XHUN 8

1As b'en ve't u Jesús. As oon ve't Aak vi' u tal vitze' uva' Olivos ib'ii. 2Ech q'ejal stuul, as q'aav ve't Aak tu u tostiixhe'. As mama'la tename' imol ve't tib' ti' Aak. As tul xoneb' ve't Aak xo'l unq'a tename', as xe't ve't Aak chusun. 3As ka'l unq'a fariseo tuk' ka't unq'a uxhchil uva' chusel tib' ti' unq'a tzaq'ite', as teq'o ve't tzan chajnaj uma'l u ixoj uva' b'ex lejpoj tul nik ipaavine' tuk' uma't naj. As oksal ve't ok ixoj vatz u Jesús xo'l unq'a tename'. 4As ech tal ve't ok chajnaj ile' te Aak: —Chusul, il uma'l u ixoj ila' kat kulejla' tul nipaavin ixoj tuk' uma't naj. 5¿As kam tuk aal sti'? Tan tz'ib'amal kan ta'n u Moisés uva' asoj la kulej umaj ixoj uva' ech nib'ane', as la kusuti k'ub' ti' ixoj ti' iyatz'pe',— ti'k chajnaj, 6tan a' nikat tal chajnaj uva' la chee ipaav Aak ti' uva' la b'en ixoch chajnaj Aak. As ixib'b'a' ku' tib' Aak. As xe't Aak tz'ib'oj vatz tx'ava' tuk' vi' iq'ab'. 7As ya'ltik chit chajnaj ti' ich'otil ok te Aak ti' u ixoje'. Txakpu ve't Aak. As ech tal ve't Aak ile': —Ab'iste umaj ex uva' ye'l epaav ati as ex la sutin u k'ub'e' b'axa ti' u ixoje',— ti'k Aak. 8As ixib'b'a' ku' tib' u Jesús unpajte. As xe't ve't Aak tz'ib'oj vatz u tx'ava'e'. 9As junun kuxh ib'en ve't unq'a xochol tetz u ixoje'. As b'axik chit b'en unq'a q'esla aamae'. As tul b'en chajnaj skajayil, as a' kuxh ve't u ixoje' kaaik kan k'atz u Jesús xo'l unq'a tename'. 10As txakpu ve't Aak unpajte. As ech tal ve't Aak ile' te ixoj: —¿Kech unq'a naj uva' ni xochon axh? ¿Moj ye'xheb'il ni alon akame'?— ti'k Aak. 11As ech tal u ixoj ile': —Ye'le, Pap. Ye'xheb'il ve'te',— ti'k ixoj. As ech tal ve't Aak ile': —Mita'n in la alon akame'. Pet kuxh ve'te'. As ye' paavin ve't axh,— ti'k u Jesús. 12As ech tal ve't u Jesús ile' xo'l unq'a tename': —Ine' txijun tetz u taanxelal unq'a uxhchile' skajayil. Ab'il uve' la xekeb' svi', as ye'xh jatu la xaan ve't tu u q'ej toktoe', tan at ve't in sk'atz, tan ine' u txijun tetze' uva' la aq'on itiichajil u taanxelale',— ti'k u Jesús. 13As ech tal ve't unq'a fariseo ile' te Aak: —An kuxh axh nayolon je' see'. Esti'e' uva' a' chit vayole' ye' la txakoni,— ti'k chajnaj. 14As ech tal ve't Aak ile': —As k'uxh an kuxh in ni val je' vib', as jik chite' nunyolone', tan ootzimal sva'n uva' katil tzaanajkat in, as kati'ch unb'ene' la b'en in. Pet ech koj ex, tan ye' ootzimal seta'n kat tzaanajkat in, as katil la b'enkat in. 15As vatz tx'ava'illa txumb'al kuxhe' neb'an svi' ti' eb'anat unsuuchil. Pet ech koj in, tan ye'l umaj uxhchil nunb'an isuuchil cheel. 16Pet tul la unb'an isuuchil unq'a tename' as jik chite' la unb'an isuuchil, tan jit kuxh in la b'anon sunjunal. Pet ante' u chajol tzan vetze' la b'anon isuuchil, 17tan ech ni tal u yol ile' uva' tz'ib'amal kan: «Tan asoj la ik'ul tib' iyol ka'vo'j uxhchil ti' umaj txumb'al, as la nimal viyole',» ti'k u yole'. 18Esti'e' uva' jit kuxh in nunyolon je' svi'. Pet ante' vunB'aale' uve' kat chajon tzan in uve' ni alon u yole' svi',— ti'k u Jesús. 19As ech tal ve't chajnaj ile': —¿Kech vab'aale' q'i uva' ni alon u yole' see'?— ti'k chajnaj. Ech tal ve't Aak ile': —Ye' netexhla ab'iste u vijle'me'. ¿As a' kol chit vunB'aale' q'a la etexhla u tijle'me'? Tan asoj la etexhla uva' ab'iste u vijle'me', as ante' vunB'aale' la etexhla u tijle'me',— ti'k u Jesús. 20As a' unq'a yole' uva' tal ve't Aak tul nik ichus ve't Aak unq'a uxhchile' vatz u tostiixhe' k'atz u atinb'ale' uva' nik imolpukat unq'a puaje' uva' nik toyal vatz u Tiixhe'. As eche' ab'il koj txeyon Aak, tan ti' uva' ye'xnik ilejat u q'iie' ti' uva' la txeypu ve't Aak. 21As ech tal u Jesús ile': —La b'en in. As la echuk ve't in. As katil uve' la b'enkat in as eche' la koj uch etoon sunk'atz, tan a' vepaave' la eq'on ex tu u kamchile',— ti'k Aak. 22As ech tal ve't unq'a uxhchil ile' svatzaj uva' nikat ich'o'n taama ti' u Jesús: —¿As kam ni tokkat viyol naje' uve' ni tale'? «Katil uve' la b'enkat in, as eche' la koj uch etoon sunk'atz,» taq' kuxh naj ni tale'. Kamal tuk kuxh iyatz' je' tib' naj sijunal uve' ni tale',— ti'k chajnaj. 23As ech tal ve't u Jesús ile': —Echen vetxumb'ale' tzitza' vatz u tx'ava'e'. Pet ech koj in, tan a' tzaanajkat in tu almika'. As vatz tx'ava'illa txumb'al kuxhe' eq'omal seta'n. Pet ech koj in, tan jit vatz tx'ava'illa txumb'al eq'omal sva'n. 24Ech ni valkate' sete tan an kuxh vepaave' la eq'on ex tu u kamchile', tan ti' uva' ye' kat enima uva' ab'iste u vijle'me' uve' ni val sete,— ti'k Aak. 25As ech tal ve't chajnaj ile' te Aak: —¿As kam eejle'm q'i uva' naale'?— ti'k chajnaj. Ech tal ve't Aak ile': —Jatpajux kuxh val u vijle'me' sete. 26As nimatel unq'a yole' la val sete tul la unb'an esuuchil. As atoj sek'u'l uva' jik chit itxumb'al u chajol vetze'. As kam chit unq'a yole' uve' kat tal Aak sve as a'e' ni val sete. As ni val te unq'a tename' vatz u tx'ava'e' unpajte,— ti'k Aak. 27As eche' nikat koj ipal unq'a uxhchile' tu u yole' uva' a' u Kub'aal Tiixhe' uve' nikat tal Aak. 28Esti'e' uve' ech tal Aak ile': —As la etexhla ve't in uva' ab'iste u vijle'me' tul uva' la eteesa el in vatz u tx'ava'e'. As a'n la pal ve't ex stuul uva' ye'l umaj txumb'al nunb'an sunjunal. Pet a' unq'a yole' uve' ni vale' uve' kat ichus vunB'aale' sve, tan ine' . 29As at chit vunB'aale' svi' uva' kat chajon tzan in. As ye'l in ni taq' kan in Aak sunjunal, tan nunb'ane' kam uva' b'a'n te Aak,— ti'k u Jesús. 30As tul tal u Jesús u yole', as ye' saach unq'a tename' ik'ujb'a' ik'u'l ti' Aak. 31As ech tal ve't u Jesús ile' te unq'a uxhchile' uve' ni niman ve't Aak: —Asoj la enima unq'a yole' uva' ni val sete, as ex ve't unchusulib' la ib'ane'. 32As la pal ve't ex stuul uva' kam isuuchil u jikla yole', tan a' u jikla yole' la q'alpun ex,— ti'k u Jesús. 33As ech tal ve't unq'a uxhchil ile': —¿Kam ni tokkat vayole' uve' naale' ti' uva' la q'alpu ve't o'? Tan ye' atixoj ok o' sk'amil xe' umaj uxhchil, tan o' tiaal u Abraham,— ti'k chajnaj. 34As ech tal ve't Aak ile': —Ile' jik chit tuk val isuuchil sete, tan jank'al unq'a uxhchile' uve' a' kuxh u paave' nib'ane', as a'e' ik'am u paave'. 35As ye'l u k'ame' la koj jejeb' tu u kab'ale' xe' u b'aal kab'ale'. Pet ech koj u k'aolae', tan a' jejle'lkat k'atz vib'aale' tu u kab'ale' ti' chit ib'ene'. 36Esti'e' ni val sete, tan asoj a' viK'aol u Tiixhe' la q'alpun ex, as q'alpinal chit ve't ex la ib'ane'. 37As ootzimal sva'n uva' ex tiaal u Abraham. As netal ve't unkame', tan ti' uva' ye' nepal tu unq'a yole' uva' ni val sete. 38As unq'a yole' uve' ni vale', as a'e' uva' k'uchel sve ta'n vunB'aale'. As ile' ni val sete. Echat kuxh ex unpajte, tan kam uve' netab'i ta'n veb'aale' as a'e' neb'ane',— ti'k u Jesús. 39As ech tal ve't unq'a uxhchil ile': —O' tiaal u kub'aal Abraham,— ti'k chajnaj. Ech tal ve't u Jesús ile': —Ex koj tiaal u Abraham, as a' la eb'ane' uve' nik ib'an u Abraham. 40Pet ech koj ex tan netal ve't unyatz'pe' ti' uva' kat val isuuchil u jikla yole' sete uva' kat tal u Tiixhe' sve. As ech koj kat ib'an u Abraham eche' uve' neb'ane', 41tan a' kuxh neb'ane' kam uve' nib'an veb'aale',— ti'k Aak. As ech tal ve't chajnaj ile': —¡Ye'l uva' sik'el tzan kuxh koj o' xe' pe'! Pet ootzimal Kub'aal sqa'n. As a' u Tiixhe' ta' u Kub'aale',— ti'k chajnaj. 42As ech tal ve't Aak ile': —As a' koj chit u Tiixhe' veb'aale', as xo'n ine' sete tan k'atz u Tiixhe' tzaanajkat in. As eche' tuk' kuxh koj untxumb'al uva' kat ul in tzitza', pet Aake' kat chajon tzan in. 43As tuk val sete kam sti' uve' ye' nepal tu vunyole' uve' ni vale', tan ti' uva' ye' nesa' etab'it vunyole', 44tan a' u tx'i'lanaje' veb'aale'. As kam chit uva' nisa' veb'aale' as a'e' neb'ane', tan a'e' yatz'ol tetz unq'a uxhchile' b'axa yol. As echat chit nib'an cheel, tan ye'l u jikla txumb'ale' eq'omal sta'n. As tul niyolone' tuk' vichuli yolile', as a' vitxumb'ale' nik'uche', tan a' u tx'i'lanaje' cheesan tetz u chuli yole'. 45Pet ech koj in tan ni valo'k u jikla yole' sete. As ye' nenima in. 46Asoj jik chit unq'a yole' ni val sete, ¿as kam sti' q'i ye' nek'ujb'a' ek'u'l svi'? ¿Pet moj at umaj ex uva' la k'uchun sve ab'iste vunpaave'? 47Tan ab'il uva' a' u Tiixhe' vib'aale', as aya'l chit ik'u'l nisa' inimat viyol u Tiixhe'. Pet ech koj ex, tan jit u Tiixhe' veb'aale'. Esti'e' ye' nesa' enimat viyol u Tiixhe',— ti'k u Jesús. 48As ech tal ve't unq'a uxhchil ile': —An chite' vil uve' ni qal see', tan ¡ech axhe' aa Samaria! ¡As a' u sub'ule' ato'k sak'atz!— ti'k chajnaj. 49Ech tal ve't u Jesús ile': —Ye'l sub'ul ato'k sunk'atz. Pet a' vunB'aale' ta' ni voksa iq'ii. Pet ech koj ex, tan neteesa unq'ii. 50As a' koj ni vale' uva' la oksal unq'ii seta'n. Pet at uma'l u oksan tetz unq'ii. As a'e' vunB'aale' uva' la b'anon esuuchil. 51As ile' jik chit tuk val sete, tan ab'il uve' la niman vunyole' as ye'xh jatue' la kami,— ti'k Aak. 52As ech tal ve't unq'a uxhchil ile': —¡Ile' kat qootzil ve't cheel uva' ato'k chit u sub'ule' sak'atz! Tan kat kam u Abraham tuk' unq'a q'ajsan tetz viyol u Tiixhe'. As naale' uva', «Ab'il la niman vunyole' as ye'xh jatue' la kami,» ch'axh naale'. 53¿As ma nim aalchu ve't b'a ti' u kub'aal Abraham? Tan kat kam u Abraham. As kat kam unq'a q'ajsan tetz viyol u Tiixhe'. ¿Pet kam ve't u eejle'me' q'i uve' naale'?— ti'k chajnaj. 54As ech tal ve't u Jesús ile': —Asoj an kuxh in la voksa je' unq'ii, as ye'l itxa'k vunyole'. Pet a' vunB'aale' ni oksan unq'ii. As an chit vunB'aale' ta' uve' «kuTiixh» ch'ex netal sti'. 55As tul ye'l Tiixh at tu vetaanxelale'. Pet ech koj in, tan ootzimal chit Aak sva'n. As la koj vale' uva', «Ye' vootzaj Aak,» chaj koj in, tan at Aak sunk'atz. Asoj la vale' uva', «Ye' vootzaj Aak,» chaj in, as in chulin yole', eche' ex. Pet ootzimal Aak sva'n. As nimamal viyol Aake' sva'n. 56Pet u Abraham uva' «kub'aal» ch'ex netal sti', as nikat ichiib' ve't aak svi'. As nikat itxuq'txun aak ti' itx'eb'lu u q'iie' ti' u vuleb'ale', tan na'lik vatz aak uva' la ul in,— ti'k u Jesús. 57As ech tal ve't unq'a uxhchil ile': —Ye'l axh ta' ab'ane't lavoj toxk'al (50) yaab'. ¿As ma kat eel u Abraham b'a uve' naale'?— ti'k chajnaj. 58Ech tal ve't u Jesús ile': —Ile' jik chit tuk val sete, as tul ye'xnik itz'eb' u Abraham, as atik chit ine',— ti'k Aak. 59As isik' ve't unq'a uxhchile' k'ub' ti' isutil ti' Aak. As imuj ve't tib' Aak ti' tel ch'u'l tu u tostiixhe' xo'l chajnaj.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\