LUCAS 19

1As tul ok ve't u Jesús tu u Jericó, as nikat ixaan Aak tu u tename'. 2As atik uma'l u tx'ioliq'ii tzitzi' uva' Zaqueo ib'ii. As naj iq'esal xo'l unq'a molol tetz puaj tetz u Roma. 3As a' chit nik tal naj uva' la til naj uva' ab'iste u Jesús. As ye' nik tuche', tan ti' uva' ch'ooik kuxh itxakeb' naj. As a' chit mama'la tename' xekik ti' Aak. 4As tul til naj uva' ye' nik tuche', as ooje'l chit ib'en naj. As je' ve't naj vi' uma'l u tze' uva' higuera, tan atik sk'u'l naj uva' la pal u Jesús tzitzi'. 5As tul oon ve't u Jesús najlich u tze'e', as ka'yik ve't je' Aak vi' u tze'e'. As ech tal ve't je' Aak ile' te naj: —¡Zaqueo, oora ku'en ch'u'l tzitzi'! Tan cheel tuk kaaoj kan in tu vakab'ale',— ti'k Aak. 6As oora chit ku' ve't ch'u'l u Zaqueo vi' u tze'e'. Va'lik chit itxuq'txun ve't naj ti' ik'ulat u Jesús tikab'al. 7As tul til ve't unq'a tename' tok u Jesús tikab'al u Zaqueo, as kam kuxh nikat tal ve't unq'a tename' ti' Aak, tan ti' uva' kat ok Aak tikab'al uma'l u uxhchile' uve' nimal ipaav atike vatz unq'a tename'. 8As txakeb' ve't u Zaqueo xo'l unq'a uxhchile' uva' xonlike. As ech tal ve't naj ile' te u Jesús: —Pap, la vaq' unpok'o'chil vunmeeb'a'le' te unq'a meeb'a'e'. Asoj at umaj uxhchil kat velq'a tetz, as kajva'l ve't ich'exel la vaq' ste,— ti'k u Zaqueo. 9Ech tal ve't u Jesús ile': —As cheel kat sotzyu ve't vipaav unq'a uxhchile' tu u kab'ala', tan tiaal u Abraham u naje'. 10Tan kat ul ti' ilochat unq'a uxhchile' uve' at kan tu u paave' as ti' iq'alputa',— ti'k u Jesús. 11As tul b'iitik kuxh toon ve't u Jesús tu u Jerusalén, as nikat tab'i unq'a tename' viyol Aake'. As xe't ve't Aak ti' talat uma't u k'uchuvatz, tan atik sk'u'l Aak uva' nikat titz'a unq'a tename' uva' ye'xh jatva't q'ii la k'uchax ve'te' uva' at u tename' jaq' u tijle'm u Tiixhe'. 12As ech tal ve't Aak ile' xo'l unq'a tename': —Atik uma'l u naj uva' nim talche'. As kat ib'an naj tuche' ti' ib'en tu uma't u tenam uva' naach chittu', tan la b'en ik'ul naj u tijle'me' ti' tok naj b'anol ivatz u ijlenaale'. As a'n la ul ve't naj tu vitename' unpajte. 13As imolo ve't naj laval vik'ame'. As taq' ve't kan naj puaj uva' o'k'alal (100) q'ii aq'on ija'mil te junun unq'a ik'ame'. As ech tal kan naj ile': «Aq'onvojtaj ex tuk' vunpuaje' aq'al uva' la na'i, as techoj kuxh ul in,» ti'k naj tal te unq'a ik'ame'. As b'en ve't naj. 14Pet ye' nikat isa' unq'a tename' u naje' uva' la ok naj b'anol ivatz u ijlenaale'. As ichaj ve't unq'a tename' ka'l unq'a naj uve' tzaanaj kat u naje' uve' ni tal tok b'ooq'olil ti' ib'en talat yol ti' uva' ye'l u naje' la ok b'anol ivatz u ijlenaale'. As ech tal b'en unq'a tenam ile': «Ye' kusa' u naje' uva' la ok naj b'anol ivatz u ijlenaale' sqi',» ti'k unq'a tename' tal b'en. 15As jit nimal viyol unq'a tename', tan kat chit oksal ve't naj b'anol ivatz u ijlenaale' ti' unq'a tename'. As q'aavik ve't tzan naj tu vitename'. As imolo ve't naj laval vik'ame' uve' k'ulun kan u puaje'. As ich'oti ve't naj te unq'a ik'ame' uva' jank'ax itx'ak ve't chajnaj tuk' vipuaj naje'. 16As tul ok ve't u b'axa k'ame' vatz u naje', as ech tal ve't u k'am ile': «Pap, il u puaj ila'. As laval kat untx'aklu stuk',» ti'k u k'ame'. 17Ech tal ve't u b'anol ivatz u ijlenaal ile' te u k'ame': «B'a'n kuxhe', tan axh b'a'nla aq'onvil. As tuk unk'ujb'a' ve't kan axh b'ooq'olil ti' laval unq'a tename', tan jik chit atxumb'al kat ab'ana ti' unb'iil uva' kat vaq' see,» ti'k naj tal te u b'axa k'ame'. 18As ok ve't ika'v u k'ame' vatz u b'anol ivatz u ijlenaale'. As ech tal ve't u k'am ile': «Pap, il vapuaj ila'. As o'va't kat untx'aklu stuk',» ti'k u k'ame'. 19Ech tal ve't u b'anol ivatz u ijlenaal ile' te u k'ame': «B'a'n kuxhe', tan tuk unk'ujb'a' ve't kan axh b'ooq'olil ti' o'va'l unq'a tename',» ti'k naj tal te u k'ame'. 20As ok ve't itoxvu u k'ame' vatz u b'anol ivatz u ijlenaale'. As ech tal ve't naj ile': «Pap, il vapuaj ila' skajayil. Kat kuxh unkol tu uma'l u su't, 21tan kat xo'v in see, tan ootzimal axh sva'n uva' itz'a'jtu kuxh asa'. As vootzajle uva' namol ve't ivatz unq'a chikoe', k'uxh jit axh kat aq'onvan. As la b'en eeq'o ivatz uva' jit axh kat avan,» ti'k u k'ame' tal te u b'anol ivatz u ijlenaale'. 22Ech tal ve't u b'anol ivatz u ijlenaal ile' te u k'ame': «¡Jit axh b'a'nla k'ame' vil! As an chit vayole' tuk untxakonsa ti' unb'anat asuuchil, tan ootzimal in a'n uva' itz'a'jtu kuxh nunsa'. As ootzimal in a'n uva' nu kuxh unmol ivatz unq'a chikoe' k'uxh jit in kat avan as jit in kat aq'onvan. 23¿As kam tetze' q'i uva' kat koj b'ex ooksa kan vunpuaje' tu uve' nikolpukat unq'a puaje'? As aal kuxh koj unb'ooj tal vunpuaje' kat aaq' sve tul kat ul in tuk' u vijle'me',» ti'k u b'anol ivatz u ijlenaale'. 24As ech tal ve't u b'anol ivatz u ijlenaal ile' te unjoltu unq'a ik'ame' uve' atik tzitzi': «Emaataj u puaje' te u naje'. As etaq'taj te u naje' uve' kat tx'akon lavat u puaje',» ti'k naj. 25As ech tal ve't unq'a k'am ile' ste: «Pap, tan at ve't laval puaj xe' naj,» ti'k chajnaj. 26Ech tal ve't u b'anol ivatz u ijlenaal ile': «Ile' ni val sete, tan ab'il uva' at tetz, as aal la vaq' ve't imaas u tetze' ste. Pet ab'il uva' ye'l tetz ati, as aal la maap u tetze' uva' ati. 27As jank'al unq'a uxhchile' uva' ye' nik sa'on uva' la ok in b'anol ivatz u ijlenaale' sti', as eteq'otaj tzan sunvatz. As eyatz'taj,» ti'k ve't u b'anol ivatz u ijlenaale',— ti'k u Jesús tal te unq'a tename'. 28As tul ya' ve't u Jesús ti' talat u k'uchuvatze', as b'en ve't Aak tu b'ey tuk' unq'a tename' uva' xekik ti' Aak ti' toon tu u Jerusalén. 29As oon ve't Aak tuk' unq'a tename' k'atz u vitz uva' Olivos uva' echen najlich u tal tenam uva' Betfagé tuk' u tal tenam uva' Betania. As ichaj ve't b'en Aak ka'va'l unq'a ichusulib'. 30As ech tal ve't Aak ile' te chajnaj: —B'enoj ex tu u tal tename' uva' at tzan. Tul la oon ex, as la elej uma'l u tal b'ur uva' ye' atixoj je' umaj uxhchil sti'. As k'alel txoo. As la esaapu txoo; as la eteq'o tzan txoo. 31Asoj la tal umaj uxhchil sete uva': «¿Kam nu kuxh esaapu u b'ure'?» chaj u uxhchile', as ech la etal ile': «A' u kuB'ooq'ole' tuk txakonsan txoo,» chaj ex la etale',— ti'k Aak. 32As b'en ve't unq'a ichusulib' Aake' uva' ichaj Aak. As b'ex ilej chajnaj u b'ure' uva' tal Aak te chajnaj. 33As tul kuxh isaapu chajnaj u tal b'ure', as b'ex oonoj ve't ka'l unq'a uxhchil uva' etzin tetz txoo. As ech tal ve't ile' te chajnaj: —¿Kam itxa'k u tal b'ure' nesaapu?— ti'k unq'a uxhchile'. 34Ech tal ve't unq'a ichusulib' Aak ile': —A' u kuB'ooq'ole' tuk txakonsan txoo,— ti'k chajnaj. 35As teq'o ve't tzan chajnaj u tal b'ure' vatz u Jesús. As taq' ve't je' chajnaj unq'a ixb'u'je' ti' txoo. As je' ve't Aak ti' txoo ta'n chajnaj. 36As tul nik ipal ve't Aak tuk' u b'ure', as iliipu ve't ku' unq'a uxhchile' unq'a ixb'u'je' tu b'ey vatz Aak. 37As tul b'iitik kuxh toon ve't Aak tuk' u naje' vatz u vitze' uve' Olivos, as mama'la tenam xekik ti' Aak. As sik'in ve't unq'a tename' ta'n chiib'ichil. As nikat taq' ve't je' tuul ivi' ti' toksal iq'ii u Tiixhe', tan ti' uva' ma'tik tilat unq'a tename' u b'a'nile' uva' kat ib'an Aak. 38As ech tal ve't unq'a tenam ile': —¡Qoksataj iq'ii u Qijlenaale' uve' tule' tuk' vib'ii u Kub'aal Tiixhe'! ¡As b'a'n ve't qatin tuk' u Tiixhe' tu almika', as qoksataj iq'ii Aak tan eyen Aak tu almika'!— ti'k unq'a tename'. 39As ech tal ve't ka'l unq'a fariseo ile' uva' xekik xo'l unq'a tename': —Chusul, al te unq'a achusulib'e' uva' ye' la sik'in chajnaj,— ti'k unq'a fariseo tal te u Jesús. 40Ech tal ve't Aak ile': —Ile' ni val sete, tan asoj la ya' unq'a uxhchile' ti' isik'ine', as a' ve't unq'a k'ub'e' la sik'in ta'n chiib'ichil,— ti'k u Jesús. 41As tul oon ve't u Jesús najlich u Jerusalén, as til ve't b'en Aak u tename' tu u Jerusalén. As xe't ve't Aak oq'oj. 42As ech tal ve't Aak ile': —As kat koj chit pal ex tu visuuchil unq'a uve' la iloch ex ti' uva' b'a'n etatine' sevatzaj. Pet ech koj uve' cheel, tan mujel ve't sevatz ti' uva' ye' la pal ex stuul. 43As tuk val sete, tan la ilej unq'a q'iie' uva' tuk chit xo'laloj ex ta'n unq'a tename' uva' nich'o'n taama seti'. As ye'xh katil la elkat ve't ex, tan xo'lamal ve't ex la ib'ane'. 44As tuk yansaloj vetename' ta'n unq'a tename' uva' nich'o'n taama seti', tan tuk e'puloje' vekab'ale'. As mita'n kuxh umaj k'ub' la kaaik kan tiib'a uma't k'ub'. Pet kajayil chit tuk e'puloj, tan ti' uva' ye' kat pal ex stuul uva' kat ul lochpoj ex cheel,— ti'k u Jesús. 45As tul ok ve't u Jesús vatz viq'anal u tostiixhe', as itilu ve't el Aak unq'a uxhchile' uve' nikat ik'ayine' as tuk' unq'a uxhchile' uve' nikat iloq'one'. 46As ech tal ve't Aak ile': —Ech ni tal u uma'l u yol ile' uva' tz'ib'amal kan: Nachb'al vetze' vunkab'ale' la ib'ane'. Pet ech koj ex, tan kat eb'ensal ve'te' statinb'al elq'om,— ti'k u Jesús. 47As nik ichusun ve't u Jesús jun q'ii tu u tostiixhe'. Pet unq'a iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh, tuk' unq'a uxhchile' uva' chusel tib' ti' unq'a tzaq'ite', as tuk' ka't unq'a b'aal tename', as nikat ichuk ve't chajnaj txumb'al ti' iyatz'pu ve't Aak. 48As jit uch vatz chajnaj, tan til ve't chajnaj uva' aya'l chit ik'u'l unq'a tename' ti' tab'it u yole' uve' nikat tal Aak.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\