LUCAS 10

1Xamtik ve't stuul, as itxaa ve't u Jesús laval imutx' (70) unq'a ichusulib'e'. As ichaj ve't b'en Aak chajnaj tulaj unq'a tename' katil uve' la palkat Aak. As ka'kab'il ib'en ve't chajnaj ib'an Aak. 2As ech tal ve't b'en Aak ile' te chajnaj: —Ech ve't tatin unq'a tename' eche' unq'a ko'me' uva' la pitx'lu ve'te'. As tul ka'l kuxh unq'a aq'onvile' ati. Pet ejajtaj te u Kub'aal Tiixhe' ti' uva' la ichaj tzan Aak ka'toj uxhchil ti' talat isuuchil viyol Aake' xo'l unq'a tename'. 3As b'enoj ex, tan ine' ni chajon b'en ex. Pet ech eb'ene' eche' ib'en unjoloj kaneero' xo'l unq'a xo'e'. 4Kamini'k eteq'o. Eteq'ok esam; eteq'ok epuaj; eteq'ok exa'p. As eb'alak kuxh etib' ti' yol tu b'ey tuk' umaj uxhchil. 5As ab'iste kab'al la k'ulpukat ex, as ech la etal ile' te unq'a uxhchile' tul la ok ex tu u kab'ale': «As b'a'noj etatin sevatzaj,» chaj ex la etale', 6tan asoj at umaj b'aal kab'al uva' b'a'n tatin svatzaj tikab'al, as b'a'n tatin svatzaj la ib'ane'. Asoj ye'le, as ye' b'a'n tatin u uxhchile' svatzaj. Pet ech koj ex tan b'a'n chit etatine' sevatzaj. 7As xaani'k kuxh ex tulaj unq'a kab'ale'. As ab'iste u kab'ale' uve' la k'ulpukat ex, as tzitzi' la atinkat ex. As kam unq'a echb'ub'ale' la aq'ax sete as la etechb'u. As la etuk'a kam uve' la aq'ax sete, tan uma'l u aq'onvil as tetz chite' uva' la aq'pu ve't u techb'ub'ale'. 8As tul la oon ex tu umaj tenam uve' la k'ulpukat ex, as etechb'utaj kam unq'a vee' la aq'ax sete. 9As la eb'a'nxisa unq'a aach'o'me' uve' at tzitzi'. As ech la etal ile' te unq'a uxhchile': «Kat ilejlu ve't u q'iie' ti' u tename' uva' at jaq' u tijle'm u Tiixhe',» chaj ex la etale'. 10Asoj ye' la ik'ul ex unq'a uxhchile' tul la oon ex tu umaj tenam, as la el ch'u'l ex tu u tename'. As ech la etal ile' tul la el ch'u'l ex tu unq'a b'eye' xo'l unq'a kab'ale': 11«As jank'al unq'a pojoe' uve' kat ok ti' u qoje' tzitza' tu u tename', as la kuputz' kan, texhlal tetz uva' ye' kat ek'ul viyol u Tiixhe'. Pet la qal sete, kat ilejlu ve't u q'iie' uva' la ok u tename' jaq' u tijle'm u Tiixhe'» chaj ex la etale'. 12As ile' ni val sete uva' la ilej uma'l u q'ii uva' la ul u k'axk'oe' ti' u tename'. As xo'veb'al chit u k'axk'oe' la ib'ane' ti' uve' kat ib'an tu u Sodoma,— ti'k u Jesús. 13As ech uma't u yol ile' tal Aak ti' ka't unq'a tename' uve' ye' nik niman viyol Aake': —¡Oyeb' chit evatz, ex aa Corazín; as oyeb' chit evatz, ex aa Betsaida! Tan a' koj kat unb'ankat unq'a nimla b'a'nile' vatz unq'a aa Tiro as vatz unq'a aa Sidón eche' uve' nunb'an sexo'l scheel, as na'ytzane'xh ijalput unq'a tename' itxumb'al vatz u Tiixhe'. As kat ik'uchle' uva' kat ijalpu ve't vitxumb'ale' ti' toksat unq'a qichkin oksa'me' as ti' taq'at je' tza'j tivi'. 14Esti'e' ni val sete uva' xo'veb'al chit u k'axk'oe' uve' la ul seti' tuk' unq'a aa Tiro as tuk' unq'a aa Sidón, tul la b'anchu isuuchil unq'a tename' skajayil. 15As echat kuxh ex, ex aa Capernaúm, tan a' netale' uva' la oon ex tu almika' tuk' u tx'iib'al eq'iie'. As ye'le, tan a' la aq'pikkat b'en ex tu u k'axk'ola atinb'ale' uva' atkat unq'a kamnaje' uva' paasan tzii,— ti'k u Jesús. 16As ech ka't unq'a yol ile' tal b'en Aak te laval imutx' unq'a ichusulib'e' tul ichaj b'en Aak chajnaj: —Ab'il uve' la niman veyole' as ine' la inima in. As ab'il uve' la ixvan veyole' as ine' la tixva in. As ab'il uve' la ixvan in as a' u chajol tzan vetze' ni tixva,— ti'k u Jesús. 17As tul kat q'aavik tzan unq'a laval imutx' (70) ichusulib' u Jesús sk'atz tuk' chiib'ichil, as ech tal chajnaj ile' te Aak: —Pap, kat inima o' unq'a sub'ule' ta'n vab'iie',— ti'k chajnaj. 18Ech tal ve't u Jesús ile': —An chite' ta', tan kat vil iku' ch'u'l u Satanás tu almika'. As ech iku' ch'u'l naje' eche' umaj kayampa'l. 19As kat vaq'lu ve't iyak'il vetijle'me' ti' uva' ye'xhkam la tulb'e ex unq'a tx'i'latxooe' tuk' unq'a ixkab'e', k'uxh la epach' txoo tu b'ey, tan at etijle'm sva'n ti' etoleb' ti' u tx'i'lanaje' tuk' unq'a imoole'. 20Pet ye' kuxh txuq'txun ex ti' uve' ninima ex unq'a sub'ule'. Pet txuq'txunoj ex ti' uve' tz'ib'amal ve't veb'iie' tu u'uje' uve' at tu almika',— ti'k u Jesús. 21As tul nikat tal u Jesús viyole', as va'lik chit itxuq'txun ve't Aak ta'n u Tiixhla Espíritu. As ech tal ve't Aak ile' te u Kub'aal Tiixhe' tu almika': —UnB'aal, axhe' viB'ooq'ol u almika'e' tuk' u vatz tx'ava'e' skajayil. As ni voksa aq'ii, ti' uva' kat amuj ve't isuuchil unq'a yole' vatz unq'a uxhchile' uve' at itxumb'al ni tal je' ste. As a' kat ak'uchkat te unq'a uxhchile' uva' ech itxumb'ale' eche' unq'a talaj intxa'e'. As an chite', unB'aal, tan eche' uva' nasa',— ti'k Aak. 22As ech tal ve't u Jesús ile' te unq'a tename': —Tan at ve't vijle'm ti' unq'a vee' skajayil ta'n vunB'aale'. As ye'xheb'il ootzin vetz uva' in iK'aol u Tiixhe'; as ye'xheb'il ootzin tetz vunB'aale'. Pet ta'n ine' ootzin tetz Aak as tuk' unq'a tename' uva' la unsa' vaq'at tootzil Aak ste,— ti'k u Jesús. 23As isuchq'i ve't tib' u Jesús. As ech tal ve't Aak ile' te unq'a ichusulib'e': —Achveb'al chit ex tuk' unq'a uxhchile' uve' ni ilon unq'a nimla b'a'nile' uva' nik'uchpu sevatz cheel, 24tan ile' ni val sete uva' ye' saach unq'a q'ajsan tetz viyol u Tiixhe' tuk' unq'a ijlenaale' uva' atik na'ytzan kat sa'on tilat unq'a vee' netil cheel. As ye' kat tila. As k'uxh kat isa' tab'it unq'a yole' uve' netab'i cheel, as ye' kat tab'i,— ti'k u Jesús. 25As uma'l u naj uva' chuselik tib' ti' u tzaq'ite' uva' tz'ib'amal kan, as txakpu ve't naj xo'l unq'a tename', tan a' nik tal naj uva' la icheesa naj ipaav u Jesús. As ech tal naj ile' te Aak: —¿Chusul, kam la unb'ane' ti' uva' at untiichajil uva' ye'l iya'teb'al?— ti'k naj. 26Ech tal ve't u Jesús ile': —¿Kam ni tal u tzaq'ite' uva' tz'ib'amal kan? ¿As kam neetz'a sti' tul nasik'le?— ti'k Aak. 27As ech tal ve't u naj ile' uva' chusel tib' ti' unq'a tzaq'ite': —Ech ni tal vitzaq'it u Tiixh ile' sqe: Aya'loj chit ek'u'l la exo'ni u Kub'aal Tiixhe' tuk' chit etaanxelal, tuk' chit eyak'il, as tuk' chit etxumb'al. As xo'noj vemoole' sete eche' uva' neb'an je' sete, taq' u tzaq'ite',— ti'k naj. 28Ech tal ve't u Jesús ile' te naj: —Jik chit kat aal u yole'. Asoj la anima u yole', as at atiichajil k'atz u Tiixhe',— ti'k u Jesús. 29As ib'ensa ve't tib' naj jikla aamail vatz Aak. As ech tal naj ile' te Aak: —¿Pap, ab'istee' q'i vunmoole' uve' ni tal u yole'?— ti'k naj. 30As ech tal ve't u Jesús ile': —Ib'an unpajul, as el ve't ch'u'l uma'l u naj tu u Jerusalén ti' ib'en tu u Jericó. As ik'ul naj ka'l unq'a elq'om tu b'ey. As telq'a ve't unq'a elq'ome' unq'a tetz naje' skajayil tuk' u toksa'me'. As kat ik'axb'isa ve't kan unq'a elq'ome' naj. As b'iit kuxh jit kam naj ta'n unq'a elq'ome'. 31As b'ex paloj uma'l oksan iyol tenam vatz Tiixh. As tul til naj vas naje', as isaji kan kuxh naj. As ik'aj tib' naj tu b'ey. 32As b'ex uloj uma't u tiaal u Leví. As pal kuxh isaji kan naj. As ik'aj tib' naj tu b'ey unpajte. 33As b'ex uloj ve't uma't u naj uva' tzaanaj tu u Samaria. As tul til naj vas naje' uve' k'axb'inalike, as itxum ve't naj ivatz. 34As jetz'en ve't ok naj sk'atz. As itz'aka ve't naj vas naje' ta'n aceite tuk' vino. As ib'och ve't naj uve' k'axb'inale. As taq' ve't je' naj vas naje' ti' vikaaye'. As teq'o ve't b'en naj tu uma'l u vatb'al. As ixee ve't naj vas naje'. 35Ech ve't q'ejal stuul, as teq'o ve't je' tzan naj ka'va'l puaj vatz tuul uva' ka'va'l q'ii aq'on ija'mil. As taq' ve't kan naj te vib'aal u vatb'ale'. As ech tal naj ile': «B'an b'a'nil. La chit eel u naje'. Asoj la asotzsa nimal puaj ti' u naje', as la aal sve. As in la choon,» ti'k u naje'. 36¿As ab'iste u naje' xo'l oxva'l unq'a naje' q'i uve' imool tib' tuk' vas naje' kat ib'ana uve' kat k'axb'isal ta'n unq'a elq'ome'?— ti'k u Jesús. 37Ech tal ve't u naj ile' uva' chusel tib' ti' unq'a tzaq'ite': —A' u naje' uve' kat txumun ivatz u naje' uve' k'axb'inalike,— ti'k naj. As ech tal ve't u Jesús ile': —Kuxh ve'te'. As echat la ab'ane' eche' uva' kat ib'an u aa Samaria,— ti'k u Jesús tal te naj. 38As tul b'en ve't u Jesús tu b'ey, as oon ve't Aak tu uma'l u ko'm uva' jejlikkat uma'l u ixoj uva' Taa. As kat ik'ul ve't ixoj Aak tikab'al. 39Atik uma'l u titz'in ixoj uva' Ma'l ib'ii. Tul oon u Jesús tikab'al cha'ma, as ku' u Ma'le' xonloj vatz Aak ti' tab'it ixoj viyol Aake'. 40Pet ech koj u Taae', tan a' kuxh u taq'on ixoje' nikat titz'a. As jetz'en ve't ok ixoj k'atz u Jesús. As ech tal ixoj ile': —¿Pap, texh ye' kuxh neetz'a? Tan ye' niloch in ixoj Ma'le'. As in kuxh ni velo'k ti' u aq'one'. Pet al te ixoj uva' la iloch in ixoj,— ti'k u Taae' tal te u Jesús. 41Ech tal ve't u Jesús ile' te u Taae': —Ile' tuk val see, Taa: Tan va'l kuxh apojb'e' ti' unq'a aq'one' uve' nab'ane'. 42Pet uve' nib'an u Ma'le', as a'e' uva' nim talche' ti' unq'a echb'ub'ale'. As ye' la ib'ane' uva' layaap ixoj sti',— ti'k u Jesús.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\