LUCAS 21

1As isaji ve't b'en u Jesús unq'a tx'iol iq'iie' tul uva' nikat pal taq' ku' chajnaj u puaje' tu u kaaxhae' uva' nimolpukat u puaje' tetz u tostiixhe'. 2As til Aak ipal uma'l u txakay ixoj uva' meeb'a' chittu'. As pal taq' ve't ku' ixoj ka'va'l vas ipuaj tu u kaaxhae'. 3As ech tal ve't Aak ile' te unq'a ichusulib'e': —Jik chit tuk val sete tan u txakay ixoje' uva' meeb'a' chittu' as nimal chite' u oye' uva' kat taq' ku' ti' unq'a tx'iol iq'iie', 4tan a' kuxh unb'iil u puaje' ni taq' ku' unq'a tx'iol iq'iie' uva' niya'lan kan xe' chajnaj. Pet ech koj u ixoje', tan k'uxh meeb'a' chit ixoj, as kat taq' ku' ixoj jank'al uve' nitxakon sti' jun q'ii,— ti'k u Jesús. 5As nikat iyol ka'l unq'a ichusulib' u Jesús ti' u tostiixhe' uva' ch'i'umal chit tilone' ta'n unq'a b'a'nla chaj sivane' uva' ato'k sti' as tuk' unq'a b'a'nla chaj oye' uva' nikat toya unq'a uxhchile' ti' ivejat u tostiixhe'. As ech tal ve't Aak ile' te chajnaj: 6—As uve' netil ti' u tostiixhe' scheel, as la ilej uma'l u q'ii uva' eche' la koj kaaik kan umaj sivan vi' uma't sivan. Pet techal tuk e'poj tzan skajayil,— ti'k Aak. 7As ich'oti ve't unq'a ichusulib' Aake' ste. Ech tal ve't chajnaj ile': —¿Chusul, jatu la ib'an uve' naale'? ¿As kam texhlal tetz tul b'iit ib'anata'?— ti'k chajnaj. 8Ech tal ve't u Jesús ile': —Atoj chit enachb'al vatz unq'a chulin yole' aq'al uva' ye' la maxtib'el ex, tan nimal unq'a chulin yole' la ul tuk' vunb'iie'. As la ul tale' uva': «Ine' u Cristo» as moj «Tul ve't u Cristo,» chaj la tale'. As ye'xhkam la enima. 9As xo'vi'k kuxh ex tul la etab'i yol ti' unq'a mam ch'a'oe' moj ti' unq'a uxhchile' uve' nib'an ch'a'o ti'aj unq'a ijlenaale', tan lanal chit ib'ane' b'axa. As jit oora la ilej u q'iie' ti' itzojpisal ve'te' uva' alel kan ti' isotz u vatz tx'ava'e',— ti'k Aak. 10As ech tal Aak ile' unpajte: —La ib'an unq'a nimla tename' ch'a'o svatzaj; as la ib'an unq'a ijlenaale' ch'a'o svatzaj unpajte. 11As la ib'an kab'laano uva' xo'veb'al chittu'. As katil kuxh la ib'ankat mama'la va'y tuk' unq'a mama'la ch'o'me' uva' txumleb'al chittu'. Mama'la xo'vichil la ipaleb'e unq'a tename'. As xo'veb'al chit unq'a vee' la ik'uch tib' vatz u almika'e'. 12As tul ye'xnaj uch unq'a vee' ni val sete, as la txeypu ve't ex. As mama'la k'axk'o la epaleb'e ta'n unq'a b'ooq'ol tename'. As ti' kuxh uva' k'ujle'l ek'u'l svi', as la eq'olo'k ex vatz unq'a q'esale' uve' tu unq'a atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh. As la oksal ex tiq'ab' unq'a ijlenaale' tuk' tiq'ab' unq'a b'anol ivatz u ijlenaale' tulaj unq'a tename'. As at ex uva' la oksal ex tu u kaarsa. 13As tul la epaleb'e unq'a k'axk'oe' ta'n chajnaj, as tzitzi' la uchkat etalat ve't isuuchil unq'a b'a'nla yole' svi'. 14As ye' la exaansa etaama ti' uva' kam la etale' vatz unq'a uxhchile' uve' la txeyon ex, 15tan ine' la aq'on etxumb'al ti' eyolone'. As ye' la oleb' unq'a uxhchile' uve' ni ch'o'n taama seti' ti' teesal iq'ii u yole'. 16As at ex uva' la oksal ve't ex tiq'ab' unq'a uxhchile' uva' ni ch'o'n taama seti' ta'n unq'a txutx eb'aale', as moj ta'n unq'a etitz'in etatzike', as moj ta'n unq'a etatine', as moj ta'n unq'a etetz k'ultzi'e'. As at ex la yatz'pu ve't ex. 17As nimal unq'a tename' la ixvan ex ti' uva' k'ujle'l ek'u'l svi'. 18As ye'l umaj u xi'l evi'e' la tz'ejxi. 19As tioj chit etaama la eb'ane' vatz unq'a k'axk'oe', tan asoj ech la eb'ane', as at ve't etiichajil k'atz Aak la ib'ane'. 20As tul la etil ve'te' uva' xo'lamal u Jerusalén ta'n unq'a sole', as a' ve't texhlal tetz uva' unb'iit kuxh isotz ve't u tename'. 21As jank'al ex uva' at ex tzitza' tu u Judea, as la ooj ve't ex tulaj unq'a koob'ale'. As ex uva' echen ex tu u Jerusalén, as la oojik el ex. As ex uva' at b'en ex tu vitz, as ye' la ok ve't ex tu u tename', 22tan tu unq'a q'iie' as la aq'ax ich'exel te unq'a tename' uva' kat ixvan u jikla yole'. As jank'al uva' tz'ib'amal kan ti' unq'a tename', as la tzojpisal ve'te'. 23As oyeb' chit evatz, ex ixoj uva' at eyaab'il ti' etilat umaj etalaj intxa' tuk' ex uva' nitel ich'u'un vene'e', tul la ul u k'axk'oe' seti' tu u q'iie', tan mama'la chit k'axk'o la ipaleb'e unq'a tename' tu u Judea, tan la ul vitx'i'tzi'l u Tiixhe' ti' unq'a tename'. 24As ati la kam ta'n ch'ich'; as ati la eq'ol ve't spreexhuil tulaj unq'a tename' uva' jit tiaal Israel, tan la ul e'puloj ve't u Jerusalén ta'n unq'a tename' uva' jit tiaal Israel. As a' ve't unq'a tename' la b'ek'on ve'te' techal la ilej u q'iie' uve' alel kan ta'n u Tiixhe'. 25As la ilax ve't unq'a k'uchb'al tetz u vuleb'ale' vatz u q'iie' tuk' vatz u ich'e' as tuk' xo'l unq'a tx'umile'. As la xaan ve't taama unq'a tename' vatz u tx'ava'e'. As la teq'o ve't taama ta'n vivulun u mar tul la ipilq'u tib'. 26As ye'l ve't iyak'il unq'a tename' la ib'an ta'n xo'vichil ti' titz'ale' uva' kam kuxh k'axk'o la ul ve't sti', tan la iyiku ve't u Tiixhe' unq'a vee' at vatz u almika'e'. 27As la til ve't unq'a tename' u tuleb'ale' tu u suutz'e'. As la uli tuk' iyak'il as la litz'lo'lan u tuleb'ale'. 28Tul la xe't unq'a vee' ni vale', as la eyak'insa etib'. As la sajin ve't je' ex tu almika', tan tuk q'alpuloj ve't ex vatz u k'axk'oe',— ti'k u Jesús. 29As tal ve't u Jesús uma't u k'uchuvatz uva' ech ni tal ile': —Eteesataj etexhlab'al ti' u higuera tuk' unjoltu unq'a tze'e', 30tan tul uva' netil itooq' vixaj tze'e', as ootzimal seta'n uva' saq'i tuk eloj ve'te'. 31As echat chit tuk ib'an unpajte, tan tul la etil tuch unq'a vee' ni val sete, as la etootzi ve'te' uva' txantu ilejat ve't u q'iie' uva' la ilpu ve'te' uva' at u tename' jaq' u tijle'm u Tiixhe'. 32As jik chit tuk val sete, tan ye'xnaj sotz unq'a tename' uva' tiaal Israel vatz u tx'ava'e' tul la ib'an unq'a vee' skajayil uve' ni val sete, 33tan la pal u almika'e' tuk' u vatz tx'ava'e'. Pet ech koj vunyole', tan a' chite' ye' la pali. 34La chit etil je' etib'. As eyansak vetaanxelale' ta'n unq'a va'lexhe' eche' u q'ab'a'me'. As teesak kan kuxh ex unq'a xaanchil aamae' vatz u tx'ava'e', tan ye' nachel sete tul la ul u q'iie' ti' u vuleb'ale' 35eche' nib'anax tuk' umaj ijvil uva' ni ik'an unq'a txooe', tan ye' nachel te txoo tul ni tik'al txoo. Tan ech tul u k'axk'oe' ti' unq'a uxhchile' skajayil uva' at vatz u tx'ava'e'. 36As atoj enachb'al sb'enameen. As enachtaj Tiixh ti' uva' la iloch ex u Tiixhe' ti' epal vatz unq'a k'axk'oe' uve' tuk uloj seti'. As ye'l ex la xo'v ex vatz tul la uli tu almika' unpajte,— ti'k u Jesús. 37As q'iil nikat ichusun u Jesús tu u tostiixhe'. As sotzsaj ma't Aak vi' u vitze' uve' Olivos. 38As nimal chit unq'a tename' nik iseb'a tib' ti' ib'en tu u tostiixhe' ti' tab'il viyol Aake'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\