LUCAS 12

1A' chit mama'la tename' nikat imol ve't ok tib' k'atz u Jesús. As va'l chit ipach'at ve't tib' toj unq'a tename' k'atz Aak. As ech tal ve't Aak ile' te unq'a ichusulib'e': —Atoj enachb'al vatz vitxumb'al unq'a fariseo, tan ech vitxumb'al chajnaje' eche' u levadura. As oki'k vitxumb'al chajnaje' tevi', tan ka'vatz kuxh chajnaj. 2Pet la val sete, tan jank'al unq'a yole' uva' ye'xheb'il ootzin tetz, as techal la ootzili. As jank'al unq'a yole' uva' mujel, as techal la ootzili. 3As jank'al unq'a yole' uve' kat emuj etalata', as la chit el ch'u'l vi' saj ti' tab'ile'. As jank'al chit unq'a yole' uve' kat ejaso'k te vemoole' vi' u kab'ale', as la chit alax vi' unq'a tename'. 4As ile' ni val sete, ex vetz k'ultzi', as ye' kuxh xo'v ex te unq'a uxhchile' uve' la oleb' ti' eyatz'pe', tan ye'xhkam chit uma'toj va'lexh la itx'ol ve't chajnaj ib'anat seti', tul ma't ekame'. 5Pet ile' tuk val sete uva' ab'il la exo'va, tan a' kuxh u Tiixhe' la exo'va, tan jit ta'n la oleb' Aak ti' eyatz'pe'. Pet la oleb' Aak ti' taq'at b'en vetaanxelale' tu u choob'al paave'. Esti'e' ni val sete uva' a'e' la xo'vali. 6As ootzimal seta'n uva' ye'xh jatva'l nib'enkat o'vo'j talaj tz'ikin tul nik'ayile', tan o'va'l txoo ti' ka'va'l u tal puaje'. As eche' la koj sotz umaj txoo sk'u'l u Tiixhe'. 7Echat kuxh ex unpajte, tan junun unq'a xi'l evi'e', tan achele' skajayil ta'n Aak. Esti'e' ni val sete uva' ye' kuxh xo'v ex, tan nim etalche' vatz u Tiixhe' ti' unq'a talaj tz'ikine' skajayil. 8As ile' tuk val sete, tan ab'il uva' ye' la xo'vi ti' talat tib' uva' nimamal ve't sta'n vatz unq'a tename', as echat la unb'an sti' vatz unq'a ángel uva' tetz u Tiixhe'. 9Pet ab'il uva' la teesa tib' sunk'atz vatz unq'a tename', as echat la unb'an sti' vatz unq'a ángel uva' tetz u Tiixhe'. 10As ab'il uva' la yoq'on, as la uch isotz ipaav u uxhchile'. Pet asoj ab'il la yoq'on ti' u Tiixhla Espíritu, as ye'l ipaav u uxhchile' la sotz ve'te'. 11As tul la txeypik b'en ex tu umaj atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh, as vatz unq'a b'anol tetz isuuchil unq'a tename', as moj vatz unjoltu unq'a b'aal tename' ti' icheesal epaav, as xaani'k kuxh etaama ti' uva' kam la etale' ti' eq'alat etib', 12tan a' u Tiixhla Espíritu la alon sete uva' kam la etale' tu u q'iie',— ti'k u Jesús. 13As ech tal ve't uma'l u naj ile' xo'l unq'a tename' te u Jesús: —Chusul, b'an b'a'nil. Al te u vatzike' uva' la taq' naj unvaatzil ti' u tx'ava'e', uva' kat taq' kan vunb'aale'— ti'k naj. 14Ech tal ve't Aak ile': —Ile' tuk val see, tan jit vetze' uva' la unb'an esuuchil ti' unjatxat vetx'ava'e',— ti'k Aak. 15As ech tal ve't u Jesús ile' te unq'a tename': —Etiltaj je' etib'. A'ini'k kuxh u tx'iib'al q'iie' la etoksa etaama sti', tan jit ti' imolat imaas tx'iib'al q'ii atkat umaj uxhchil vatz u tx'ava'e',— ti'k u Jesús. 16As tal ve't u Jesús uma't u k'uchuvatz. Ech tal Aak ile': —Atik uma'l u tx'ioliq'ii uva' mama'la itx'ava' atike. As mama'la chikoe' kat imola. 17As ech tal ve't je' ile' ste: «¿Kame' q'i tuk unb'ane'? Tan ye'le ta' vunk'uaye' tuk tz'ajoj ti' unkolat vunchikoe' skajayil. 18Pet kat ulyu ve't sunk'u'l kam uve' tuk unb'ane', tan tuk ve'pu vunk'uaye'. As la unlak ve't uma'te uva' nim ve'te'. As a' la unkolkat unq'a unchikoe' skajayil tuk' unjoltu unq'a vetze'. 19As tul la b'a'nxi, as la val ve't je' sve uva': –Cheel la i'l ve't vaama, tan ye' saach unq'a vetze' kat unkollu ve'te'. As nimal ve't yaab' tuk itx'ol ve'te'. As la tx'a'n in; la uk'a' in; la chiib' ve't in sb'enameen,– chaj in la vale',» ti'k u tx'ioliq'iie'. 20Pet ech ul tal ve't u Tiixh ile' te naj: «¡Axh kuxh paasan tzii, tan cheel tu u aq'b'ale' tuk kamoj axh! As jank'al unq'a eetze' uve' kat akola as jit eetze' tuk ib'ane',» ti'k u Tiixhe' tal te u tx'ioliq'iie'. 21As ech nib'an unq'a uxhchile' uve' a' kuxh u tx'iib'al q'iie' ni titz'a vatz u tx'ava'e'. As jit u b'a'ne' nichuke' vatz u Tiixhe',— ti'k u Jesús. 22As ech tal ve't u Jesús ile' te unq'a ichusulib'e': —Ile' tuk val sete, tan ye' exaansa etaama ti' uva' kam la etechb'u ti' etatine' vatz u tx'ava'e', as mita'n ti' unq'a etoksa'me' uva' kam la etoksa'mi, 23tan nim talche' vetiichajile' ti' vetechb'ub'ale'. As nim talche' vechi'ole' ti' vetoksa'me'. 24As etitz'ataj unq'a jooe', tan k'uxh ye'l txoo ni tave', as mita'n ye'l txoo ni pitx'one', as k'uxh ye'l ik'uay txoo ati, as a' u Tiixhe' uva' echen tu almika' ni aq'on techb'ub'al txoo. ¿As a' kol chit ye'l ve't ex q'a? Tan nim etalche' ti' unq'a tz'ikine'. 25As ye'l umaj ex la koj oleb' ex ti' ech'iisat etxakeb'e' tuk' ka'va'toj k'uchb'al, k'uxh la exaansa etaama sti'. 26Esti'e' la val sete, asoj ye' la oleb' ex ti' unq'a vee' tz'up kuxhtu', ¿as kam q'i uve' va'l kuxh exaansat etaama ti' unjoltu unq'a vee' vatz u tx'ava'e'? 27As etitz'ataj unq'a xu'me', tan va'l chit tacha'vin ich'iie'. As eche' nu koj taq'onve'. As mita'n nichemone'. Pet tuk val sete, tan mita'n kuxh u ijlenaal Salomón kat lejon ivejat tib' tuk' u toksa'me' ti' unq'a xu'me', as k'uxh xo'veb'alik kuxh naj ti' ivejat tib'. 28As ile' tuk val sete, asoj u Tiixhe' ni b'anon uva' acha'v ich'ii unq'a k'uache' uve' at vatz u chaq'aalae' cheel as q'ejal la sutil b'en tu xamal, ¿as a' kol chit ye' la ib'an Aak q'a sete ti' elochpe', ex uva' b'iil kuxh u k'ujleb'al ek'u'le' ti' Aak? 29As ye' kuxh exaansa etaama ti' uva' kam la etechb'u moj kam la etuk'a. As ye' kuxh el etaama sti', 30tan a' kuxhe' ni xaansan taama unq'a tename' uva' ye' ni niman u Tiixhe'. Pet ech koj ex, tan ootzimale' ta'n u Kub'aal Tiixhe' kam uva' nisa'vit seti'. 31Pet etoksataj etaama ti' u Tiixhe', ex uva' at ve't ok ex xo'l u tename' uva' at jaq' u tijle'm u Tiixhe'. As Aake' la aq'on ve't unq'a vee' skajayil sete kam uva' nisa'vit seti'. 32As ye' kuxh xo'v ex, uva' ech exe' talaj kaneero'. As k'uxh ka'l kuxh ex, as at ve't ok ex xo'l u tename' uva' at jaq' u tijle'm u Tiixhe', as aya'l chit ik'u'l Aak ti' taq'at etijle'm ti' uva' la etil isuuchil unq'a tename'. 33Pet ek'ayitaj unq'a etetze'. As etaq'taj vija'mile' te unq'a meeb'a'e'. Asoj ech la eb'ane' ti' emolat unq'a nimla b'a'nile' tu almika' eche' imolax puaj tu umaj kolb'al, tan a'e' ye' la yani. As ye'xheb'il la elq'an. As ye' la pok'ti, tan a' nekolkat tu almika'. 34As katil uva' nemolkat unq'a etetze', as tzitzi'e' netoksakat etaama. 35As eb'antaj chit etuch sq'iil as aq'b'al eche' umaj uxhchil uva' matxel chit vixamale' sta'n. 36As ech la eb'ane' eche' nib'an ka'l unq'a k'am, tul la itx'eb' tul u b'aal aq'one' uva' b'ex tu umaj nimla q'ii ti' teq'ot tib' umaj me'al ik'aol umaj uxhchil. As tul la it'ok u b'aal aq'one' u tzi' kab'ale', as oora la jajpu u tzi' kab'ale' svatz ta'n unq'a ik'ame'. 37As achveb'al chit unq'a k'ame' la ib'ane' asoj b'anel tuche' ti' ik'ulpu ve't u b'aal aq'one', tul la uli, tan aal la ib'an ve't u b'aal aq'one' tuche'. As la xonb'a'l ve't unq'a k'ame' vatz u meexhae'. As a' ve't u b'aal aq'one' la aq'on ve't ok unq'a techb'ub'al unq'a k'ame'. 38As k'uxh kam kuxh q'iil la ul u b'aal aq'one', k'uxh pok'o'ch aq'b'al as k'uxh txanti isajb'e' tul la uli, as chiib'eb'al chit tatin unq'a k'ame' la ib'ane' asoj tx'eb'el tul u b'aal aq'one' sta'n. 39As palojtaj ex tu unq'a yole' uva' ni val sete, tan asoj la tootzi u b'aal kab'ale' uva' kam q'iil la ul u elq'ome' ti' tok tu u kab'ale', as eche' la koj taq' kan naj vikab'ale' vatz u elq'ome'. 40Esti'e' ni val sete, eb'antaj chit etuche', tan a' chite' ye'l sek'u'l tul uva' la ul unpajte,— ti'k u Jesús. 41As ech tal ve't u Lu' ile' te u Jesús: —¿Pap, ma sqe kuxh kat aalkat u k'uchuvatze'? ¿Pet moj te unq'a uxhchile' unpajte?— ti'k u Lu'e'. 42Ech tal ve't u Jesús ile': —As ech la eb'ane' eche' umaj k'am uva' k'ujle'l ik'u'l u b'aal aq'one' sti', tan jik chit ni taq'onvu naj. As a' naje' uva' la ik'ujb'a' kan u b'aal aq'one' ti' tilat unq'a tetze'. As naje' la ilon uva' ma at techb'ub'al unq'a k'ame' jun q'ii. 43As tul la ul ve't vib'aal u aq'one', as achveb'al chit tatin u k'ame' asoj jik chit kat inima naj u yole'. 44As jik chit tuk val sete, tan la toksa ve't u b'aal aq'one' u k'ame' ilol tetz unq'a tetze' skajayil. 45Pet asoj paasan tzii u ilol tetz unq'a k'ame' la ib'ane', as ech la tal je' naj ile' ste: «Ye'l u b'aal aq'one' la ul cheel,» chaj naj la tale'. As la xe't naj ti' iq'osax unq'a tetz k'amile', k'uxh ixoj as k'uxh naj. As la tx'a'n naj; as la uk'a' naj; as la q'ab'an naj. 46As tul a' la ul ve't u b'aal aq'one' tu u q'iie' uva' ye' ni titz'a naj uva' la ul u b'aal aq'one', tan ye' tootzaj naj uva' kam oora as kam q'iil la ul u b'aal aq'one'. As xo'veb'al chit iq'ospu ve't naj ta'n u b'aal aq'one'. As ech ib'en ve't naj xo'l unq'a paasan tziie' ta'n u b'aal aq'one'. 47Tan ab'iste u k'ame' uva' alel ve't kan u taq'one' ste as ye' kat ib'ana, as la ul iq'os ve't u b'aal aq'one', tan ye' kat inima uva' kat alpu ste, tan ye' kat til isuuchil u aq'one'. 48Pet ech koj uma't u k'ame' uve' ye' ootzimal sta'n kam uve' alel kan ta'n u b'aal aq'one', tan asoj la ipaasa tzii, as b'iil kuxh la q'ospu ve'te', k'uxh tetz chittu' uva' la q'ospi ti' uve' kat ib'ana. Tan ab'il uva' nimal itxumb'al kat taq' u Tiixhe' ti' tootzit viyol Aake', as nitx'eb' Aak uva' nimal b'a'nil la ib'an u uxhchile' tuk' vib'ii Aake'. 49As tuk val sete, tan kat ul in ti' uva' la xe't u Tiixhe' ti' ib'anat isuuchil unq'a tename' as ti' tok unq'a tename' tu k'axk'o ti' vipaave' eche' iku' ch'u'l umaj xamal vatz u tx'ava'e'. As a' nunsa' uva' kat koj oypiya. 50Pet va'l chit ich'o'n u vaanxelale', tan tuknal chit unpaleb'e u k'axk'oe'. As techal chit tuk untzojpisa. 51As kamal netitz'a uva' kat ul in ti' uva' b'a'n tatin unq'a uxhchile' svatzaj vatz u tx'ava'e', as tul ye'le tan aal tuk okoj ve't ixo'l. 52Tan tuknal chit ijatx tib' ivatz o'va'l unq'a uxhchile' tu umaj kab'al. As svi' kuxhtu' la okkat ixo'l, tan k'uxh oxva'l unq'a uxhchile' la ik'ul tib' iyol svi', as ye' la ik'ul tib' iyol tuk' ka'va'te. 53As at unq'a b'aalae' tuk okoj ixo'l tuk' unq'a ik'aole'; as at unq'a k'aolae' tuk okoj ixo'l tuk' vib'aale'; as at unq'a txutxae' tuk okoj ixo'l tuk' u tale'; as at unq'a tal u txutxae' tuk okoj ixo'l tuk' vitxutxe'; as at unq'a alib'ae' tuk okoj ixo'l tuk' u talib'e',— ti'k u Jesús. 54As ech tal ve't u Jesús ile' xo'l unq'a tename': —Tul uva' netil itxakpu u suutz'e' tib'eneb'al u q'iie', as ech netal ile': «La ul jab'al sq'ejal,» ch'ex netale'. As ni tul u jab'ale'. 55As tul nenach itzaa u kajiq'e' tu u b'enab'al kajiq'e', as netale' uva': «Tuk eloj ve't saq'i,» ch'ex netale'. As nitel saq'i. 56¡Ex kuxh ka'vatz tuk' vetxumb'ale'! Tan nepal stuul kam uve' tuk uchoj vatz u tx'ava'e' as vatz u almika'e'. ¿As kam q'i uve' ye' nepal tu uve' ni tuch sexo'l cheel? 57As b'a'ne' uva' la pal ex stuul ti' eb'anat u jikla txumb'ale' uve' b'a'n vatz u Tiixhe'. 58Tan asoj at umaj uxhchil uva' ni tal ixochon seti' vatz u b'anol isuuchil unq'a tename', as tul ye'xnaj oon ex vatz u b'anol isuuchil unq'a tename', as la eyol tuk' u uxhchile' uve' ni alon ixochat ex aq'al uva' la isotzsa tib' epaav sevatzaj, tan asoj ye'le, as techal chit la ok ve't ex vatz u b'anol isuuchil unq'a tename'. As la aq'ax ve't ok ex tiq'ab' u xeen tetz u kaarsae'. As la juplik ve't ok ex tu u kaarsae'. 59As tuk val sete, tan ye'l exe' la el ch'u'l ex tu u kaarsae'. Pet lanal chit echoo skajayil, jatva'l uva' la ijaj u b'anol isuuchil unq'a tename' sete,— ti'k u Jesús.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\