LUCAS 4

1As atik itxumb'al u Jesús ta'n u Tiixhla Espíritu ti' ib'anat Aak kam uva' ni tal u Tiixhe' ste. As el ve't ch'u'l Aak tzi' u nimla a'e' u Jordán. As oon ve't Aak tu u tzuukin tx'ava'e' ta'n u Tiixhla Espíritu. 2As ka'viinqil q'ii kat atin u Jesús tu u tzuukin tz'ava'e'. As ye'l Aak kat tx'a'ni. Pet kat ikuy ve't Aak iva'y. As kat ul ve't u tx'i'lanaje' ti' ul ichukat txumb'al ti' uva' la paavin u Jesús. 3As ech tal ve't u tx'i'lanaj ile': —Asoj axh iK'aol u Tiixhe', as ala uva' la b'en u k'ub'e' stx'ixil,— ti'k u tx'i'lanaje'. 4Ech tal ve't u Jesús ile': —Ech ni tal viyol u Tiixh ile' uva' tz'ib'amal kan: Jit kuxh u tx'ixe' la isb'a'n unq'a uxhchile'. Pet kajayil chit unq'a iyol u Tiixhe', as a'e' uva' la isb'a'n unq'a uxhchile',— ti'k u Jesús. 5As b'en ve't u Jesús ta'n u tx'i'lanaje' vi' uma'l u nimla vitz. As kam chit unq'a vee' at tulaj unq'a tename' skajayil vatz u tx'ava'e', as ik'uch ve't naj te u Jesús. 6As ech tal ve't naj ile': —As la voksa ve't axh sib'ooq'olil unq'a tename' skajayil. As la vaq' unq'a itx'iib'al iq'iie' see, tan at tunq'ab' skajayil. As la uch vaq'at te umaj uxhchil, ab'il uve' la unsa' vaq'at ste. 7Asoj la ku' axh qaaloj sunvatz ti' ooksat unq'ii, as eetze' uve' skajayil,— ti'k u tx'i'lanaje' te u Jesús. 8Ech tal ve't u Jesús ile': —Jetz'en el sunvatz, Satanás, tan ech ni tal uma't u yol ile' uva' tz'ib'amal kan: Ta'n kuxh u Tiixhe', vaB'ooq'ole', la ku' axh qaaloj svatz. As Aak kuxhe' la anima,— ti'k u Jesús. 9As teq'o ve't u tx'i'lanaje' u Jesús vi' u tostiixhe' tu u Jerusalén. As ech tal ve't naj ile' te Aak: —Asoj axh iK'aol u Tiixhe', as suti ku' eeb' tzitza', 10tan ech ni tal uma't u yol ile' uva' tz'ib'amal kan: La ichaj tzan u Tiixhe' unq'a ángel ti' ul ilochat axh. 11As: La ul ik'ul axh unq'a ángel aq'al uva' ye' la k'axb'u ve't avoj ti' umaj k'ub',— ti'k u tx'i'lanaje'. 12Ech tal ve't u Jesús ile': —Ech ni tal uma't u yol ile' uva' tz'ib'amal kan: Ye' la uch ab'ek'at u Kub'aal Tiixhe',— ti'k u Jesús. 13As tul kat tzojpu ve't u tx'i'lanaje' ti' ichukat txumb'al ti' iku' u Jesús tu paav, as taq' ve't kan naj u Jesús. As nik kuxh itx'eb' ve't naj ilejat uma'toj q'ii ti' ichukat txumb'al unpajte ti' u Jesús. 14As atik itxumb'al u Jesús ta'n u Tiixhla Espíritu tul q'aav ve't Aak tu u Galilea. As pax ve't itzib'lal u Jesús tulaj unq'a tename' tuk' tulaj unq'a talaj tename'. 15As nikat ichusun ve't u Jesús tulaj unq'a atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh ta'n unq'a tiaal Israel. As nimal unq'a uxhchile' nik oksan ve't iq'ii Aak. 16As oon ve't u Jesús tu u Nazaret uva' ch'iikat Aak. As tul kat ilej u xeem q'iie', as ok ve't Aak tu u atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh, tan ech chit nik ib'an Aak tu jun xeem q'ii. As txakeb' ve't Aak ti' isik'let Aak viyol u Tiixhe' xo'l unq'a tename'. 17As aq'pik ve't ok u u'uje' te Aak uve' tz'ib'amal kan ta'n u Isaías, u q'ajsan tetz viyol u Tiixhe' tul ijaj ve't Aak u u'uje'. As ilej ve't Aak u yole' uva' ech ni tal ile': 18A' viTiixhla Espíritu u Kub'aale' ni lochon in ti' unb'anata' kam uva' ni tal Aak svi'. As txaael ve't in ta'n Aak ti' valat unq'a b'a'nla yole' xo'l unq'a meeb'a'e'. As kat ichaj ve't tzan in Aak ti' ilochax unq'a uxhchile' uva' k'axb'inal u taanxelale' ta'n u paave', as ti' valat unq'a yole' ti' ichajpul ve't unq'a uxhchile' uve' k'alel ta'n u paave', as la ilon ve't unq'a tzote', as ti' unq'alput unq'a tename' uve' b'uchel kuxhtu' ta'n vipaave', 19as ti' valat te unq'a uxhchile' uva' kat ilejlu ve't u q'iie' uva' la taq' ve't Aak vib'a'nile' te unq'a uxhchile', ti'k u yole' uva' isik'le u Jesús tu u atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh. 20As tul b'a'nxi, as ib'alq'u ve't Aak u u'uje'. As taq' ve't ok Aak te u lochonaale'. As xoneb' ve't Aak. As ka'yamalik chit ve't Aak ta'n unq'a uxhchile' skajayil uve' atik tu u atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh. 21As ech tal ve't u Jesús ile': —As cheel kat ib'anlu ve't u vee' sevatz, uva' alel kan tu u u'uje',— ti'k Aak. 22As acha'v chit viyol Aake' te unq'a tename'. As teq'o ve't taama unq'a tename' ti' u yole' uve' isik'le Aak. As ech tal ve't unq'a tenam ile': —¿Jit kol vik'aol u Xhu'le' q'a u naje'?— ti'k unq'a tename' tal svatzaj. 23Ech tal ve't Aak ile': —Pet ni vitz'a uva' ech tuk etal ile' sve: «¡Axh aatz'ak, tz'aka eeb' sajunal!» chaj ex tuk etal sve. As moj ech la etal ile': «Jank'al unq'a b'a'nile' uva' ni qab'i yol sti' uva' kat ab'an tu u Capernaúm as echat ab'an tzitza' tu vatename' cheel,» chaj ex,— ti'k u Jesús. 24As ech tal ve't Aak ile' unpajte: —Tan eche' b'a'n koj iyolb'el uma'l u q'ajsan tetz viyol u Tiixhe' vatz unq'a uxhchile' tu vitename'. 25As jik chit tuk val sete, tul uva' jit ul jab'al tu oxva'l yaab' tuk' vaajil ich' ta'n u Elías, as mama'la va'y kat ib'ana. As k'uxh nimal unq'a txakay ixoje' atik tu u Israel, 26as jit ichaj b'en u Tiixhe' u Elías xe' umaj txakay ixoj tu u Israel. Pet a' ichajkat b'en Aak u Elías xe' uma'l u txakay ixoj tu u Sarepta uva' echen tu u Sidón. 27As k'uxh nimal unq'a aach'o'me' atike uva' atik ok ch'a'k chin sti' tu u Israel tul uva' atik u Eliseo, u q'ajsan tetz viyol u Tiixhe', as ye'xheb'il kat b'a'nxi. Pet ta'n kuxh u Naamán, u aa Siria, kat b'a'nxi,— ti'k u Jesús. 28As tul tab'i ve't unq'a tename' viyol u Jesús tu u atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh, as ul ve't ivi' chajnaj ti' Aak. 29As imol ve't ok tib' unq'a uxhchile' ti' Aak tu u atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh. As tilul ve't el Aak ti'e'l u tename'. As eq'ol ve't je' Aak vi' u vitze' uva' jejlikkat unq'a tename', tan a' tal unq'a tename' uva' la sutil b'en Aak vatz u vitze'. 30Pet pal kuxh ve't Aak xo'l unq'a tename'. As b'en ve't Aak. 31As oon ve't u Jesús tu u Capernaúm uva' echen tu u Galilea. As tu u xeem q'iie' tu jun xhemaana nikat ichus ve't Aak unq'a uxhchile' tu u atinb'ale'. 32As teq'o ve't taama unq'a uxhchile' ti' u chusb'ale' uve' nik tal Aak, tan nik ik'uch Aak tuk' viyolone' uva' atik tijle'm Aak. 33As atik ok uma'l u naj tu u atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh uva' atik ok sub'ul sk'atz. As taq' je' naj tuul ivi' ti' isik'ine'. 34Ech tal ve't naj ile' ta'n u sub'ule': —¡Jesús, aa Nazaret! ¿Kam asa' sqe? ¡Ye' ul ayansa o'! Tan ootzimal sva'n uva' axhe' uva' chajel tzan axh ta'n u Tiixhe'. As aya'l chit ak'u'l nooksa aama ti' Aak,— ti'k u naje' ta'n u sub'ule'. 35Ech tal ve't Aak ile' te u sub'ule': —¡Chaa tzi'! ¡Elen ti' u naje'!— ti'k Aak. As isuti ve't b'en u sub'ule' u naje' tu tx'ava' vatz unq'a uxhchile'. As el ve't u sub'ule' ti' u naje'. As jit ik'axb'isa u sub'ule' u naje'. 36As kat teq'o ve't taama unq'a uxhchile' skajayil ti' uve' ib'an u Jesús. As ech tal ve't unq'a uxhchil ile' svatzaj: —¿Kam tijle'm viyol u naje' uve' ni tale'? Tan tul ni tal naj tel unq'a sub'ule' k'atz unq'a uxhchile', as ninima unq'a sub'ule' viyol naje',— ti'k unq'a uxhchile'. 37As ipaxsa ve't unq'a uxhchile' itzib'lal u Jesús tulaj unq'a talaj tename' uva' najlike. 38El ve't ch'u'l u Jesús tu u atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh. As ok ve't Aak tu vikab'al u Simón uva' Lu'. As jajpu ve't b'a'nil te Aak ti' viji' u Lu'e', tan nimxinalik chit ve'te' ta'n xamal ch'o'm. 39As jetz'en ve't ok Aak k'atz u aach'o'me'. As iyaa ve't Aak u xamal ch'o'me'. As yak kuxh el ve't u xamal ch'o'me' k'atz viji' u Lu'e'. As oora chit txakpu ve'te'. As taq' ve't techb'ub'al unq'a uxhchile'. 40As tul ma'tik ib'en ve't q'ii, as teq'o ve't tzan unq'a uxhchile' unq'a aach'o'me' vatz u Jesús, k'uxh kam kuxh ch'o'mil nik b'anon. As junun taq'at ve't je' Aak iq'ab' ti' unq'a aach'o'me'. As nikat ib'a'nx ve'te'. 41As tul nikat tel unq'a sub'ule' k'atz unq'a uxhchile', as va'lik chit isik'in u sub'ule' ti' tele'. Ech nik tal ile' te u Jesús: —¡Axhe' viK'aol u Tiixhe'!— ti'k unq'a sub'ule'. As iyaa ve't u Jesús unq'a sub'ule', tan ye' nisa' Aak uva' la yolon u sub'ule' tan ootzimalik ta'n u sub'ule' uva' a' u Jesús u Cristo. 42As tul sajb'u ve'te', as b'ex ichuk u Jesús uma'l u atinb'al uva' ye'lkat uxhchil. As nik ichukun ve't unq'a tename' ti' Aak. As tul ilej unq'a tename' Aak, as ijaj ve't kuyb'al te Aak ti' uva' la kaaik kan Aak tu u tename'. 43As ech tal ve't Aak ile': —Ye'le, tan techal chite' uva' la b'en unpaxsa u b'a'nla yole' te unjoltu unq'a tename', ti' uva' at u tename' jaq' u tijle'm u Tiixhe', tan esti'e' uva' kat ichaj tzan in Aak,— ti'k u Jesús. 44As b'ex tal ve't Aak u b'a'nla yole' tu unq'a atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh tulaj unq'a talaj tename' tu u Galilea.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\