LUCAS 2

1An chit tu unq'a q'iie', as taq'e'l tzan u Augusto uma'l u ley, tan atik ok naj ijlenaalil tu u Roma. As tale'l tzan naj uva' la eq'ol tachul unq'a tename' skajayil. 2As a's tel u tachul unq'a tename' b'axa ta'n u Augusto tul uva' atik ok u Cirenio b'anol ivatz u ijlenaale' tu u Siria. 3As b'en ve't unq'a uxhchile' skajayil tulaj unq'a itename' uve' itz'eb'nalkat ti' itz'ib'at ve't tib'. 4As esti'e' el ve't ch'u'l u Xhu'le' tu u tename' uva' Nazaret uva' echen tu u Galilea. As a' b'enkat ve'te' tu u Belén uva' echen tu u Judea, uva' itz'eb'nalikkat u David, tan tiaalik tib' u David tuk' u Xhu'l. 5As b'ex itz'ib'a ve't tib' u Xhu'le' tuk' u Ma'le', tan k'ujlik ve't tzii ti' cha'ma. As atik ve't iyaab'il u Ma'le'. 6As tul uva' atik ve't cha'ma tu u Belén, as ilej ve't u q'iie' ti' titz'eb' u ne'e'. 7As itz'eb' ve'te'. As a'e' u b'axa tal u Ma'le'. As ib'och ve't u Ma'le' u ne'e' tu uma'l u txo'. As ikoxhb'a' ve't ku' tu uma'l u juk'ub', tan jit ilej ve't cha'ma ivatb'al tu umaj kab'al. 8As atik ka'l unq'a xeen kaneero' najlich u Belén. As nik ivata chajnaj unq'a kaneero'e' aq'b'al. 9As aat kuxh til ve't chajnaj tul ve't uma'l u ángel uva' tetz u Kub'aal Tiixhe'. As yak chit txijul ve't chajnaj ta'n vilitz'lo'lan u Tiixhe'. As kat chit xo'v ve't chajnaj. 10As ech tal ve't u ángel ile': —Ye' kuxh xo'v ex, tan a' uma'l u b'a'nla yole' tul val sete. As la txuq'txun ve't ex sti' tuk' unq'a tename' unpajte. 11As cheel kat itz'eb'yu ve't u q'alpun tetz unq'a tename'. As a' kat itz'eb'kat tu u tenam uva' alalkat u David. As a'e' u Cristo uva' Kub'aal. 12As ab'iste u ne'e' uve' ni val sete as k'uchb'al tetz uva', tan tul la b'en elej u ne'e', as b'ochel tu uma'l u txo'. As koxhlu ku' tu uma'l u juk'ub',— ti'k u ángel. 13As aat kuxh til ve't unq'a xeen txooe' ichee ve't mama'la ángel svatz. As ech tal ve't unq'a ángel ile' ti' toksat iq'ii u Tiixhe': 14—¡Qoksataj iq'ii u Tiixhe' uva' echen tu almika'! tan Aake' nib'anon uva' b'a'n tatin unq'a uxhchile' svatzaj vatz u tx'ava'e', tan eche' uva' nisa' u Tiixhe'— ti'k unq'a ángel. 15As tul q'aav ve't unq'a ángel tu almika', as ech tal ve't unq'a xeen txoo ile' svatzaj: —Ko'naj tu u Belén. Ko'naj qil uve' kat tal u Tiixhe' sqe,— ti'k unq'a xeen txooe'. 16As q'ax chit ve't ib'en chajnaj. B'ex ilej ve't chajnaj u Ma'le' tuk' u Xhu'le' tuk' u ne'e'. As koxhlik ku' u tal ne'e' tu u juk'ub'e'. 17As tul til ve't chajnaj u ne'e', as kat tal ve't chajnaj te cha'ma kam uva' kat ul tal u ángel te chajnaj ti' u ne'e'. 18As jank'al unq'a uxhchile' uve' kat ab'in viyol unq'a xeen txooe' as kat chit txuq'txun ve'te' ta'n u yole' uve' tal chajnaj. 19As nikat kuxh titz'a u Ma'le' unq'a yole'. As kat ib'an ve't je' tivi' uva' kam isuuchil u yole' uve' kat tab'i. 20As tul q'aav ve't unq'a xeen txooe' k'atz unq'a ikaneero'e', as va'lik chit itxuq'txun ve't chajnaj. As toksa ve't chajnaj iq'ii u Tiixhe' ti' unq'a vee' kat tab'i as ti' unq'a vee' kat tila eche' uva' kat alax te chajnaj ta'n u ángel. 21As tul ib'an u ne'e' vaaxil q'ii as b'ex tzok'axoj ve't el unb'iil vichi'ole', as oksal ve't ib'ii uva' Jesús, tan eche' uve' alik kan ta'n u ángel te u Ma'le' tul uva' ye'xnik je' ventasioon sti'. 22As tul ib'an u Ma'le' ka'viinqil q'ii ti' u ne'e' eche' uva' alik kan ta'n u Moisés, as eq'ol ve't u ne'e' ta'n vitxutxe' tuk' vib'aale' tu u Jerusalén ti' inachpu ve't Tiixh sti', 23tan ech ni tal u yol ile' uva' tz'ib'amal kan ta'n u Moisés: «Asoj xaak u b'axa tal u ixoje', as tetz Tiixh naj la ib'ane',» ti'k u yole'. 24As inima ve't cha'ma u yole' uva' alelik kan ta'n u Moisés uva' ech ni tal ile': «As la oyal ve't untzumoj ko'rak'um as moj tzumoj paroomaxh vatz u Tiixhe',» ti'k u yole'. 25As atik uma'l u pap tu u Jerusalén uva' Simeón ib'ii, as nik toksa taama ti' inachat Tiixh. As atik ok taama ti' u Tiixhe'. As nikat itx'eb'on ti' ilejat u q'iie' uva' la ul u q'alpun tetz u tename' uva' tiaal Israel ti' ilochpe'. As a'ik u Tiixhla Espíritu nik lochon u Simeón ti' ib'anata' kam uva' nik tal u Tiixhe' sti', 26tan ma'tik talat u Tiixhla Espíritu ste uva' techal la til kan tul u Cristo uva' la ichaj tzan u Tiixhe'. 27As an chit u Tiixhla Espíritu oksan xe' taama u Simeón ti' toon vatz u tostiixhe'. As tul b'ex oonoj u ne'e' ta'n u Xhu'le' tuk' u Ma'le' ti' toksal ve't u ne'e' vatz u Tiixhe' ti' inimat cha'ma u tzaq'ite', 28as ijele ve't u Simeón u ne'e'. As ech tal ve't u Simeón ile' ti' toksat iq'ii u Tiixhe': 29—Kub'aal Tiixh, la uchi uva' la kam ve't in eche' uva' alel kan a'n, tan b'a'n tatin ve't u vaanxelale' savatz, 30tan kat villu ve't u q'alpun qetze'. 31As axhe', Pap, la ch'iisan aq'al uva' la ilax ta'n unq'a tename' skajayil. 32As la tal ve't isuuchil vayole' te unq'a tename' uve' jit tiaal Israel eche' itxijul uma'l tenam uva' echen tu u toktoe'. As la oksal iq'ii vatename' uve' tiaal Israel ta'n u ne'e',— ti'k u Simeón. 33As tul tab'i ve't u Xhu'le' tuk' u Ma'le' u yole' uve' tal u Simeón ti' u ne'e', as kat chit sotz ve't ik'u'l cha'ma. 34As toksa ve't u Simeón iq'ii u Tiixhe'. As ech tal ve't ile' te u Ma'le': —Tan k'ujle'l ve't u ne'e' ti' uva' at unq'a tiaal Israel la niman, as ati uva' ye' la niman. As at unq'a uxhchile' la ch'o'n ve't taama sti'. 35As la ootzil vitxumb'al unq'a uxhchile' kam uve' ni titz'a taama. Pet ech koj axh, tan ech tok umaj u mam txumu'm xe' aama eche' tok umaj ch'ich' tu u taanxelal umaj uxhchil,— ti'k u Simeón tal te u Ma'le'. 36Atik uma'l u q'ajsan tetz viyol u Tiixhe' vatz iq'anal u tostiixhe'. As An ib'ii u ixoje'. As ime'al u Fanuel uva' tiaal u Aser ixoj. As txulnalik ixoj tul teq'o tib' ixoj tuk' vitzumele'. As vujva'l kuxh yaab' teq'o tib' ixoj tuk' vitzumele'. As kat kam ve't vitzumel ixoje'. 37As kaaik ve't kan ixoj txakayil kajva'l to'k'al (84) yaab'. As tul q'estik chit ve't ixoj. As b'enameen atik chit ixoj vatz iq'anal u tostiixhe'. As nik inach ixoj Tiixh sq'iil as aq'b'al. As nikat ikuy ve't ixoj iva'y ti' inachat Tiixh. 38As tul ya' ve't u Simeón ti' iyolone', as jetz'en ve't ok u Ane' k'atz u ne'e' ti' taq'at ta'ntiixh te u Tiixhe' sti'. As nik tal u Ane' isuuchil u tijle'm u ne'e' te unq'a uxhchile' tu u Jerusalén uve' nik itx'eb'on ti' u q'alpun tetz unq'a tename'. 39As tul tzojpu ve't u Xhu'le' tuk' u Ma'le' ti' uva' alelik kan tu u tzaq'ite' ta'n u Tiixhe', as q'aav ve't cha'ma tu u Nazaret uva' echen tu u Galilea. 40As ch'iichil chit nik ib'an ve't u Jesús. As nik ichee ve't iyak'il. As nik ichee ve't itxumb'al. As nik taq' ve't tzan u Tiixhe' vib'a'nile' sti'. 41As jun yaab' nikat ib'en vitxutx u Jesús tuk' vib'aale' tu u Jerusalén ti' tilat u nimla q'iie' uva' pascua ib'ii. 42Tul ma'tik ib'anat u Jesús kab'laval yaab', as b'ex ve't vitxutxe' tuk' vib'aale' tu u nimla q'iie', tan ech chit nik ib'an cha'ma tu jun yaab'. 43As tul pal ve't u nimla q'iie', as q'aav ve't vitxutx u Jesús tuk' vib'aale' ti' ib'en tu vitename'. As kaaik ve't kan u Jesús tu u Jerusalén. As jit ilax ikaa Aak, 44tan kamal xekelik Aak xo'l unq'a tename' uva' nikat tal cha'ma. As tul uva' ma'tik ixaat ve't cha'ma uma'l q'ii xao'm, as a'n ichuk ve't cha'ma u Jesús xo'l unq'a tatine' tuk' xo'l unq'a tename' uve' ootzimalik ta'n cha'ma. 45As jit ilej ve't cha'ma u Jesús. As q'aav ve't cha'ma tu u Jerusalén ti' ichukat u Jesús. 46As tu ve't itoxvu q'ii, as a'n ilej ve't cha'ma u Jesús. As a' xonlikkat ok u Jesús tu u tostiixhe' xo'l unq'a naje' uve' nik ichusun u tzaq'ite' uva' tz'ib'amal kan. As nik tab'i u Jesús viyol chajnaje'. As nikat ich'oti u Jesús itzi' chajnaj. 47As jank'al unq'a uxhchile' uve' nikat ab'in viyol u Jesús as teq'o chit ve't taama chajnaj ti' vitxumb'al u Jesús, tan ch'i'umal chit talat ve't u Jesús isuuchil unq'a yole'. 48As echat chit kat ib'an vib'aal u Jesús tuk' vitxutxe' ti' uva' til cha'ma uva' tal u Jesús isuuchil u yole'. As ech tal ve't u Ma'l ile': —¿Kame' q'i, val, uve' kat oolb'e o'? As kat kuxh axaansal ve't qaama. As in tuk' ak ab'aale', as kat kuxh chukunyu ve't o' see',— ti'k u Ma'le'. 49As ech tal ve't u Jesús ile': —¿As kam q'i uve' nechuk sve? ¿As ye' kol ootzimal q'a seta'n uva' a' chit la atinkat in tu vikab'al vunB'aale'?— ti'k u Jesús. 50As jit pal u Ma'le' stuul tuk' u Xhu'le' ti' uva' kam ni tokkat u yole' uve' tal u Jesús. 51As tul tal u Jesús u yole', as b'en ve't Aak ti' vib'aale' tuk' ti' vitxutxe' tu u Nazaret. As nikat inima u Jesús yol kam uva' nik tal cha'ma ste. As nikat kuxh titz'a vitxutxe' unq'a yole' uve' kat tal u Jesús. 52As nikat ich'ii ve't itxakeb' u Jesús. Nikat ichee ve't itxumb'al. As b'a'n vitxumb'al u Jesús vatz u Tiixhe' as tuk' vatz unq'a tename'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\