XHUN 9

1As tul nikat ixaan u Jesús tu b'ey, as til ve't Aak uma'l u naj uva' tzotike stitz'eb'e'. 2As ech tal ve't unq'a ichusulib' Aak ile': —¿Chusul, ab'il etz u paave' ti' uve' tzot vas naje' stitz'eb'e'? ¿Ma ipaav naj? ¿Pet moj ipaav u txutx b'aalae'?— ti'k chajnaj. 3Ech tal ve't Aak ile': —Ye'le. Jit ipaav naje'. As jit ipaav vitxutx naje' tuk' vib'aal naje' uva' tzotik naj stitz'eb'e', pet aq'al uva' la ik'uch u Tiixhe' vib'a'nile' ti' naj. As esti'e' tzotik naj stitz'eb'e'. 4As techal chit tuk unb'an unq'a b'a'nile' uva' tal tzan u chajol vetze' sve tul uva' ye'xnaj b'en q'ii, tan tul la ok aq'b'al, as ye'xheb'il la uch ve't taq'onve'. 5As tul atiltel in vatz u tx'ava'e', as in txijun tetz u taanxelal unq'a uxhchile',— ti'k Aak. 6As tzub'ik ve't ku' Aak tu tx'ava'. Ib'an ve't Aak unb'iil u suj. As toksa ve't ok Aak u suje' tzi' ivatz u tzote'. 7As ech tal ve't Aak ile' te u tzote': —Kuxh tx'aa vavatze' tu u piilae' uve' Siloé,— ti'k Aak. As isuuchil u yole' uva' Siloé, uve' «chajel tzan.» As oora chit b'ex itx'aa ve't u tzote' vivatze' tu u a'e'. As tul q'aav ve't naj, as nik tilon ve't naj. 8As unq'a uxhchile' uve' echen k'atz ikab'al naj tuk' unq'a uxhchile' uva' ootzinik tetz naj uva' tzotik naj, as ech tal ve't ile': —¿Ma jit u naje' uve' nikat ixoneb' ti' ijoyat ipuaj?— ti'k unq'a uxhchile'. 9As at uxhchil nik alon: —Kano. Naje' ta',— ti'ke. As at jolte uva': —Ye'le. Jit naje'. As eela unb'iil tilon naj tuk' u tzote',— ti'ke. As ech tal ve't naj ile': —Ine' uva' inik tzot,— ti'k naj. 10As ech tal ve't unq'a uxhchil ile' te naj: —¿Kam q'i uve' neelon ve't cheel?— ti'k unq'a uxhchile'. 11Ech tal ve't u naj ile' uva' tzotike: —U naje' uva' Jesús ib'ii as kat ib'an unb'iil u suj. As kat toksa ok tzi' unvatz. As ech tal ile' sve, «Kuxh tx'aa vavatze' tu u a'e' uva' Siloé,» ti'k sve. As kat b'ex untx'aa ve't vunvatze'. As yak kuxh ilon ve't in,— ti'k u naje' uva' tzotike. 12As ech tal unq'a uxhchil ile' te naj: —¿Kat atkat u naje' q'i?— ti'k unq'a uxhchile'. Ech tal ve't u naj ile' uva' tzotike: —Ye' vootzaj,— ti'k naj. 13U naj uva' tzotike as eq'ol ve't ok naj vatz unq'a fariseo, 14tan ti' uva' tu u xeem q'iie' uve' ib'an u Jesús u suje'. As ib'a'nxisa ve't Aak vivatz u naje'. 15As ich'oti ve't unq'a fariseo te u naje' ti' uva' kam kat ib'an naj ti' uva' ni tilon ve't naj. As ech tal ve't naj ile': —Suj kuxhe' kat toksa tzi' unvatz. As tul kat b'ex untx'aa vunvatze', as kat ilon ve't in,— ti'k naj. 16As ech tal ve't ka'l unq'a fariseo ile': —¡Junk'u! Tan a' texhlal tetz uva' jit xe' u Tiixhe' tzaanajkat u naje', tan nipaasa naj tzii tu u xeem q'iie',— ti'k chajnaj. Pet ech koj ka't chajnaj: —Asoj aapaav u naje', as ¿kam la tulb'e naj q'i ik'uchat umaj k'uchb'al tetz tijle'm u Tiixhe' eche' u vee'?— ti'k chajnaj. As nik tok ve't ixo'l chajnaj svatzaj ti' u Jesús. 17As ech tal ve't chajnaj ile' te u naje' uve' tzotike: —¿Kano axh q'i? ¿Kam ni tal aama ti' u naje' uve' kat b'a'nxisan vavatze'?— ti'k chajnaj. As ech tal ve't u naj ile': —Ni vale' uva' q'ajsan tetz viyol u Tiixhe' u naje',— ti'k naj. 18Pet ech koj unq'a uxhchile' uva' nik ich'o'n taama ti' u Jesús, tan ye' nik inima uva' tzotik u naje', as nik tilon ve't naj. As b'ex mololoj ve't vitxutx naje' tuk' vib'aal naje'. 19As ech tal ve't chajnaj ile' te vitxutx naje' tuk' vib'aal naje': —¿Ma a' vak'aole' u vaa' tzotike stitz'eb'e' uve' ni tal unq'a tename'? ¿As kam kat ib'an naj uva' ni tilon ve't naj cheel?— ti'k chajnaj. 20Ech tal ve't vitxutx naj ile' tuk' vib'aal naje': —Ta'n qootzajle uva' qetz naj, as tzotik naj stitz'eb'e'. 21Pet ye' qootzaj kam kat ib'an naj uva' ni tilon ve't naj, as ab'il kat b'a'nxisan vivatz naje'. Pet ech'otitaj te naj. As an kuxh naje' tuk alon sete, tan tz'ajnajlu ve't iyaab' naj,— ti'k cha'ma. 22Tan nikat ixo'v ve't cha'ma te unq'a iq'esal unq'a tename', tan ma'tik ik'ulat tib' iyol chajnaj uva' asoj ab'il la niman uva' a' u Cristo u Jesús, as la laq'b'al el tu u atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh, uve' nikat tal chajnaj. 23Esti'e' tal vitxutx u naje' tuk' vib'aal naje' uva': —Ech'otitaj te naj, tan tz'ajnajlu ve't iyaab' naj,— ti'k cha'ma. 24As molol ve't u naje' uve' tzotike. As ech tal ve't unq'a iq'esal unq'a tenam ile' te naj: —Ye' eesa iq'ii u Tiixhe' tuk' u chuli yole', tan ile' ootzimal sqa'n uva' aapaave' u naje' uve' kat b'a'nxisan vavatze',— ti'k chajnaj. 25As ech tal ve't naj ile': —Ye' vootzaj b'a asoj aapaav u naje' moj ye'le. Pet ta'n kuxh ootzimale' sva'n uva' inik tzot, as cheel il in ni vilon ve'te',— ti'k naj. 26As ech tal ve't chajnaj ile': —¿Kam q'i kat tulb'e axh naj ti' ib'a'nxisal vavatze'?— ti'k chajnaj. 27As ech tal ve't u naj ile': —As valle' sete. As ye' kuxh ni tok vunyole' tevi'. ¿As kam q'i uva' nesa' etab'it unpajte? ¿Ma a' nesa' b'a uva' antu ve't ex la ok ex sichusulib' u naje'?— ti'k naj. 28As yoq'on ve't chajnaj te u naje'. Ech tal ve't chajnaj ile': —¡Echen nooksakat eeb' k'atz naj! ¡Pet ech koj o', tan a' ni qoksakat qib' k'atz u Moisés! 29As ootzimal sqa'n uva' kat yolon u Tiixhe' tuk' u Moisés, pet ech koj u naje' tan ye' qootzaj katil tzaanajkat naj,— ti'k chajnaj. 30As ech tal ve't naj ile' te chajnaj: —¡Va'len kuxh eyolone'! Ye' etootzale katil tzaanajlukat Aak, as tul Aak kat b'a'nxisan vunvatze'. 31As ootzimal sva'n setuk' uva' ye' ni tab'i u Tiixhe' viyol unq'a aapaave'. Pet ab'il uva' ni niman Aak as nib'ane' kam uva' ni tal Aak, as a' uxhchile' ni tab'i u Tiixhe' viyole'. 32Pet ye' atixoj vab'i uva' at umaj uxhchil la ilon umaj tzot sta'n uva' tzotik stitz'eb'e'. 33Asoj jit k'atz u Tiixhe' tzaanajkat, as ye'xhkam chite' la itx'ol ib'anata',— ti'k naj. 34As ech tal ve't unq'a iq'esal unq'a tenam ile': —¡Axh chit uma'l u aapaav tul kat itz'eb' axh! ¿As la kol achuso'k tzan o' q'a uva' naale'?— ti'k chajnaj. As ilaq'b'a ve't el chajnaj vas naje' tu u atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh. 35As tul tab'i ve't u Jesús uva' ma'tik ilaq'b'al el tzan u naje', as ech tal ve't Aak ile' te naj tul ilej Aak naj: —¿Ma k'ujle'l ak'u'l ti' viK'aol u Tiixhe'?— ti'k Aak. 36As ech tal ve't naj ile': —¿As ab'iste viK'aol u Tiixhe' q'i, ti' uva' la unk'ujb'a' unk'u'l sti'?— ti'k naj. 37As ech tal ve't u Jesús ile': —As ootzimal ve'te' a'n, tan ine' uve' nunyolon see,— ti'k Aak. 38Ech tal ve't naj ile': —¡Tuk unk'ujb'a' ve't unk'u'l see'!— ti'k naj. As ku' ve't naj qaaloj vatz Aak. 39As ech tal ve't Aak ile': —Esti'e' kat ul in vatz u tx'ava'e' ti' ul unjatxat ixo'l unq'a uxhchile', tan la ilon ve't unq'a uxhchile' uva' ye' ni tilone'. Pet ech koj unq'a uxhchile' uve' ni tilone' ni tale', as a'e' uva' tzot ve'te',— ti'k Aak. 40As tul tab'i ve't ka'l unq'a fariseo, as ech tal ve't chajnaj ile': —¿As ma o' tzot b'a uve' naale'?— ti'k chajnaj. 41As ech tal ve't u Jesús ile': —Ex koj tzot, as ye'l epaave' ati. Pet ti' uva' netale' uva', «Ni qilone',» ch'ex netale', as esti'e' uve' eq'omal vepaave' seta'n,— ti'k u Jesús.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\