LUCAS 5

1As tul uva' atik u Jesús tzi' u mar uva' Genesaret, as a' chit mama'la tename' oon k'atz Aak. As va'lik chit ipoch'at unq'a tename' Aak ti' tab'il viyol Aake'. 2As til ve't Aak ka'va'l u barco tzi' u mar uve' elkat ch'u'l unq'a txeyol txaye'. As nikat kuxh itx'aa chajnaj unq'a ik'ache' tzi' u a'e'. 3As ok ve't u Jesús tu uma'l u barco uva' tetz u Simón uva' Lu'. As ijaj Aak b'a'nil te u Lu'e' uva' la ijetz' ok naj unb'ooj u barco tzi' u a'e'. As xoneb' ve't Aak. As chusun ve't el tzan Aak tu u barco xo'l unq'a tename'. 4As tul ya' u Jesús ti' iyolone' xo'l unq'a tename', as ech tal ve't Aak ile' te u Simón: —Eeq'o ok u barco tu uve' nimkat tuul u a'e'. As etaq'taj b'en unq'a ek'ache' xe' u a'e' ti' etxeyat unq'a txaye',— ti'k Aak. 5Ech tal ve't u Simón ile': —Chusul, as uma'x chit aq'b'al o' ti' kutxeyat u txaye'. As ye' kat kutxey umaj txoo. Pet asoj axh la alon, as tuk vaq' b'en u k'ache' xe' u a'e' unpajte,— ti'k u Simón. 6As ib'an ve't chajnaj kam uve' tal u Jesús. As a' chit mama'la txaye' ok ve't tu u k'ache'. As nik irat'mu ve't u k'ache' jaq' talal unq'a txaye'. 7As ib'etxu ve't tzan chajnaj unq'a imoole' uve' echenik tu uma't u barco ti' ilochpe'. As tul ul ve't chajnaj, as inoosa chajnaj ka'va't u barco ta'n unq'a txaye'. As unb'iit kuxh ye' nikat imujtx'ik ve't b'en unq'a barco xe' u a'e' ta'n talal unq'a txaye'. 8As tul til u Simón uva' Lu' inoo ve't unq'a barco ta'n unq'a txaye', as ku' ve't naj qaaloj vatz Aak. As ech tal ve't naj ile': —Ye' la uch aatin sunk'atz, Pap, tan in aapaav,— ti'k u Lu'e', 9tan teq'o chit taama naj tuk' unq'a imoole' ti' unq'a mama'la txaye' uve' itxey chajnaj ta'n u Jesús. 10As echat chit kat ib'an u Xhune' tuk' u Jacob. As a'e' ka'va'l vik'aol u Zebedeo uva' imool tib' tuk' u Simón. As ech tal ve't u Jesús ile' te u Simón: —Ye' xo'v axh, tan cheel jit ve't axh txeyol txay la ib'ane'. Pet a' ve't unq'a tename' la eeq'o tzan ti' tok sunk'atz,— ti'k u Jesús. 11As ijetz' ve't el tzan chajnaj unq'a ibarco tzi' u mar. As taq' ve't kan chajnaj unq'a tetze' skajayil. As xekeb' ve't chajnaj ti' u Jesús. 12As tul atik u Jesús tu uma'l u tenam uva' tu u Galilea, as b'ex oonoj uma'l u naj k'atz Aak uva' mama'la ch'a'k chin atik ok sti'. Tul til naj Aak, as ku' naj qaaloj techal toon ivatz naj vatz tx'ava' vatz Aak. As ech tal ve't naj ile': —Pap, asoj la asa', as b'an b'a'nil sve. As eesa u ch'o'me' svi', tan la oleb' axhe',— ti'k naj. 13As taq' ve't b'en u Jesús iq'ab' ti' naj. Ech tal Aak ile': —B'a'n kuxhe'. Kat b'a'nxiy ve't axhe',— ti'k Aak. As yak kuxh el u ch'a'k chine' ti' naj. 14As ech tal ve't u Jesús ile' te naj: —Katini'k chit aalkat. Pet kuxh k'uch eeb' vatz u nachol Tiixhe' ti' unq'a tename'. As kuxh aq' ve't u oye' uva' alel kan ta'n u Moisés, texhlal tetz uva' kat txanyu ve't axh,— ti'k u Jesús. 15As aal chit nik ipax ve't itzib'lal u Jesús xo'l unq'a tename'. As a' chit mama'la tename' nikat imol ve't tib' ti' tab'il viyol Aake' as ti' uva' la ib'a'nxisa ve't Aak unq'a aach'o'me'. 16Pet b'enameen nikat tel ch'u'l u Jesús xo'l unq'a tename' ti' ib'en inachat Tiixh sijunal tu unq'a atinb'ale' uve' ye'lkat uxhchil. 17As tu uma'l u q'ii tul nikat ichusun u Jesús tu uma'l u kab'al, as xonlik ok ka'l unq'a fariseo tuk' ka't unq'a uxhchile' uva' chuselik tib' ti' u tzaq'ite' uva' tz'ib'amal kan. As a' tzaakat chajnaj tulaj unq'a talaj tename' uva' tu u Galilea tuk' tu u Judea as tuk' tu u Jerusalén. As atik ve't vib'a'nil u Kub'aal Tiixhe' k'atz u Jesús ti' ib'a'nxisal unq'a aach'o'me'. 18As oon ka'l unq'a naj vatz u kab'ale' uva' atikkat ok u Jesús. As chelemalik uma'l u aach'o'm ta'n chajnaj vi' uma'l u ch'achi'm tze', tan tze'unik tib' vichi'ole'. As tal chajnaj tok tu kab'al ti' taq'at ok u aach'o'me' vatz u Jesús. 19As jit uch tok chajnaj ta'n unq'a mama'la tename'. As je' ve't chajnaj vi' u kab'ale'. As teesa ve't chajnaj unb'iil ivi' u kab'ale'. As taq' ve't ku' chajnaj u aach'o'me' tuk' u ch'achi'm tze'e' xo'l unq'a tename' vatz u Jesús. 20As tul til ve't u Jesús uva' k'ujlik chit ik'u'l chajnaj ti' Aak. As ech tal ve't Aak ile' te u aach'o'me': —Kat sotzye' vapaave',— ti'k Aak. 21As unq'a fariseo tuk' unq'a uxhchile' uva' chusel tib' ti' unq'a tzaq'ite', as ech tal ve't je' ile' ste: —¿Kam tijle'me' q'i u naje' uve' ni tale'? Tan ni teesa naj iq'ii u Tiixhe', tan ye'l umaj uxhchil at vatz u tx'ava'e' uva' la sotzsan paav. Pet ta'ne' u Tiixhe' la sotzsan u paave',— ti'k chajnaj svatzaj. 22As atik sk'u'l u Jesús uva' kam nik tal je' chajnaj ste. As ech tal ve't Aak ile' te chajnaj: —¿Kam q'i uve' va'len kuxh netitz'a ti' vunyole'? 23¿Tan ab'iste q'i uva' ye' la oleb' in ti' ib'anche' uva' netitz'a? ¿Ma ti' uva': «Kat sotzye' vapaave',» chaj in te u aach'o'me'? ¿Pet moj: «Txakpen. As kuxh ve'te',» chaj in la vale'? 24Pet aq'al uva' la etootzi u tijle'm ti' ul isotzsat ipaav unq'a aapaave' vatz u tx'ava'e', as sevatz tuk valkat te u aach'o'me',— ti'k Aak. As ech tal ve't Aak ile' te u aach'o'me': —Txakpen. As eq'o vach'achi'm tze'e'. As kuxh ve't takab'al,— ti'k Aak. 25As yak kuxh txakpu ve't u naje' vatz unq'a tename'. As isik' ve't naj u ch'achi'm tze'e'. As b'en ve't naj tikab'al. As va'lik chit toksat ve't naj iq'ii u Tiixhe' tul b'en naj. 26As teq'o ve't taama unq'a tename' ta'n uve' ib'an u Jesús. As toksa ve't unq'a tename' iq'ii u Tiixhe' ti' uve' ib'an Aak. As ech tal ve't unq'a tenam ile' svatzaj: —Xo'veb'al chit uve' kat qillu ve't cheel,— ti'k unq'a tename'. 27As xamtik ve't stuul, as el ve't ch'u'l u Jesús tu u tename'. As til ve't Aak uma'l u naj uva' Leví ib'ii uva' nik molon puaj tetz u Roma. Xonlik naj tu u atinb'ale' uva' nik imolpukat u puaje'. As ech tal ve't Aak ile' te naj: —Si'u. Xekeb'en svi',— ti'k Aak. 28As txakpu ve't u Leví. Taq' ve't kan naj unq'a vee' skajayil. As xekeb' ve't naj ti' Aak. 29As ib'an ve't u Leví tuch uma'l u nimla tx'a'o'm tikab'al ti' u Jesús. As nimal unq'a naje' ooni uva' nik molon puaj tetz u Roma. As atik ok chajnaj vatz u meexhae' k'atz Aak tuk' ka't unq'a uxhchil. 30As xe't ve't ka'l unq'a fariseo ti' unq'a ichusulib' Aake', tuk' ka't unq'a uxhchile' uva' chuselik tib' ti' unq'a tzaq'ite'. As ech tal ve't ile': —¿Kam b'an ta'n q'i uva' netx'a'ne' as netuk'a'e' xo'l unq'a molol puaje' tetz u Roma tuk' unjoltu unq'a uxhchile' uve' ye' ni niman u Tiixhe'?— ti'k chajnaj tal te unq'a ichusulib' u Jesús. 31As tul tab'i ve't u Jesús u yole' uve' alpu te unq'a ichusulib'e', as ech tal ve't Aak ile': —Ab'il uve' ye'l ch'o'm sti', as ye'le u aatz'ake' la txakon sti'. Pet a' unq'a aach'o'me' uve' nitxakon u aatz'ake' sti'. 32As jit unq'a uxhchile' tul unmolo uva' ni tal je' ste uva' ye'l ipaav ati. Pet a' unq'a uxhchile' uva' nich'o'n ste uva' kat paavini, as a'e' tul unmolo, aq'al uva' la ijalpu ve't vitxumb'ale',— ti'k u Jesús. 33As ech tal ve't ka'l unq'a uxhchil ile' te u Jesús: —¿Kam q'i uva' jatpajul kuxh nikuy unq'a ichusulib' u Xhune' iva'y tul ninach chajnaj Tiixh? As echat chit nib'an unq'a ichusulib' unq'a fariseo. Pet ech koj unq'a achusulib'e', tan nitx'a'n chajnaj. As ni tuk'a' chajnaj. ¿As kam q'i uve' ye' nikuy chajnaj iva'y?— ti'k unq'a uxhchile' tal te u Jesús. 34Ech tal ve't Aak ile': —¿La kol uch q'a uva' la iya'lu unq'a ilonaale' ikuyat iva'y tu umaj nimla q'ii ti' teq'ot tib' umaj me'al umaj uxhchil? As tul il u tzumela ile' at xo'l unq'a ilonaale'. 35As lanal ilej uma'l u q'ii uva' la ul eesal el u tzumelae' sxo'l. As a'n la ikuy ve't unq'a ilonaale' iva'y,— ti'k u Jesús. 36As tal ve't u Jesús uma'l u k'uchuvatz uva' ech ni tal ile': —Ye'xheb'il la jach'un umaj ak' oksa'm ti' ik'ooal umaj q'a'l oksa'm, tan asoj ech la ib'ane', as la yan ve't u ak' oksa'me'. As jit kuxh ta'ne'. Pet ye' b'a'n tilpu ve't u ak' oksa'me' tuk' u q'a'l oksa'me'. 37As mita'n la uch taq'ax ku' u ak' vino tu umaj q'a'l tz'u'm uva' ech tilone' xhaalo, tan la iq'ix u ak' vino u q'a'l tz'u'me' tul la q'u'ili. As la peq'xu ve't u vino. As la tz'ejxu ve't u tz'u'm xhaaloe' tuk' u vino. 38Pet tu umaj ak' tz'u'm xhaalo la ku'kat u ak' vino, aq'al uva' ye' la tz'ejxi. As mita'n la yan u tz'u'm xhaaloe'. 39As ab'il uva' la uk'an u vino uva' q'u'imal as eche' la koj isa' tuk'at u ak' vino uve' ye' q'u'imal, tan ech la tal ile': «Va'l itx'umtx'ul u vino uve' q'u'imal ti' u ak' vino uve' ye' q'u'imal,» chaj u uxhchile' la tale',— ti'k u Jesús.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\