LUCAS 13

1As an chit tu unq'a q'iie', as tal ve't ka'l unq'a uxhchil te Aak uva' iyatz' unq'a isol u Pilato ka'l unq'a aa Galilea tul nik iyatz' unq'a uxhchile' unq'a txooe' uve' nitz'e'sal vatz u Tiixhe'. 2As ech tal ve't u Jesús ile': —¿Ma a' netale' uva' nim chit ipaav chajnaj ti' joltu unq'a aa Galilea? ¿As ma esti'e' kat yatz'ax ve't chajnaj uva' netale'? 3¡Ye'le ta'! Pet tuk val sete, tan asoj ye' la ek'axa etib' ti' vepaave' vatz u Tiixhe', as echat kuxh la eb'ane' eche' unq'a uxhchile' unpajte. 4¿As moj ech netitz'a ti' vaaxajlavat unq'a naje' uva' kat kam jaq' u tz'aje' uva' kat ku' tu u Siloé? ¿As ma at pal ipaav chajnaj ti' unjoltu unq'a uxhchile' tu u Jerusalén uva' netale'? ¿As ma esti'e' kat kam chajnaj? 5¡Ye'le ta'! Pet ile' tuk val sete, tan asoj ye' la ek'axa etib' ti' vepaave' vatz u Tiixhe', as echat kuxh la eb'ane' eche' uve' kat ib'an chajnaj,— ti'k u Jesús. 6As tal ve't u Jesús uma't u k'uchuvatz ech ile': —Atik uma'l u naj uva' avamalik uma'l u tze' sta'n uva' higuera. As b'ex til ve't naj u tze'e' xo'l unq'a ichikoe', tan kamal atik ve't ivatz tze' uva' nikat tal naj. Tul oon naj xe' toj tze', as ye'lik chit umaj ivatz tze' atike. 7As ech tal ve't naj ile' te vik'ame' uve' nik josq'in u ixo'l unq'a chikoe': «As kat ib'anlu oxva'x yaab' vule' ti' unchukat ivatz u tze'e'. As ye'l umaj ivatz tze' unleje'te. Pet tzok'poj el u tze'e', tan ¿kam chaj itxa'k tze' uva' la kuxh atin tze' tu vuntx'ava'e'? As tul ye'l tze' ni vatzine',» ti'k u b'aal tx'ava'e'. 8As ech tal ve't u k'am ile' te u b'aal tx'ava'e': «Pap, il chit uma'toj yaab'. As tuk unjosq'i tze'. As tuk voksa q'i'a'n xe' toj tze'. 9As kamal la vatzin ve't tze'. Asoj ye'le, as a'n la tzok'ax ve't el tze',» ti'k u k'ame' tal ve't te u b'aal tx'ava'e',— ti'k u Jesús. 10Tu uma'l u xeem q'ii, as nikat ichusun u Jesús tu uma'l u atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh. 11As atik ok uma'l u ixoj tzitzi' uva' vaaxajlavaxnik yaab' ich'o'n ixoj, tan chab'amal chit ik'olax ixoj ta'n uma'l u sub'ul. As ye'l ixoj nikat itx'ol ve't iyu'b'a't tib'. 12Tul til ve't u Jesús u ixoje', as imolo ve't tzan Aak. As ech tal ve't Aak ile' te ixoj: —Ixoj, kat b'a'nxiy axh. Kat elyu u ch'o'me' sak'atz,— ti'k Aak. 13As taq' ve't je' u Jesús iq'ab' ti' ixoj. As yak kuxh ijikb'a' ve't tib' ixoj. As toksa ve't ixoj iq'ii u Tiixhe'. 14U naje' uve' viq'esal u atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh as tul til naj uva' nikat ib'a'nxisa u Jesús uma'l u ixoj tu u xeem q'iie', as ul ve't ivi' naj. As ech tal ve't naj ile' te unq'a tename': —At vaajil q'ii uva' la uch etaq'onve'. As a' q'iie' la uch etule' ti' eb'a'nxisale'. Pet ye' la uchi uva' la b'a'nxisal ex tu u xeem q'iie',— ti'k naj. 15As ech tal ve't u Jesús ile' te naj: —¡Ex chit ka'vatz tuk' veyole'! ¿Ma ye' netex esaapu umaj vevaakaxhe' moj vekaaye' tu u xeem q'iie' ti' b'en etaq'at tuk'a' txoo? 16¿As ma ye' la uch ib'a'nxisal u ixoje' b'a vatz u ch'o'me' tu u xeem q'iie' uve' netale'? Tan tiaal u Abraham ta' ixoj. As kat ib'anlu vaaxajlavax yaab' uva' k'alel kuxh ixoj ta'n u Satanás,— ti'k u Jesús. 17As tul tab'i ve't unq'a uxhchile' uva' nich'o'n taama ti' u Jesús, as ch'ixvu kuxh ve't chajnaj vatz Aak. Pet va'lik chit itxuq'txun ve't unq'a tename', ti' Aak, tan ti' uva' ye' saach unq'a b'a'nile' uva' kat ib'an Aak. 18As ech tal ve't u Jesús ile': —Tuk val isuuchil sete ti' uva' kam tok u tename' jaq' u tijle'm u Tiixhe'. 19Tan ech ina' vitenam Aake' eche' uva' kat ib'an u iiae' tetz u mostaza uva' b'ex tava uma'l u naj tu vitx'ava'e'. As nim chit kat oonkat tze' tul kat ch'ii ve'te'. As kat ib'an ve't unq'a tz'ikine' isok vi' unq'a iq'ab' tze'e',— ti'k u Jesús. 20As ech tal ve't u Jesús ile': —As u tename' uva' at jaq' u tijle'm u Tiixhe', as ech ipaxit tib'e' xo'l unq'a tename' 21eche' ipaxit b'en tib' u levadura uva' kat toksa uma'l u ixoj xo'l oxva'l paab'al u harina. As kat ipaxi ve't b'en tib' u levadura xo'l viq'otil u paane'. As kat sipk'u ve't skajayil,— ti'k Aak. 22As tul aalik ib'en u Jesús tu u Jerusalén, as pal ichus kan Aak u b'a'nla yole' te unq'a uxhchile' tulaj unq'a tename' as tuk' tulaj unq'a talaj tename'. 23As ech tal ve't uma'l u naj ile' te Aak: —¿Pap, ma ye'xh jank'al unq'a uxhchile' b'a la ok tu almika'?— ti'k naj. Ech tal ve't Aak ile': 24—Eya'lutaj chit etib' ti' etok tu u tzi' kab'ale' uve' ch'oo kuxh ivatz, tan ile' la val sete uva' nimal unq'a tename' la tal toke'. As ye' la uch toke', 25tan tul uva' la txakpu ve't u b'aal kab'ale' ti' ijupat u tzi' kab'ale', as unq'a tename' uva' at kan ti' kab'al, as la sik'in ve'te'. As ech la tal ile': «¡B'an b'a'nil, pap! ¡Jajo'k o'!» chaj la tale'. As: «Ye' vootzaj ex; as ye' vootzaj kat tzaanajkat ex,» chaj u b'aal kab'ale' la tale'l tzan. 26As ech la etal ve't ok ile': «¡Pap, o'e' kat tx'a'n o' sak'atz; as kat uk'a' o' sak'atz! ¡As sukuxo'l kat chusunkat axh tulaj unq'a b'eye'!» chaj ve't unq'a tename' la tale'. 27Pet ech la tal ve't el tzan u b'aal kab'al ile' sete: «Kat vallu sete uva' ye' vootzaj ex as ye' vootzaj katil tzaanajkat ex. Pet jetz'enoj el ex sunvatz, jank'al ex uva' ni b'anon u va'lexhe',» chaj ve't u b'aal kab'ale' la tale'. 28As tul la etil ve't u Abraham, tuk' u Isaac, tuk' u Jacob, as tuk' unjoltu unq'a q'ajsan tetz viyol u Tiixhe' uva' at ve't ok xo'l u tename' uva' at jaq' u tijle'm u Tiixhe', as la oq' ve't ex. As la ik'ux ve't tib' etee, tan ye'l ve't etokeb'al k'atz Aak. 29As katil kuxh la tzaakat unjoltu unq'a tename' vatz u tx'ava'e' ti' ik'ulat tib'. As la xoneb' ve'te' ti' itx'a'n xo'l u tename' uva' at jaq' u tijle'm u Tiixhe'. 30Tan at unq'a uxhchile' uve' echen k'atz u Tiixhe' uve' la ilpi tuk' vitxumb'ale'. As a'e' uva' jetz'ennal ve't el k'atz Aak. As at unjolte uva' jetz'ennal el k'atz Aak uva' la ilpi. As a'e' uva' echen k'atz Aak. As at unq'a uxhchile' uve' b'axel, as a'e' imoxtel. As at unq'a uxhchile' uve' imoxtel, as a'e' b'axel,— ti'k u Jesús. 31As tul kuxh tzojpu iyolon u Jesús, as b'ex uloj ka'l unq'a fariseo vatz Aak. As ech ul tal chajnaj ile' te Aak: —¡Oora kuxh el axh tzitza', tan ni tal u Herodes ayatz'pe'!— ti'k chajnaj. 32Ech tal ve't u Jesús ile': —U Herodes as ech vitxumb'ale' eche' chisi. As ech b'en etal ile' te naj: «Ech ni tal u Jesús ile' see: –Cheel tuk' q'ejal tuk veesa el unq'a sub'ule' ti' unq'a uxhchile'. As tuk unb'a'nxisa unq'a aach'o'me'. As kab'i la untzojpisa ve't u vaq'one',– taq' u Jesús,» chaj ex la b'en etal te naj. 33As cheel, q'ejal, as kab'i, techal la unb'an unq'a aq'one'. As la oon in tu u Jerusalén, tan ye' la ib'ane' uva' la kam in tu uma'toj tenam uva' jit Jerusalén, in uva' in u q'ajsan tetz viyol u Tiixhe'. 34¡Oyeb' chit evatz, ex aa Jerusalén, tan exe' uva' kat yatz'on unq'a q'ajsan tetz viyol u Tiixhe'! As kat esuti k'ub' ti' unq'a uxhchile' uva' kat ichaj tzan Aak. As jatpajul kuxh kat val unmolat ex sunk'atz eche' nib'an umaj u txutx ak'atx tuk' unq'a ine'e' tul nijoji ak'atx vine'e'. As ye' kat esa'. 35Esti'e' ni val sete uva' tuk tz'ineb'oj kan vetename' tu u Jerusalén tuk' tu u tostiixhe' uva' at sexo'l. As tuk val sete uva' jatu koj la etil ve't unvatz. Pet lanal ilej ve't u q'iie' uva' ech la etal ve't ile' svi': «¡Qoksataj iq'ii Aak tuk' vib'ii u Kub'aal Tiixhe'!» chaj ve't ex,— ti'k u Jesús.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\