LUCAS 3

1As tul ib'an o'laval yaab' tok ve't u César uva' Tiberia ijlenaalil tu u Roma, as a'ik u Poncio Pilato uve' atik ok b'anol ivatz tu u Judea. As a' atikkat ok u Herodes tu u Galilea. As a' atikkat ok u Pi'le', u titz'in u Herodes, tu u Iturea tuk' tu u Trakonite. As a' atikkat ok u Lisanias tu u Abilinia. 2As tul atik ok u Anás tuk' u Caifás iq'esalil oksan iyol tenam vatz Tiixh, as yolon ve't u Tiixhe' te u Xhune', vik'aol u Zacarías, tu u tzuukin tx'ava'e', tan a' isa' u Tiixhe' uva' la b'en ipaxsa u Xhune' viyol Aake' xo'l unq'a tename'. 3As pal ve't u Xhune' tulaj unq'a tename' tzi' u Jordán ti' talat viyol u Tiixhe' te unq'a tename'. As nik tal ve'te' uva' la ku' unq'a uxhchile' xe' u a'e', texhlal tetz uva' kat ik'axal unq'a uxhchile' vipaave' vatz u Tiixhe', aq'al uva' la isotzsa ve't Aak ipaav unq'a uxhchile'. 4Tan eche' uma'l u yol uva' tz'ib'amal kan ta'n u Isaías uva' ech ni tal ile': Tan la uch uma'l u sik'i'm tu u tzuukin tx'ava'e'. As ech la tal ile': «¡Eb'antaj etuche' ti' ek'ulat u kuB'ooq'ole'! ¡As ejikb'a'taj vetxumb'ale' eche' ijikb'a'l umaj b'ey! 5As la noosal u xo'l u vitze'. As la e'pul el u vitze', aq'al uva' chaq'aala chit la ib'an ve'te'. As ech ejikb'a't vetxumb'ale' eche' ijikb'a'l umaj b'ey uve' koyixi. As jank'al unq'a b'eye' uve' at jul stuul as lab'alili. 6As kajayil chit unq'a tename' tuk ilon tul uva' tuk isotzsa ve't u Tiixhe' vipaav unq'a tename',» chaj la tale', ti'k u yole'. 7As ul ve't unq'a tename' k'atz u Xhune' ti' uva' la taq' ku' u Xhune' unq'a uxhchile' xe' u a'e'. As ech tal u Xhun ile': —¡Ech vetxumb'ale' eche' u tx'i'latxooe'! ¿Tan ab'il kat alon sete uva' la ooj ex vatz u k'axk'oe' uve' tule'? 8Eb'antaj b'a'nil, texhlal tetz uva' kat ek'axal ve't etib' vatz u Tiixhe'. As ye' etitz'a uva' ti' kuxh uva': «O' tiaal u Abraham,» ch'ex netale', as ye'l ex la pal ex tu u k'axk'oe' uva' tule', tan tuk val sete uva' eche' k'axk'o koj ib'ensat u Tiixhe' unq'a k'ub'e' stiaal u Abraham. 9As ech ve't b'anel eta'ne' eche' unq'a tze'e' uva' at ve't ok u k'oxb'ale' sti' ti' itzok'pu unq'a taq'il tze'e'. As ab'iste u tze'e' uve' ye' b'a'n vivatze' ni taq'e' as la tzok'ax el. As la sutil ok tu xamal,— ti'k u Xhune'. 10As ech tal ve't ka'l unq'a uxhchil ile' xo'l unq'a tename': —¿As kam q'i la kub'ane' ti' uva' la kuk'uche' uva' kat kuk'axal qib'?— ti'k unq'a uxhchile'. 11Ech tal u Xhun ile': —Ab'iste ex uve' at ka'va'l etoksa'm as etaq'taj umaj te vemoole' uve' ye'l tetz ati. As ab'iste ex uve' at etx'ix as etaq'taj tetz unq'a uxhchile' uve' ye'l itx'ix ati,— ti'k u Xhune'. 12As ka'l unq'a uxhchil uva' nik molon puaj tetz u ijlenaale' tu u Roma, as ul ve't chajnaj k'atz u Xhune' ti' uva' la ku' chajnaj xe' u a'e'. As ech tal ve't chajnaj ile': —¿Chusul, kam la kub'ane' ti' uva' la kuk'uche' uva' kat kuk'axal qib'?— ti'k chajnaj. 13Ech tal ve't u Xhun ile': —Ye' kuxh ejaj ka't puaj ti' uve' alel sete ta'n u ijlenaale',— ti'k u Xhune'. 14As ech tal ka't unq'a sol ile': —¿As kano o' q'i? ¿Kam la kub'ane'?— ti'k chajnaj. Ech tal ve't u Xhun ile': —Ye' kuxh exo'visa unq'a uxhchile' ti' emaat unq'a tetze'. As ye' la echeesa yol ti' exochat unq'a uxhchile'. As ek'ujb'a'taj kuxh ek'u'l ti' veja'mile' uve' nek'ule',— ti'k u Xhune'. 15As ye' saach unq'a tename' nikat alon svatzaj uva' kamal a' ve't u Xhune' u Cristo uva' nik tal je' ste, tan nikat itx'eb' unq'a tename' u tuleb'al u Cristo. 16As ech tal ve't u Xhun ile' te unq'a tename': —Jik chit tuk val sete, tan xe' kuxh u a'e' ni vaq'kat ku' ex. Pet ech koj uma't u uxhchile' uve' a'n tule', tan nim talche' u tijle'me' svi'. As jit unk'ulele' uva' la unsaapu vik'a'jil vixa'pe'. As tul la uli, as Aake' la oksan u Tiixhla Espíritue' tu vetaanxelale', as la ijikb'a' ve't ex Aak tuk' vixamalile'. 17Tan ech la b'anche' sete eche' nib'anchu te u trigo, tan il u txaab'al tetz u trigo ile' at tiq'ab' Aak. As la ikol ve't Aak u b'a'nla trigo tu u tatinb'ale'. Pet ech koj u ch'ise', tan yaklo'k tu xamal, uma'l u xamal uva' ye'xhjatu la tzaai,— ti'k u Xhune'. 18As nimal chit unq'a yole' nik tal u Xhune' te unq'a tename' ti' toksat xe' taama unq'a uxhchile' ti' uva' la inima u b'a'nla yole'. 19As u Herodes uva' k'ujlik kan ti' tilat isuuchil kajva'l unq'a tename' ta'n u ijlenaale' tu u Roma, as kat tixqeli ve't naj u Herodías, u tixqel u Pi'le' uva' titz'in u Herodes. Esti'e' kat iyaa ve't u Xhune' u Herodes as tuk' ti' unjoltu unq'a va'lexhe' uve' nik ib'an naj. 20As aal chit paavin ve't u Herodes tuk' unjoltu unq'a va'lexhe' uva' kat ib'ana. As tal ve't naj tok u Xhune' tu u kaarsa. 21As tul ye'xnik ok u Xhune' tu u kaarsa, as mama'la uxhchile' nikat taq' ku' naj xe' u a'e'. As antu ve't u Jesús kat ku' ve't xe' u a'e' ta'n u Xhune'. As tul kuxh inach u Jesús Tiixh, as ijajpu ve't tib' u almika'e'. 22As ku' ve't ch'u'l u Tiixhla Espíritu tiib'a u Jesús. As ech tilone' eche' tilax umaj paroomaxh. As ab'il uma'l u tuul vi' tu almika' uva' ech tal ile': —Axhe' unK'aol uva' xo'n chit axh sve. As va'l chit untxuq'txun see',— ti'k u yole'. 23As tul ib'an u Jesús vinaj laval yaab', as xe't ve't Aak ti' ipaxsal viyol u Tiixhe' xo'l unq'a tename'. As vatz unq'a tename', as ik'aol u Xhu'le' u Jesús. As ik'aol Elí u Xhu'l; 24ik'aol Matat u Elí; ik'aol Leví u Matat. As ik'aol Melqui u Leví; ik'aol Jana u Melqui. As ik'aol uma't u Xhu'l u Jana. 25Ik'aol Matatías u Xhu'l; ik'aol Amós u Matatías; ik'aol Nahum u Amós. As ik'aol Esli u Nahum; ik'aol Nagai u Esli. 26As ik'aol Maat u Nagai; ik'aol Matatías u Maat; ik'aol Semei u Matatías. As ik'aol uma't u Xhu'l u Semei; ik'aol Judá u Xhu'l; 27ik'aol Joana u Judá; ik'aol Resa u Joana; ik'aol Zorobabel u Resa; ik'aol Salatiel u Zorobabel; ik'aol Neri u Salatiel. 28As ik'aol Melqui u Neri; ik'aol Adi u Melqui; ik'aol Cosam u Adi; ik'aol Elmodam u Cosam. As ik'aol Er u Elmodam; 29ik'aol Josué u Er; ik'aol Eliezer u Josué; ik'aol Jorim u Eliezer; ik'aol Matat u Jorim. 30As ik'aol Leví u Matat; ik'aol Simeón u Leví; ik'aol Judá u Simeón; ik'aol uma't u Xhu'l u Judá; ik'aol Jonán u Xhu'l. As ik'aol Eliaquim u Jonán; 31ik'aol Melea u Eliaquim; ik'aol Mainán u Melea; ik'aol Matata u Mainán; ik'aol Natán u Matata. 32As ik'aol David u Natán; ik'aol Isaí u David; ik'aol Obed u Isaí; ik'aol Booz u Obed; ik'aol Salmón u Booz; ik'aol Naasón u Salmón. 33As ik'aol Aminadab u Naasón; ik'aol Aram u Aminadab; ik'aol Esrom u Aram; ik'aol Fares u Esrom, ik'aol Judá u Fares. 34As ik'aol Jacob u Judá; ik'aol Isaac u Jacob; ik'aol Abraham u Isaac; ik'aol Taré u Abraham; ik'aol Nacor u Taré. 35As ik'aol Serug u Nacor; ik'aol Ragau u Serug; ik'aol Peleg u Ragau; ik'aol Heber u Peleg; ik'aol Sala u Heber; 36ik'aol Cainán u Sala; ik'aol Arfaxad u Cainán. As ik'aol Sem u Arfaxad; ik'aol Noé u Sem; ik'aol Lamec u Noé; 37ik'aol Matusalén u Lamec; ik'aol Enoc u Matusalén; ik'aol Jared u Enoc; ik'aol Mahalaleel u Jared; ik'aol uma't u Cainán u Mahalaleel. 38As ik'aol Enós u Cainán; ik'aol Set u Enós; ik'aol Adán u Set. As a' u Tiixhe' cheesan tetz u Adán.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\