LUCAS 15

1As tul nikat ichusun u Jesús, as nimal chit unq'a molol puaje' tetz u Roma tuk' unjoltu unq'a uxhchile' uve' eesan kuxh tib' tu b'ey, as kat jetz'en ok k'atz Aak ti' tab'it u yole'. 2Pet ech koj unq'a fariseo tuk' unq'a uxhchile' uva' chusel tib' ti' unq'a tzaq'ite', tan nikat ich'o'n taama chajnaj ti' u Jesús. Ech nikat tal chajnaj ile': —¡Kam b'an ta'n u naje'! Tan nu kuxh ik'ulo'k naj unq'a uxhchile' sk'atz uve' aapaav chittu'. As nitx'a'n naj tuk' unq'a uxhchile',— ti'k chajnaj. 3As ech tal ve't u Jesús ile' tuk' uma't u k'uchuvatz te chajnaj: 4—Asoj at umaj ex uva' at o'k'aloj (100) ekaneero' asoj la tz'ejxik kan umaj txoo, ¿as ma ye' la etaq' kan u b'elelaval to'k'al (99) vekaneero'e' vatz chaq'aala as la b'en echuk u txooe' uve' kat tz'ejxik kan? As techal la elej txoo. 5As tul la elej txoo, as la txuq'txun ve't ex. As la etaq' ve't je' vi' echeleb' ti' eteq'ot ve't tzan txoo xo'l vimoole'. 6As tul la oon ve't ex tu kab'al, as la emolo ve't unq'a etetz k'ultzi'e' tuk' unq'a eb'esiinoe'. As ech la etal ile': «¡Chiib'ojtaj ex sunk'atz! Tan kat unlejlu vunkaneero'e' uva' kat tz'ejxi,» chaj ex la etale'. 7As ile' la val sete, tan at chiib'ichil tu almika' ti' uma'l u aapaave' uve' a'n kat ik'axa tib' vatz u Tiixhe' ti' b'elelaval to'k'al (99) unq'a uxhchile' uve' jik ve't itxumb'al as jit tz'ajinal la ik'axa tib' vatz Aak uve' ni tal je' ste. 8As eche' umaj ixoj uva' at laval ipuaj uva' nim ija'mil, asoj la itz'ej ixoj umaj vas ipuaje', as la imatx ixoj xamal ti' ichukat vipuaje'. As la teesa ixoj ch'is tu kab'al techanal chit la ilej ixoj vipuaje'. 9As tul la ilej ixoj, as la b'en imolo ve't ixoj unq'a tetz k'ultzi'e' tuk' unq'a ib'esiinoe'. As ech la tal ve't ixoj ile': «¡Chiib'ojtaj ex sunk'atz! Tan kat unlejlu vas unpuaje' uve' kat untz'eja,» chaj ve't ixoj. 10As ile' la val sete, tan at chiib'ichil xo'l unq'a ángel uva' tetz u Tiixhe' ti' uma'l u aapaave' uve' kat ik'axa tib' vatz u Tiixhe',— ti'k u Jesús. 11As ech tal u Jesús ile': —Atik uma'l u naj uva' atik ka'va'l vik'aol. 12As ok ve't u itz'inae' vatz vib'aale'. As ech tal naj ile': «Pap, aq' vunvaatzile' sve cheel uva' la vetzi,» ti'k naj. As ijatx ve't u b'aalae' vimeeb'a'le' vatz unq'a ik'aole'. 13As ye' kuxh jatva'l q'ii stuul, as imol ve't u itz'inae' vija'mil vivaatzile'. As b'en ve't naj tu uma't tenam uva' naach chittu' ti' teesat tib' tu b'ey tuk' vipuaje'. 14As tul ma'tik teesat ve't naj itxumb'al tuk' vipuaje' skajayil, as kat uch uma'l u mam va'y tu u tename'. As ye'l ve't tetz naj atike. As kat ipaleb'e ve't naj va'y. 15As b'ex ichuk ve't naj taq'on xe' uma'l u aatenam. As ichaj ve't b'en u aatename' naj ti' ixeeat chicham. 16As nikat tal ve't naj techb'ut unq'a techb'ub'al unq'a chichame', tan ye'xheb'il nikat aq'on techb'ub'al naj. 17As q'oon titz'a ve't je' naj uva' nik ipaleb'e naj k'axk'o. As ech tal ve't je' naj ile' ste: «Ko'lekole' unq'a aq'onvile' at xe' aak unb'aale'. As noonaj kuxh chajnaje'. As tul il in ila' tuk kamoj in ta'n va'y. 18Pet tuk q'aavoj in k'atz aak unb'aale'. As ech la b'en val ile' te aak: –Pap, kat paavinyu ve't in vatz u Tiixhe' as savatz unpajte. 19As jit ve't vetze' uva' in ak'aol. Pet ooksa kuxh ve't in eche' umaj ak'am, chaj in la val te aak,– ti'k naj tal je' ste.» 20As txakpu ve't naj. As q'aav ve't naj k'atz vib'aale'. Tul b'iit telik tul naj k'atz vib'aale', as til ve't b'en aak vik'aole'. As kat chit je' ch'u'l taama aak ti' naj. As kat itxum aak ivatz naj. As q'ax ib'en ve't aak ti' ik'ulat naj. As ijele ve't aak naj. Itz'ub' ve't aak txala itzi' naj. 21As ech tal ve't naj ile' te vib'aale': «Pap, kat paavinyu ve't in vatz u Tiixhe'; as kat paavinyu ve't in savatz. As jit ve't vetze' uva' in ak'aol,» ti'k naj. 22Pet ech tal ve't aak ile' te unq'a ik'ame': «B'en eteq'otaj el tzan unq'a b'a'nla oksa'me'. As etoksataj ti' vunk'aole'. As etaq'taj ku' u ixkolq'ab'e' vi' iq'ab' naj. As etoksataj ixa'p naj tu toj. 23As b'enoj eteq'otaj tzan u tzaq'al vaakaxhe'. As eyatz'taj, tan la tx'a'n o'. As la kub'an uma'l u nimla q'ii, 24tan kamye' vunk'aole' ni vale'. As tul isle'l naje' vil. As tz'ejxiy naje' ni vale'. As il naj ile' kat ulya,» ti'k vib'aal naje' tala. As xe't ve't u nimla q'iie'. 25As atik b'en u atzikae' tu aq'on. As tul ul ve't naj najlich u kab'ale', as tab'i ve't naj toq' unq'a q'oob'e'tze', tan va'l chit ichiib' ve't unq'a uxhchile' tu u nimla q'iie'. 26As imolo ve't naj uma'l u k'ame'. As ich'oti ve't naj: «¿Kam uve' ni tuche'?» ti'k naj. 27As ech tal ve't u k'am ile' te naj: «¡A' veetz'ine' kat ulya! As kat tal aak ab'aale' iyatz'pu u tzaq'al vaakaxhe' ti' ib'anat u nimla q'iie', tan ti' uva' b'a'n kuxh tul veetz'ine' kat uli,» ti'k u k'ame'. 28As ul ve't ivi' u atzikae'. As ye' nikat isa' ve't naj tok tu kab'al. As el ve't ch'u'l vib'aal naje' ti' imutxb'et ok aak naj tu kab'al. 29Pet ech tal ve't u atzika ile': «Nimax ve't yaab' vaq'onvu sak'atz. As ye' atixoj vixva kan axh. Pet nimamal axh ta' sva'n. As ye' atixoj chit ooya umaj tal unsik' ti' unb'anat umaj unnimla q'ii tuk' unq'a vetz k'ultzi'e'. 30Pet ech koj vak'aole' uve' kat teesa tib' tu b'ey tuk' unq'a ixoje' uva' yana's. As tul kat q'aavik tzan naj, as kat aal iyatz'pu ve't u tzaq'al vaakaxhe' ti' ak'ulat naj,» ti'k u atzikae'. 31As ech tal ve't u b'aala ile': «Unk'aol, at chit axhe' ta' sunk'atz b'enameen. As jank'al chit unq'a vetze' uve' ati as eetz chite' skajayil. 32Pet b'a'ne' ta' uva' la txuq'txun o', tan kamnajlu ve'te' u eetz'ine' nikat vale'. As il naj ile' vil isle'le. As tz'ejxinal naje' sunvatz. ¡As il naj ile' ati!» ti'k u b'aalae' tal te u atzikae',— ti'k u Jesús.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\