XHUN 6

1As xamtik ve't stuul, as el ve't ch'u'l Aak tu u Jerusalén. As b'en ve't Aak tu u Galilea, ok ve't Aak tu uma'l u barco. As q'ax ve't Aak jalit u mar uve' echen tu u Galilea uva' Tiberias ib'ii. 2As a' chit mama'la tename' xekik ti' Aak, tan ti' uva' ma'tik tilat unq'a tename' u k'uchb'al tetz vib'a'nil Aake' uve' ib'an ti' unq'a aach'o'me'. 3As je' ve't Aak vi' uma'l u tal vitz. As xoneb' ve't Aak tuk' unq'a ichusulib'e'. 4As txantik kuxh tul ve't u nimla q'iie' uva' pascua uva' nik inima unq'a tiaal Israel jun yaab'. 5Tul til ve't Aak uva' mama'la tenam xekelik ti' Aak, as ech tal ve't Aak ile': —¿Tikat la b'en kuloq'kat paan ti' kutx'a'nsat unq'a tename'?— ti'k Aak tal te u Pi'le'. 6As tal kuxh Aak te u Pi'le', tan ootzimalik ta'n Aak uva' kam la ib'an Aak. Pet a' isa' Aak uva' kam la tal u Pi'le'. 7As ech tal ve't u Pi'l ile' te u Jesús: —Ye' la tz'aj ija'mil laval k'alal (200) q'ii aq'on ti' qaq'at unb'ooj techb'ub'al unq'a tename',— ti'k u Pi'le'. 8Pet uma't u chusulib' uva' Lixh, titz'in u Simón uve' Lu', as ech tal naj ile' te Aak: 9—Il uma'l u xaak ila' uva' eq'omal o'va'l paan sta'n uva' cebada tuk' ka'va't tal txay. As eche' la koj tz'aj xo'l unq'a tename',— ti'k u Lixhe'. 10As ech tal ve't u Jesús ile' te unq'a ichusulib'e': —Etaltaj te unq'a tename' uva' la xoneb' skajayil,— ti'k Aak, tan echenik unq'a tename' vatz uma'l u nimla chaq'aala. As xoneb' ve't unq'a tename' skajayil. As kamal o'va'l mil unq'a naje' atike. 11As itxey ve't u Jesús o'va'l u paane' uva' atik xe' u xaake'. As tul ma'tik taq'at ve't Aak ta'ntiixh te u Tiixhe' sti', as ijatx ve't Aak, as taq' ve't Aak te unq'a ichusulib'e'. As echat chit ib'an Aak tuk' unq'a txaye'. As aq'ax ve't te unq'a tename' uva' xonlik vatz u chaq'aalae', jank'al uva' nik isa' unq'a tename'. 12As tul ma'tik itx'a'n unq'a tename' sb'a'n, as ech tal ve't Aak ile' te unq'a ichusulib'e': —Emoltaj unq'a ya'l paane'. As ye'xhkam la etxaq'u kan,— ti'k u Jesús. 13As imol ve't chajnaj unq'a ya'l paane'. As inoosa ve't chajnaj kab'lavat xu'k u ya'l paane' ta'n o'va'l unq'a paane' uva' atik cebada xo'l uve' ijatx u Jesús. 14As til unq'a tename' u k'uchb'al tetz vib'a'nil u Tiixhe' uve' ik'uch u Jesús. As ech tal ve't unq'a tenam ile' svatzaj: —An chite' vil. Kat ulyu ve't u q'ajsan tetz viyol u Tiixhe' uva' alel kan u tuleb'ale' ta'n u Moisés,— ti'k unq'a tename'. 15As na'lik vatz u Jesús uva' nikat tal ve't unq'a tename' toksal Aak ijlenaalil. As b'en ve't Aak vi' u tal vitze' sijunal unpajte. 16As tul tz'otin ve'te', as ku' ve't ch'u'l unq'a ichusulib' Aake' vi' u tal vitze' ti' toon tzi' u mar. 17As k'uxh ma'tik itz'otin ve'te', as ye'xnik ul u Jesús k'atz chajnaj. As ok ve't chajnaj tu uma'l u barco. As b'en ve't chajnaj vi' u mar ti' ib'en tu u Capernaúm. 18As xe't ve't uma'l u kajiq' vi' u mar uva' xo'veb'al chittu'. Va'lik chit ipilq'ut ve't tib' u a'e' ta'n u kajiq'e'. 19Kamal pal ti' uma'l i'l ma'tik ixaat ok chajnaj vi' u a'e'. As aat kuxh til ve't chajnaj u Jesús uva' nikat ixaan ve't Aak vi' u mar. As b'iitik kuxh tul ve't Aak k'atz u barco. As xo'v ve't chajnaj ta'n Aak. 20As ech tal ve't Aak ile': —Ye' kuxh xo'v ex, tan ine',— ti'k Aak. 21As aya'l chit ik'u'l chajnaj ik'ul ve't je' chajnaj Aak tu u barco. As aat kuxh til ve't chajnaj toon tuk' u barco tzi' u tx'ava'e' tu uve' yakikkat chajnaj. 22Ech ve't q'ejal stuul, as sotz ve't ik'u'l unq'a uxhchile' uve' kaaik kan jalit u mar ti' uva' kam kat ib'an u Jesús ti' toon jalit u mar, tan ootzimalik ta'n unq'a uxhchile' uva' uma'l kuxh u barco ma'tik ib'en vi' u a'e'. As jit b'en ve't u Jesús tu u barco. Pet a' kuxh unq'a ichusulib' Aake' b'eni. 23As ma'tik tul ve't unjoltu unq'a uxhchil tuk' ka't unq'a barco uva' tzaa tu u Tiberias ti' ichukat u Jesús. As a' ulkat unq'a barco tzi' u a'e' najlich uve' ma'tik inachatkat u Jesús Tiixh ti' u paane', tul a's itzujb'et Aak o'va'l mil unq'a naje'. 24As tul til ve't unq'a uxhchile' uva' ye'lik u Jesús as mita'n unq'a ichusulib' Aake' atike, as ok ve't unq'a uxhchile' unpajte tu unq'a barco. As b'en ve't tu u Capernaúm ti' ichukat u Jesús. 25As tul ilej ve't unq'a tename' u Jesús jalit u mar, as ech tal ve't unq'a tenam ile': —¿Chusul, jatu tzan q'i ul axh tzitza'?— ti'k unq'a tename'. 26Ech tal ve't Aak ile': —Ile' jik chit tuk val sete, tan nechuk in. As jit ti' uva' kat etil unq'a k'uchb'al tetz vib'a'nil u Tiixhe' uve' kat unb'ana. Pet ti' kuxh uva' kat etx'a' u paane' as kat noo ve't ex sb'a'n. 27As jit kuxh ti' u echb'ub'ale' la etoksakat etaama uve' nimotxe'. Pet a' la etoksakat etaama ti' u echb'ub'ale' uve' ye' la motxi uve' la aq'on etiichajil uve' ye'l iya'teb'al, tan ine' la aq'on sete, uva' in, tan nichiib' u Kub'aal Tiixhe' svi' ti' vaq'at sete,— ti'k u Jesús. 28As ech tal ve't unq'a tenam ile' te u Jesús: —¿Kam la kub'ane' q'i ti' kub'anat uve' nisa' u Tiixhe'?— ti'k chajnaj. 29Ech tal ve't u Jesús ile': —A' nisa' u Tiixhe' seti' uva' la enima in, tan ine' kat ichaj tzan in Aak sexo'l,— ti'k u Jesús. 30As ech tal ve't unq'a tenam ile': —¿Kam umaj k'uchb'al tetz u tijle'm u Tiixhe' la ak'uch sukuvatz ti' uva' la kunima ve't axh? 31As eche' unq'a q'esla kub'aale' tan kat techb'u chajaak u maná tu u tzuukin tx'ava'e', eche' uva' ni tal uma'l u yol uva' tz'ib'amal kan, tan ech ni tal ile': As taq' ve't ku' tzan u Tiixhe' u echb'ub'ale' tu almika', aq'al uva' la techb'u unq'a tename', ti'k u yole',— ti'k chajnaj tal te u Jesús. 32As ech tal ve't u Jesús ile': —Jik chit tuk val sete, tan jit u Moisés kat aq'on u echb'ub'ale' uva' kat ku' ch'u'l tu almika' te unq'a tename'. Pet vunB'aale' uva' kat aq'on ku' tzan u echb'ub'ale' na'ytzan, as an chit Aake' ni aq'on ku' tzan u b'a'nla echb'ub'ale' cheel, uva' ye'xhkam uma'toj la lejon sti'. 33As u echb'ub'ale' uve' ni taq' Aak cheel, as a'e' uva' ni val sete uva' kat ku' ch'u'l tu almika'. As ni taq' itiichajil unq'a tename' vatz u tx'ava'e',— ti'k u Jesús. 34As ech tal ve't unq'a tenam ile': —Pap, aq' u echb'ub'ale' sqe b'enameen, uve' naale',— ti'k chajnaj. 35As ech tal ve't u Jesús ile': —Ine' uva' ech vatine' eche' u echb'ub'ale' uve' ni aq'on itiichajil unq'a uxhchile' cheel. As ab'il uva' la toksa tib' sunk'atz, as ye'xh jatu la va'yi; as ab'il uva' la ik'ujb'a' ik'u'l svi', as ye'xh jatue' la tzaj ve't itzi'. 36Pet kat vallu sete uva' k'uxh kat etil in, as ye' nek'ujb'a' ek'u'l svi'. 37As jank'al chit unq'a uxhchile' uve' ni taq' vunB'aale' sve, as la toksa tib' sunk'atz. As ab'il uva' la toksa tib' sunk'atz, as ye' la uch vixvata'. 38As la val sete, tan ye'l in kat koj ku' ch'u'l in tu almika' ti' unb'anata' kam uva' ni tal vaama. Pet a' tul unb'ane' kam uve' ni tal u chajol tzan vetze'. 39As a' ni tal u chajol tzan vetze' uva' ye'xheb'il la untz'ej kan. Pet jank'al uve' kat taq' Aak sve, as la vulsa taama timoxtel q'ii. 40As a' ni tal u chajol vetze' uva' at itiichajil unq'a uxhchile' uve' ye'l iya'teb'al, jank'al uva' ni ootzin u vijle'me' as nik'ujb'a' ik'u'l svi'. As la vulsa taama timoxtel q'ii, in uva' in viK'aol u Tiixhe',— ti'k u Jesús. 41As yan ve't viyol u Jesús tivi' unq'a iq'esal unq'a tename' ti' uva' tal Aak uva': —Ech vatine' eche' u echb'ub'ale' uve' kat ku' ch'u'l tu almika',— ti'k Aak. 42As ech tal ve't chajnaj ile' svatzaj: —¿As jit kol ik'aol u Xhu'le' q'a u Jesús? Tan ootzimale' vib'aal naje' tuk' vitxutx naje' sqa'n. ¿As kam q'i uve' ni tal naj uva', «Ine' kat ku' ch'u'l in tu almika',» taq' naj ni tale'?— ti'k chajnaj. 43As ech tal ve't u Jesús ile' te chajnaj: —Ye' kuxh eyol in sevatzaj, 44tan ye'xheb'il la toksa tib' sunk'atz, asoj jit vunB'aale' la alon, uva' kat chajon tzan in. Pet jank'al unq'a uxhchile' uva' la toksa tib' sunk'atz, as ine' la ulsan taama timoxtel q'ii, 45tan ech la ib'ane' uva' tz'ib'amal kan ta'n unq'a q'ajsan tetz viyol u Tiixhe' uva' ech ni tal ile': La chee itxumb'al unq'a tename' ta'n u Tiixhe', ti'k u yole'. Esti'e' ni val sete uva' jank'al unq'a uxhchile' uve' ni ab'in viyol vunB'aale' as nichee itxumb'al sta'n, as a'e' uva' ni toksa tib' sunk'atz. 46As ye'xheb'il kat ilon vunB'aale'. Pet ine' kat ilon Aak, uva' k'atz Aak tzaanajkat in. 47As jik chit tuk val sete, tan ab'il uve' nik'ujb'a' ik'u'l svi', as at itiichajil uve' ye'l iya'teb'al. 48As ech vatine' eche' u echb'ub'ale' uva' ni aq'on itiichajil unq'a uxhchile'. 49As kat techb'u unq'a q'esla kub'aale' u maná tu u tzuukin tx'ava'e'. As kat kami. 50Pet il in at in cheel, uva' ech vatine' eche' u echb'ub'ale' uva' kat ku' ch'u'l tu almika', aq'al uva' ye'xh jatu la kam unq'a uxhchile' jank'al uva' la echb'un. 51As in uva' kat ku' ch'u'l in tu almika', as ech ine' eche' u echb'ub'ale' uva' ni aq'on itiichajil unq'a uxhchile'. As ab'il uva' la echb'un u echb'ub'ale', as at itiichajil uve' ye'l iya'teb'al. As u echb'ub'ale' uve' la vaq'e', as a' vunchi'ole' uva' la vaq' kamoj ti' unq'a tename', aq'al uva' at itiichajil uve' ye'l iya'teb'al,— ti'k u Jesús. 52As iyaa ve't tib' unq'a iq'esal unq'a tename' svatzaj. Ech tal ve't chajnaj ile': —¿Kam la tulb'e u naje' q'i taq'at vichi'ole' sqe ti' qechb'uta'?— ti'k chajnaj. 53As ech tal ve't u Jesús ile' te chajnaj ti' talat Aak isuuchil vikameb'ale': —Jik chit tuk val sete, in uva' . Tan asoj ye' la etechb'u vunchi'ole', asoj ye' la etuk'a vunkajale', as ye'l etiichajil ati. 54As ab'il uve' la echb'un vunchi'ole' as la tuk'a vunkajale', as at itiichajil uve' ye'l iya'teb'al. As la vulsa taama timoxtel q'ii. 55As a' vunchi'ole' u echb'ub'ale' uva' ye'xhkam uma'toj la lejon sti'; as a' vunkajale' u uk'a'e' uva' ye'xhkam uma'toj la lejon sti'. 56As ab'il uve' la echb'un vunchi'ole' as la tuk'a vunkajale', as la toksa taama svi'. As la voksa vaama sti' unpajte. 57As a' vunB'aale', u aq'ol tetz tiichajil, as Aake' uva' kat chajon tzan in. As at itiichajil Aak, esti'e' at untiichajil. As echat chit la ib'an u uxhchile' uva' ech vatine' svatz eche' u techb'ub'ale', tan tuk' vuntiichajile' at ve't itiichajil sunk'atz. 58As ech vatine' eche' u echb'ub'ale' uva' kat ku' ch'u'l tu almika'. As jit ech ine' u maná uve' kat techb'u unq'a q'esla kub'aale' tu u tzuukin tx'ava'e', tan k'uxh kat techb'u, as kat kami. Pet ab'il uve' la echb'un u echb'ub'ale' uve' ni vale', as at itiichajil sunk'atz uve' ye'l iya'teb'al,— ti'k u Jesús. 59As a' unq'a yole' uva' kat ichus kan u Jesús te unq'a uxhchile' tu u atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh tu u Capernaúm. 60As tul tab'i ve't unq'a ichusulib' Aake' unq'a yole' uva' tal Aak, as nimal chajnaj alon ve't svatzaj: —¡Ti' tab'il u yole' uve' ni tal Aak! ¡Ab'il koj la niman!— ti'k chajnaj. 61As ootzimal ta'n u Jesús uva' kat yan u yole' tivi' chajnaj. As ech tal ve't Aak ile' te chajnaj: —¿Ma kat iyansa ex u yole' uve' kat val sete? 62Pet la pal ex stuul tul la etil ije' tu almika' uve' atikkat sb'axa. 63As a' u Tiixhla Espíritu aq'ol tetz u tiichajile'. As ye'l umaj uxhchil la oleb' ti' taq'at etiichajil. Pet ech koj unq'a yole' uva' ni val sete, tan a'e' la aq'on etiichajil ta'n u Tiixhla Espíritu. 64As at ka't ex uva' ye' ni niman unq'a yole' uva' ni val sete,— ti'k u Jesús, tan ootzimalik ta'n Aak tul simolot Aak unq'a ichusulib'e' sk'atz ab'il uve' ye' nik niman Aak. As atik sk'u'l Aak uva' ab'iste naj la k'ayin Aak. 65As ech tal ve't Aak ile' xo'l unq'a uxhchile': —Esti'e' ni val sete uva' ye'xheb'il chite' ta' la toksa tib' sunk'atz, asoj jit vunB'aale' la alon,— ti'k u Jesús. 66As tab'i ve't unq'a ichusulib' u Jesús u yole' uve' tal Aak. As nimal unq'a uxhchile' teesa ve't el tib' k'atz Aak. As jit xekeb' ve't unq'a uxhchile' ti' Aak. 67As tul til ve't Aak uva' nik teesa ve't el tib' unq'a uxhchile' k'atz Aak, as ech tal ve't Aak ile' te kab'laval unq'a ichusulib'e': —¿Kano ex q'i? ¿Ma antu ex la eteesa ve't el etib' sunk'atz?— ti'k u Jesús. 68Ech tal ve't u Simón ile' uva' Lu' te u Jesús: —¿Pap, ab'il uma'toj q'i uva' la qoksa qib' sk'atz? Tan ta'n axhe' uve' ni alon u yole' sqe uve' tetz kutiichajil uve' ye'l iya'teb'al. 69As kat kunima axh, tan ootzimal sqa'n uva' axh u Cristo, viK'aol u islich Tiixhe',— ti'k u Lu'e'. 70As ech tal ve't u Jesús ile': —Ootzimale' seta'n uva' kab'laval ex kat untxaa ex. As at uma'l ex uva' ech vetxumb'ale' eche' u tx'i'lanaje',— ti'k Aak. 71As a' u Judas uva' Iscariote, vik'aol u Simón, nikat tal Aak, tan atik sk'u'l Aak uva' naj tuk aq'on ok Aak tiq'ab' unq'a uxhchile' uva' nich'o'n taama ti' Aak.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\