LUCAS 24

1As tul kuxh b'uuq' q'ii tu u b'axa q'iie' tu xhemaana, as b'en ve't unq'a ixoje' k'atz u jule' uva' mujlukat u Jesús. As eq'omalik ve't unq'a tx'umtx'ulla tz'akab'ale' ta'n cha'ma uva' ma'tik ib'anat cha'ma tuche', ti' b'en toksat ti' vichi'ol u Jesús, uva' nik tale'. As antik ka't unq'a ixoj xekik ti' cha'ma. 2As tul oon ve't cha'ma tzi' u jule', as til ve't cha'ma uva' b'alq'umalik ve't el u sivane' uva' atik tzi' u jule'. 3As ok ve't cha'ma tu u jule'. As til ve't cha'ma uva' ye'lik ve't vichi'ol u Kub'aal Jesús atike. 4As sotz ve't ik'u'l cha'ma. As txaklik kuxh ve't cha'ma tzitzi'. As aat kuxh til ve't cha'ma uva' txaklik ve't ok ka'va'l unq'a naj txala cha'ma uva' va'lik chit ilitz'kab'an unq'a toksa'me'. 5As aal chit xo'v ve't cha'ma. As qaaeb' ve't cha'ma vatz unq'a naje' techal toon ivatz cha'ma vatz tx'ava'. As ech tal ve't unq'a naj ile' te cha'ma: —¿Kam q'i uve' nu kuxh echuk u Jesús xo'l unq'a kamnaje'? Tan ye'l Aak kamnajle, 6tan kat ulyu ve't taama Aak. As ye'l ve't Aak at tzitza'. Etulsataj viyol Aake' sek'u'l uva' tal kan Aak sete tul uva' atik Aak tu u Galilea, 7tan ech kat tal kan Aak ile': «La aq'ax ok tiq'ab' unq'a uxhchile' uve' ye' ni niman u Tiixhe'. As la kam ve't vatz u kuruse'. As titoxvu q'ii la ul taama unpajte,» ti'k Aak,— ti'k unq'a naje' tal te cha'ma. 8As ul ve't viyol u Jesús sk'u'l cha'ma. 9As el ve't ch'u'l cha'ma tu u jule'. As b'ex tal ve't cha'ma te junlaval unq'a ichusulib' Aake' tuk' te unjoltu unq'a niman tetz Aake' kam uva' til cha'ma. 10Antik u Ma'le' uva' tzaanaj tu Magdala, tuk' u Xhiv, tuk' uma't u Ma'l uva' vitxutx u Jacobo, tuk' ka't unq'a ixoj, as a' cha'mae' ul alon te unq'a apóstol. 11As jit inima chajnaj viyol unq'a ixoje', tan ch'u'jil elnallukat cha'ma nikat tal chajnaj. 12As txakpu ve't u Lu'e'. Ooje'l chit ve't tel ch'u'l naj ti' b'en tilat u jule' uve' mujlukat u Jesús. As tul oon naj, as sajin ok naj tu u jule'. As a' kuxh unq'a maantae' til ve't naj uve' b'ochlukat u Jesús. As va'lik chit teq'ot ve't taama naj ti' uve' til naj. As b'en ve't naj tu kab'al. 13As an chit tu q'iie', as b'en ve't ka'va'l vichusulib' u Jesús tu uma'l u tal tenam uva' Emaús. Kamal oxva'l i'l ixo'l tuk' u Jerusalén. 14As tul nikat ixaan chajnaj, as nikat iyolb'e chajnaj kam chit uve' kat uchi. 15As tul nikat iyolon chajnaj, as jetz'en ve't ok u Jesús ti' ixekeb' ti' chajnaj. 16As at kuxh til chajnaj uva' xekik uma'l u uxhchil ti' chajnaj. As jit texhla chajnaj uva' a'ik u Jesús. 17As ech tal ve't u Jesús ile' te chajnaj: —¿Kam yolile' q'i uve' neyole' tul nexaane'? ¿As kam uve' nu kuxh etxumune'?— ti'k Aak. 18As uma'l u naj uva' Cleofas ib'ii as ech tal naj ile': —¿Ma jit axh aatenam b'a? ¿As ma ye' ootzimal b'a a'n kam uve' kat uch tu u Jerusalén tu unq'a q'iie'?— ti'k naj. 19Ech tal ve't u Jesús ile': —¿As kam q'i kat uchi?— ti'k Aak. As ech tal ve't chajnaj ile': —¿As ma ye' kat aab'i b'a ti' uve' kat ulb'el u Jesús uva' aa Nazaret? As Aake' q'ajsan tetz viyol u Tiixhe'. As nim chit unq'a b'a'nile' uva' kat ik'uch Aak tuk' uve' kat tal Aak vatz u Tiixhe' as vatz unq'a tename' unpajte. 20Pet a' unq'a iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh tuk' unq'a iq'esal u tename' uva' kat k'ujb'a'n ti' ikam Aak vatz u kuruse'. As kat aq'pik ve't je' Aak vatz u kuruse'. 21Pet ech koj o', tan a' kat qala uva' Aake' la q'alpun u kutename' vatz unq'a uxhchile' uva' nich'o'n taama sqi'. As ye' kat b'ex ib'ana, tan kat ib'anlu ve't oxva'l q'ii ikam ve't Aak. 22As kat sotz ve't kuk'u'l tul kat ul tal ka'l unq'a ixoj sqe ti' uva' kam kat til cha'ma, tan ku'saj kat b'ex cha'ma k'atz u jule' uve' mujlukat Aak. 23As ye'l ve't vichi'ol Aake' kat ilej ve't cha'ma tu jule'. As ni tal ve't cha'ma uva' kat ik'uch tib' ka'l unq'a ángel vatz cha'ma. As kat tal unq'a ángel te cha'ma uva' isle'l ve't Aak. 24As yak kuxh b'en ve't ka'l unq'a kumool. B'ex til ve't chajnaj u jule'. As ni tal chajnaj uva' an chittu' kam uva' kat tal unq'a ixoje'. As jit til chajnaj u Jesús,— ti'k chajnaj. 25As ech tal ve't u Jesús ile': —¡Ex chit ye' nepal stuul! ¡Kam chit alkin aamaile' vetetze'! Tan ye'xh nenima unq'a yole' uva' tz'ib'amal kan ta'n unq'a q'ajsan tetz viyol u Tiixhe'. 26¿As moj ye' ootzimal seta'n uva' techanal la ipaleb'e u Cristo unq'a k'axk'oe'? As a'n la oksal ve't iq'ii Aak tul uva' la ok Aak tu almika',— ti'k Aak. 27As a' xe'tkat Aak ti' unq'a yole' uve' tz'ib'amal kan ta'n u Moisés. As tal ve't Aak unpajte ti' unq'a yole' uva' alel kan ta'n ka't unq'a q'ajsan tetz viyol u Tiixhe'. As tal ve't Aak isuuchil unq'a yole' te chajnaj uva' tz'ib'amal kan ti' Aak. 28As tul oon ve't chajnaj tzi' u tal tename' uva' yakikkat chajnaj, as tal ve't u Jesús uva' yakik ve't Aak tu uma't tenam. 29As iya'lu ve't chajnaj Aak. Ech tal chajnaj ile' te Aak: —Kaaen kan sukuk'atz, tan ma't ve't ku' q'ii. As tuk tz'otinoj ve'te',— ti'k chajnaj. As ok ve't Aak k'atz chajnaj tu kab'al. 30As tul xonlik ve't u Jesús tuk' chajnaj vatz u meexhae' ti' itx'a'ne', as itxey ve't Aak u paane'. As taq' ve't Aak ta'ntiixh te u Tiixhe' sti'. As ijatx ve't Aak te chajnaj. 31As tul ik'ul ve't chajnaj u paane', as texhla ve't chajnaj uva' a'ik u Jesús. As oora kuxh sotz ve't Aak vatz chajnaj. 32As ech tal ve't chajnaj ile' svatzaj: —¡As va'lik chit itxuq'txun u qaanxelale' tul nikat tal Aak isuuchil unq'a yole' sqe tu b'ey!— ti'k chajnaj. 33As yak kuxh txakpu ve't chajnaj. As q'aav ve't chajnaj tu u Jerusalén. As tul oon ve't chajnaj, as k'ulik tib' junlaval unq'a apóstol tuk' ka't unq'a niman tetz u Jesús. 34As ech tal ve't unq'a apóstol ile' tuk' unq'a niman tetz Aake' te chajnaj: —¡An chite'! ¡Kat ulyu ve't taama u Kub'aal Jesús! Tan kat ik'uch tib' Aak te u Simón,— ti'ke. 35As tal ve't ok ka'va'l unq'a naje' te unq'a apóstol uva' kam ib'an chajnaj tuk' Aak tu b'ey, as kam ib'an chajnaj tul texhla chajnaj Aak tul ijatx Aak u paane'. 36As antelik kuxh iyolon unq'a naje', as aat kuxh ilpu ve'te' uva' txaklik ve't u Jesús xo'l unq'a uxhchile' uva' molik tib'. As ech tal ve't Aak ile': —As b'a'noj etatin sevatzaj sekajayil,— ti'k Aak. 37As teq'o ve't taama unq'a uxhchile'. As xo'v ve'te', tan kamal xo'val uva' nikat tal ve'te'. 38As ech tal ve't Aak ile' te unq'a uxhchile' uve' molik tib' tu kab'al: —¿Kam uve' nu kuxh exo've' as nu kuxh ika'kab'in etaama? 39Etiltaj vunq'ab'e' tuk' unq'a voje', tan ine' ta'. As ekantaj in aq'al uva' la pal ex stuul ti' etexhlat in, tan ye'l ichib'il as ye'l ib'ajil unq'a xo'vale' ati. Pet ech koj in, tan il unchi'ol ati tuk' unb'ajil eche' uva' netile',— ti'k Aak. 40As tul kuxh tal u Jesús u yole', as ik'uch ve't Aak viq'ab'e' tuk' u toje' te chajnaj. 41As k'uxh va'lik chit ichiib' ve't chajnaj, as nikat teq'o taama chajnaj, tan ye'xnik inima chajnaj uva' ma'tik tul taama u Jesús. Esti'e' uva' ech tal Aak ile' te chajnaj: —¿Ma at echb'ub'al sexe'? Eb'antaj b'a'nil. Etaq' unb'ooj vetz,— ti'k Aak. 42As taq' ve't chajnaj unb'iil u b'oxi'm txay te Aak tuk' unb'iit u tx'ix kab'. 43As ik'ul ve't Aak. As techb'u ve't Aak vatz chajnaj. 44As ech tal ve't Aak ile' te chajnaj: —As jank'al chit unq'a k'axk'oe' uve' kat unpaleb'e, as a'e' uve' kat val sete b'axa tul ye'xnaj kam in. As techal chit kat ib'ana kam unq'a vee' tz'ib'amal kan svi' ta'n u Moisés tuk' ka't unq'a q'ajsan tetz viyol u Tiixhe', tuk' u yole' uva' ni tal tu Salmo,— ti'k Aak. 45As taq' ve't Aak itxumb'al chajnaj ti' uva' la pal chajnaj tu yole' uva' tz'ib'amal kan ti' Aak. 46As ech tal ve't Aak ile' te chajnaj: —Ech ni tal unq'a yol ile' uva' tz'ib'amal kan svi': «La chit ipaleb'e u Cristo u kamchile'. As titoxvu q'ii la ul taama unpajte. 47As tuk' vib'ii Aake' la alpukat isuuchil u yole' xo'l unq'a tename' skajayil ti' uva' la ik'axa tib' unq'a tename' ti' vipaave' as la sotzsal ve't ipaav. As a' la xe'tkat tu u Jerusalén ti' talax isuuchil u yole',» ti'k u yole' uva' tz'ib'amal kan svi'. 48As exe' tuk paxsan ve't unq'a yole' svi', tan exe' kat ab'in as exe' kat ilon kam uva' kat ulb'el in. 49Pet kaaoj kan ex tzitza' tu u Jerusalén. As lanal ek'ul veyak'ile' uve' la ku' ch'u'l tu almika', tan tuk unchaj tzan u lochol etetze' uve' alel kan ta'n vunB'aale',— ti'k u Jesús. 50As teq'o ve't el u Jesús unq'a ichusulib'e' ti'e'l u Jerusalén. As tul oon Aak tuk' chajnaj najlich u Betania, as taq' ve't je' Aak iq'ab', as b'a'n ve't iyolon Aak ti' chajnaj. 51As tul kuxh tal Aak u b'a'ne' ti' chajnaj, as ijetz' ve't el tib' Aak. As aat kuxh til ve't chajnaj teq'ol ve't je' Aak tu almika'. 52As toksa ve't chajnaj iq'ii u Jesús. As q'aav ve't chajnaj tu u Jerusalén. As va'lik chit itxuq'txun ve't chajnaj. 53As jun q'ii nikat imol ve't tib' chajnaj tu u tostiixhe' ti' toksal iq'ii u Tiixhe'. An chite'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\