LUCAS 14

1As tul ok ve't u Jesús tx'a'on tikab'al uma'l viq'esal unq'a fariseo tu u xeem q'iie', as nikat kuxh til b'en ka'l unq'a fariseo tuk' ka't unq'a uxhchile' uva' chusel tib' ti' unq'a tzaq'ite', ti' uva' kam tuk ib'an Aak tu xeem q'iie', tan nik ich'o'n taama chajnaj ti' Aak. 2As atik ok uma'l u naj xo'l unq'a uxhchile' vatz Aak uva' sipk'inajlik vichi'ole' ta'n uma'l u ch'o'm. 3As ech tal ve't Aak ile' te unq'a uxhchile' uva' chusel tib' ti' unq'a tzaq'ite', tuk' unq'a fariseo: —¿Ma la uch ib'a'nxisal umaj aach'o'm tu u xeem q'iie'? ¿Pet moj ye'le?— ti'k Aak. 4As ye'xheb'il tiini. As teq'o ve't tzan Aak u aach'o'me'. As ib'a'nxisa ve't Aak naj. As ichaj ve't b'en Aak naj uva' la b'en naj tikab'al. 5As ech tal ve't Aak ile' te unq'a fariseo tuk' unq'a uxhchile' uva' chusel tib' ti' unq'a tzaq'ite': —Asoj la b'en ve't umaj vevaakaxhe' moj umaj veb'ure' tu umaj jul, ¿as ma ye' la b'en eteq'o ve't je' tzan txoo tu u jule', k'uxh tu xeem q'ii?— ti'k Aak. 6As ye' kat chee ve't tivi' chajnaj kam la tal chajnaj te Aak. 7As til ve't u Jesús unq'a naje' uve' sa'b'elali ti' u b'a'nla tx'a'o'me'. As tul til ve't Aak uva' nik itxaa chajnaj unq'a b'axa xonleb'ale' ti' tok vatz u meexhae', as ech tal ve't Aak ile' ti' uma't u k'uchuvatz: 8—Asoj ab'il la sa'b'elan axh tu umaj nimla q'ii ti' teq'ot tib' umaj me'al ik'aol umaj uxhchil, as ye' la xoneb' axh tu u b'axa xonleb'ale', tan jit kuxh nim uva' la ul uma't naj uva' nim talchu see'. As la molol ve't ok naj ta'n u b'aal kab'ale'. 9As la ul tal u b'aal kab'ale' see uva' la aaq' kan u xonleb'ale'. As la kuxh ch'ixvu ve't axh vatz unq'a uxhchile', tan ti' uva' la b'en axh xonloj timoxtel u xonleb'ale'. 10Asoj la sa'b'elal axh, as la xoneb' axh timoxtel u xonleb'ale', tan la ib'ane' uva' la ul tal ve't u b'aal kab'ale' see uva': «Si'u. Xoneb'en tzi'la' tu u b'axa xonleb'ale',» chaj ch'elel axh. As la ok ve't aq'ii vatz unq'a uxhchile' uve' xonle'l sak'atz vatz u meexhae'. 11Esti'e' tuk val sete uva' ab'il uve' la toksa je' iq'ii, as la el iq'ii. Pet ab'il uve' ye' la toksa je' iq'ii as la oksal iq'ii,— ti'k u Jesús. 12As ech tal ve't u Jesús ile' te u naje' uve' sa'b'elan Aak: —Tul la ab'an umaj b'a'nla tx'a'o'm, as ye' la amolo tzan unq'a eetz k'ultzi'e' tuk' unq'a eetz'in aatzike', as mita'n kuxh unq'a ab'esiinoe' uve' tx'ioliq'ii, tan la iq'aavisa ich'exele' see. 13Pet tul la ab'an umaj b'a'nla tx'a'o'm, as a' unq'a meeb'a'e' la amolo, tuk' unq'a ko'xe', tuk' unq'a kuch'e', as tuk' unq'a tzote'. 14As achveb'al axh la ib'ane', tan ye'l ich'exel la aq'pu ve't see. Pet a' u Tiixhe' la aq'on ich'exel see tu u q'iie' uva' la ul ve't taama unq'a kamnaje' uva' tx'aael ve't u taanxelale' ta'n Aak,— ti'k u Jesús. 15As tab'i ve't uma'l u naj viyol u Jesús, uva' xonlik ok vatz u meexha k'atz Aak. As ech tal ve't naj ile' te Aak: —¡Achveb'al chite' b'a unq'a uxhchile' uve' la tx'a'n ve't k'atz u tename' uva' at jaq' u tijle'm u Tiixhe'!— ti'k naj. 16Ech tal ve't u Jesús ile': —Kat ib'an uma'l u naj tuch uma'l u b'a'nla tx'a'o'm. As a' chit mama'la tename' kat isa'b'ela naj ti' u tx'a'o'me'. 17As tul kat ilej ve't u tx'a'o'me' tetz ku' q'ii, as ech tal ve't naj ile' te vik'ame' ti' b'en talat te unq'a uxhchile' uve' kat sa'b'elali: «Ko'naj tx'a'on, tan il u b'a'nla echb'ub'al ile' b'anel ve't tuche',» ti'k u k'ame' b'ex tala. 18As junun chit ijajat ve't unq'a uxhchile' kuyb'al te u k'ame'. As ech tal ve't uma'l u naj ile': «La isotzsa aak unpaav, tan in chit ye' la uch unb'ene', tan kat unloq'lu unb'iil vuntx'ava'. As techal tuk b'en vile',» ti'k naj. 19As ech tal ve't uma't naj ile' te u k'ame': «La isotzsa aak unpaav, tan kat unloq'lu o'tzumul vunb'ooyaxh. As ma't unchus txoo ti' aq'on,» ti'k naj. 20As ech tal uma't naj ile' unpajte: «La isotzsa aak unpaav, tan a'n in kat veq'o vib' tuk' vixqel. Esti'e' ye' la uch voone',» ti'k naj tal te u k'ame'. 21As q'aav ve't u k'ame'. As b'ex tal ve't u k'ame' te u naje' uva' kat b'anon tuch u tx'a'o'me' kam uva' alpu ve't ste. As tul tab'i ve't u naje' uva' b'anon tuch u tx'a'o'me', as ul ve't ivi' naj. As ech tal ve't naj ile' te vik'ame': «¡Oora! ¡Kuxh tu b'ey, xo'laj kab'al! As kuxh molo tzan unq'a meeb'a'e', tuk' unq'a ko'xe', tuk' unq'a tzote', as tuk' unq'a kuch'e'. As uloj tx'a'on tu vunkab'ale',» ti'k naj tal te vik'ame'. 22As ech tal ve't u k'am ile' te u naje': «Pap, kat unb'anla' jank'al uva' kat aal sve. Pet ye' nooj u kab'ale', tan atil atinb'al,» ti'k u k'ame'. 23Ech tal ve't u naj ile' te u k'ame': «¡Kuxh unpajte! ¡Kuxh xo'l unq'a vitze'! As kuxh ya'lu tzan unq'a uxhchile' ti' tok ch'u'l tu vunkab'ale', tan a' ni vale' uva' la noo vunkab'ale' ti' u tx'a'o'me',» ti'k u naje' tal te u k'ame'. 24Esti'e' ni val sete uva' ye'l umaj ex la tx'a'n ex sunk'atz, jank'al ex uva' b'axa kat sa'b'elal ex ti' etx'a'n sunk'atz,— ti'k u Jesús. 25As mama'la tenam xekik ti' u Jesús. As isuchq'i ve't tib' Aak ti' isajil unq'a tename'. As ech tal ve't Aak ile': 26—Asoj at umaj uxhchil la xekeb' svi' tul ye' nixo'ni ve't in ti' vib'aale', tuk' vitxutxe', tuk' u tixqele', tuk' unq'a me'al ik'aole', tuk' unq'a titz'in tatzike', as tuk' vitiichajile' unpajte, as ye' la uch ve't tok chusulib'il sunk'atz. 27As ab'il uva' ye' la kuyun unq'a k'axk'oe' ti' ixekeb' svi', as ye' la uch tok ve't chusulib'il sunk'atz. 28As la val sete uva' ech la eb'ane' eche' umaj naj uva' la tal ilakat ikab'al. As tul ye'xnaj xe't naj ti' ilakat u kab'ale', as la xoneb' naj ti' titz'ata' ma la tz'aj vipuaj naje' ti' ilakat vikab'ale', 29tan asoj ye' la oleb' naj, as la kuxh tze'lel ve't naj ta'n unq'a uxhchile' uve' la pal ilon kan u taq'on naje'. As tul ma't taq'at ku' naj u tz'aje' ti' ixe't u kab'ale'. 30As ech la alpu ve't ile' ti' naj: «Kat kuxh ixe'tisa u naje' u kab'ale'. As ye' kat itx'ol ve't naj itzojpisale',» chaj ch'elel naj. 31As ech la eb'ane' eche' la ib'an umaj ijlenaal uva' la xe'tik tzan uma't ijlenaal sti', tan b'axele' tuk ib'an je' naj tivi' ma la oleb' laval mil visol naje' ti' viinqil mil visol uma't u ijlenaale' uva' la ul b'anon ch'a'o sti'. 32Asoj la til u ijlenaale' uva' ye' la oleb' naj tuk' laval mil visole', as la ichaj ve't b'en naj uma'l vichaj ti' iya'sat u ch'a'oe' tul uva' ye'xnaj ul unq'a sole' ti' ib'anat ch'a'o sti'. 33Esti'e' ni val sete uva' ab'iste umaj ex uva' ye' la etaq' kan unq'a etetze' skajayil svi', as ye' la uch etok ve't chusulib'il sunk'atz. 34As ch'i'umale' u atz'ame'. Pet asoj la motx ve't vipitz'polil u atz'ame', as la koj txakon ve'te' tan la koj uch ichee ve't ipitz'polil unpajte. 35As mita'n la koj txakoni ti' tok siq'i'a'nil u tx'ava'e'. Pet la kuxh mak'pik ve't ele'. As ab'iste ex uve' nepal tu vunyole', as etab'itaj uve' ni vale',— ti'k u Jesús.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\