LUCAS 16

1As ech tal ve't u Jesús ile' te unq'a ichusulib'e': —Atik uma'l u naj uva' tx'ioliq'ii. As atik uma'l vik'am naj uva' nikat ilon isuuchil unq'a itx'iib'al iq'ii naje'. As b'ex alaxoj te u b'aal aq'one' uva' va'lexh kuxh itxumb'al u k'ame', tan nikat kuxh teesa naj itxumb'al vitx'iib'al iq'ii u b'aal aq'one'. 2As imolo ve't u b'aal aq'one' u k'ame'. As ech tal ve't naj ile' te u k'ame': «As kat vab'il yol ti' u aaq'one'. As oksa kan tachul unq'a vee' kat ab'ana, tan la el ve't axh,» ti'k u b'aal aq'one'. 3As ib'an ve't je' u ilol isuuchil u aq'one' tivi'. As ech tal naj ile': «¿Kame' q'i tuk unb'ane'? Tan ni teesa ve't in u b'aal aq'one' ti' u vaq'one'. As tul ye'l unyak'il ati ti' vaq'onvat u tx'ava'e'. As la ch'ixvu ve't in ti' unjoyat unpuaj. 4Pet ech tuk unb'an ile' ti' uva' at unq'a uxhchile' uva' la lochon in. As la ik'ul in tikab'al tul uva' ye'l vaq'on ati,» ti'k naj tal je' ste. 5As junun imolot ve't naj unq'a naje' uve' atik itx'oj xe' u b'aal aq'one'. As ech tal ve't naj ile' te uma'l u naj uve' atik itx'oj: «¿Jatva'le' vatx'oje' at xe' u b'aal aq'one'?» ti'k naj. 6Ech tal ve't u naj ile': «O'k'alal (100) toneel aceite vuntx'oje',» ti'k u naje'. As ech tal ve't u ilol isuuchil u aq'on ile': «Il vavu'uj ila' b'a. As xoneb'en. Oora kuxh kub'an ich'exel u u'uje'. As laval kuxh toxk'al (50) toneel la qaq' ve't ku' tu u u'uje',» ti'k u ilol isuuchil u aq'one'. 7As ech tal ve't naj ile' te uma't u naje': «¿Jatva'l vatx'oje' at xe' u b'aal aq'one'?» ti'k naj. Ech tal ve't u naj ile': «O'k'alal (100) ijatz trigo vuntx'oje',» ti'k naj. As ech tal ve't u ilol isuuchil u aq'on ile': «Il vavu'uj ila' tetz vatx'oje'. Oora kuxh kub'an ich'exel. As mutx'ul (80) kuxh ijatz la qaq' ku' tu u u'uje',» ti'k naj. 8As tul tab'i ve't u b'aal aq'one' kam uva' nik ib'an u ilol tetz isuuchil u aq'one' tuk' unq'a itxumb'al naje' uva' va'lexh kuxh nik ib'ane', as toksa ve't u b'aal aq'one' iq'ii naj, tan ti' uva' tzitumal chit naj. As kat iloch naj unq'a naje' uva' atik itx'oj xe' u b'aal aq'one', aq'al uva' chajnaj la lochon ve't naj tul la eesal naj tu taq'one'. Esti'e' ni val sete uva' tzitumal unq'a uxhchile' uve' ye' ni niman u Tiixhe' ti' ib'anat isuuchil u tatine' tuk' vimoole', ti' unq'a uxhchile' uva' ni niman u Tiixhe'. 9As la val sete, etxakonsataj unq'a emeeb'a'le' vatz u tx'ava'e' ti' elochat vemoole'. As tul la ya' ve't etatin vatz u tx'ava'e', as la ik'ul ve't ok ex u Tiixhe' tu uve' atkat ve't vetiichajile' uve' ye'l iya'teb'al. 10Tan ab'il uva' jik chit itxumb'al ti' tilat isuuchil unb'ooj uva' kat oksal tiq'ab', as echat chit la ib'ane', k'uxh nimal chit la aq'ax ste ti' tilat isuuchil. As ab'il uve' jit jik itxumb'al ti' tilat isuuchil unb'ooj uva' la oksal tiq'ab', as echat chit la ib'ane', k'uxh nimal chit la aq'ax ste. 11Esti'e' tuk val sete, tan asoj ye' kat etil isuuchil unq'a tx'iib'al q'iie' tib'a'nil uva' kat aq'ax sete, as ye'xheb'ile' la aq'on ve't u tx'iib'al q'iie' sete uva' ye'l iya'teb'al. 12Tan asoj ye' kat etx'ol etilat isuuchil u tetz u Tiixhe' uva' kat aq'ax sete vatz u tx'ava'e', as ¿aal kol la aq'ax unq'a b'a'nile' q'a sete uva' nisa' u Tiixhe' taq'at sete? 13As la val sete, tan ye' la uch taq'onvu umaj k'am xe' ka'va'l unq'a b'aal aq'one', tan la tixva kan u k'ame' uma'l u b'aal aq'one'. As la ixo'ni uma'te. As moj la inima u k'ame' uma'l u b'aal aq'one'. As ye' la inima uma'te. Esti'e' la val sete, etoksataj etaama ti' u Tiixhe', tan asoj netoksa etaama ti' u tx'iib'al eq'iie' vatz u tx'ava'e', as ye' la uchi uva' la etoksa etaama ti' enimat u Tiixhe',— ti'k u Jesús. 14Tul atik ka'l unq'a fariseo uva' aal chit nikattel taama ti' u puaje'. As tul tab'i chajnaj viyol u Jesús, as tze'leb'al kuxh Aak te chajnaj. 15As ech tal ve't u Jesús ile' te chajnaj: —As ni kuxh eb'ensa etib' jikla aamail vatz unq'a emoole'. As ootzimale' vetaanxelale' ta'n u Tiixhe', tan at unq'a txumb'ale' uva' ni toksa unq'a tename' taama sti'. As a'e' uva' ye' nisa' Aak. 16As a' unq'a yole' uva' tz'ib'amal kan ta'n u Moisés as tuk' ka't unq'a q'ajsan tetz viyol u Tiixhe', as a'e' nik chusun ex. As tul kat ul ve't u Xhune' uva' nik aq'on ku' unq'a uxhchile' xe' u a'e'. As ye' saach unq'a tename' niya'lu tib' ti' tok xo'l u tename' uva' at jaq' u Tijele'm u Tiixhe'. 17Pet tuk val sete, tan ye' kuxh k'axk'o isotz u almika'e' tuk' u vatz tx'ava'e'. Pet ech koje' unq'a yole' uve' tz'ib'amal kan tu u tzaq'ite' ta'n u Moisés, tan tuk chit ib'ane' skajayil kam uve' tz'ib'amal kan. 18As ab'il uva' la ijatxe'l u tixqele' as la teq'o tib' tuk' uma't ixoj, as la paavin ve't naj. As ab'il uve' la teq'o tib' tuk' u ixoje' uve' jatxel tib' tuk' vitzumele', as la paavin ve'te',— ti'k u Jesús. 19As ech tal u Jesús ile': —Atik uma'l u naj uva' tx'ioliq'ii. As b'a'nla chaj oksa'm chit nikat toksa naj. As xo'veb'al chit naj tuk' unq'a tetze', tan nik ib'an naj unq'a b'a'nla chaj tx'a'o'me' jun q'ii. 20As atik uma't vas naj uva' meeb'a'ik chittu' uva' Lázaro ib'ii. As a' chit chine' atik ti' vas naje'. As nikat ixoneb' naj jun q'ii tzi' ikab'al u tx'ioliq'iie'. 21As nikat tachva u Lázaro uva' la techb'u unq'a vuy tx'ixe' uve' nikat ichajpik ku' vi' vimeexha u tx'ioliq'iie'. Tul xonlik u Lázaro tzi' ikab'al u tx'iol iq'iie', as ul unq'a tx'i'e' ti' ileq'ul unq'a chine' uve' atik ti' u Lázaro. 22As tul kam ve't u meeb'a'e' uva' Lázaro, as ul eq'oloj ve't je' naj ta'n unq'a ángel. As a' oonkat naj k'atz u Abraham tu almika'. As tul kam ve't u tx'ioliq'iie', as b'ex mujaxoj ve't naj. 23As va'lik chit ipaleb'et ve't u tx'iol iq'iie' u k'axk'oe' tu u atinb'ale' uva' atikkat unq'a kamnaje'. As ka'yik ve't je' naj tu almika'. As til ve't je' naj u Abraham tuk' u Lázaro, tan atik u Lázaro k'atz u Abraham. 24As sik'in ve't je' naj tu almika'. Ech tal ve't naj ile': «¡Kub'aal Abraham, txum unvatz! B'an b'a'nil sve. Chaj ku' tzan u Lázaro ti' ul ili'b'isat vuntzi'e' tuk' unb'ooj a' ta'n u vi' iq'ab'e', tan va'l unpaleb'et unq'a k'axk'oe' tzitza' tu u xamale',» ti'k u tx'ioliq'iie' tal je' te u Abraham. 25As ech tal ve't u Abraham ile': «Oolsa sak'u'l, unk'aol, uva' b'a'nik chit aatine' vatz u tx'ava'e' tuk' u tx'iib'al aq'iie'. Pet ech koj u Lázaro, tan oyeb' chit ivatz naj kat ib'an vatz u tx'ava'e'. As cheel il naj ile' b'a'n ve't tatin tzitza'. As axh uve' ni paleb'en u k'axk'oe' cheel. 26As k'uxh la qal kub'en ti' b'en qilat axh, as ye' la uchi, tan at uma'l u mam jul sukuxo'l. As echat kuxh ex, tan ye' la uch etul ve't tzitza',» ti'k u Abraham. 27As ech tal ve't u tx'ioliq'ii ile': «B'an b'a'nil, kub'aal Abraham. Chaj b'en u Lázaro b'a xe' ak unb'aale', 28tan atil o'va't vitz'in. As a' ni vale' uva' la b'en ib'eya ve't u Lázaro te chajnaj, aq'al uva' ye' la ul ipaleb'e chajnaj u k'axk'oe' tzitza',» ti'k naj. 29As ech tal ve't u Abraham ile': «Tz'ib'amal kane' unq'a yole' ta'n u Moisés tuk' ka't unq'a q'ajsan tetz viyol u Tiixhe'. As ni talpe' te unq'a eetz'ine'. As chajnaje' la ilon asoj la inima chajnaj moj ye'le,» ti'k u Abraham. 30As ech tal ve't u tx'ioliq'ii ile': «Ye'le, kub'aal Abraham. Ye' la inima chajnaje' u yole' uva' tz'ib'amal kan. Pet asoj la ul taama umaj kamnaj as la b'en tal xo'l chajnaj ti' u k'axk'oe' uva' at tzitza', as a'n la ik'axa tib' chajnaje' ti' vipaave',» ti'k naj. 31Ech tal ve't u Abraham ile': «Asoj ye' nisa' chajnaj inimat viyol u Moisés tuk' unq'a q'ajsan tetz viyol u Tiixhe', as eche' la koj chit inima chajnaj k'uxh la ul taama umaj kamnaj ti' b'en talat isuuchil te chajnaj,» ti'k u Abraham tala,— ti'k u Jesús.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\