XHUN 7

1As xamtik ve't stuul, as a' nikat ixaankat ve't u Jesús tulaj unq'a tename' tu u Galilea, tan jit isa' Aak tatin tu u Judea, tan nikat ichuk unq'a iq'esal unq'a tename' txumb'al ti' iyatz'pu ve't Aak. 2As txantik ilejat u nimla q'iie' uva' nik ilak unq'a tiaal Israel unq'a talaj ipache' ti' tulsat sk'u'l ti' uva' ka'viinqil yaab' kat atin unq'a q'esla ib'aale' tu u tzuukin tx'ava'e'. 3As ech tal ve't unq'a titz'in u Jesús ile' ste: —Kuxh tu u Judea, aq'al uva' la til unq'a achusulib'e' unq'a k'uchb'al tetz vib'a'nil u Tiixhe' uve' nab'ane', 4tan ab'il uva' nisa' uva' la ootzil ta'n unq'a tename' as ye' la uch imujat tib'. As kuxh k'uch eeb' vatz unq'a tename', asoj nim vab'a'nile' nab'ane',— ti'k chajnaj, 5tan mita'n kuxh unq'a titz'in Aake' nikat niman Aak. 6As ech tal ve't u Jesús ile': —Ye' ileje't u q'iie' ti' unb'en tu u nimla q'iie'. Pet ech koj ex, tan kam kuxh q'iil la uch eb'ene'. 7As eche' la koj tixva ex unq'a tename'. Pet ech koj in, tan ni tixva in unq'a tename', tan ti' uva' ni valo'k ste uva' va'lexh nib'ane'. 8As b'enoj etiltaj u nimla q'iie'. Pet ech koj in, tan ye'l in la b'en in cheel, tan ye' ileje't u q'iie' ti' unk'uchat vib' vatz unq'a tename',— ti'k u Jesús. 9As tul ya' Aak ti' talat unq'a yole', as kaa ve't Aak tu u Galilea. 10As tul kuxh b'en unq'a titz'in u Jesús tu u nimla q'iie', as b'en ve't Aak unpajte. As ye' kat ik'uch Aak ib'ene'. As jit ik'uch tib' Aak vatz unq'a tename'. 11As nik ichuk ve't unq'a iq'esal unq'a tename' Aak xo'l unq'a mama'la tename' tu u nimla q'iie'. As ech nikat tal chajnaj ile' svatzaj: —¿Katil atkat u naje'?— ti'k chajnaj. 12As nik iyolb'e ve't unq'a tename' u Jesús. As at jolol uxhchil ech nik tal ile': —Ch'i'umal itxumb'al u naje',— ti'k chajnaj. Pet ech koj unjolte, tan ech nik tal ile': —Ye' b'a'n ve't nib'an u naje', tan nu kuxh iyansa naj itxumb'al unq'a kumoole',— ti'k chajnaj. 13As nik kuxh ijutxi unq'a tename' iyolone' ti' u Jesús, tan ti' uva' nik ixo'v chajnaj vatz unq'a iq'esal unq'a tename'. 14As tul ma'tik ipok'o'chin u nimla q'iie', as ok ve't u Jesús vatz iq'anal u tostiixhe'. As ichus ve't Aak unq'a tename'. 15As sotz ve't ik'u'l unq'a iq'esal unq'a tename'. As ech tal ve't chajnaj ile': —¿Kam kat tulb'e u naje' tootzit viyol u Tiixhe'? As tul ye'l naj kat ichus tib',— ti'k chajnaj. 16As ech tal ve't u Jesús ile': —Unq'a yole' uve' nunchus sexo'l as jit ine' ni alon. Pet a' u chajol vetze' ni alon. 17As ab'il uva' la sa'on ib'anat uve' ni tal u Tiixhe' as la tootzi uva' ma xe' Aak tzaanajkat unq'a yole' uva' nunchuse', pet moj nu kuxh uncheesa tunvi'. 18As ab'il uva' la kuxh icheesa umaj chusb'al tivi' as je'saib'e' nib'ane'. Pet ech koj in tan a' u chajol vetze' ni voksa iq'ii, as jik chit nunchusune'. As ye'l umaj va'lexh nunb'an sevatz. 19¿As kam sti' q'i uve' netal unyatz'pe'? As tul at ve't u tzaq'ite' uva' tz'ib'amal kan sexo'l ta'n u Moisés. As ye'l umaj ex ni niman, tan netal unyatz'pe',— ti'k Aak. 20As ech tal ve't unq'a tenam ile': —¡Sub'ule' ato'k sak'atz! ¿Ab'il ni alon ayatz'pe'?— ti'k unq'a tename'. 21As ech tal ve't u Jesús ile': —Ti' kuxh uma'l u b'a'nil uve' kat unb'an tu u xeem q'iie' as kat teq'o etaama sti'. 22As la val sete, tul uva' nilej vaaxil q'ii titz'eb' umaj ne' uva' xaak, as netzok'e'l unb'iil vichi'ole' eche' uva' tal kan u Moisés. As jit tetz u Moisés u yole', pet Tiixh kat alon te unq'a q'esla eb'aale'. As k'uxh tu u xeem q'ii ni chit eb'ane'. 23Asoj ni tuch itzok'ax el unb'iil ichi'ol umaj ne' xaak tu u xeem q'iie' ti' uva' ye' la epaasa tzii ti' u tzaq'ite' uva' tal kan u Moisés, as ¿kam q'i uve' ni tul evi' svi' ti' uva' kat unb'a'nxisa uma'l u aach'o'm tu u xeem q'iie'? 24As jikoj chit eb'an unsuuchil. As eb'antaj tevi' asoj b'a'n nunb'ane' moj ye'le,— ti'k u Jesús. 25As ech tal ve't ka'l unq'a aa Jerusalén ile' svatzaj ti' u Jesús: —¿Ma jit u naje' nichukpe' uva' ni talax iyatz'pe'? 26As il naj ile' niyolon xo'l unq'a tename'. As ye'xhkam kuxh ni talax ti' naj. Kamal na'l vatz unq'a kub'ooq'ole' uva' a' u Cristoe' u naje'. 27Pet ootzimal sqa'n uva' katil tzaakat naj. Pet ech koj u Cristo, tan tul la ul Aak, as ye'xheb'il la ootzin katil la tzaakat Aak,— ti'k unq'a tename' svatzaj. 28As tul nikat ichusun u Jesús vatz iq'anal u tostiixhe', as taq' ve't je' Aak tuul ivi' xo'l unq'a tename'. As ech tal ve't Aak ile': —Ootzimal in seta'n. As ootzimal seta'n uva' katil tzaanajkat in. As ye'l uva' kat kuxh koj ul in tuk' untxumb'al. Pet a' u jikla Tiixhe' kat chajon tzan in uva' ye' ootzimal seta'n. 29As ootzimal Aak sva'n, tan k'atz Aak tzaanajkat in. As Aake' chajon tzan in,— ti'k u Jesús. 30As k'uxh nik tal ve't unq'a iq'esal unq'a tename' itxeyat Aak, as ye'xheb'il kat txeyon Aak, tan ye'xnik ilejat u q'iie' uva' la txeypu ve't Aak. 31As ye' saach unq'a tename' ik'ujb'a' ik'u'l ti' Aak. Ech nik tal ve't ile' svatzaj: —Asoj jit u Cristo u Jesús, as tul la ul u Cristo, as ¿la kol pal ve't vib'a'nile' q'a ti' u mama'la k'uchb'al tetz u tijle'm u Jesús uve' kat ib'anlu ve'te'?— ti'k unq'a tename'. 32As tab'i ve't unq'a fariseo unq'a yole' uva' nik tal unq'a uxhchile' ti' u Jesús. As imol ve't tib' chajnaj tuk' unq'a iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh. As ichaj ve't b'en chajnaj ka'l unq'a xeen tetz u tostiixhe' ti' itxeypu u Jesús. 33As ech tal ve't u Jesús ile' xo'l unq'a tename': —Unb'iitoj kuxhe' tuk unb'an sexo'l. As tuk q'aavoj ve't in k'atz u chajol vetze'. 34As k'uxh la echuk ve't in, as eche' la koj elej ve't in, tan la koj uch etoone' tu u atinb'ale' uve' la atinkat in,— ti'k u Jesús. 35As ech tal ve't unq'a fariseo ile' svatzaj tuk' unq'a iq'esal unq'a nachol Tiixhe': —¿Katile' q'i la b'enkat u naje' uve' ni tale', uva' ye' la kulej ve't naj? ¿Ma a' la b'enkat naj b'a xo'l unq'a kumoole' uva' jejle'l xo'l unq'a tename' uva' jit tiaal Israel? ¿Pet moj la b'en ichus ve't naj unq'a tename' uva' jit tiaal Israel? 36¿As kam ni tokkat viyol naje' uve' ni tale': «K'uxh la echuk in, as ye'l in la elej ve't in. As la koj etx'ol etoone' tu u atinb'ale' uve' la atinkat in,» taq' kuxh naj ni tale',— ti'k chajnaj? 37As timoxteb'al u nimla q'iie' as a' u q'iie' uve' nim talche' tu u nimla q'iie'. As txakpu ve't u Jesús vatz unq'a tename'. As taq' ve't je' Aak tuul ivi'. Ech tal Aak ile': —Ab'iste ex nitzaj etzi' as etoksataj etib' sunk'atz. As uk'a'oj ex sunk'atz, 38tan ab'il uva' la ik'ujb'a' ik'u'l svi' as ech la ib'ane' eche' uva' tz'ib'amal kan tu viyol u Tiixhe'. Tan ech tel ch'u'l vunb'a'nile' tu u taanxelale' eche' nib'an u a'e' tul ni tel ch'u'l tu u vitze' uva' ni aq'on tiichajil,— ti'k u Jesús. 39As a' u Tiixhla Espíritu nikat tal Aak, uva' la ok ve't tu u taanxelal unq'a uxhchile' uva' la ik'ujb'a' ik'u'l ti' Aak, tan ye'xnik ul u Tiixhla Espíritu ti' tok tu u taanxelal unq'a niman tetz Aake'. As ye'xnik oon Aak tu u atinb'ale' uve' la oksalkat iq'iia Aak k'atz viB'aale'. 40As tul tab'i ve't unq'a tename' unq'a yole' uve' tal u Jesús, as ech tal ve't unjolol unq'a naj ile': —An chite' vil. A' u q'ajsan tetz viyol u Tiixhe' kat ulyu ve'te' uva' alel kan u tuleb'ale',— ti'k chajnaj. 41As ech tal unjoltu unq'a naj ile': —An chite'. A' u Cristo kat ulyu ve'te',— ti'k chajnaj. As atik ka't uxhchil uva' ech tal ile': —¿As tu kol u Galilea q'a la tzaakat u Cristo? 42¿As ye' kol q'a sek'u'l uva' alel kan tu viyol u Tiixhe' uva' tiaal David u Cristo la ib'ane'? Tan a' la tzaakat tu u Belén, uva' atikkat u David,— ti'k unq'a uxhchile'. 43As ye' nik ik'ul tib' iyol unq'a tename' svatzaj ti' u Jesús. 44As atik unjolol unq'a uxhchile' nik alon uva' la txeyax Aak. As ye'xheb'il kat txeyon Aak. 45As tul q'aav ve't unq'a xeen tetz u tostiixhe' uva' ma'tik ichajax b'en ta'n unq'a iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh tuk' unq'a fariseo ti' itxeypu ve't u Jesús, as ech alpu ve't ile' te chajnaj: —¿Kam tetze' uve' ye' kat eteq'o tzan u Jesús?— ti'k unq'a chajol tetz chajnaje'. 46Ech tal ve't unq'a xeen tetz u tostiixh ile': —As ye' atixoj qab'i iyolon umaj uxhchil uva' acha'v iyolone' eche' iyolon u naje',— ti'k chajnaj. 47As ech tal ve't unq'a fariseo ile' te chajnaj: —¿Ma antu ve't ex b'a kat yanyu ve't etxumb'al ta'n u naje'? 48¿As ma ye' ootzimal seta'n uva' ye'l umaj unq'a kuq'esale' ni niman u naje'? As mita'n o' uva' o' fariseo ni niman naj. 49As jank'al unq'a tename' uve' ni niman u naje', as niyansa ve't tib', tan eche' ootzimal koj u tzaq'ite' uva' tz'ib'amal kan ta'n naj,— ti'k unq'a fariseo. 50As u Nicodemo uva' b'ex yolon xe' u Jesús aq'b'al, tan imool tib' naj tuk' unq'a fariseo. As ech tal ve't naj ile' te vimoole': 51—Palojtaj o' stuul uva' a' ni tal u kuleye' uva' lanal qab'i isuuchil b'axa. As a'n la qal itxeypu umaj uxhchil tul uva' la qootzi vipaave',— ti'k naj. 52As ech tal ve't unq'a imool naj ile': —¿As ma a' nooksakat eeb' k'atz unq'a aa Galilea? ¡Chus eeb' sb'a'n ti' viyol u Tiixhe', tan ye'l umaj q'ajsan tetz viyol u Tiixhe' uva' aa Galilea!— ti'k chajnaj. 53As ijatx ve't tib' chajnaj. As b'en ve't chajnaj tulaj ikab'al.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\