LUCAS 23

1As tul tzojpu ve't u yole' tu u ab'i'me', as jank'al unq'a uxhchile' uva' molik tib' ti' icheesal ipaav u Jesús, as b'ex toksa ve't chajnaj Aak vatz u Pilato. 2As xe't icheesa ve't chajnaj ipaav Aak te u Pilato. Ech tal ve't chajnaj ile': —Kat kuch'otil itzi' u naje'. As kat qootzil ve'te' uva' nisotzsa naj ik'u'l unq'a tename', tan ni tal naj uva' ye' la taq' unq'a tename' u puaje' te u ijlenaale' tu u Roma. As ni tal naj unpajte uva' naj u ijlenaale' uva' Cristo,— ti'k chajnaj. 3As ech tal ve't u Pilato ile' te u Jesús: —¿Ma axh u tijlenaal unq'a tiaal Israel?— ti'k u Pilato. Ech tal ve't Aak ile': —Kano. An chite' uve' naale',— ti'k Aak. 4As ech tal ve't u Pilato ile' te unq'a iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh tuk' te unq'a tename': —Ye'l umaj ipaav u naje' nunleje',— ti'k u Pilato. 5As iya'lu ve't chajnaj u Pilato. Ech tal ve't chajnaj ile': —Niyansa naj itxumb'al unq'a tename' skajayil tzitza' tu u Judea ta'n u yole' uve' nichus naj, tan kat xe'tik tzan naj tu u Galilea. As il naj tul tzitza' tu u Judea,— ti'k chajnaj. 6As tul tab'i ve't u Pilato uva' a' xe'tikkat tzan u Jesús chusun tu u Galilea, as ech tal ve't naj ile' te chajnaj: —¿Ma aa Galilea u naje'?— ti'k naj. 7As tul alax ve't te u Pilato uva' aa Galilea u Jesús, as ichaj ve't b'en naj u Jesús vatz u Herodes, tan a' u Herodes b'ooq'ol tu u Galilea. As tu u q'iie' atik u Herodes tu u Jerusalén. 8As tul til ve't u Herodes u Jesús, as va'lik chit itxuq'txun ve't naj, tan na'xnik tab'it naj yol ti' Aak. As a' nikat tal naj uva' la til naj ib'anat Aak umaj k'uchb'al tetz vib'a'nil u Tiixhe'. 9As nimal kuxh yol nik ich'oti naj te Aak. As jit tiin Aak. 10As unq'a iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh tuk' unq'a uxhchile' uva' chusel tib' ti' unq'a tzaq'ite', as ye' nik iya' ve't chajnaj ti' icheesat ipaav u Jesús vatz u Herodes. 11As teesa ve't u Herodes iq'ii Aak tuk' unq'a isole'. As toksa ve't chajnaj uma'l u b'a'nla oksa'm ti' Aak. As tal ve't u Herodes uva' la b'en Aak vatz u Pilato unpajte. 12As tu ve't u q'iie' ik'ul ve't tib' iyol u Herodes tuk' u Pilato, tan atik ok ixo'l chajnaj sb'axa. 13As imol ve't u Pilato unq'a iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh, tuk' ka't unq'a iq'esal unq'a tename', as tuk' unq'a tename' skajayil. 14As ech tal ve't u Pilato ile': —Exe' kat eq'on tzan u naje' sunvatz. As netale' uva' nisotzsa naj ik'u'l unq'a tename', tan a' ni toksa naj tivi' unq'a tename' uva' ye' la nimal u ijlenaale'. As ile' kat unch'otil te naj sevatz ti' uve' netal sve. As ye'l ipaav naj nunleje' ti' uve' netal sve. 15As echat kuxh kat ib'an u Herodes, tan kat iq'aavisa ve't tzan naj u Jesús sunvatz. Esti'e' uva' la etootzi uva' ye'l ipaav naj ati uva' la kam naj sti'. 16Pet tuk val iq'ospu naj ta'n tz'u'm. As la unchajpu ve't el naj,— ti'k u Pilato, 17tan chiannallu te u Pilato uva' jun yaab' nichajpu el naj umaj u preexhue' tu u nimla q'iie'. 18As jolol chit taq'at ve't je' unq'a tename' tuul ivi'. As ech tal ve't ile': —¡Yatz'poj u Jesús! ¡As chajpuloj u Barrabás!— ti'k unq'a tename', 19tan atik ve't ok u Barrabás tu u kaarsa, tan antik naj xo'l unq'a tename' uva' nik alon uva' laik eesal u b'anol ivatz u ijlenaale' tu u Jerusalén. As ma'tik iyatz'on naj unpajte. 20As a' nikat tal u Pilato uva' la chajpul u Jesús. As tal ve't naj te unq'a tename' unpajte uva' la ichajpu naj u Jesús. 21As aal chit taq' ve't je' unq'a tename' tuul ivi'. As ech tal ve't ile': —¡Yatz'poj naj vatz u kuruse'! ¡Yatz'poj naj vatz u kuruse'!— ti'k unq'a tename'. 22As ech tal ve't u Pilato ile' titoxpa: —¿As kam ipaav u naje' q'i kat ib'ana? ¡Tan ye'l ipaav naj ati uva' la yatz'pu naj sti'! Pet tuk val iq'ospu naj. As la unchajpu el naj,— ti'k u Pilato. 23As aal chit taq' ve't je' unq'a tename' tuul ivi' tuk' unq'a iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh, ti' ijajata' uva' la yatz'pu u Jesús vatz u kuruse'. As techal chit oleb' chajnaj ti' unq'a vee' nik tal chajnaj. 24As tal ve't u Pilato uva' la b'anaxi kam uve' nik tal unq'a tename'. 25As ichajpu ve't u Pilato u Barrabás uva' atik ok tu u kaarsa ti' paasan tziil as ti' yatz'o'm, as taq' ve't ok u Pilato u Jesús tiq'ab' unq'a tename' ti' uva' la ib'an unq'a tename' te Aak kam uve' nik tal taama. 26As tul teq'o ve't unq'a tename' u Jesús ti' iyatz'pu vatz u kuruse', as itxey ve't chajnaj uma'l u aa Cirene uva' Simón ib'ii uva' aalik itzaa tu vitz. As taq' ve't je' chajnaj u kuruse' vi' icheleb' naj. As xekeb' ve't naj ti' u Jesús. 27As a' chit mama'la tename' xekik ti' Aak. As nimal unq'a ixoje' uva' nikat itxumune', as va'lik chit toq' cha'ma ti' Aak. 28As isuchq'i ve't tib' Aak. As ech tal ve't Aak ile' te cha'ma: —Ex ixoj uve' aa Jerusalén, ye' kuxh oq' ex svi'. Pet etoq'letaj je' etib'; as etoq'letaj unq'a etale', 29tan tul uma'l u q'ii uva' la alpu ve'te' uva': «Chiib'eb'al chit unq'a ixoje' uve' ye' ni talane', tuk' unq'a ixoje' uve' ye' nije' ventasioon sti', tuk' unq'a ixoje' uve' ye' kat ch'u'ul vich'u'e',» chaj u yole' la tale'. 30As tul la b'en ib'ane', as ech la tal ve't unq'a tenam ile' te unq'a vitze': «¡E'pen tzan sqi'! ¡Emujtaj o' vatz u k'axk'oe'!» chaj ve't unq'a tename' la tale'. 31As la val sete, asoj ech ni vulb'ele' eche' u vaa' as tul ye'l unpaav ati, ¿as a' kol chit ye' la b'anchu q'a sete, tul ex aapaav?— ti'k u Jesús. 32As eq'omalik ka'va't unq'a naj ta'n unq'a tename', uva' b'anol va'lexh chittu' ti' uva' eela iyatz'pe' tuk' u Jesús. 33As tul oon ve't unq'a tename', tuk' Aak, as tuk' ka'va't unq'a naje' tu u atinb'ale' uva' «Tatinb'al B'ajil K'o'n» ib'ii, as tzitzi' aq'axkat ve't je' Aak vatz u kuruse'. As aq'ax ve't je' ka'va't unq'a naje' vatz ikurus unpajte: uma'l naj atik je' tiseb'al Aak; as uma't naj timax Aak. 34As ech tal ve't u Jesús ile': —Pap, sotzsa ipaav unq'a uxhchile', tan ye' tootzaje' uve' nib'ane',— ti'k Aak. As ijatx ve't unq'a sole' u toksa'm Aake' svatzaj. As itx'ak ve't tib' chajnaj ti' u toksa'm Aake'. 35As tul nikat ika'ya je' unq'a tename' u Jesús, as ech tal ve't unq'a iq'esal unq'a tenam ile' tul nik teesa chajnaj iq'ii Aak: —Kat itx'ol naj iq'alpul unq'a uxhchile' vatz unq'a ch'o'me'. Asoj an chittu' uva' naj u Cristo uva' k'ujle'l ta'n u Tiixhe', as iq'alpu tib' naj vatz u kamchile' scheel,— ti'k chajnaj. 36As jetz'en ve't ok unq'a sole' k'atz u kuruse' ti' teesat chajnaj iq'ii u Jesús. As taq' je' chajnaj unb'iil u k'ayla ta'l uuva te Aak. 37As ech tal chajnaj ile': —Asoj axh u tijlenaal unq'a tiaal Israel, as q'alpu eeb' vatz u kamchile',— ti'k chajnaj. 38As atik ve't je' uma'l u tz'ib' tivi' u kuruse' tu viyolb'al unq'a aa Grecia, tuk' tu viyolb'al unq'a aa Roma, as tuk' tu viyolb'al unq'a tiaal Israel. As ech nik tal u tz'ib' ile':, ti'k u tz'ib'e'. 39As uma'l u b'anol va'lexh uva' atik je' vatz u kuruse' k'atz u Jesús, as ech tal naj ile' tul nik teesa naj iq'ii u Jesús: —Asoj axh u Cristo, as q'alpu eeb' vatz u kuruse'; as q'alpu o' unpajte,— ti'k naj. 40As yaanik ve't tzan uma't u b'anol va'lexhe' te vimoole'. Ech tal naj ile': —¿Ma ye' naxo'va u Tiixhe' b'a? Tul antu ve't axh tuk kamoj axh. 41As ech koj o', tan nu kupaleb'e u k'axk'oe', tan ti' chit u kupaave' tuk kamojkat o'. Pet ech koj u Jesús, tan ye'l umaj va'lexh kat ib'ana,— ti'k naj. 42As ech tal ve't naj ile' te u Jesús: —Pap, la oolsa in sak'u'l tul uva' la ul axh ti' ook ijlenaalil ti' unq'a tename',— ti'k naj. 43Ech tal ve't u Jesús ile' te naj: —Ile' jik chit tuk val see, tan cheel tuk atinoj axh sunk'atz tu u b'a'nla atinb'ale',— ti'k Aak. 44As tul chaq'aan ve't q'ii, as tokin ve't ivatz u tx'ava'e'. As techanal oon ve't oxva'l oora ku'q'ii. As a'n ilon ve't u q'iie' unpajte. 45As tokin ve't ivatz u q'iie'. As q'ixmu ve't u nimla jitkin ixb'u'je' uve' nik jatxon tuul u tostiixhe'. 46As sik'in ve't u Jesús. Ech tal ve't Aak ile': —UnB'aal, tuk unjatxo'k u vaanxelale' taq'ab',— ti'k Aak. As tul kuxh tal ve't Aak u yole', as kam ve't Aak. 47As tul til ve't viq'esal unq'a sole' kam uve' uchi, as toksa ve't naj iq'ii u Tiixhe'. Ech tal ve't naj ile': —An chite' vil. Ye'l ipaave' vil u naje' ati. As jikla aama chit naje' vil,— ti'k naj. 48As unq'a tename' uve' nik ilon kam uve' uchi, as nik ipum ve't tzi' taama ta'n txumu'm tul q'aav ve't tu u tename'. 49Pet ech koj unq'a uxhchile' uva' ootzinik tib' tuk' u Jesús as tuk' unq'a ixoje' uve' xekik chit ti' Aak tul sitzaa Aak tu u Galilea, tan naach kuxh atikkat tzan ti' tilata' kam uva' nik tulb'el Aak. 50As atik uma'l u naj tu u Jerusalén uva' tzaanaj tu u tal tename' uva' Arimatea uva' echen tu u Judea. As Xhu'l ib'ii naj. As jik chit itxumb'al naj, tan b'a'nla aama chit naj. As k'uxh atik ok naj xo'l unq'a b'anol isuuchil unq'a tename', 51as jit ik'ul tib' iyol naj tuk' unq'a imoole' ti' uva' la kam u Jesús. As nik itx'eb' naj u q'iie' ti' uva' la ilpi uva' at u tename' jaq' u tijle'm u Tiixhe'. 52As b'ex ijaj ve't naj vichi'ol u Jesús te u Pilato. 53As teq'o ve't ku' tzan naj vichi'ol Aake' vatz u kuruse'. As ib'och ve't naj tu uma'l u saj maanta. As b'ex imuj ve't naj tu uma'l u jul uva' k'otik ok vatz uma'l u pi'un uva' ye'xnik mujlu umaj kamnaj stuul. 54As a'ik u q'iie' uve' nikat ib'an unq'a tename' tuche' ti' inimal u xeem q'iie', tan aalik ixe't ve't u xeem q'iie'. 55As unq'a ixoje' uve' xekik chit ti' u Jesús tul xe't Aak chusun tu u Galilea, as b'ex til cha'ma katil uve' mujlukat Aak. As tilo'k cha'ma uva' kam ulb'el ikaa vichi'ol Aake' tu u jule'. 56As q'aav ve't cha'ma tu kab'al. B'ex ib'an ve't cha'ma tuch unq'a tx'umtx'ulla tz'akab'ale' uva' laik ok ti' vichi'ol u Jesús. As tul b'anax tuch unq'a tz'akab'ale', as i'l ve't cha'ma tu u xeem q'iie', eche' uve' alel kan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\