XHUN 5

1As xamtik ve't stuul tul uva' ilej uma't u nimla q'iie' uve' nikat inima unq'a tiaal Israel tu jun yaab', as b'ex ve't u Jesús tu u Jerusalén unpajte. 2As b'anik uma'l u nimla tz'aj tetz molb'al a' uva' Betesda ib'ii tu yolb'al hebreo. As a' echenkat najlich itzi' u tapiaale' uva' tokeb'al kaneero' ib'ii. As u nimla molb'al a'e' uve' atik je' ivi' as o'va'l toj uva' tz'aj tx'apike. 3As ye' saach unq'a aach'o'me' koxhlik tzi' u molb'al a'e'. At ko'x, at tzot, ati uva' k'oro'xhin tib' ta'n ch'o'm. As nikat itx'eb' unq'a aach'o'me' uva' la tiin ve't u a'e', 4tan jit kuxh nim la ul itiinsa umaj ángel u a'e'. As ab'iste kuxh u aach'o'me' uva' b'axel la ok xe' u a'e' tul la itiinsa tib' u a'e', as la b'a'nxi, k'uxh kam kuxh ch'o'mil uva' nik b'anon. 5As atik uma'l u aach'o'm tzi' u nimla molb'al a'e' uva' ma'tik ib'anat ve't vinaj vaaxajlaval (38) yaab' ixe't ch'o'noj. 6As til ve't u Jesús u aach'o'me' uva' koxhlik tzi' u a'e'. As atik ve't sk'u'l Aak uva' na'xnik ixe't naj ch'o'noj. As ech tal ve't Aak ile': —¿Ma nasa' uva' la b'a'nx ve't axh?— ti'k Aak. 7Ech tal ve't naj ile': —¡Kano, Pap! As ye'xheb'il ni b'anon b'a'nil sve ti' vaq'ax b'en xe' u a'e'. As k'uxh nunya'lu vib' ti' unku'e' tul ni tiinsa tib' u a'e', as b'axel nib'axsa tib' uma't uxhchil sunvatz,— ti'k u aach'o'me'. 8As ech tal ve't u Jesús ile': —Txakpen. Eq'o vach'achi'm tze'e'. As kuxh ve't takab'al,— ti'k Aak tal te naj. 9As yak chit b'a'nx ve't u aach'o'me'. As teq'o ve't naj u ch'achi'm tze'e'. As xaan ve'te'. As tu u xeem q'iie' ib'a'nxisa u Jesús u aach'o'me'. 10As ech tal ve't unq'a iq'esal unq'a tenam ile' te u naje' uva' ma'tik tel u ch'o'me' sti': —Xeem q'ii ta' cheel. As txaae' uva' ijamal kuxh vach'achi'm tze'e',— ti'k chajnaj te naj. 11As ech tal ve't naj ile': —U uxhchile' uve' kat b'a'nxisan in as a'e' kat alon sve: «Sik' vach'achi'm tze'e'. As kuxh ve'te',» ti'k sve,— ti'k naj. 12As ich'oti ve't unq'a iq'esal unq'a tename' itzi' naj. As ech tal chajnaj ile': —¿Ab'il u naje' q'i uve' kat alon see uva': «Sik' vach'achi'm tze'e'. As kuxh ve'te',» taq' kat tal see?— ti'k chajnaj. 13As ye' tootzaj naj uva' ab'il b'a'nxisan naj, tan ma'tik tel ch'u'l u Jesús xo'l unq'a tename' uve' atik tzitzi'. 14As xamtik ve't stuul, ik'ul tib' u Jesús tuk' u naje' vatz viq'anal u tostiixhe'. As ech tal ve't Aak ile' te naj: —Ile' tuk val see, tan il axh b'a'n ve't axh cheel. As ye' paavin ve't axh, aq'al uva' ye' la ul uma'toj k'axk'o see' uva' nim ti' unq'a vee' kat apaleb'e,— ti'k Aak. 15As b'ex tal ve't naj te unq'a iq'esal unq'a tename' uve' a' u Jesús kat b'a'nxisan naj. 16Esti'e' uve' ib'an ve't unq'a iq'esal unq'a tename' ik'u'l ti' ichukat txumb'al ti' u Jesús, tan ti' uva' ib'a'nxisa Aak u aach'o'me' tu u xeem q'iie'. 17As ech tal ve't u Jesús ile' te chajnaj: —As k'uxh tu u xeem q'iie', ye' niya' vunB'aale' ti' ib'anat u b'a'nile'. Esti'e' nunb'an u b'a'ne' tu u xeem q'iie' unpajte,— ti'k Aak. 18As tab'i ve't unq'a iq'esal unq'a tename' u yole' uva' tal u Jesús. As aal chit ichuk ve't chajnaj txumb'al ti' iyatz'ax Aak. As jit kuxh ti' uva' ma'tik ib'a'nxisat Aak u aach'o'me' tu u xeem q'iie'. Pet ti' uva' «VunB'aale',» ti'k Aak ti' u Tiixhe'. As nik tal tib' Aak uva' eela Aak tuk' u Tiixhe'. 19As ech tal ve't u Jesús ile' te chajnaj: —Ile' jik chit tuk val sete tan ye'xhkam la uch unb'anata' sunjunal. Pet a' nunb'ane' uve' ni vile' uva' nib'an vunB'aale'. As jank'al uve' nib'an vunB'aale' as echat nunb'ane' unpajte, 20tan xo'n chit in te vunB'aale'. As nik'uch Aak sve jank'al uve' nib'an Aak, tan nim chite' u b'a'nile' uve' la ik'uch Aak sve ti' unq'a vi'la'. Esti'e' la chit teq'o etaama ti' uve' la etile', 21tan echat la unb'ane' eche' uva' nib'an vunB'aale'. As ni tulsa Aak taama unq'a kamnaje'. As ni taq' Aak itiichajil u taanxelal unq'a uxhchile'. As echat in unpajte, tan la vaq' itiichajil u taanxelal unq'a uxhchile' k'atz Aak, as jank'al unq'a uxhchile' uva' la unsa' la vaq' itiichajil. 22As ye'xheb'il nib'an vunB'aale' isuuchil. Pet kat ik'ujb'a' ve't in Aak ti' uva' in la b'anon ve't isuuchil unq'a tename' skajayil, 23aq'al uva' la toksa unq'a tename' unq'ii eche' toksat iq'ii vunB'aale'. Tan ab'il uva' ye' ni oksan unq'ii as ye'l iq'ii vunB'aale' ni toksa unpajte, as tul Aake' chajol tzan vetz. 24As ile' jik chit tuk val sete, u uxhchile' uve' la niman unq'a yole' uva' ni vale' as la ik'ujb'a' ik'u'l ti' u Tiixhe' uva' chajol tzan vetz, tan at chit itiichajil u taanxelale' uve' ye'l iya'teb'al. As ye'l u k'axk'o at ve't tzan ti' unq'a uxhchile', tan elnallu ve't vatz u kamchile'. As at ve't itiichajil uva' ye'l iya'teb'al. 25Tan tuk chit val sete tan tuk ilej u q'iie' uva' k'ujle'l ve't ta'n u Tiixhe', as ile' at ve't scheel. As unq'a uxhchile' uve' kamnajlu ve't u taanxelale' vatz u Tiixhe' as tuk chit tab'i u tuul unvi'e', tan ine' viK'aol u Tiixhe'. As ab'il uva' la niman unq'a yole' uva' ni vale' as a'e' la iseb' u taanxelale' k'atz u Tiixhe', 26tan eche' ta' vunB'aale' tan at itiichajil Aak sijunal. As echat chit in, tan kat taq' Aak sve uva' at untiichajil sunjunal, tan in viK'aol Aake'. 27As kat taq' ve't Aak u vijle'me' ti' unb'anat isuuchil unq'a tename' skajayil, tan ine' . 28As ye' la sotz ek'u'l ti' uva' ni val sete, tan tuk ilej uma'l u q'ii uva' jank'al chit unq'a kamnaje' uva' mujel tu u jule' as la tab'i u tuul unvi'e' tul la unmolo. 29As jank'al unq'a uxhchile' uva' b'a'n kat ib'ana vatz u tx'ava'e' as la je' ve't ch'u'l tu unq'a ijule' ti' tul taama unpajte. As ech ib'en k'atz u Tiixhe', tan at itiichajil u taanxelale' k'atz Aak. Pet ech koj unq'a uxhchile' uve' kat b'anon u va'lexhe' vatz u tx'ava'e', tan tul la ul taama, as a' la b'enkat tu u choob'al paave'. 30As ye'xhkam la uch unb'anat isuuchil sunjunal. Pet kam uve' ni tal vunB'aale' sve ti' unb'anat isuuchil unq'a tename' skajayil as a'e' nunb'ane'. As jik chite' ni val isuuchil, tan jit vuntxumb'ale' ni voksa. Pet a' vitxumb'al vunB'aale' eq'omal sva'n uva' chajol tzan vetz, 31tan asoj an kuxh in la alon u vijle'me', as eche' la koj nimal in. As la koj alaxi uva' jik chit vunyole', 32pet Aake' ni alon u vijle'me'. As ootzimal sva'n uva' kam chit uve' ni tal Aak svi' as an chite' viyol Aake' uve' ni tale'. 33As exe' kat chajon b'en ka'l unq'a uxhchil ti' ich'otil itzi' u Xhune'. As kam chit uve' kat tal tzan u Xhune' sete as jik chite' uve' kat tal tzan svi'. 34As jit iyol umaj uxhchil k'ujb'a'n tetz u vijle'me'. Pet ni val isuuchil u yole' sexo'l, aq'al uva' at ve't sotzb'al epaav. 35Tan ech u Xhune' eche' uma'l u xamal uva' kat txijun ex. As kat chiib' ex ti' viyol u Xhune'. As ye'xh jank'al q'ii kat chiib' ve't ex sti'. 36Pet an chit unq'a b'a'nile' uva' nunb'ane' as a'e' ni k'uchun u vijle'me', tan nim chit talche' unq'a b'a'nile' uva' nunb'ane' ti' unq'a yole' uva' kat tal u Xhune' svi', tan a' u b'a'nile' uve' kat taq' vunB'aale' sve ti' uva' techal la unb'ane', as a'e' la k'uchun u vijle'me' uva' a' vunB'aale' kat chajon tzan in. 37As vunB'aale' uve' chajol tzan vetz as Aake' ni alon isuuchil u vijle'me' unpajte. Ye' atixoj etab'i tuul ivi' Aak. As mita'n ika'y Aak kat etila. 38Pet ye'l viyol Aake' at koj tu vetaanxelale', as ye' nek'ujb'a' ek'u'l svi' uva' kat ichaj tzan in Aak. 39As tul b'enameen chit nechus etib' ti' viyol Aake' uva' tz'ib'amal kan, tan a' netale' uva' at itiichajil uva' ye'l iya'teb'al, tan ti' uva' chusel etib'. As tul a'e' ni alon isuuchil u vijle'me'. 40As ye' nesa' etoksat etib' sunk'atz. As tul ine' la aq'on itiichajil uva' ye'l iya'teb'al. 41As ye' la voksa stuul k'uxh la etoksa unq'ii, 42tan ootzimal ex sva'n uva' ye'l u Tiixhe' xo'n koj sete tuk' etaanxelal. 43As k'uxh tuk' vib'ii vunB'aale' kat ulkat in, as ye' kat ek'ul in. Pet asoj la ul uma'toj naj tuk' kuxh itxumb'al, as oora chit la txuq'txun ex ti' ek'ulat naj. 44As nu kuxh etoksa je' eq'ii sevatzaj. Pet ye' neb'ane' kam uva' nisa' u Tiixhe' seti' ti' uva' la toksa Aak eq'ii. As tul ta'n Aake' Tiixh. As mita'n in nek'ujb'a' ek'u'l svi'. 45Pet etalaki uva' in la alon ok vepaave' te vunB'aale', tan a' unq'a yole' uve' tz'ib'amal kan ta'n u Moisés tuk alon ok vepaave', k'uxh netal je' sete uva' at k'ujleb'al ek'u'l ti' uva' tz'ib'amal kan ta'n u Moisés. 46As kat koj enima unq'a yole' uve' kat tal u Moisés, as ine' ta' kat enima in, tan ine' uva' ni tal u yole' uve' tz'ib'amal kan ta'n u Moisés. 47Tan asoj ye' nenima unq'a yole' uve' tz'ib'amal kan ta'n u Moisés, ¿as a' kol chit ve't unq'a vee' q'a la enima uve' ni val sete cheel?— ti'k u Jesús.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\