LUCAS 17

1As ech tal ve't u Jesús ile' te unq'a ichusulib'e': —Tuk chit uloje' unq'a k'axk'oe' ti' ika'kab'insal taama unq'a uxhchile' ti' inimat in. ¡Pet oyeb' chit ivatz u uxhchile' uva' la ka'kab'insan taama unq'a niman vetze'! 2Tan asoj la ika'kab'insa u uxhchile' taama umaj u niman vetze' uva' ye' yak'inoj vitxumb'ale' ti' vunyole', as aal b'a'ne' uva' la k'alpik ve't ok umaj ka' tiqul u uxhchile'. As la sutil b'en xe' u mar. 3As etiltaj chit etib' sb'a'n, tan asoj la ib'an umaj vetitz'in etatzike' umaj paav sete, as la eb'eya ste. As tul la ik'axa vipaave' sevatz, as la esotzsa ipaav. 4As k'uxh la paavin umaj uxhchil vujpajoj sevatz tumaj q'ii, as esotzsataj ipaav. Asoj vujpajul la ul tal u uxhchile' sete uva': «Kat paavinyu ve't in sevatz. As sotzsataj vunpaave',» chaj u uxhchile' la tal sete, as la esotzsa ipaav,— ti'k u Jesús. 5As ech tal ve't unq'a apóstol ile' te u Jesús: —Aq' chit k'ujleb'al kuk'u'l,— ti'k chajnaj. 6As ech tal ve't u Jesús ile' te chajnaj: —As ech koj u k'ujleb'al ek'u'le' eche' umaj iia uva' tetz mostaza, as la uch etalata' te uma'l u tze'e' uva': «Txakpen, tze'. As kuxh ava eeb' tu u mar,» chaj ex la etale'. As la chit ib'ane' kam uva' la etale'. 7As qal b'en sti' uva' at umaj ek'am uva' kat b'ex xeen txoo, moj aq'on kat b'ex ib'ana. As tul kat ul ve't tu vitz, ¿as ma ech la etal ile' ste: «Oken ch'u'l. Xoneb'en vatz u meexhae'. As tx'a'on ve'te',» ma chaj ex la etale'? 8Ye'xh la etale' ta' eche' uve' ste. Pet ech la etal ile': «B'an tuch vuntx'ixe' b'axa. As lanal tx'a'n in. La uk'a' in. As a'n la tx'a'n ve't axh. As la uk'a' axh,» chaj exe' la etale'. 9As ni vale' uva' mita'n kuxh ta'ntiixh la etaq' te vek'ame' asoj a' kuxh u aq'one' kat b'ex ib'ana kam uve' kat etal ste. 10As echat la eb'ane' unpajte, tan tul uva' la tzojpu ve't ex ti' u aq'one' uve' kat alax sete, as ech la etal ve't ile': «O' kuxh k'ame'. As jit qetze' uva' la oksal kuq'ii ti' u aq'one' uva' kat kub'ana, tan a' kuxh kat kub'ana kam uve' kat alax sqe,» chaj ex la etale',— ti'k u Jesús. 11As tul b'en ve't u Jesús tu b'ey ti' toon tu u Jerusalén, as pal ve't Aak tu vinaaje'l u Samaria tuk' u Galilea. 12As ok ve't Aak tu uma'l u tal tenam. As b'ex eloj ch'u'l laval unq'a aach'o'm uve' atik ch'a'k chin sti', tan nik isa' chajnaj uva' la til chajnaj u Jesús. As ye'l chajnaj jetz'en ok k'atz Aak. Pet naach kuxh atikkat tzan chajnaj. 13As taq' ve't je' chajnaj tuul ivi'. Ech tal ve't chajnaj ile': —¡Jesús, Chusul, txum kuvatz!— ti'k chajnaj. 14As tul til ve't u Jesús chajnaj, as ech tal ve't Aak ile': —B'enoj ex tu u Jerusalén. As b'en ek'uchtaj etib' vatz unq'a oksan iyol tenam vatz Tiixh,— ti'k Aak tal te chajnaj. As b'en ve't chajnaj. As tul kuxh b'en chajnaj, as yak kuxh el u ch'o'me' ti' chajnaj. 15As uma'l u naje' uva' kat el u ch'o'me' sti', as tul til ve't naj uva' ye'lik ve't u ch'a'k chine' sti', as q'aav ve't naj k'atz u Jesús. As taq' ve't je' naj tuul ivi' ti' toksal ve't iq'ii u Tiixhe'. 16As qaaeb' ve't naj vatz u Jesús. As oon ve't ivatz naj vatz tx'ava' ti' taq'at ta'ntiixh te Aak. As tul aa Samaria u naje'. 17As ech tal ve't u Jesús ile' te naj: —¿Axh kuxh kol q'a? ¿As kech b'eluvat unq'a uxhchile' q'i? Tan lavalen exe' ta'. 18¿As ma ye'l umaj uxhchil b'a uva' tiaal Israel kat q'aavik tzan ti' toksal iq'ii u Tiixhe'? ¿Pet ma axh kuxh b'a uva' jit axh tiaal Israel? 19As txakpen. Kuxh ve'te', tan kat txanyu ve't axh, tan ti' uva' kat ak'ujb'a' ak'u'l svi',— ti'k u Jesús. 20As ech tal ve't ka'l unq'a fariseo ile' te u Jesús: —¿Jatue' q'i la ok u tename' jaq' u tijle'm u Tiixhe'?— ti'k chajnaj. As ech tal ve't u Jesús ile': —Eche' la koj ilpi uva' jatu la ok u tename' jaq' u tijle'm u Tiixhe'. 21As u tename' uva' ni til Aak isuuchil, as ye' la uch talat umaj uxhchil uva': «Ile' at tzitza',» as moj: «Ile' at tzi'le',» chaj la tale', tan ile' at sexo'l cheel,— ti'k Aak. 22As ech tal ve't u Jesús ile' te unq'a ichusulib'e': —Tuk ilej uma'l u q'ii uva' la esa' ve'te' uva' la atil ve't tu umaj q'ii sexo'l. As ye'l la etile'. 23As la alax sete uva': «¡Il Aak at tzi'le'!» as moj: «¡Il Aak at tzitza'!» chaj ch'elel ex. As b'eni'k etila; as enimaki. 24As ech tul eche' nib'an u kayampa'le' tan xo'veb'al chit ilitz'kab'ane' vatz u almika'e', tan na'l tib'uuq'eb'al q'ii as na'l tib'eneb'al q'ii. 25Pet techanal tuk unpaleb'e unq'a k'axk'oe', tan tuk ixvaloj in ta'n unq'a tename'. 26As eche' uve' kat ib'ana tul uva' atik u Noé, as echat chit tuk ib'ane' tul la ul . 27Nikat itx'a'n unq'a tename', as nikat tuk'a', as nikat teq'o tib' tuk' ik'ulel. As ech kuxh nikat ib'an unq'a tename' tul kat ilej u q'iie' uva' kat ok u Noé tu u barco. As ul ve't u mam jab'ale'. As sotz ve't unq'a tename' skajayil. 28As echat chit la ib'ane' tul la ul in eche' uve' kat ib'an unq'a tename' uva' atikkat u Lot. Tan nikat itx'a'ne', as nikat tuk'a', nikat iloq'one', as nikat ik'ayine', nikat tava unq'a ichikoe', as nik ilak unq'a ikab'ale'. 29As tul b'ex ilej u q'iie' uva' a's tel ch'u'l u Lot tu u Sodoma, as ku' ve't ch'u'l xamal tuk' azufre tu almika' ti' isotzsal ve't unq'a tename' skajayil. 30As echat chit la ib'ane' tu u q'iie' uva' la til ve't unq'a tename' u tuleb'al unpajte. 31As tul la ilej ve't u q'iie', as ab'iste ex uva' at je' ex vi' vekab'ale', as ye'l ex la ku' ve't ch'u'l ex ti' ul eteq'ot unq'a etetze' uve' at tu vekab'ale'. As ex uva' at b'en ex tu vitz, as ye'l ex la q'aavik ve't tzan ex tu u tename'. 32As etulsataj sek'u'l uva' kat ib'an u tixqel u Lot, 33tan ab'il uve' a' kuxh vitiichajile' ni titz'a vatz u tx'ava'e', as ye'l itiichajil k'atz u Tiixhe' la ib'ane'. Pet ab'il uva' ye' la toksa taama ti' u vatz tx'ava'e' tan ti' uva' nimamal in sta'n, as at itiichajil k'atz u Tiixhe' la ib'ane'. 34As la val sete, tul la ilej u q'iie' uva' la ul in unpajte, as at ka'va'l uxhchil vatik vi' vich'ache' aq'b'al. As uma'l la b'eni; as uma't la kaaik kan. 35As la ib'ane' uva' at ka'va'l u ixoj uva' niche'ene'. As uma'l ixoj la b'eni; as uma't ixoj la kaaik kan. 36At ka'va'l unq'a naj uva' la b'en tu vitz. As uma'l naj la b'eni; as uma't naj la kaaik kan,— ti'k u Jesús. 37As ech tal ve't unq'a ichusulib' Aak ile': —¿Katile' q'i, Pap, la ib'ankat uve' naale'?— ti'k chajnaj. Ech tal ve't Aak ile': —As la enima u yole' uva' ni val sete ti' u vuleb'ale' eche' enimat u yole' uva' ech ni tal ile': «Katil uve' atkat umaj txoo uva' kamnajle, as tzitzi' nimolkat tib' unq'a qu'se',» ti'k u yole' uva' nenima,— ti'k u Jesús.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\