LUCAS 1

1Nimal unq'a uxhchile' uva' jik chit kat itz'ib'a kan ti' talax isuuchil unq'a vee' kat uch sukuxo'l 2eche' uva' kat chuspu sqe ta'n unq'a qitz'in qatzike' uva' kat ilon kam uva' kat uchi tixe'teb'al unq'a yole', tan an chit chajaake' uva' kat k'ujeb' kan ti' ipaxsal unq'a yole'. 3As b'a'n ve't sve uva' jik chit nuntz'ib'a b'en unq'a yole' see, pap Teófilo, tan kat unch'oti ve't sb'a'n kam chit uva' kat uchi tixe'teb'al 4aq'al uva' la ootzi uva' jik chit u yole' uva' kat chuspik kan see. 5Tul atik ve't ok u Herodes ijlenaalil tu u Judea, as atik uma'l oksan iyol tenam vatz Tiixh uva' Zacarías uva' tiaal u Abías. As Elisabet u tixqele'. As a' tzaanalkat u tixqele' xo'l unq'a tiaal u Aarón. 6Jik chit itxumb'al cha'ma skaab'il vatz u Tiixhe', tan nikat inima cha'ma viyol u Tiixhe'. As jik chit nik inima ve't cha'ma u tzaq'ite' uva' tz'ib'amal kan uva' alik kan ta'n Aak. 7As ye'lik chit me'al ik'aol cha'ma, tan ye'l u Elisabet nik talane'. As q'estik chit ve't cha'ma skaab'il. 8As b'ex ilej ve't uma'l u q'ii tul uva' a'ik u Zacarías tuk' ka't unq'a imoole' atik ok tixhemaana ti' tilat isuuchil u tostiixhe' tu u Jerusalén. 9As kat ik'ulvatzi u Zacarías uva' a'e' la ok tu u tostiixhe' ti' itz'e'sal u incienso tu u nachb'al Tiixhe', tan eche' nik ib'an uma'l oksan iyol tenam vatz Tiixh. 10As molik tib' unq'a tename' vatz iq'anal u tostiixhe'. As tul nikat itz'e'sa u Zacarías u incienso, as tul nikat inach unq'a tename' Tiixh. 11As tul atik u Zacarías vatz u atinb'ale' uve' nik itz'e'salkat u incienso, as ul ve't uma'l u ángel txakeb'oj tiseb'al u meexhae'. 12As yak kuxh xo'v ve't u Zacarías. Ye' nikat ichee ve't tivi' ti' uva' kam la ib'an ve't vatz u ángel. 13As ech tal ve't u ángel ile': —Zacarías, ye' xo'v axh, tan kat tab'il ve't u Tiixhe' u nachb'al Tiixhe' uve' nab'ane', tan la itz'eb' ve't uma'l vine' u eexqele', u Elisabet. As tul la itz'eb' u ne'e', as Xhun ib'ii la ab'ane'. 14As la txuq'txun ve't axh ta'n chiib'ichil. As nimal unq'a uxhchile' la txuq'txun ve't sti' tul uva' la itz'eb'i, 15tan nim talchu vak'aole' la ib'an vatz u Tiixhe'. As ye'l u vino la tuk'a. As mita'n uma'toj a' uva' q'u'imal seta'n. As k'uxh ye'xnaj itz'eb'i, as a' u Tiixhla Espíritu la aq'on itxumb'al ti' ib'anata' kam uva' la tal u Tiixhe' ste. 16As a'e' la b'anon uva' nimal unq'a tiaal Israel la ik'axa ve't tib' ti' inimat u Kub'aal Tiixhe'. 17As b'axel la ul ve't vatz Aak. As eela u tijle'me' tuk' u Elías la ib'ane' uva' xo'veb'alik chit u tijle'me', tan ti' u yole' uve' la ul tale' as la ijikb'a' ve't unq'a b'aalae' vitxumb'ale' ti' uva' la ixo'ni ve't unq'a me'al ik'aole'. As la ijikb'a' ve't unq'a paasan tziie' vitxumb'ale' ti' inimat vitxumb'al unq'a jikla aamae'. As ech la ib'an unq'a tename' ti' ik'ulat ve't Aak,— ti'k u ángel. 18As ech tal ve't u Zacarías ile' te u ángel: —¿Kam la vulb'e vootzit q'i uva' asoj an chit vayole' uve' naale'? Tan q'estu ve't in tuk' u vixqele',— ti'k u Zacarías. 19Ech tal ve't u ángel ile': —Ine' in Kara'p. As in ichaj u Tiixhe'. As Aake' kat chajon tzan in ti' ul valat u b'a'nla yole' see. 20As ti' uva' ye' kat anima ve't uva' kat val see, as cheel tuk kaaoj ve't axh smemil. As ye'l axh la yolon ve't axh. Pet lanal itz'eb' ve't vak'aole' uve' ni val see, as a'n la yolon ve't axh unpajte,— ti'k u ángel. 21As tul uva' atik ok u Zacarías tu u Tiixhla atinb'ale', as mama'la tename' nikat itx'eb'on kan vatz u q'anale'. As nikat kuxh isotz ik'u'l unq'a tename', tan ye'seb' chit el ch'u'l u Zacarías tu u Tiixhla atinb'ale'. 22As tul el ve't ch'u'l u Zacarías, as ma'tik imemtu ve'te'. As nikat kuxh ik'uchun ve't tuk' iq'ab'. As kat pal ve't unq'a tename' stuul uva' at umaj kam uva' kat ik'uch u Tiixhe' ste. 23As tul tz'aj ve't iq'ii u Zacarías ti' tilat isuuchil u aq'one' tu tostiixhe', as b'en ve't tikab'al. 24As tul atik ve't u Zacarías tikab'al, as je' ve't ventasioon ti' u Elisabet. As o'va'l ich' uva' kolik kuxh tib' u Elisabet tu kab'al. As ech nikat tal ve't je' ile' ste: 25«As kat ib'anlu ve't u Kub'aale' b'a'nil sve. Ta'ntiixh te Aak, tan a' isa' Aak uva' ye' la yoq'ax ve't in ta'n unq'a tename' ti' uva' ye'l vas val ati,» ti'k u Elisabet. 26As tul ib'an vaajil ich' ije' ventasioon ti' u Elisabet, as ichaj ve't u Tiixhe' u ángel uva' Kara'p tu uma'l u tal tenam tu u Galilea uva' Nazaret ib'ii 27xe' uma'l u q'opo ixoj uva' Ma'l ib'ii uva' k'ujlik ve't tzii sti' tuk' uma'l u naj uva' Xhu'l uva' tiaal tib' tuk' u David. 28As tul oon ve't u ángel tu u kab'ale' uve' atikkat u Ma'le', as ech tal ve't ile': —¡Keche, Ma'l! Tan at u Tiixhe' see'. As nim ve't u b'a'nile' uva' tuk ib'an u Tiixhe' see ti' uve' nib'an Aak te unjoltu unq'a ixoje',— ti'k u ángel. 29As tul tab'i u Ma'le' viyol u ángel, as yak chit sotz ve't ik'u'l ta'n u yole' uve' tal u ángel. As ech tal ve't je' ile' ste: «¿Kam isuuchil u yole' q'i uve' ni talpu sve?» ti'k u Ma'le'. 30As ech tal ve't u ángel ile': —¡Ye' xo'v axh, Ma'l! Tan b'a'n ve't atxumb'al vatz u Tiixhe', 31tan tuk je'oj ventasioon see'. As la itz'eb' ve't uma'l vane'. As tul la itz'eb'i, as Jesús ib'ii la ab'ane', 32tan nim talchu u ne'e' la ib'ane'. As iK'aol u Tiixhe' tu almika' u ne'e', tan a' u Kub'aal Tiixhe', u kuB'ooq'ole', la oksan ve't u tijle'me' eche' uva' kat tulb'e Aak u q'esla eb'aale' uva' David. 33As la ok ve't ijlenaalil ti' unq'a tiaal Israel. As ye'xh jatu la el ve't ti' u ijlenaalile', tan ye'l iya'teb'al u tijle'me' la ib'ane',— ti'k u ángel tal te u Ma'le'. 34As ech tal ve't u Ma'l ile' te u ángel: —¿Kam isuuchil u yole' uve' naal sve? Tan ye'l untzumel ati,— ti'k u Ma'le'. 35Ech tal ve't u ángel ile': —As a' u Tiixhla Espíritu tuk uloj see'. As a' vib'a'nil u Tiixhe' tu almika' tuk uloj see' ti' uva' la itz'eb' uma'l vane'. Esti'e' ni val see ti' u ne'e' uve' la itz'eb'i, tan Tiixhla Aamae', iK'aol u Tiixhe'. 36As echat kat ib'anlu ve't vanane' uva' aatin eeb' stuk', u Elisabet, tan k'uxh q'estu ve'te', as la itz'eb' ve't uma'l vine'. As k'uxh ni talchu sti' uva' ye'xh jatu la alani, as cheel kat ib'anlu vaajix ich' ije' ventasioon sti', 37tan ye'l umaj kam uva' ye' koj la itx'ol u Tiixhe' ib'anata',— ti'k u ángel. 38As ech tal ve't u Ma'l ile': —Il in ila'. As ine' in ik'am u Tiixhe'. As la ib'an Aak svi' kam uve' naale',— ti'k u Ma'le'. As b'en ve't u ángel. 39As an kuxh tu unq'a q'iie', as ib'an ve't u Ma'le' tuche'. As ye'ntu chit ib'en u Ma'le' tu uma'l u tal tenam uva' echen xo'l unq'a vitze' tu u Judea, ti' b'en iq'elut u Elisabet. 40Tul oon ve't u Ma'le' tu vikab'al u Zacarías, as itiixhi ve't u Ma'le' u Elisabet. 41As tul kuxh tab'i u Elisabet itiixhil ta'n u Ma'le', as yak kuxh iyiku ve't tib' u tal ne'e' k'atz u Elisabet. As taq' ve't u Tiixhla Espíritu itxumb'al u Elisabet ti' iyolone'. 42As ech tal ve't u Elisabet ile' tul taq' je' u tuul ivi': —As nim ve't u b'a'nile' uva' tuk ib'an u Tiixhe' see ti' uve' nib'an Aak te unjoltu unq'a ixoje'. As nimal b'a'nil la ib'an u Tiixhe' te u ne'e' uva' la itz'eb'i. 43¿As kam ve't vijle'm q'i uva' tul eel ve't in? Tul axh vitxutx vunB'ooq'ole', 44tan tul kuxh uva' kat atiixhi in, as yak kuxh kat iyiku ve't tib' u ne'e' sunk'atz ta'n chiib'ichil. 45As achveb'al chit axh, tan kat ak'ujb'a' ak'u'l ti' u Tiixhe', tan tuk tzojpisaloj unq'a yole' uva' kat alpu see ta'n u Tiixhe',— ti'k u Elisabet. 46As ech tal ve't u Ma'l ile' te u Elisabet: —Va'l chit ichiib' u vaanxelale' ti' toksal iq'ii u Kub'aal Tiixhe'. 47As va'l chit itxuq'txun ve't vaama ti' u Tiixhe', u sotzsan tetz vunpaave', 48tan k'uxh jit nim valche' xo'l unq'a tename', as nimal b'a'nil kat ik'uch u Tiixhe' sve, tan in ik'am Aak. As la tal ve't unq'a tename' skajayil uva' achveb'al u b'a'nile' uva' kat ib'an Aak sve, 49tan xo'veb'al chit vib'a'nil Aake' uve' kat ib'anlu sve. As xo'veb'al chit viyak'il Aake'. As Tiixhla b'iie' vib'ii Aake'. 50As nichit itxum u Tiixhe' ivatz unq'a tename' uve' kat ib'anlu kan. As echat nib'an cheel ti' chit ib'ene' ti' unq'a tename' uve' ni xo'van Aak. 51As mama'la b'a'nil nib'an Aak tuk' viyak'ile'. As jank'al unq'a uxhchile' uve' nije'sa tib', as kat teesa ve't Aak iq'ii. 52As at unq'a ijlenaale' kat teesa Aak ti' u tijle'me'. As kat toksa ve't Aak iq'ii unq'a uxhchile' uve' ye' ni toksal iq'ii ta'n unq'a tename'. 53Kat inoosa ve't Aak unq'a uxhchile' uve' niva'ye'. As kat taq' ve't kan Aak unq'a tx'ioliq'iie' vatz va'y. 54As kat iloch ve't Aak unq'a mam kukuye' uva' tiaal Israel. As ye' kat sotz sk'u'l Aak ti' itxumat kuvatz, 55tan eche' uve' alel kan ta'n Aak te u q'esla kub'aale' uva' Abraham, tuk' te unq'a tiaale' skajayil,— ti'k u Ma'le'. 56As kamal oxva'l ich' ib'an u Ma'le' xe' u Elisabet. As q'aav ve't u Ma'le' tikab'al. 57As tul ilej ve't iq'ii u Elisabet ti' talane', as itz'eb' ve't vine'e'. 58As tul tab'i ve't unq'a titz'in tatzike' tuk' unq'a uxhchile' uve' echen najlich vikab'ale', as va'lik chit ichiib' ve't unq'a uxhchile' skajayil, tan ti' uva' nimla b'a'nil kat ib'anlu u Tiixhe' te u Elisabet. 59As tul ib'an u ne'e' vaaxil q'ii, as b'ex tzok'axoj el unb'iil vichi'ole'. As tal ve't unq'a uxhchile' uva' Zacarías u ne'e' la ib'ane' eche' ib'ii vib'aale'. 60As ech tal ve't vitxutx u ne'e' ile': —Ye'le, tan Xhun ib'ii u ne'e' tuk ib'ane',— ti'k aak tala. 61Ech tal ve't unq'a uxhchil ile': —¿Kam q'i uva' ye' nasa' uva' Zacarías u ne'e'? Tan ye'l Xhun xo'l unq'a etatine',— ti'k unq'a uxhchile'. 62As tuk' kuxh ve't k'uchu'm nik ich'oti ve't ok unq'a uxhchile' te u Zacarías ti' uva' kam ib'ii u ne'e' la ib'ane'. 63As ijaj ve't u Zacarías uma'l u tal aq'en. As itz'ib'a ve't u Zacarías vib'ii u ne'e' vatz aq'en. «Xhun ib'ii u ne'e' tuk ib'ane',» ti'k u tz'ib'e' uve' itz'ib'a. As kat kuxh sotz ve't ik'u'l unq'a tename'. 64As tul kuxh itz'ib'a u yole', as yak kuxh yolon ve't u Zacarías unpajte. As kat toksa ve't iq'ii u Tiixhe'. 65As teq'o ve't taama unq'a tename' ta'n xo'vichil. As oora chit ipaxsa ve't unq'a tename' itzib'lal u yole' xo'l unq'a talaj tename' tu u Judea. 66Jank'al unq'a tename' uve' ab'in u yole', as ech tal ve't je' ile' ste: «¿As kamal at tijle'm u ne'e' tuk ib'ane'?» ti'k unq'a uxhchile', tan atik chit vib'a'nil u Tiixhe' ti' u ne'e'. 67As u Zacarías, vib'aal u ne'e', as taq' ve't u Tiixhla Espíritu itxumb'al ti' talat unq'a yole' ti' u ne'e'. As ech tal ve't ile': 68—Ni voksa iq'ii u Kub'aal Tiixhe', u Tiixhe' uva' ni qoksa iq'ii, o' uva' o' tiaal Israel, tan kat ulyu ve't sukuxo'l ti' kuq'alpule'. 69As kat taq'lu ve't tzan u Tiixhe' uma'l u q'alpun qetz uva' xo'veb'al chit u tijle'me'. As a'e' tiaal u q'esla kub'aale' uva' David, uva' atik tijle'm ta'n Aak. 70Tan eche' uva' kat tal kan u Tiixhe' ta'n unq'a q'ajsan tetz viyole' uve' kat ul b'axa uva' txaaik ta'n Aak. 71Ech tal kan ile': La ul teesa ve't o' u q'alpun qetze' vatz unq'a ch'o'nchil aamae' as tuk' vatz unq'a uxhchile' uve' ni ixvan o', 72as kat itxum ve't Aak ivatz unq'a q'esla kub'aale' tan ye' nisotz sk'u'l Aak ti' u Tiixhla tzaq'ite' uva' tal kan Aak te u q'esla kub'aale' uva' Abraham. 73As ye' nisotz sk'u'l Aak ti' itzojpisat uva' kat tal kan Aak te u q'esla kub'aale' uva' Abraham ti' uva' la taq' tzan Aak u q'alpun qetze', 74ti' ul teesat o' Aak vatz unq'a ch'o'nchil aamae' ti' uva' ye' la xo'v ve't o' ti' qoksat ve't iq'ii u Tiixhe'. 75As jik chit u kutxumb'ale' la ib'an vatz Aak. As jik chit la kunima ve't Aak techal la kukameb'e. 76As tuk val see, unk'aol, tan a' u Tiixhe' uva' at tu almika' la oksan axh q'ajsan tetz viyole', tan axh tuk b'axoj ve't axh vatz u kuB'ooq'ole' ti' ijikb'a'l itxumb'al unq'a tename' 77as ti' uva' la qootzi ve'te', jank'al o' uva' o' itenam u Tiixhe', uva' la teesa ve't o' Aak vatz unq'a k'axk'oe'. As la qootzi ve'te' uva' la isotzsa ve't Aak u kupaave', 78tan aya'l chit ik'ul Aak ti' itxumat kuvatz. Esti'e' la ul u txijun qetze' sukuxo'l eche' ib'uuq' u q'iie' vatz u almika'e'. A'e' u Cristo uva' la ul tu almika', 79ti' tul itxijut ve't Aak unq'a uxhchile' uve' echen u taanxelale' tu u q'ej toktoe'. As la ul teesa Aak unq'a uxhchile' vatz u kamchile', as la iloch o' Aak ti' uva' b'a'n qatine' sukuvatzaj,— ti'k u Zacarías. 80As tul nik ich'ii ve't u Xhune', as nik iyak'in ve't itxumb'al k'atz u Tiixhe'. As a' atinkat ve'te' tu u tzuukin tx'ava'e'. As katnal ilej u q'ii uva' la ik'uch ve't tib' vatz unq'a tiaal Israel.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\