LUCAS 18

1As tal ve't u Jesús uma't u k'uchuvatz te unq'a ichusulib'e' ti' uva' la chit inach chajnaj Tiixh, as ye' la pal ik'u'l chajnaj ti' inachax Tiixh. 2Ech tal ve't Aak ile': —Atik uma'l u b'anol isuuchil unq'a uxhchile' tu uma'l u tenam uva' ye' nikat inima Tiixh. As eche' nikat koj ixo'va naj umaj uxhchil. 3As atik uma'l u txakay ixoj tu u tename'. As ok ve't ixoj vatz naj. As a' nikat tal u ixoje' uva' la b'anax isuuchil ixoj tuk' uma'l u uxhchil uva' nikat iyaa tib' tuk' ixoj. 4As jatpajul kuxh nikat toon u txakay ixoje' vatz u b'anol isuuchil unq'a tename'. As eche' nikat koj tab'i naj viyol u ixoje'. Pet xamtik ve't stuul, as ech tal ve't je' naj ile' ste: «K'uxh ye'l u Tiixhe' nunnima, as k'uxh ye'xheb'il nunxo'va, 5as tuk unb'an isuuchil u ixoje', tan ya'ltu kuxh ixoj svi'. As tuk paloj unk'u'l ta'n ixoj,» ti'k u b'anol isuuchil unq'a uxhchile',— ti'k u Jesús. 6As ech tal ve't Aak ile' te unq'a uxhchile': —Etitz'ataj uva' kat ib'an u b'anol isuuchil unq'a uxhchile', k'uxh va'lexh vitxumb'al naje' nik ib'ane'. 7¿As a' kol chit ye' la ib'an u Tiixhe' q'a sete tuk' unq'a uxhchile' uva' txaael ta'n Aak, jank'al ex uva' ye' neya' ti' enachat Tiixh sq'iil aq'b'al? ¿As ma la b'alax u Tiixhe' b'a ti' ib'anat esuuchil? 8Ye'le ta'. Pet tuk val sete, tan oora kuxhe' la ib'an Aak esuuchil. Pet tul uva' la ul vatz u tx'ava'e', ¿as ma nimatel tenam k'ujle'l ik'u'l svi' tul uva' la uli?— ti'k u Jesús. 9As tal ve't u Jesús uma't u k'uchuvatz te ka'l unq'a uxhchil uva' jik chit ve't vitxumb'al vatz u Tiixhe' uva' nik tal je' ste. As ye'l kuxh itxa'k unjoltu unq'a uxhchile' svatz. As ech tal ve't Aak ile': 10—Kat b'ex ka'va'l unq'a naj tu u tostiixhe' ti' inachat Tiixh, uma'l u fariseo, as uma't u molol tetz puaj tetz u Roma. 11As txakeb' ve't u fariseo ti' inachat Tiixh ti' toksat je' iq'ii. As ech tal ve't naj ile': «Kub'aal Tiixh, la vaq' ta'ntiixh see, tan jit'e'ch ine' eche' unjoltu unq'a uxhchile' uve' ni b'anon u va'lexhe', eche' unq'a naje' uva' ni telq'e' tuk' unq'a u naje' uve' nichuk tixoj. As mita'n ech koj ine' eche' u naje', u vi'le', u molol tetz u puaje' tetz u Roma. 12Tan ka'puul nunkuy unva'y tu jun xhemaana. As ni voya uma'l u puaj see xo'l laval uve' nuntx'ake',» ti'k naj. 13Pet ech koj u molol tetz u puaje' tetz u Roma, tan naach kuxh atikkat tzan naj. As ye' nikat itx'ak naj taq'at je' ivatz tu almika'. As xe't ipum ve't naj tzi' taama. As ech tal ve't naj ile': «Kub'aal Tiixh, txum unvatz ti' vunpaave' uva' kat unb'an savatz,» ti'k naj. 14As ile' ni val sete uva' a' u molol tetz u puaje' tetz u Roma uva' jik ve't itxumb'al vatz u Tiixhe' tul kat q'aav ve't tikab'al. Pet ech koj u fariseo, tan ye' b'a'n vitxumb'al naje' vatz u Tiixhe', tan ab'il uva' la ije'sa tib' as la el iq'ii vatz u Tiixhe'. Pet ech koj u uxhchile' uve' ye' la toksa iq'ii, tan a'e' la oksal iq'ii ta'n u Tiixhe',— ti'k u Jesús. 15As teq'o ve't ok unq'a uxhchile' unq'a italaj intxa'e' vatz u Jesús ti' uva' la taq' je' Aak iq'ab' ti' chiintxa'. As tul til unq'a ichusulib' Aake', as iyaa ve't chajnaj unq'a uxhchile'. 16As imolo ve't tzan Aak unq'a ichusulib'e'. As ech tal ve't Aak ile' ste: —Echajputaj ok tzan unq'a talaj intxa'e' sunk'atz. As ye' kuxh emaj chiintxa', tan ab'il uva' ech itxumb'ale' eche' vitxumb'al unq'a talaj intxa'e', as a'e' uve' at tokeb'al xo'l u tename' uve' at jaq' u tijle'm u Tiixhe'. 17As jik chit tuk val sete, tan ab'il uva' jit'e'ch vitxumb'ale' eche' itxumb'al umaj talaj intxa' la ib'ane' ti' uva' la til u Tiixhe' isuuchil, as ye'l tokeb'al xo'l vitenam u Tiixhe' uva' ni til Aak isuuchil,— ti'k u Jesús. 18As ech tal ve't uma'l u naj ile' uve' nim talche': —¿B'a'nla Chusul, kam la unb'ane' ti' uva' at untiichajil uva' ye'l iya'teb'al?— ti'k naj. 19Ech tal ve't u Jesús ile': —¿Kam q'i uva': «B'a'nla Chusul,» ch'axh sve? Tan ye'l umaj b'a'nla chusul ati. Pet ta'ne' u Tiixhe'. 20As ate' sak'u'l kam uva' la ab'ane', tan ootzimal u tzaq'ite' uva' tz'ib'amal kan a'n uva' ech ni tal ile': Achukak eexoj. Ayatz'ak umaj uxhchil. Elq'i'k axh. Acheesak ipaav amool. Nima ab'aal; nima atxutx, taq' u tzaq'ite',— ti'k u Jesús tal te u naje'. 21As ech tal ve't u naj ile': —Nimamal chite' sva'n skajayil tul ch'oo telik in,— ti'k naj. 22As tul tab'i ve't u Jesús viyol u naje', as ech tal ve't Aak ile': —As atil chit uma'te uva' ye' ab'ane'te. Pet k'ayi unq'a eetze' skajayil. As la ajatx ve't vija'mile' xo'l unq'a meeb'a'e'. As nimal u b'a'nile' lak'ul tu almika'. As si'u. Xekeb'en svi',— ti'k u Jesús tal te naj. 23As tul tab'i naj u yole' uva' tal Aak, as txumun ve't naj, tan ye' saach unq'a tx'iib'al iq'ii naje' atike. 24As til ve't u Jesús uva' nik itxumun ve't naj ti' u yole' uva' tal Aak. As ech tal ve't Aak ile': —Ka'l chit tziie' uva' at tokeb'al unq'a tx'iol iq'iie' xo'l u tename' uva' at jaq' u tijle'm u Tiixhe', 25tan oora kuxhe' la pal ve't umaj camello tixoto'lil umaj tz'isb'al b'aj ti' uva' la ok umaj tx'ioliq'ii xo'l u tename' uva' at jaq' u tijle'm u Tiixhe',— ti'k u Jesús. 26As ech tal ve't unq'a uxhchil ile' uve' ab'in viyol Aake': —Asoj ech la ib'ane' eche' u vee', ¿as ab'il ve'te' q'i la ok xo'l vitenam u Tiixhe'?— ti'k chajnaj. 27Ech tal ve't u Jesús ile': —Kam uve' ye' nitx'ol unq'a uxhchile' ib'anata', as la oleb'e' u Tiixhe' ti' ib'anata',— ti'k u Jesús. 28As ech tal ve't u Lu' ile': —Tan kat qaq'lu ve't kan unq'a qetze' skajayil. As il o' xekel ve't o' see',— ti'k u Lu'e'. 29As ech tal ve't u Jesús ile': —Ile' jik chit tuk val sete, tan jank'al unq'a uxhchile' uve' kat taq'lu kan ikab'al, moj itxutx, moj ib'aal, moj unq'a titz'in tatzike', moj tixqel, as moj unq'a me'al ik'aole', tan ti' uva' kat ok xo'l u tename' uva' at jaq' u tijle'm u Tiixhe', 30as a' unq'a uxhchile' uva' nimal ich'exel la aq'ax ste tzitza' vatz u tx'ava'e'. As tu unq'a q'iie' uva' a'n tule', as at ve't itiichajil uva' ye'l iya'teb'al,— ti'k u Jesús. 31As imolo ve't el u Jesús kab'laval unq'a ichusulib'e'. Ech tal ve't Aak ile': —Cheel b'en ve't je' o' tu u Jerusalén. As la b'en ib'an ve't unq'a yole' skajayil uve' tz'ib'amal kan svi' ta'n unq'a q'ajsan tetz viyol u Tiixhe', 32tan tuk aq'axoj ok in tiq'ab' unq'a jit tiaal Israel. As tuk eesaloj unq'ii; as tuk yoq'poj ve't in; as tuk tzub'aloj in; 33as tuk q'ospoj in; as la yatz'pu ve't in. As titoxvu q'ii la ul vaama,— ti'k u Jesús. 34As jit pal ve't unq'a ichusulib'e' tu viyol Aake', tan ye' kat taq' u Tiixhe' te chajnaj uva' la tootzi chajnaj visuuchil u yole'. Esti'e' ye' kat tootzi ve't chajnaj kam tokkat viyol u Jesús. 35As tul unb'iitik kuxh toon ve't u Jesús tu u Jericó, as xonlik uma'l u tzot tzi' b'ey ti' ijoyat ipuaj. 36As tul tab'i ve't u tzote' uva' a' chit mama'la xaole' nikat ipal ve't tu b'ey, as ich'oti ve't naj uva' kam nik tuche'. 37As alax ve't te u tzote' uva' a' u Jesús, u aa Nazaret, uve' nik ipal k'atz naj. 38As sik'in ve't naj. As ech tal ve't naj ile': —¡Jesús, tiaal David, txum unvatz!— ti'k u tzote'. 39As yaan ve't unq'a uxhchile' uve' b'axik vatz u Jesús te u tzote', ti' uva' ye' la sik'in naj. As aal chit taq' je' naj tuul ivi'. As ech tal ve't naj ile': —¡Jesús, tiaal David, txum unvatz!— ti'k naj tal te u Jesús unpajte. 40As txakeb' ve't u Jesús. As tal ve't Aak teq'ol tzan u tzote' svatz. As tul ul ve't naj vatz Aak, as ech tal ve't Aak ile' te u tzote': 41—¿Kam nasa' uva' la unb'ane'?— ti'k u Jesús. As ech tal ve't u tzot ile': —Pap, a' ni vale' uva' la ilon vunvatze',— ti'k naj. 42As ech tal ve't Aak ile': —Kat b'a'nxiye' vavatze', tan kat ak'ujb'a' ak'u'l svi',— ti'k Aak. 43As yak kuxh ilon ve't u tzote'. As xekeb' ve't naj ti' Aak. As va'lik chit toksat ve't naj iq'ii u Tiixhe'. As jank'al unq'a uxhchile' uve' kat ilon, as toksa ve't chajaak iq'ii u Tiixhe'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\