LUCAS 20

1As ib'an tu uma'l u q'ii tul atik u Jesús vatz iq'anal u tostiixhe'. As tul nikat ichusun Aak ti' unq'a b'a'nla yole' tetz u sotzb'al paave', as oon ve't ka'l unq'a b'aal tenam, tuk' ka't unq'a iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh, as tuk' ka't unq'a uxhchile' uva' chusel tib' ti' unq'a tzaq'ite'. 2As ech tal ve't chajnaj ile' te Aak: —Al sqe: ¿Ab'il aq'ol tetz u eejle'me' ti' uva' kat ul atilu el unq'a uxhchile' vatz iq'anal u tostiixhe'?— ti'k chajnaj. 3Ech tal ve't u Jesús ile': —Tuk unch'oti uma'l u yol sete. As etaltaj sve: 4¿Ab'il chajol tzan tetz u Xhune' uva' nik aq'on ku' unq'a uxhchile' xe' u a'e'? ¿Ma a' u Tiixhe' chajol tzan tetz? ¿Pet moj a' unq'a vatz tx'ava'illa aamae' chajol tzan tetz?— ti'k u Jesús. 5As iyol ve't chajnaj svatzaj uva' kam la tal chajnaj. Ech tal ve't chajnaj ile': —Asoj tuk qale' uva' Tiixh kat chajon tzan naj, as: «¿Kam q'i ye' kat enima u Xhune'?» chaj naje' tuk tal sqe. 6Pet asoj tuk qale' uva' vatz tx'ava'illa aama kuxhe' kat chajon tzan naj, as tuk isuti unq'a tename' k'ub' sqi', tan ninima unq'a tename' uva' q'ajsan tetz viyol u Tiixhe' u Xhune',— ti'k chajnaj svatzaj. 7As ech tal ve't chajnaj ile' te Aak: —Ye' qootzaj ab'il kat chajon tzan u Xhune',— ti'k chajnaj. 8As ech tal ve't u Jesús ile' te chajnaj: —Mita'n in la alon sete uva' ab'il kat aq'on u vijle'me' ti' uva' kat unb'ana,— ti'k Aak. 9As tal ve't u Jesús uma't u k'uchuvatz te unq'a tename'. Ech tal Aak ile': —Tan tava ve't uma'l u naj ka'l unq'a uuva tu vitx'ava'e'. As taq' ve't kan naj vitx'ava'e' tuk' vichikoe' sk'am te ka'l unq'a aq'onvil. As nimal q'ii b'ex ib'an naj tu uma't tenam. 10Tul ilej ve't u q'iie' ti' ituxpu ivatz unq'a uuvae', as ichaj ve't vib'aal unq'a uuvae' uma'l vik'am xe' unq'a k'amole' ti' ul teq'ot unb'ooj ivatz unq'a uuvae' k'amb'al tetz u tx'ava'e'. As ye'xhkam chit taq' b'en chajnaj sti'. Pet kat iq'os ve't chajnaj u k'ame'. 11As ichaj ve't b'en vib'aal unq'a uuvae' uma't vik'ame'. As echat chit ib'an unq'a k'amole' te u k'ame', tan xe't iq'os chajnaj. As iyoq' ve't chajnaj. As q'aav kuxh ve't u k'ame', tan jit taq' chajnaj vivatz u uuvae' ste. 12As ichaj ve't b'en vib'aal unq'a uuvae' itoxvu vik'ame'. As echat chit kat ib'an unq'a k'amole'. Tan kat ik'axb'isa chajnaj tul kat itilu el chajnaj. 13As ech tal ve't je' vib'aal u uuva ile' ste: «¿Kam tuk unb'ane'? Pet tuk unchaj b'en vunk'aole' uve' xo'n chit sve. As tul la til chajnaj vunk'aole', as kamal a'n la inima ve't chajnaj,» ti'k vib'aal unq'a uuvae'. 14Tul til ve't unq'a k'amole' toon u k'aolae', as ech tal ve't chajnaj ile' svatzaj: «A' vik'aol naje' vil tule'. As a' naje' tuk etzin kan unq'a uuvae' tuk' u tx'ava'e'. ¡Pet ko' kuyatz' naj! ¡As qetz ve't u tx'ava'e' la ib'ane'!» ti'k unq'a k'amole' tal svatzaj. 15As teq'o ve't el unq'a k'amole' vik'aol vib'aal unq'a uuvae' ti'e'l u tx'ava'e' uva' atikkat unq'a uuvae'. As kat iyatz' ve't chajnaj. As tuk vab'i sete, ¿kam la tulb'e ve't vib'aal u chikoe' q'i unq'a k'amole' uve' netale'? 16As tuk val sete, tan la ul ve'te' vib'aal u chikoe'. As la iyatz' ve't unq'a k'amole' skajayil. As va'len ve't unq'a k'amole' la kaa tu vitx'ava'e',— ti'k u Jesús. As ech tal ve't unq'a tenam ile' tul tab'i u yole' uve' tal Aak: —¡Tiixhe' la alon uva' ye'l unpajoj la ib'ane' eche' uve' naale'!— ti'k chajnaj. 17As isaji ve't b'en u Jesús unq'a tename'. As ech tal ve't Aak ile': —¿As kam ni tokkat u yole' q'i sete uve' tz'ib'amal kan uva' ech ni tal ile'? As u k'ub'e' uva' kat sutil el ta'n unq'a lakol kab'ale', as tul a'e' ni tok xe'ab' tetz vixoob' u kab'ale', ti'k u yole'. 18As ab'il uve' la jojtx'u ti' u k'ub'e', as yak chit la tatz'me'. As ab'il uva' la ku' u k'ub'e' sti', as yak chit la vuch'me',— ti'k u Jesús. 19As b'en ve't te unq'a iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh as tuk' unq'a uxhchile' uva' chusel tib' ti' unq'a tzaq'ite' uva' chajnaj nikat tal Aak tuk' u k'uchuvatze'. As oora koj chit itxey ve't chajnaj u Jesús uva' nik tale'. As nik ixo'v chajnaj vatz unq'a tename'. 20As atik chit ve't ku' chajnaj ti' icheesal ipaav u Jesús. As ichaj ve't b'en chajnaj ka'l unq'a eesan yol uva' nikat ib'ensa ve't tib' jikla aamail, ti' tab'it viyol u Jesús, tan a' nikat tal chajnaj uva' la ixoch ve't chajnaj Aak. As la toksa ve't ok chajnaj Aak tiq'ab' u b'ooq'ol tename'. 21As ech tal ve't unq'a eesan yol ile' te Aak: —Chusul, ootzimal ve't sqa'n uva' jik chit nayolone' as jik chit nachusune'. As tuk' chit ijikil nachus unq'a uxhchile' ti' uva' jik vitxumb'ale' la ib'an vatz u Tiixhe', tan eela ivatz unq'a uxhchile' nab'ane'. 22Esti'e' tuk qab'i uma'l u yol see, ¿ma b'a'n uva' la kuchoo ve't u puaje' uve' nijajpu sqe ta'n u ijlenaale' tu u Roma, pet moj ye'le?— ti'k unq'a naje'. 23As atik ve't sk'u'l Aak uva' tuch kuxh nikat tal chajnaj te Aak. As ech tal ve't Aak ile': —¿Kam sti' q'i uve' nu kuxh echuk txumb'al svi' ti' uva' la echeesa unpaav? 24Pet ek'uchtaj umaj u puaje' sve. ¿As ab'il etz u vatzib'ale' tuk' u tz'ib'e' uve' at vatz u puaje'?— ti'k Aak. Ech tal ve't chajnaj ile': —Tetz u ijlenaale' tu u Roma,— ti'k chajnaj. 25As ech tal ve't u Jesús ile': —Jank'al u tetz u ijlenaale' tu u Roma, as etaq'taj ste. As jank'al unq'a tetz u Tiixhe', as etaq'taj te Aak,— ti'k u Jesús. 26As teq'o ve't taama chajnaj ta'n viyol Aake'. As jit tiin ve't chajnaj, tan ye' kat oleb' chajnaj ti' icheesal ipaav Aak vatz unq'a tename'. 27As jetz'en ve't ok ka'l unq'a saduceo k'atz u Jesús ti' ich'otil te Aak, tan ye'l unq'a kamnaje' la ul taama unpajte uve' ni tal unq'a saduceo. 28As ech tal ve't chajnaj ile' te Aak: —Chusul, kat itz'ib'a kan u Moisés uma'l u yol uva' ech ni tal ile': «Asoj la kam umaj naj as tul ye'l umaj initxa' naj la kaaik kan xe' u tixqele', as a' umaj u titz'in tatzik naje' la teq'o tib' tuk' u ixoje' ti' taq'at kan tiaal u naje' uva' kat kami,» ti'k u yole'. 29As atik vujva'l unq'a naj uva' titz'in tib'. As kat teq'o tib' u atzikae' tuk' u ixoje'. As kat kam naj. As jit nitxa'in kan naj tuk' u tixqele'. 30As teq'o ve't tib' u b'axa itz'inae' tuk' u tixqel u atzikae'. As kat kam naj unpajte. As jit nitxa'in kan naj tuk' ixoj. 31As teq'o tib' ika'v u itz'inae' tuk' u ixoje'. As kat kam naj. As eela chit kat el vujva'l unq'a naje' uve' titz'in tib'. As jit nitxa'in kan umaj chajnaj tuk' u ixoje'. 32As tul ma'tik ikam vujva'l unq'a naje' uva' titz'in tib', as kam ve't u ixoje'. 33As tuk qab'i see, as tul uva' la ul ve't taama unq'a kamnaje', ¿as ab'iste ve't u naje' q'i itzumel u ixoje'? Tan kat teq'o tib' ixoj tuk' vujva'l unq'a naje' uva' titz'in tib',— ti'k unq'a saduceo. 34As ech tal ve't u Jesús ile': —Unq'a tename' uva' at vatz u tx'ava'e', as ni teq'o tib' unq'a naje' tuk' unq'a ixoje'. 35Pet ech koj unq'a jikla aamae' uva' tetz chittu' ti' ib'en k'atz u Tiixhe' tu uma't u tiichajile' tul la ul taama unpajte, tan ye'xheb'il la teq'o ve't tib' tuk' ik'ulel. 36As ye'xhkam la kam ve'te' unpajte, tan eela kuxh ve'te' tuk' unq'a ángel la ib'ane'. As a'e' unq'a jikla me'al ik'aol u Tiixhe' uva' la ul taama unpajte. 37As echat u yole' uva' kat tal kan u Moisés ti' tul taama unq'a kamnaje' unpajte, tan a' kat tal kan u Moisés tu u u'uje' ti' uva' itz'ib'a kan ti' u vokkin ch'i'xe' uva' nikat itz'e'e'. As kat tal kan u Moisés uva' a' u Tiixhe' viTiixh u Abraham, as viTiixh u Isaac, as viTiixh u Jacob. 38Esti'e' ni val sete uva' a' u Tiixhe' viTiixh unq'a islich aamae', tan vatz u Tiixhe' as ye'l umaj niman tetz uva' kamnajlu koj. Pet isle'le skajayil,— ti'k ve't Aak tal te unq'a saduceo. 39As ech tal ve't ka'l unq'a naj ile' uva' chusel tib' ti' unq'a tzaq'ite': —Chusul, jik chit tel u yole' uve' naale',— ti'k chajnaj. 40As ye'xheb'il chit kat itx'ak ich'otil uma'toj yol te Aak. 41As ech tal ve't u Jesús ile' te unq'a tename': —¿Kam b'an ta'n q'i uva' ninima unq'a tename' uva' tiaal David u Cristo? 42Tan ech ni tal u David ile' tu u u'uje' uva' Salmo: Ech tal u B'ooq'ol ile' te vunB'ooq'ole': «Xoneb'en tu vunseb'ale' 43techanal la vaq' kan unq'a uxhchile' jaq' avoj uve' nich'o'n taama see',» ti'k u David tal kan. 44Pet tul ni tal u David ti' u Cristo uva' «unB'ooq'ol,» taq' ni tale', ¿as kam q'i uva' nenima uva' tiaal David u Cristo?— ti'k u Jesús. 45As tul nikat tab'i unq'a tename' viyol u Jesús, as ech tal ve't Aak ile' te unq'a ichusulib'e': 46—Atoj enachb'al vatz unq'a uxhchile' uva' chusel tib' ti' unq'a tzaq'ite', tan acha'v chit te chajnaj uva' ni toksa chajnaj unq'a b'a'nla oksa'me' tuk' uva' ni tok iq'ii chajnaj ta'n unq'a tename' tu u k'ayib'ale'. As a' unq'a b'a'nla chaj xonleb'ale' nichuk chajnaj tu u atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh. As a' nixoneb'kat chajnaj tu u b'axa xonleb'ale' tul ni tuch unq'a b'a'nla tx'a'o'me'. 47As nimaa chajnaj vikab'al unq'a txakay ixoje'. As mama'la chit yol ni tal chajnaj tul ninach chajnaj Tiixh ti' toksat je' chajnaj iq'ii vatz unq'a tename'. As tuk val sete tan tul chite' u nimla k'axk'oe' ti' chajnaj ta'n u Tiixhe',— ti'k u Jesús.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\