JUDAS 1

1Ine' in Judas, u titz'in u Jacobo, as in ik'am u Jesucristoe'. As ni vaq' b'en u u'uje' sete, ex uva' molomal ve't ex ta'n u Tiixhe' ti' etok jikla aamail k'atz Aak. As kolel ve't ex ta'n u Jesucristoe'. 2As a' vib'a'nil u Tiixhe', as u ka'b'a'ne', as u xo'niib'e', as tuk' uva' nimoj chit etaama sevatzaj, a'e' la ch'ii ve't sexo'l. 3Vitz'in vatzik, ex uva' xo'n chit ex sve, as kat ok tu vaanxelal ti' untz'ib'at b'en ka'l unq'a yol sete ti' u sotzb'al paave' uva' kat ib'an Aak sqi' setuk'. Pet ni vile' uva' techal chit la untz'ib'a b'en u yole' sete ti' unb'eyat sete ti' uva' aya'l chit ek'u'l la etxakb'a' etib' ti' etilat isuuchil unq'a jikla chusb'ale' uva' k'ujlu kan sukuxo'l ti' chit ib'ene', jank'al o' uva' o' itenam u Tiixhe'. 4As ye' kat b'en sete tul kat ok ka'l unq'a uxhchil sexo'l uva' eq'omal u va'lexhla chusb'ale' sta'n. As a' unq'a uxhchile' uva' tz'ib'amal kan unq'a yole' sti' na'ytzan uva' techal la b'en tu u k'axk'oe', tan paasan tzii unq'a uxhchile'. As ni tale' uva' at ve't vib'a'nil u Kub'aal Tiixhe' sti'. Esti'e' la uch ib'anata' kam uva' ni tal taama. As a' nik'uchkat uva' ni tixva chajnaj u Tiixhe' as tuk' u Kub'aal Jesucristo uva' ye'xheb'il la lejon sti'. As ta'n Aake' unch'i'til. 5As la vulsa uma'l u yol sek'u'l, vitz'in vatzik, uva' ootzimal seta'n ti' uva' kam kat ib'an u Kub'aal Tiixhe' na'ytzan, tan tul uva' ma'tik teq'ot el tzan Aak unq'a q'esla kub'aale' tu u Egipto. As jank'al uva' ye' kat niman viyol Aake', as kat sotzsa ve't Aak unq'a uxhchile' uva' ye' kat niman Aak. 6As unq'a ángel uva' kat ipaasa tzii tuk' u tijle'me' vatz u Tiixhe' as kat taq' ve't kan u tatinb'ale', as k'alel ve't tu u tokkin jule' ta'n Aak, techal la ilej u q'iie' ti' u tuleb'al u k'axk'oe' uva' xo'veb'al chit tuk uloj sti'. 7As unq'a aa Sodoma, tuk' unq'a aa Gomorra, as tuk' unjoltu unq'a tename' uva' najlich sk'atz, as ech kat ib'ane' eche' kat ib'an unq'a ángel, tan k'uchuvatz kat ib'an sukuvatz ti' ipaleb'et unq'a tename' u k'axk'oe' tu xamal uva' ye'l iya'teb'al, tan ti' uva' kat iyansa tib' tuk' unq'a imoole'. As kat ib'an ka't unq'a va'lexhe' uva' nik tachva vichi'ole'. 8As echat nib'an unq'a uxhchile' uva' ni yaansa vichi'ole' ta'n unq'a va'lexhe' uve' nib'ane'. As ni tixva ve't chajnaj unq'a uxhchile' uva' at tijle'm vatz u tx'ava'e', as ni yoq'on chajnaj ti' unq'a uve' at tijle'm tu almika'. 9Pet ech koj u ángel uva' Me'k uva' nim talche' tan tul uva' kat iyaa tib' tuk' u tx'i'lanaje' ti' vichi'ol u Moisés, as ye' kat tala uva' atik tijle'm sijunal ti' ijajat umaj k'axk'o ti' u tx'i'lanaje'. Pet ech tal ve't ile' te u tx'i'lanaje': «A' u Tiixhe' la yaaon axh ti' uva' nab'ane',» ti'k u ángel Me'ke' tal te u tx'i'lanaje'. 10Pet ech koj unq'a uxhchile' uve' ni chusun unq'a va'lexhla chusb'ale' sexo'l scheel, tan ni teesa chajnaj iq'ii unq'a vee' uva' ye' ootzimal sta'n, tan ye' nipal chajnaj stuul. As niyansa tib' chajnaj ta'n unq'a vee' uva' ye' ootzimal sta'n, tan ech nib'an chajnaje' tuk' vitxumb'ale' eche' nib'an unq'a txokope'. 11¡Oyeb' chit ivatz chajnaj, tan ech nib'ane' eche' kat ib'an u Caín! As ti' kuxh u puaje' kat teesakat tib' chajnaj tu b'ey eche' uva' kat ib'an u Balaam. As ech isotz chajnaje' tuk sotzoj eche' kat ib'an u Coré tul kat ipaasa tzii vatz u Moisés. 12As tul uva' nek'ul etib' ti' u tx'a'o'me' ti' enimat u xo'niib'e' uva' at sexo'l ta'n u Jesús, as ech tatin chajnaje' sexo'l eche' umaj tz'il uva' ato'k ti' umaj oksa'm tan a' kuxh u va'lexhe' nib'an chajnaj. As ye' nixo'va chajnaj u Tiixhe' tul nitx'a'n chajnaj setuk'. Pet chajnaj kuxh ni titz'a je' tib'. As ech kuxh vitxumb'al chajnaje' eche' umaj suutz' uva' ye'l jab'al eq'omal sta'n as kat kuxh niq'axkat ta'n u kajiq'e'. As ech chajnaje' eche' umaj tze' uva' ye' ni vatzine' tul nilej iq'iil. As la b'ulax ve't el u tze'e' tuk' u taq'ile' tan tzaji ve'te'. 13As ch'ixub'al kuxh ve't nib'an chajnaj, tan ech nib'an chajnaje' ti' ib'anat u va'lexhe' eche' uve' nib'an u mar tul nipilq'u tib' ti' taq'at el tzan u tz'ile'. As nitx'eb'on ve't u q'ej toktoe' ti' chajnaj, uva' xo'veb'al chittu', tan ech itz'ejxu vitxumb'al chajnaje' eche' unq'a tx'umile' uva' nichajpik tzan tu almika'. 14As an chite' uva' kat tal u Enoc uva' ivujpu q'esla b'aala ti' tzan u Adán, tan ech kat tal kan ile' ti' u va'lexhe' uva' nib'an chajnaj: Tul ve'te' u Kub'aale' tuk' unq'a mama'la ángele' uva' ye'l tachul 15ti' ib'anat isuuchil unq'a uxhchile' skajayil, as ti' taq'at Aak k'axk'o ti' unq'a uxhchile' uva' ni b'anon unq'a va'lexhe' uve' ye'l Tiixh ni titz'a. As la ib'an Aak isuuchil unq'a paasan tziie' ti' unq'a yoq'o'me' uva' ni tal ti' Aak, ti'k u Enoc tal kan ti' chajnaj. 16As a' chajnaje' uve' ye' b'a'n ste kam uva' ni tuche'. As a' kuxh nib'an chajnaj kam uva' nisa' chajnaj ib'anata'. As nije'sa tib' tuk' unq'a yole' uva' ni tal sexo'l. As ni toksa chajnaj eq'ii, ti' uva' la eb'ane' kam uva' nisa' chajnaj seti'. 17Ex vitz'in vatzik uva' xo'n ex sve, etulsataj sek'u'l jank'al unq'a yole' uve' alel kan sete sb'axa ta'n unq'a apóstol uva' ik'ujb'a' kan u Kub'aal Jesucristo, 18tan ech nik tal unq'a apóstol ile': «As tu vimoxtel unq'a q'iie' uva' at ve't o' stuul cheel, as at uxhchil uva' tze'leb'al kuxh u b'a'nla yole' ste, tan a' u tacha'v vichi'ole' nib'ane',» ti'k unq'a apóstol tala. 19As ti' unq'a uxhchile' uve' ni oksan exo'l ni talkat unq'a apóstol u yole', tan a' kuxh u tacha'v vichi'ol unq'a uxhchile' nib'ane', tan ye'l u Tiixhla Espíritu at tu u taanxelale'. 20Pet ech koj ex, vitz'in vatzik uva' xo'n chit ex sve, tan jank'al uva' la eb'ane', as eb'antaj ti' enimat unq'a jikla chusb'ale' uva' aq'el sete ta'n u Tiixhe'. As enachtaj chit Tiixh tuk' vib'a'nil u Tiixhla Espíritu. 21As tul netx'eb' ilejat u q'iie' uva' la ik'uch u Kub'aal Jesucristo isuuchil sete uva' nitxum Aak evatz, as ni taq' Aak etiichajil k'atz u Tiixhe', as ye' la eya'sa etoksat etaama ti' eb'anat u b'a'ne' ti' ek'uchata' uva' xo'n chit ex te Aak. 22As etxumtaj ivatz unq'a uxhchile' uve' nu kuxh ika'kab'in taama. 23As ab'il uva' nipaleb'en u k'axk'o, as elochtaj eche' teesal umaj uxhchil tu xamal. As etxumtaj ivatz unjoltu unq'a uxhchile'. ¡Pet la etil je' etib'! Etixvata u paave' as unq'a toksa'm unq'a apaave' unpajte. 24Qoksataj iq'ii u Tiixhe', tan at iyak'il Aak ti' kulochpe', aq'al uva' ye' la ku' o' ti' kukaaik kan ti' Aak. As Aake' la eq'on o' tu u b'a'nla atinb'ale' uva' atkat vinimla b'a'nil Aake'. As la chiib' o' tul la oksal ve't o' vatz Aak, tan tx'aael ve't u qaanxelale' ta'n Aak. 25As tuk' vib'a'nil u Jesucristo la qoksakat iq'ii u Tiixhe', tan ta'n Aake' Tiixh uva' nim talche' ti' unq'a vee' skajayil, tan at tijle'm Aak sti'. As Aake' u q'alpun qetze'. Esti'e' uva' la qoksa ve't iq'ii Aak cheel as ti' chit ib'ene'. An chite'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\