LUCAS 11

1Atik ve't u Jesús tu uma'l u atinb'al ti' inachat Tiixh. As tul tzojpu ve't Aak, as ech tal ve't uma'l vichusulib' Aak ile' ste: —Pap, al sqe uva' kam kunachat Tiixh eche' kat ib'an u Xhune' te unq'a ichusulib'e',— ti'k naj te Aak. 2As ech tal ve't u Jesús ile': —Ech la etal ile' tul la enach Tiixh: Kub'aal Tiixh, echen axh tu almika'. Tiixhla b'ii chite' tatin vab'iie'. As ulen ve'te' tuk' u Eejle'me' ti' vatename' skajayil. As a' ni qale' uva' la ab'an vatz u tx'ava'e' kam uva' ni tal aama eche' uva' nab'an tu almika'e'. 3B'an b'a'nil. Aq' vas qechb'ub'ale' uva' la qechb'u jun q'ii. 4As sotzsa kupaave', Pap, ti' u va'lexhe' uve' nu kub'an savatz, eche' uve' nu kub'ane', tan nu kusotzsa ipaav u kumoole' uve' ni paavin sukuvatz. As b'an b'a'nil. Achajpuk kan o' ti' kub'en tu u va'lexhe'. Pet la akol o' vatz u tx'i'lanaje', chaj ex la etale',— ti'k u Jesús. 5As tal ve't u Jesús unpajte. As ech tal Aak ile': —Qal b'en sti' uva' at uma'l vetetz k'ultzi' uve' la b'en etil pok'o'ch aq'b'al. As ech la etal ile' te naj: «B'an b'a'nil sve. Unch'exu oxvo'j unpaan see, 6tan kat ulyu ve't uma'l u vetz k'ultzi'. As naach tzaanalkat naj. As ye'l chit unb'ooj echb'ub'al ati ti' vaq'at te naj,» chaj ex la etale' te vetetz k'ultzi'e'. 7As ye'le ta' uva' ech koj la tale'l tzan naj ile' sete: «Ye' kuxh ul ak'aji ok tzan in, tan chab'amal ikolil u kab'ale' sva'n. As il unq'a me'al unk'aol ile' vatik sunk'atz vi' ch'ach. As ye' la uch untxakpe' ti' b'en vaq'at el uve' najaj sve,» chaj koj naj la tale'l tzan sete. 8As ile' tuk val sete uva' k'uxh ye' la isa' vetetz k'ultzi'e' ilakpe' ti' ul taq'at sete kam uva' nejaj ste ti' kuxh uva' etetz k'ultzi' etib' stuk', as la chit taq' naje' skajayil kam uve' nejaj te naj, aq'al uva' ye' la el ich'ixub'al naj vatz unq'a uxhchile' uve' atkat naj. 9Esti'e' ni val sete, ejajtaj. As la aq'pe' sete. Echuktaj. As la eleje'. Et'oktaj u tzi' kab'ale'. As la jajpe' u tzi' kab'ale' sevatz, 10tan ab'il uva' la jajon, as la ik'ule'. As ab'il uva' la chukun, as la ileje'. As ab'il uva' la t'okon u tzi' kab'ale', as la jajpe' u tzi' kab'ale' svatz. 11As eche' at koj umaj b'aala sexo'l uva' la aq'on umaj k'ub' te vitalaj intxa'e', tul la ijaj ipaan ste. As mita'n ichib'il tx'i'latxoo la taq' u b'aalae' te vitalaj intxa'e', tul la ijaj unb'ooj chib'il txay ste. 12Asoj la ijaj vik'aole' umaj k'olob', as eche' la koj taq' u b'aalae' umaj ixkab' ste. 13Esti'e' ni val sete, tan k'uxh tx'i'la aama ex, as ootzimal seta'n uva' a' u b'a'ne' netaq' te unq'a etalaj intxa'e'. ¿As a' kol chit ye'l u Kub'aal Tiixhe' q'a uva' at tu almika'? Tan la taq' Aak u Tiixhla Espíritu sete, ab'iste ex uva' la jajon te Aak,— ti'k u Jesús. 14As ib'an tu uma'l u q'ii tul nik teesa u Jesús sub'ul k'atz uma'l u naj uva' mem ta'n u sub'ule'. Tul ma'tik tel u sub'ule' k'atz u naje', as yolon ve't naj. As teq'o ve't taama unq'a tename' ti' uva' ib'a'nxisa Aak naj. 15Pet atik ka'l unq'a uxhchil nikat alon ti' Aak uva': «A' vib'ooq'ol unq'a sub'ule' uva' Beelzebú ni aq'on tijle'm u naje' ti' teesal el unq'a sub'ule',» ti'k chajnaj. 16Atik ka't unq'a uxhchil uva' nik ichuk txumb'al ti' uva' la icheesa chajnaj ipaav u Jesús. As ul ijaj chajnaj te Aak uva' la ik'uch Aak umaj nimla b'a'nil, k'uchb'al tetz uva' asoj a' tzaanajkat Aak tu almika'. 17As ootzimalik vitxumb'al chajnaje' ta'n Aak. As ech tal ve't Aak ile': —As jank'al unq'a nimla tename', asoj jatxel tib', as ye'l iyol nik'ul tib' svatzaj. As la kuxh te'pisa ve't tib' u tename'. As echat tatin unq'a uxhchile' tu umaj kab'al, tan asoj ye' la ik'ul tib' iyol svatzaj, as la kuxh yane' u tatine'. 18Echat kuxh b'anel ta'n u Satanás tuk' unq'a imoole', tan asoj jatxel tib' chajnaj svatzaj, as ye'le b'a b'a'n koj tatine'. As a' ni valkate' sete, tan ti' uva' netal svi' uva' ni veesa el unq'a sub'ule' k'atz unq'a uxhchile' ta'n viyak'il u Beelzebú uve' netale'. 19Pet asoj ni veesa unq'a sub'ule' ta'n viyak'il u Beelzebú uve' netale', ¿as ab'il q'i ni aq'on iyak'il unq'a emoole' ti' teesat el unq'a sub'ule' k'atz unq'a uxhchile'? Esti'e' ni val sete uva' an chit unq'a emoole' tuk alon isuuchil seti' uva' sotznal ek'u'l. 20Tan asoj nunlaq'b'a el unq'a sub'ule' ta'n viyak'il u Tiixhe', as a' texhlal tetze' uva' kat okyu ve't u tename' jaq' u tijle'm u Tiixhe'. 21As eche' umaj naj uva' tii tatine' uva' b'anel tuch naj tuk' unq'a ich'ich'e' ti' ixeep vikab'ale'. As kam koj la b'anon unq'a tetz naje' tu vikab'ale' tan chab'amal ixeepe'. 22Pet tul la ul uma'toj naj uva' at pal iyak'il ti' u naje', as la ib'an u naje' te naj. As la imaa ve't naj vich'ich' naje' tiq'ab' uve' k'ujle'l ik'u'l naj sti'. As a' ve't u naje' uva' kat oleb' ti' naj la jatxon unq'a tetz naje' uve' at tu vikab'ale'. 23Esti'e' ni val sete uva' ab'il uve' jit echen sunk'atz, as a'e' uva' ye' ni sa'on in. As ab'il uve' ye' ni lochon in ti' teq'ot tzan unq'a uxhchile' sunk'atz, as eela kuxh stuk' uva' an chite' ni eesan el unq'a uxhchile' sunk'atz. 24Tul la el ch'u'l uma'l u sub'ul sk'atz umaj uxhchil, as la kuxh xaan ve't u sub'ule' tu u tzuukin tx'ava'e' ti' ichukat ti'leb'al. As tul ye' la ilej u ti'leb'ale', as ech la tal ve't je' ile' ste: «La q'aav in tu u vatinb'al uve' kat elkat ch'u'l in,» chaj la tale'. 25As tul la oon ve't u sub'ule', as ech ve't tatin u uxhchile' eche' umaj u kab'al uva' eesamal ch'is stuul as ch'i'umal tilone'. 26As la b'en teq'o ve't tzan u sub'ule' vujva't imool uva' nim talche' ti' ib'anax u va'lexhe'. As tul la ok ve't u sub'ule' tuk' vimoole', as la jejeb' ve't unq'a sub'ule' tu u taanxelal u uxhchile'. As pal chit ve't ivi' la ib'an u uxhchile' ti' uva' nik ib'an b'axa,— ti'k u Jesús. 27As antelik iyolon u Jesús. As sik'in ve't uma'l u ixoj xo'l unq'a tename'. Ech tal ixoj ile': —Achveb'al chit u ixoje' uve' kat itz'b'a'n axh. As kat taq' ach'u',— ti'k ixoj te u Jesús. 28Ech tal ve't u Jesús ile': —Kano, an chite' naale'. Pet achveb'al chit unq'a uxhchile' uve' ni ab'in viyol u Tiixhe'. As ninima,— ti'k u Jesús. 29As a' chit mama'la tename' nikat imol ve't ok tib' k'atz u Jesús. As ech tal ve't Aak ile': —¡Ech ve't vetxumb'ale' eche' unq'a uxhchile' uva' va'lexh vitxumb'ale' nib'ane'! As nejaj umaj k'uchb'al tetz u vijle'me'. As eche' la koj k'uchpu sete. As a' kuxh uve' la k'uchpu sete eche' uva' kat ib'an u Jonás, u q'ajsan tetz viyol u Tiixhe'. 30As ech u k'uchb'al tetz tuk unb'an sevatz eche' uva' kat ib'an u Jonás vatz unq'a aa Nínive. 31As ab'imale' seta'n uva' ib'an u ixoj uva' ijlenaalike tu u tenam uva' Sabá, tan tzi'a'n kat tzaakat ixoj ti' ul tab'it itxumb'al te u ijlenaale' uva' Salomón. As tul la ilej u q'iie' ti' ib'anax isuuchil unq'a tename' skajayil, as antu ve't u ixoje' la uli ti' ixochat ex vatz u Tiixhe', tan k'uxh at in sexo'l, as ye' nesa' etab'it vunyole'. As tul nim valche' ti' u Salomón. 32As echat chit la ib'an unq'a aa Nínive, tan tul la ilej ve't u q'iie' ti' ib'anax isuuchil unq'a tename' skajayil, as la ul ve't unq'a aa Nínive ti' ixochat ex vatz u Tiixhe', tan tul kat tal ve't u Jonás viyol u Tiixhe' ste, as oora chit kat ik'axa ve't tib'. Pet ech koj ex, tan k'uxh at in sexo'l, as ye' nesa' ek'axat etib'. As tul nim valche' ti' u Jonás. 33As ye'xheb'il la mujun umaj xamal uva' ma't imatxle'. As mita'n la oksal jaq' umaj kaaxha. Pet a' la aq'axkat je' vi' u matxb'ale'. As ab'il uva' la ok tu u kab'ale', as la til u uxhchile' u xamale'. 34As eche' u b'aq' evatze' tan a'e' nik'uchun kam vetxumb'ale', tan asoj b'a'n u b'aq' evatze', as b'a'ne' vetxumb'ale'. Pet asoj va'lexh u b'aq' evatze', as va'lexhe' vetxumb'ale'. As at ve't b'en ex tu q'ej toktoe' tuk' vetxumb'ale'. 35Esti'e' tuk val sete, etiltaj je' etib', aq'al uva' ye' la b'en vetxumb'ale' tu u q'ej toktoe'. 36Tan asoj b'a'n u b'aq' evatze' as ye'l ex at b'en ex tu u toktoe' tuk' vetxumb'ale', as jank'al ve't vetxumb'ale' as b'a'n ve't tatine' eche' nib'an u xamale' tul nitxijun seti',— ti'k u Jesús. 37As tul ya' ve't iyolon u Jesús, as imolo ve't uma'l u fariseo Aak ti' ib'en Aak tx'a'on tikab'al naj. As b'en ve't Aak ti' naj. As ok ve't Aak xonloj vatz u meexhae'. 38As tul til ve't u fariseo uva' xonlik u Jesús vatz u meexhae', as yan ve't tivi' naj, tan ye' kat itx'aa Aak iq'ab' tul kat xe't Aak tx'a'on. 39As ech tal ve't u Jesús ile': —As ex fariseo, tan ech b'anel eta'ne' eche' umaj picheel tuk' umaj laj uva' a' kuxh u ti'e' nitx'aape'. As tul noonal tuul ta'n tz'il. As ech b'an ta'n vetxumb'ale' ta'n unq'a va'lexhe' tuk' unq'a elaq'e' uve' neb'ane'. 40¡Ex kuxh paasan tzii tuk' vetxumb'ale'! ¿Ma ye' nepal stuul uva' a' u Tiixhe' cheesan tetz vechi'ole', as Aake' cheesan tetz vetaanxelale' unpajte? 41Pet ejalputaj vetxumb'ale'. As aya'loj chit ek'u'l la eloch unq'a meeb'a'e'. As ech exe' eche' u picheele' as moj u laje' uva' kat tx'aap u tuule' b'axa as a'n kat tx'aap u ti'e' unpajte. 42¡Pet oyeb' chit evatz, ex fariseo! Tan k'uxh netaq' umaj xo'l laval unq'a usch'e'ne', tuk' unq'a luutae', tuk' unq'a itzaae' tu u tostiixhe', as ye' neb'an unq'a jikla txumb'ale' te unq'a uxhchile'. As ye' nexo'ni u Tiixhe'. As tul a'e' uve' techal la eb'ane'. Pet ye' la eya'sa etaq'at unq'a chikoe' tu u tostiixhe'. 43¡As oyeb' chit evatz, ex fariseo! Tan netale' uva' ex kuxh la xoneb' ex tu unq'a b'axa xonleb'ale' tu u atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh. As tul nexaan tu u k'ayib'ale', as a' netale' uva' techal la oksal eq'ii ta'n unq'a tename'. 44¡As oyeb' chit evatz, ex fariseo tuk' ex uva' chusel etib' ti' unq'a tzaq'ite'! Tan ech vetxumb'ale' eche' ijulil umaj kamnaj uva' ye' na'l. As k'uxh nipal unq'a xaole' stiib'a, as ye' nib'en ste uva' mujel kamnaj tzitzi',— ti'k u Jesús. 45As ech tal ve't uma'l u naj ile' uva' chusel tib' ti' unq'a tzaq'ite': —Chusul, antu ve't o'e' ta' nayoq' o' tuk' vayole',— ti'k naj. 46Ech tal ve't u Jesús ile' unpajte: —¡Oyeb' chit evatz, ex uva' chusel etib' ti' u tzaq'ite' uva' tz'ib'amal kan! Tan nimal unq'a yole' uve' netal te unq'a uxhchile' uva' la b'anchi. As tul ye'xheb'il la oleb' ti' inimale'. As mita'n kuxh ex la lochon unb'ooj unq'a uxhchile' ti' inimale'. 47¡As oyeb' chit evatz! Tan nelak unq'a b'a'nla chaj oornoe' uve' mujelkat unq'a q'ajsan tetz viyol u Tiixhe' uva' kat iyatz' unq'a q'esla eb'aale' uva' na'ytzan. 48As tul ech neb'ane', as an kuxh ex ni k'uchun uva' eq'omaltel vitxumb'al unq'a q'esla eb'aale' seta'n, tan a' unq'a q'esla eb'aale' kat yatz'on unq'a q'ajsan tetz viyol u Tiixhe'. 49Pet ootzimalik ta'n u Tiixhe' uva' ech la ib'ane'. Esti'e' ech tal Aak ile': «Tuk unchaj b'en ka't unq'a q'ajsan tetz vunyole' tuk' unq'a apóstol xo'l unq'a tename'. As ati la yatz'pi; as ati la tiluli ta'n unq'a tename',» ti'k Aak. 50As ex chite' at epaav ti' vikameb'al unq'a q'ajsan tetz viyol u Tiixhe' uve' kat yatz'pi na'ytzan, 51tan a' kat xe'tikkat tzan ti' vikameb'al u Abel. As kat ul ti' vikameb'al u Zacarías uva' kat yatz'pi vatz u tostiixhe' k'atz u atinb'ale' uva' niyatz'pukat unq'a txooe'. Esti'e' ni val sete uva' ex chite' at epaav ti' vikameb'al unq'a q'ajsan tetz viyol u Tiixhe', jank'al ex uve' ech vetxumb'ale' eche' unq'a q'esla eb'aale'. 52¡As oyeb' chit evatz, ex uva' chusel etib' ti' u tzaq'ite' uva' tz'ib'amal kan! Tan kat kuxh emuj isuuchil viyol u Tiixhe' vatz unq'a tename'. As mita'n ex kat ootzin isuuchil. As nemaj ivatz unq'a tename' ti' uva' la tootzi isuuchil viyol u Tiixhe',— ti'k u Jesús. 53As tul kuxh tzojpu u Jesús ti' iyolone', as el ve't ch'u'l Aak tikab'al u fariseo. As ka't unq'a fariseo tuk' unq'a uxhchile' uva' chusel tib' ti' unq'a tzaq'ite', as ichuk ve't chajnaj txumb'al ti' Aak, tan ul ve't ivi' chajnaj ti' uve' tal Aak. As kam kuxh nikat ich'oti ve't chajnaj te Aak, 54tan a' nik tal chajnaj uva' kam umaj va'lexh la tal Aak ti' icheesal ipaav Aak. As la b'en ixoch chajnaj Aak vatz unq'a iq'esale', uva' nikat tale'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\