LUCAS 22

1As b'iitik kuxh ilejat ve't u nimla q'iie' uva' pascua ib'ii, uva' nitx'a'pkat u paane' uva' ye'l levadura niku' xo'l. 2As unq'a iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh as tuk' unq'a uxhchile' uva' chusel tib' ti' unq'a tzaq'ite', as nik ichuk ve't chajnaj txumb'al ti' iyatz'pu u Jesús, tan nikat ixo'va chajnaj unq'a tename'. 3As ok ve't u Satanás vi' u taanxelal u Judas uva' Iscariote. As a' naje' uve' atik ok xo'l kab'laval unq'a ichusulib' u Jesús. 4As b'ex ve't u Judas yolon xe' unq'a iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh tuk' unq'a ib'ooq'ol unq'a xeen tetz u tostiixhe'. As iyol ve't chajnaj tuk' naj ti' uva' kam la tulb'e naj taq'ax ok u Jesús tiq'ab' chajnaj. 5As txuq'txun chit ve't chajnaj ti' viyol u Judas. As ik'ul ve't tib' iyol chajnaj uva' la taq' chajnaj puaj te u Judas. 6As ik'ujb'a' ve't u Judas uva' naj la oksan u Jesús tiq'ab' chajnaj. As ichuk ve't naj txumb'al, tan a' nikat tal naj uva' ye'l tenam k'atz u Jesús tul la b'en toksa naj Aak tiq'ab' chajnaj. 7As ilej ve't u b'axa q'iie' ti' ixe't u nimla q'iie' uva' nitx'a'pkat u paane' uva' ye'l levadura niku' xo'l. As tu unq'a q'iie', as techal chit nik iyatz'pu unq'a talaj kaneero'e' ti' inimal u nimla q'iie'. 8As ichaj ve't b'en u Jesús u Lu'e' tuk' u Xhune'. As ech tal ve't Aak ile' te chajnaj: —B'enoj ex. B'en eb'antaj tuch u tx'a'o'me' tetz u nimla q'iie', aq'al uva' la kunima,— ti'k Aak. 9Ech tal ve't chajnaj ile': —¿Pap, katil nasa'kat uva' la b'en kub'ankat tuch u tx'a'o'me'?— ti'k chajnaj. 10As ech tal ve't u Jesús ile': —Tul la ok ex tu u tename', as la ek'ul etib' tuk' uma'l u naj uva' eq'omal uma'l txe'n a' sta'n. As la xekeb' ex ti' naj techal la ok naj tu uma'l u kab'al. 11As ech la etal ile' te vib'aal u kab'ale': «Ech ni tal u chusul qetz ile': –¿Ab'iste u kab'ale' uva' la tx'a'nkat in tuk' unq'a unchusulib'e' ti' inimal u nimla q'iie'?– taq' Aak ni tale',» chaj ex la b'en etal ste. 12As la ik'uch ve't vib'aal u kab'ale' uma'l u nimla kab'al sete uva' echen tika'v ichup u kab'ale'. As b'anel ve't tuch u kab'ale' sta'n. As tzitzi' la eb'ankat tuch u tx'a'o'me',— ti'k u Jesús. 13As b'en ve't unq'a ichusulib' Aake'. As b'ex ib'ana kam uva' tal Aak te chajnaj. As ib'an ve't chajnaj tuch u tx'a'o'me' tetz u nimla q'iie'. 14As tul tz'otin ve'te', as xoneb' ve't u Jesús vatz u meexhae' tuk' unq'a apóstol. 15As ech tal ve't Aak ile' te chajnaj: —A' chite' nunsa' uva' la unb'an u tx'a'o'me' setuk' tu u nimla q'iie' tul uva' ye'xnaj unpaleb'et u k'axk'oe'. 16As ile' la val sete uva' eche' jatu koj la unb'an uma'toj tx'a'o'm setuk' eche' uva' nu kub'an cheel. Pet lanal oon u q'iie' ti' uva' la ilpu ve'te' uva' at ve't u tename' jaq' u tijle'm u Tiixhe'. As a'n la unb'an u tx'a'o'me' setuk' unpajte ti' inimal u nimla q'iie',— ti'k u Jesús. 17As itxey ve't u Jesús u koopa. As taq' ve't Aak ta'ntiixh te u Tiixhe' sti'. As ech tal ve't Aak ile': —Ek'ultaj u koopae'. As etuk'ataj, 18tan ile' la val sete uva' ye'xh jatu la vuk'a ve't u ta'l u uuvae' eche' uva' nu kub'an cheel. Pet lanal ilpu ve'te' uva' at u tename' jaq' u tijle'm u Tiixhe',— ti'k Aak. 19As itxey ve't Aak u paane'. Taq' ve't Aak ta'ntiixh sti'. Ijatx ve't Aak. As taq' ve't Aak te chajnaj. Ech tal ve't Aak ile': —A' vunchi'ole' uva' tuk vaq' k'axb'isaloj seti'. As chajpaj chit etx'a'at u paane' eche' u vaa' nu kub'an cheel, as la etulsa in sek'u'l,— ti'k Aak. 20As tul b'a'nxi itx'a'n ve't chajnaj, as itxey ve't Aak u koopa. As ech tal ve't Aak ile': —As u a'e' uva' at ku' tu u koopae', as a'e' u ak' tzaq'ite' uve' la k'ujeb' kan ta'n vunkajale' uve' tuk eloj seti'. 21As uma'l ex uva' tuk aq'on ok in tiq'ab' unq'a iq'esal unq'a tename', as il ex ato'k tzan ex sunk'atz vatz u meexhae'. 22As jik chit la val sete, tan in uva' in, as kam chit uve' k'ujlu kan svi', as a'e' uve' tuk unpaleb'e. ¡Pet oyeb' chit ivatz u naje' uve' tuk aq'on ok in tiq'ab' unq'a iq'esal unq'a tename'!— ti'k u Jesúse'. 23As xe't ich'oti ve't tib' te chajnaj uva' ab'iste chajnaj la k'ayin u Jesús. 24As xe't iyaa ve't tib' unq'a apóstol ti' uva' ab'iste chajnaj uva' nim talche'. 25As ech tal ve't Aak ile': —Jank'al unq'a ijlenaale' tetz unq'a tename', as nim chit chajnaj ninache' ti' ib'ek'at unq'a tename'. As ni toksa tib' chajnaj nimla lochol tetz unq'a tename'. 26Pet ech koj ex, tan jit'e'ch la eb'ane' eche' uve' nib'an unq'a naje'. Pet ab'iste ex uva' ex iq'esal xo'l vemoole', as ech vetxumb'ale' la eb'ane' eche' umaj uxhchil uva' ye'l tijle'm ati as moj eche' umaj k'am. 27¿As kam ni tal ex? ¿Ab'il uve' nim talche'? ¿Ma a' u uxhchile' uve' xonlu ok vatz u meexhae'? ¿Pet moj a' u k'ame' uve' niq'ajsan unq'a echb'ub'ale'? As ootzimal seta'n uva' a' u uxhchile' uva' ato'k vatz u meexhae' uva' nim talche' ti' u k'ame'. Pet ech koj uve' nunb'an sexo'l, tan ech nunb'ane' eche' nib'an umaj k'am. 28As ye'l ka'toj uxhchil kat atin sunk'atz. Pet ex kuxh kat atin ex sunk'atz tul kat unpaleb'e unq'a k'axk'oe'. 29Esti'e' tuk vaq' etijle'm ti' unq'a tename' uva' at jaq' u tijle'm u Tiixhe', eche' uve' kat ib'an u vunB'aale' sve ti' vilat isuuchil unq'a untename', 30tan at vijle'm ti' u tename' uva' at jaq' u tijle'm u Tiixhe'. As la oksal eq'ii. As la xoneb' ve't ex sunk'atz vatz vunmeexhae' ti' etx'a'ne' as ti' etuk'a'e'. As la xoneb' ve't ex tu unq'a b'a'nla xonleb'ale' ti' eb'anat isuuchil kab'laval unq'a tename' uva' tiaal Israel,— ti'k u Jesús. 31As ech tal ve't u Jesús ile' te u Lu'e': —Simón, Simón, ile' la val see uva' kat ijajlu ve't ex u Satanás sekajayil ti' uva' ech la tulb'e ex naje' eche' nib'anchu te u trigo tul nitxaap tu u txaab'ale'. 32Pet kat unjajlu b'a'nil te u Tiixhe' see' ti' uva' ye' la atz'ej u k'ujleb'al ak'u'le' svi'. As tul la yak'in ve't u k'ujleb'al ak'u'le' svi' unpajte, as laloch ve't unq'a eetz'in aatzike' ti' iyak'in u k'ujleb'al ik'u'le' svi',— ti'k u Jesús. 33Ech tal ve't u Lu' ile': —Pap, k'uxh la oksal in tu u kaarsa as moj la yatz'pu ve't in see', as la chit xekeb' in see',— ti'k u Lu'e'. 34As ech tal ve't u Jesús ile': —Lu', la val see tan tul ye'xnaj oq' u pele'xhe' cheel, as oxpajul ma't aalata' uva' ye' ootzaj in,— ti'k u Jesús. 35As ech tal ve't u Jesús ile' te unq'a ichusulib'e': —Tul kat unchaj b'en ex unpajxi, as kat val sete uva': «Ye'l epuaj la eteq'o. As mita'n esam. As ye'l untzumtoj exa'p la eteq'o,» ch'in kat val sete. ¿Pet moj kam kat eya'ta tul uva' kat b'ex ex?— ti'k Aak. Ech tal ve't chajnaj ile': —Ye'xhkam, Pap, kat kuya'ta,— ti'k chajnaj. 36As ech tal ve't Aak ile': —Pet ech koj uve' tuk val sete cheel, tan ab'iste ex uva' at epuaj, as eteq'otaj. As eteq'otaj esam. As jank'al ex uva' ye'l ech'ich' ati, as ek'ayitaj umaj etoksa'm. As eloq'taj ech'ich', 37tan ile' la val sete uva' techal chit la unpaleb'e kam uva' tz'ib'amal kan uva' ech ni tal ile': Antu ve'te' la ok xo'l tachul unq'a aapaave', taq' u yole'. As kam chit uve' tz'ib'amal kan svi' as tuk chit ib'ane',— ti'k u Jesús. 38As ech tal ve't chajnaj ile': —Pap, il ka'va'l ch'ich' ila' ati,— ti'k chajnaj. Ech tal ve't Aak ile': —Kat ib'anle' b'a,— ti'k Aak. 39As el ve't ch'u'l u Jesús tu kab'al, as xekeb' ve't unq'a ichusulib' Aake' sti'. As b'en ve't Aak tuk' chajnaj xe' tuul u vitze' uve' Olivos, tan ech chit nikat ib'an Aak. 40As tul oon ve't Aak tu u atinb'ale' tuk' chajnaj, as ech tal ve't Aak ile' te chajnaj: —Enachtaj chit Tiixh aq'al uva' la iyak'insa Aak u k'ujleb'al ek'u'le' svi' tul la chukax txumb'al seti' ti' eteesal sunk'atz,— ti'k u Jesús. 41As jetz'en ve't el unb'iil Aak k'atz chajnaj. Kamal ixaa ve't el Aak ka'vo'j k'a'j. As ku' ve't Aak qaaloj. As inach ve't Aak Tiixh. 42Ech tal ve't Aak ile': —UnB'aal, asoj la asa', as b'an b'a'nil sve uva' ye'l in la pal in tu u k'axk'oe'. As jit in la alon. Pet axh la alon,— ti'k Aak. 43As ku' ve't ch'u'l uma'l u ángel tu almika'. As ik'uch ve't tib' te Aak ti' iyak'insal taama Aak. 44As aya'l chit ve't ik'u'l Aak nikat inach ve't Aak Tiixh, tan va'lik chit itxumun ve't taama Aak. As va'lik chit ijoltz'a't ve't Aak. As nikat ich'anxik ku' vitz'a' Aake' tu tx'ava' eche' ich'anxik ku' kaj. 45As tul ya' ve't Aak ti' inachat Tiixh, as txakpu ve't Aak. As q'aavik ve't tzan Aak k'atz chajnaj. As vatik ve't chajnaj, tan atik vata'm tivatz chajnaj ta'n txumu'm. 46As ech tal ve't Aak ile' te chajnaj: —¿Kam q'i uve' vatik kuxh ex? Txakpoj ex. Enachtaj Tiixh aq'al uva' la iyak'insa Aak u k'ujleb'al ek'u'le' svi' aq'al uva' ye'xhkam kuxh la epaleb'e,— ti'k Aak. 47As antelik iyolon u Jesús tul b'ex oonoj u mama'la tename' ti' itxeypu ve't u Jesús. As u Judas uva' atik ok xo'l kab'laval unq'a ichusulib' Aake', as naj b'axik vatz unq'a tename'. As tul jetz'en ve't ok naj vatz Aak ti' itz'ub'at naj txala itzi' Aak, 48as ech tal ve't Aak ile' te naj: —¿Judas, ma tuk' tz'ub'u tzi' tuk aaq'kat ok in tiq'ab' unq'a uxhchile' uva' tuk txeyon in, in uva' in ?— ti'k Aak. 49A'n pal ve't unq'a ichusulib' Aake' stuul uva' kam nik ib'an u Judas. As ech tal ve't chajnaj ile' te u Jesús: —¿Pap, ma la uch kuk'ulelat unq'a naje' tuk' u kuch'ich'e'?— ti'k chajnaj. 50As tzaa ve't uma'l naj. As teq'o ve't je' tzan naj vich'ich'e' tu totzotz. As itzok' ve't el naj viseb'al ixikin uma'l vik'am iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh. 51As ech tal ve't u Jesús ile': —¡Ya'sa uve' nab'ane'! ¡Ye' eetz ti' naj!— ti'k Aak. As ikan ve't ok Aak vixikin naje'. As yak kuxh txan vixikin naje' ta'n Aak. 52As ech tal ve't Aak ile' te unq'a iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh, tuk' unq'a iq'esal unq'a xeen tetz u tostiixhe', tuk' ka't unq'a b'aal tename' uva' kat oon ti' itxeyat Aak: —¿Kam q'i uva' eq'omal ch'ich' tuk' tze' seta'n ti' ul etxeyat in? ¿In kol umaj elq'om q'a sevatz? 53As tul jun q'ii atik in sexo'l tu u tostiixhe', as ye' kat etxey in. Pet etetz ve'te' b'a scheel tuk' u tx'i'lanaje' ti' etxeyat in, tan kat taq'lu ve't u Tiixhe' etokeb'al ti' etxeyat in,— ti'k Aak. 54As itxey ve't unq'a tename' u Jesús. As teq'o ve't ok chajnaj Aak tu vikab'al iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh. As ech koj u Lu'e', tan naach kuxh xekelikkat naj ti' Aak. 55As tul ma'tik toksat ka'l unq'a uxhchile' xamal vatz u q'anale', as xoneb' ve't ok u Lu'e' k'atz chajnaj vatz u xamale'. 56As til ve't uma'l u aaich' uva' xonlik ok u Lu'e' vatz u xamale'. As ib'an ve't ixoj ika'yal naj. As ech tal ve't ixoj ile': —U naje' vi'le', imool tib' naje' tuk' u Jesús,— ti'k ixoj tal xo'l unq'a uxhchile'. 57As ech tal ve't u Lu' ile': —¡Ixoj, ye' vootzaj u naje' uve' naale'!— ti'k naj. 58As unb'iil kuxh ve't stuul, as ilpu ve't u Lu'e' ta'n uma't u naj. As ech tal ve't naj ile' te u Lu'e': —An chite' vil amool eeb'e' tuk' chajnaj,— ti'k naj. Ech tal ve't u Lu' ile': —¡Ye'le! ¡Jit unmool vib'e' tuk' chajnaj!— ti'k naj. 59As kamal uma'l oora stuul, as ech tal ve't uma't naj ile' ti' u Lu'e': —An chite' vil imool tib' naje' tuk' u Jesús, tan aa Galilea naj,— ti'k naj. 60Ech tal ve't u Lu' ile': —¡Ye' vootzaj kam uve' naale'!— ti'k u Lu'e'. As antelik kuxh iyolon u Lu'e' tul b'ex oq'oj ve't u pele'xhe'. 61As isuchq'i ve't tib' u Jesús. As isaji ve't Aak u Lu'e'. As jub'in ve't tul viyol Aake' sk'u'l u Lu'e' uva' ma'tik talat Aak: «Tul ye'xnaj oq' u pele'xhe', as oxpajul ma't eesat eeb' sunk'atz,» ti'k Aak. 62As el ve't ch'u'l u Lu'e' vatz u q'anale'. As va'l chit toq' ve't naj ti' ik'axat tib' ti' uva' kat tal naj. 63As tze'leb'alik kuxh u Jesús te unq'a naje' uva' nik xeeon Aak. As xe't ve't chajnaj ti' iq'ospu Aak. 64As ijup ve't chajnaj ivatz Aak ta'n uma'l u su't. As ik'axb'isa ve't chajnaj ivatz Aak ta'n q'ab'. As ech tal ve't chajnaj ile': —Asoj axh q'ajsan tetz viyol u Tiixhe', as q'iia uva' ab'il kat q'oson axh,— ti'k chajnaj te Aak. 65As kam kuxh k'axk'ola yolil nikat talo'k chajnaj te Aak. 66As tul sajb'u ve'te', as imol ve't tib' unq'a b'aal tename', tuk' unq'a iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh, tuk' ka't unq'a uxhchile' uva' chusel tib' ti' unq'a tzaq'ite'. As eq'ol ve't ok u Jesús xo'l chajnaj tu ab'i'me'. As ech tal ve't chajnaj ile' te Aak: 67—Al sqe: ¿Ma axh u Cristo?— ti'k chajnaj. Ech tal ve't Aak ile': —K'uxh la val sete, as eche' la koj enima in. 68As k'uxh la unch'oti umaj yol sete, as eche' la koj etal sve. 69As tuk val sete, uva' in tuk ilej uma'l u q'ii uva' tuk xoneb'oj in tu viseb'al u Kub'aal Tiixhe' uva' nim chit u tijle'me',— ti'k Aak. 70As ech tal ve't chajnaj ile' skajayil: —¿Ma a' naale' b'a uva' axh viK'aol u Tiixhe'?— ti'k chajnaj. Ech tal ve't Aak ile': —Kano, an chite' uve' netale',— ti'k Aak. 71As ech tal ve't chajnaj ile' svatzaj: —¿Kam ve't itxa'k uma'toj yol uva' la qab'i? Tan ile' kat qab'ila' uva' ni tal naj,— ti'k chajnaj.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\