ich'o'n uma'l vik'aol tu u Capernaúm. 47As tul tab'i ve't naj itzib'lal uva' ma'tik itzaa u Jesús tu u Judea as ma'tik toon ve't Aak tu u Galilea, as oon ve't naj ti' ijajat kuyb'al te Aak uva' la b'en Aak ti' ib'a'nxisal vik'aol naje', tan b'iitik kuxh ikam vik'aol naje'. 48As ech tal ve't u Jesús ile' te naj: —Ye' koj kat unk'uch unq'a texhlal u tijle'm u Tiixhe' sete, as kamal ye'l ex ta' la ek'ujb'a' ek'u'l svi',— ti'k u Jesús. 49As ech tal ve't u lochol tetz u ijlenaal ile': —Pap, b'an b'a'nil. Kuxh il vas unk'aole' cheel tan tuk kamoj ve'te',— ti'k naj. 50As ech tal ve't u Jesús ile' te naj: —Kuxh ve'te'. Il vak'aol ile' isle'le,— ti'k Aak. As tul tab'i ve't u naje' viyol Aake', as inima ve't naj. As b'en ve't naj tu vitename'. 51As tul b'iitik kuxh toon naj tu vitename', as ul k'ulpoj ve't naj tu b'ey ta'n ka'l unq'a ik'am. As ech tal chajnaj ile': —Pap, ¡isle'l ve't vak'aole' cheel!— ti'k chajnaj. 52As ech tal ve't u lochol tetz u ijlenaal ile': —¿Kam oora q'i kat b'a'nxi?— ti'k naj. As ech tal ve't unq'a k'am ile' te naj: —E'ttzane' txalq'u q'ii ya' ve't u xamale' ti' naj,— ti'k chajnaj. 53As tul tab'i ve't u lochol tetz u ijlenaale' u yole' uva' tal unq'a k'ame', as ul ve't sk'u'l naj uva' ech oorae' uva' tal u Jesús te naj uva': «Il vak'aol ile' isle'le,» ti'k Aak. As kat ik'ujb'a' ve't naj ik'u'l ti' Aak tuk' unq'a tatine' tikab'al. 54As tu u Galilea ik'uchkat u Jesús vika'v u k'uchb'al tetz u tijle'me' vatz unq'a tename' tul ma'tik itzaa Aak tu u Judea.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\